Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam

67 539 1
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:11

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Chun đề tốt nghiệpMỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ………………………………………… 3LỜI MỞI ĐẦU …………………………………………………………… 4CHƯƠNG 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP ……….6 1.1 Tổng quan về lợi nhuận doanh nghiệp……………………………… 6 1.1.1 Khái niệm chung về lợi nhuận …………………………………… 6 1.1.2 Bản chất lợi nhuận của doanh nghiệp …………………………… .7 1.1.3 Vai trò của lợi nhuận ……………………………………………….81.2. Nội dung và phương pháp xác định lợi nhuận ………………… 10 1.2.1 Nguồn và các yếu tố cấu thành lợi nhuận doanh nghiệp ………… 10 1.2.2 Các chỉ tiêu xác định lợi nhuận của doanh nghiệp ……………… .12 1.2.3 Phương pháp xác định lợi nhuận ………………………………… 18 1.2.4 Phân phối lợi nhuận doanh nghiệp …………………………… .221.3 Các nhân tố ành hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp ………….24 1.3.1 Các nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ……………………… 24 1.3.2 Các nhóm nhân tố bên ngồi doanh nghiệp ……………………… 32CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TỐN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM …………………………….342.1 Vài nét khái qt về cơng ty cổ phần phần mềm kế tốn doanh nghiệp Việt Nam ………………………………………………………………….34 2.1.1 Q trình hình thành và phát triển ……………………………… 34 1 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Chuyên đề tốt nghiệp 2.1.2 cấu tổ chức của Công ty ………………………………………35 2.1.3.Giới thiệu về chức năng của các phòng ………………………… 382.2 Thực trạng lợi nhuận tại công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam ………………………………………………………….42 2.2.1 Kết quả kinh doanh các năm 2007 – 2008 – 2009 ……………… .42 2.2.2 So sánh lợi nhuận năm 2007 – 2008 ………………………………45 2.2.3 So sánh lợi nhuận năm 2008 – 2009 ………………………………46 2.2.4 Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận ……………………………… 472.3 Đánh giá thực trạng lợi nhuận tại công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam …………………………………………….482.3.1 Những kết quả đạt được ………………………………………… 482.3.2 Hạn chế và nguyên nhân ………………………………………….50CHƯƠNG 3GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM …………………… 543.1Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới .54 3.1.1 Sản phẩm phần mềm …………………………………………… 55 3.1.2 Sản phẩm dịch vụ ………………………………………………… 55 3.1.3 Công nghệ phát triển …………………………………………… 56 3.1.4 Mục tiêu hướng tới ……………………………………………… .563.2 Các giải pháp tăng lợi nhuận của công ty …………………………. 56 3.2.1 Các biện pháp nhằm tăng doanh thu ………………………………56 3.2.2 Tìm kiếm các hội gia công phần mềm ………………………….57 3.2.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ………………………57 3.2.4 Quản lý các khoản phải thu ……………………………………… 58 3.2.5 Các biện pháp khác .60………………………………………………3.3 Một số kiến nghị ……………………………………………………. 63KẾT LUẬN ……………………………………………………………… 66DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………. 67 2 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Chuyên đề tốt nghiệpDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT1. VASJ: Công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam2. SIFA: Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Tài chính - Kế toán3. DT: Doanh thu4. GVHB: Giá vốn hàng bán5. HĐSXKD: hoạt động sản suất kinh doanh6. HĐTC: hoạt động tài chính7. LNTT: Lợi nhuận trước thuế8. LNST: lợi nhuận sau thuế9. .Net: Ngôn ngữ lập trình Dotnet10.Visual Foxpro: Ngôn ngữ lập trình Visual Foxpro11.Java: Ngôn ngữ lập trình Java12.ASP: Ngôn ngữ lập trình ASP 13. Oracle: Ngôn ngữ lập trình Oracle14. SQL – Server: Ngôn ngữ lập trình SQL 3 i Hc Kinh T Quc Dõn Chuyờn tt nghipLI M UTrong nền kinh tế thị trờng, dới sự quản lý vĩ mô của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, sự tồn tại và phát triển song song của các thành phần kinh tế đã tạo ra môi trờng cạnh tranh cho tất cả các doanh nghiệp. Mt khỏc, sau khi chớnh thc tr thnh mt thnh viờn ca t chc thng mi th gii ( vit tt l WTO) ,nn kinh t nc ta ó cú nhiu s thay i ln. ú chớnh l s cnh tranh gay gt trong nn kinh t, khụng phi ch l s cnh tranh gia cỏc doanh nghip trong nc m cũn l s cnh tranh gia cỏc doanh nghip trong nc vi cỏc doanh nghip nc ngoi. Nhn thy rừ c iu ny, Nh nc ta cng ang dn hon thin hnh lang phỏp lý to ra sõn chi bỡnh ng cho cỏc doanh nghip hot ng. iu ny cng to ng lc cho cỏc doanh nghip hot ng mt cỏch cú hiu qu. Vì thế để tồn tại và phát triển đợc các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phải kinh doanh hiệu quả, t ú a ra nhng quyt nh kinh t ti u nht v em li li nhun cho doanh nghip. thể nói, hiệu quả kinh tế là thớc đo trình độ phát triển của các đơn vị sản xuất kinh doanh nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung.Nh vậy lợi nhuận giữ vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp tồn tại và phát triển đợc hay không điều quyết định là doanh nghiệp tạo ra đợc lợi nhuận hay không. Mặt khác, lợi nhuận đợc coi là một trong những đòn bẩy kinh tế hiệu lực nhất, kích thích mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất kinh doanh; là chỉ tiêu bản để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chính vì thế việc đi sâu nghiên cứu lợi nhuận, các nhân 4 i Hc Kinh T Quc Dõn Chuyờn tt nghiptố ảnh hởng tới lợi nhuận và các biện pháp phấn đấu nhằm tăng lợi nhuận doanh nghiệp là điều rất quan trọng, cần thiết và hữu ích.Nhn thy c tm quan trng ca li nhun trong cỏc doanh nghip, nờn trong thi gian thc tp ti Cụng ty c phn phn mm k toỏn doanh nghip Vit Nam, em ó i sõu tỡm hiu v cỏc bin phỏp tng li nhun ca cụng ty, em xin chn ti: Gii phỏp tng li nhun ti cụng ty c phn phn mm k toỏn doanh nghip Vit Nam Chuyờn bao gm 3 phn chớnh: Chng I : Lý lun chung v li nhun ca doanh nghipChng II : Thc trng li nhun ti cụng ty c phn phn mm k toỏn doanh nghip Vit Nam.Chng III: Gii phỏp tng li nhun ti cụng ty c phn phn mm k toỏn doanh nghip Vit Nam.Do iu kin v trỡnh v thi gian cú hn nờn trong bi vit khụng trỏnh khi nhng khim khuyt. Em rt mong c s quan tõm giỳp ca thy giỏo hng dn bi vit ca em y v hon thin hn. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hớng dẫn Vũ Duy H o , các thầy giáo trong bộ môn Tài chính Doanh nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty c phn phn mm k toỏn doanh nghip Vit Nam đã giúp đỡ em hoàn thành ti này. 5 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Chuyên đề tốt nghiệpCHƯƠNG 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP1.1. Tổng quan về lợi nhuận doanh nghiệp1.1.1. Khái niệm chung về lợi nhuậnTừ trước đến nay đã rất nhiều quan niệm khác nhau về lợi nhuận, tùy vào từng góc độ mà khái niệm lợi nhuận được các nhà kinh tế học quan điểm khác nhau về lợi nhuận.Các nhà kinh tế học trước Mác cho rằng lợi nhuận là “ cái phần trội lên nằm trong giá bán so với chi phí sản xuất “ Thế nhưng dưới góc độ khác,Các Mác cho rằng " Giá trị thặng dư hay cái phần trội lên nằm trong toàn bộ giá trị của hàng hoá, trong đó lao động thặng dư hay lao động không được trả công của công nhân đã được vật hoá thì tôi gọi đó là lợi nhuận ".Đến thời kỳ hiện đại, các nhà kinh tế học như P.A.Samuelson và W.D.Norhaus lại cho rằng : “ Lợi nhuận là một khoản thu nhập dôi ra bằng số tiền thu về trừ đi tổng số tiền chi ra ” hay cụ thể hơn ''lợi nhuận được định nghĩa là sự chênh lệch giữa tổng thu nhập của doanh nghiệp và tổng số tiền để được thu nhập đó”. Đây là khái niệm phổ biến nhất hiện nay và được chấp nhận. Quan điểm của các nhà kinh tế học đều rút ra một nhận xét đó là : lợi nhuận là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí bỏ ra.Đây chính là kết quả của hoạt đông sản xuất kinh doanh. 6 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Chuyên đề tốt nghiệp1.1.2 Bản chất lợi nhuận của doanh nghiệp :Về nguồn gốc hình thành lợi nhuận thì cũng rất nhiều quan điểm khác nhau. Từ các cách tiếp cận khác nhau mà các nhà kinh tế học đưa ra các quan điểm về sự hình thành lợi nhuân.Trường phái trọng thương thì cho rằng: “ Lợi nhuận được tạo ra từ lĩnh vực lưu thông “ Còn các nhà kinh tế học thuộc trường phái trọng nông thì cho rằng : “Giá trị thặng dư hay sản phẩm thuần tuý là tặng vật vật chất của thiên nhiên và nông nghiệp là ngành duy nhất tạo ra sản phẩm thuần tuý ”Một quan điểm khác là của nhà kinh tế học Adam Smith ( trường phái cổ điển),ông cho rằng : “ lao động là nguồn gốc tạo ra giá trị thặng dư “ và ông cũng khẳng định rằng : giá trị hàng hóa bao gồm cả tiền công, lợi nhuận và địa tô. Nhưng Adam Smith đã lẫn lôn giữa lợi nhuận và giá trị thặng dưBằng việc kế thừa những quan điểm của các nhà kinh tế học thời kỳ trước, cùng với sự nghiên cứu về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, Mác đã đưa ra một quan niệm đúng đắn: “Giá trị thặng dư được quan niệm như con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước và như vậy mang hình thức biến tướng là lợi nhuận “.Hiện nay dựa vào lý luận của Mác, các nhà kinh tế học hiện đại đã phân tích rất sáu sắc về nguồn gốc của lợi nhuận. Để một doanh nghiệp được lợi nhuận khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp đó phải những phương pháp trong sản xuất để làm giảm chi phí một cách tối đa, đổng thời tăng doanh thu. Lợi nhuận cũng là mục tiêu của cách doanh nghiệp. 7 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Chuyên đề tốt nghiệp1.1.3 Vai trò của lợi nhuận :Trước đây, nền kinh tế của nước ta là nền kinh tế tập trung bao cấp. Do đó, vai trò của lợi nhuận dường như không được thể hiện rõ. Các doanh nghiệp sản xuất theo kế hoạch mà nhà nước giao. Do vây, kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh không ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp thua lỗ hay lãi đều do nhà nước chịu. Điều này không kích thích được nền kinh tế phát triển, không làm các doanh nghiệp đổi mới kỹ thuật. Sau khi chuyển sang nền kinh tế thị trường thì vai trò của lợi nhuận lại rất quan trọng. Trong nền kinh tế thi trường, các doanh nghiệp chủ động trong việc sản xuất kinh doanh. Kế hoạch sản xuất là do các doanh nghiệp để ra và tự quyết định. Nhà nước không tham gia vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp mà chỉ tác động đến doanh nghiệp bằng các chính sách kinh tế. Bên cạnh đó, nhà nước cũng tạo ra một hành lang pháp lý để tạo sở cho các doanh nghiệp hoạt động. Chính vì lẽ đó, lợi nhuận chính là điều kiện để các doanh nghiệp tồn tại và cũng là mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng tới. Do đó ta thể thấy được vai trò vô cùng quan trọng của lợi nhuận trong doanh nghiệp cũng như trong nền kinh tế. 1.1.3.1 Vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp, lợi nhuận chính là mục tiêu của kinh doanh, là thước đo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu và các nguồn lực khác, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và chất lượng của quá trình sản xuất kinh doanh .Nếu các doanh nghiệp không thể tạo ra lợi nhuận cho mình thì cũng không thể sẵn sàng cung cấp cho nhu cầu xã hội những hàng hoá và dịch vụ mong muốn. Do đó động lợi nhuận là một bộ 8 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Chuyên đề tốt nghiệpphận hợp thành quyết định tạo ra sự hoạt động thắng lợi của thị trường sản phẩm hàng hoá và dịch vụ. Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng, là điều kiện để thực hiện các mục tiêu trong hệ thống các mục tiêu của doanh nghiệp:. Mục tiêu kinh tế: Đạt được lợi nhuận cao, mục tiêu phát triển doanh nghiệp, mục tiêu sản xuất khối lượng hàng hoá và dịch vụ tối đa để đáp ứng thoả mãn nhu cầu của xã hội Mục tiêu xã hội: Bảo vệ và thoả mãn các nhu cầu, quyền lợi của các thành viên trong doanh nghiệp như thu nhập, hội thăng tiến .bảo vệ quyền lợi của bạn hàng, của người tiêu dùng, công tác quốc phòng và bảo vệ môi trường Mục tiêu chính trị: Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên tiên tiến, nhận thức chính trị đúng đắn. Trong hệ thống mục tiêu trên thì lợi nhuận là điều kiện để bảo đảm thực hiện các mục tiêu khác. Muốn phát triển doanh nghiệp cả về lượng và chất thì đòi hỏi doanh nghiệp đó phải làm ăn lãi hay phải lợi nhuận. Lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn bộ kết quả và hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó phản ánh cả mặt lượng và mặt chất của quá trình kinh doanh. Kinh doanh tốt sẽ lợi nhuận cao và đây là điều kiện bảo đảm quá trình đầu tư, tái sản xuất mở rộng, tiếp tục quá trình kinh doanh hiệu quả hơn. Ngược lại, làm ăn kém hiệu quả sẽ tất yếu dẫn đến thua lỗ, phá sản. Vì vậy thể nói rằng lợi nhuận tối đa là mục tiêu đầu tiên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp cạnh tranh trong chế thị trường, là đòn bẩy quan trọng về kinh tế kích thích người lao động đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất lao động, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thúc đẩy mọi người quan tâm đến hoạt động kinh doanh. 9 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Chuyên đề tốt nghiệp1.1.3.2 Vai trò của lợi nhuận đối với nền kinh tế xã hội: Lợi nhuận của doanh nghiệp không chỉ là một bộ phận thu nhập thuần tuý của doanh nghiệp mà đồng thời là nguồn thu nhập quan trọng cho ngân sách Nhà nước và là sở để tăng thu nhập quốc dân cho mỗi nước. Đến đây ta thấy được vai trò của lợi nhuận rất quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với cả nền kinh tế, cả xã hội. Và xã hội chỉ thể phát triển phồn thịnh được khi mỗi doanh nghiệp phát triển phồn thịnh. Nhờ lợi nhuận mà các doanh nghiệp không những thực hiện được nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua việc nộp thuế theo quy định của pháp luật mà còn điều kiện để thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo .Bên cạnh đó lợi nhuận còn là nguồn để tái sản xuất xã hội bởi lẽ khi lợ nhuận thì các doanh nghiệp sẽ phân phối một phần vào các quỹ, và một phần dùng để tái sản xuất, làm tăng quy mô sản xuât. Như vậy, lợi nhuận vai trò rất quan trọng và phấn đấu tăng lợi nhuận là đòi hỏi tất yếu của quá trình kinh doanh, là mục tiêu của các doanh nghiệp.1.2. Nội dung và phương pháp xác định lợi nhuận1.2.1 Nguồn và các yếu tố cấu thành lợi nhuận doanh nghiệp Để nghiên cứu hiệu quả các hoạt động kinh tế trong các doanh nghiệp, người ta thường phân chia thành ba loại lợi nhuận, đó là lợi nhuận kinh tế, lợi nhuận kế toánlợi nhuận bình quân.- Lợi nhuận kinh tế: Là mức chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí kinh tế. Lợi nhuận kinh tế thường được các nhà kinh tế quan tâm nhất để xem xét hiệu quả trên tầm vĩ mô của cả nền kinh tế và việc tính toán hiệu quả kinh tế khá phức tạp vì nó phải tính đến cả những chi phí mà thực tế 10[...]... tốt nghiệp CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2.1 Vài nét khái quát về công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: Công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam (tên viết tắt là: VASJ) là một trong những công ty tin học hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm và giải. .. tốt nghiệp cần phải được đáp ứng phù hợp với tốc độ tăng trưởng của công ty, ngày 31/10/2005, Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Tài chính - Kế toán (SIFA) giấy đăng ký kinh doanh số 0103004086 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp được chuyển thành Công ty Cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam (VASJ), với số vốn điều lệ tăng từ 4 000 000 000 VNĐ lên 10 000 000 000 VNĐ • Tên tiếng Anh: Việt. .. nghiệp;  SmartSoft.Ad: Phần mềm kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp;  SmartSoft.Invest: Phần mềm kế toán đơn vị chủ đầu tư;  SmartSoft.SS: Phần mềm quản lý lương;  SmartSoft.Cop: Phần mềm kế toán tổng hợp nhiều đơn vị;  SmartSoft.Bs: Phần mềm quản lý kinh doanh và bán hàng;  SmartSoft.Re: Phần mềm quản lý nhà hàng;  SmartSoft.Hrm: Phần mềm quản lý nhân sự;  SmartSoft.Ccm: Phần mềm quản lý thông tin... khuyến khích các doanh nghiệp các biện pháp sử dụng hiệu quả số lao động hiện và đánh giá được mức hiệu quả sử dụng lao động hiện tại Như vậy nhiệm vụ đặt ra đối với các doanh nghiệp không chỉ tăng lợi nhuận mà còn phải tăng tỷ suất lợi nhuận 1.2.3 Phương pháp xác định lợi nhuận 1.2.3.1 Xác định lợi nhuận từ hoạt động tài kinh doanh Trong doanh nghiệp, kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả bán... cho thu được lợi nhuận siêu nghạch cao hơn lợi nhuận bình quân Đứng trên quan điểm doanh nghiệp thì lợi nhuận của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận từ hoạt động bất thường - Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và chi phí hoạt động kinh doanh 11 Đại... suất lợi nhuận vốn vay, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư Mỗi ngành sản xuất khác nhau thì tỷ suất lợi nhuận cao thấp khác nhau Nhưng mỗi doanh nghiệp đều cố gắng để tăng tỷ suất lợi nhuậnDoanh lợi tiêu thụ sản phẩm : Chỉ tiêu này được xác định bằng cách chia thu nhập sau thuế ( lợi nhuận sau thuế) cho doanh thu Nó phản ánh số lợi nhuận sau thuế trong một trăm đồng doanh thu Công thức tính doanh lợi. .. trong doanh nghiệp và các nhân tố bên ngoài doanh nghiêp 1.3.1 Các nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp : Như vậy chúng ta thể xét lợi sự ảnh hưởng của doanh thu và chi phí đến lợi nhuận của doanh nghiệp Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần xét đến một số nhóm nhân tố khác như : công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, công tác lập kế hoạch kinh doanh 1.3.1.1 Doanh thu ảnh hưởng trực tiếp đến kết... cá nhân trong doanh nghiệp Đó chính là nguồn động viên giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và góp phần tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm cho doanh nghiệp Kết quả cuối cùng là doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình 1.3.1.3 Thuế Đối với doanh nghiệp, phần lớn các khoản thuế phải nộp là những khoản chi của doanh nghiệp Thuế không phải là chi phí của doanh nghiệp mà chỉ... doanh thu của doanh nghiệp là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được sau một quá trình kinh doanh thông qua việc tiêu thụ được hàng hoá và dịch vụ, thời điểm phát sinh doanh thu là thời điểm mà khách hàng chấp nhận thanh toán Còn chi phí của doanh nghiệp là những hao phí bằng tiền mà doanh nghiệp phải chịu để được doanh thu trong thời kỳ đó Lợi nhuận kế toán là đối tượng quan tâm của các nhà kế toán. .. doanh (EBT): Công thức xác định: EBT = EBIT – I Trong đó: I là lãi vay trong kỳ Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động tài chính và hoạt động khác: LN trước thuế = LN từ HĐSXKD + LN từ HĐTC + LN từ HĐK • Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế là chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp : Thuế thu nhập doanh = nghiệp Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận trước . LỢI NHUẬN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TỐN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM …………………………….342.1 Vài nét khái qt về cơng ty cổ phần phần mềm kế tốn doanh nghiệp Việt. ………………………………………….50CHƯƠNG 3GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ……………………..543.1Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam, Khái niệm chung về lợi nhuận Bản chất lợi nhuận của doanh nghiệp :, Vai trò của lợi nhuận đối với doanh nghiệp:, Vai trò của lợi nhuận đối với nền kinh tế xã hội:, Các chỉ tiêu tương đối:, Doanh thu Các nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp :, Chi phí: Các nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp :, Thuế Cơng tác tổ chức q trình tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ, Công tác lập kế hoạch kinh doanh., Lĩnh vực kinh doanh, Giám đốc cơng ty:  Nhiệm vụ cuả Giám đốc: Các phó giám đốc:, Kết quả kinh doanh các năm 2007 – 2008 – 2009:, So sánh lợi nhuận năm 2007 – 2008 Bảng 2: Bảng phân tích lợi nhuận So sánh lợi nhuận năm 2008 – 2009 Bảng 3: Bảng phân tích lợi nhuận, Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận, Những kết quả đạt được, Hạn chế và nguyên nhân .1 Hạn chế, Sản phẩm phần mềm: Sản phẩm dịch vụ: Công nghệ phát triển: Mục tiêu hướng tới, Các biện pháp nhằm tăng doanh thu Tìm kiếm các cơ hội gia cơng phần mềm Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, Quản lý các khoản phải thu, Các biện pháp khác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn