Thực trạng & Giải pháp khuyến khích đầu tư trong nước

87 301 2
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:09

Luận văn : Thực trạng & Giải pháp khuyến khích đầu tư trong nước Mục Lục TrangLời mở đầu 4CHƯƠNG 1: Một Số Vấn Đề Lý Luận Về Đầu Khuyến Khích Đầu TRONG Nớc.1.1 Những khái niệm cơ bản về đầu t: 1.1.1 Khái niệm và vai trò của đầu t , vốn đầu t : 6 1.1.2 Phân loại đầu t , vốn đầu t : 81.2 Vai trò của đầu t trong nớc và khuyến khích đầu t trong nớc:1.2.1 Vai trò của đầu t trong n ớc: 111.2.2 Vai trò của khuyến khích đầu t trong n ớc: 141.3 Kinh nghiệm của một số nớc trên thế giới về khuyến khích đầu t trong nớc:1.3.1 Các biện pháp và chính sách huy động vốn đầu t trong n ớc của một số n ớc trên thế giới. 15 1.3.2 Kinh nghiệm quốc tế về KKĐTTN: 16CHƯƠNG 2: Thực Trạng Khuyến Khích Đầu TRONG Nớc2.1 Thời kỳ 1995 đến 1999:2.1.1 Nội dung chính của Luật và các văn bản d ới luật về KKĐTTN trong thời kỳ này: 252.1.2. So sánh Luật KKĐTTN và Luật đầu t n ớc ngoài: 33`12.1.3. Đánh giá chung về thực trạng khuyến khích đầu t trong n ớc thời kỳ này: 352.1.3.1 Thời kỳ thực hiện Luật KKĐTTN và Nghị định 29/CP (từ 1-1-1995 đến 30-1-1998): 352.1.3.2 Thời kỳ thực hiện Nghị định 07/CP (từ 30-01-1998 đến 31-12-1998): 412.2. Thời kỳ 1999 đến nay:2.2.1 Những thay đổi của Luật KKĐTTN (sửa đổi) số 03/1998/QH10 so với Luật KKĐTTN cũ: 422.2.2 Những kết quả đạt đ ợc từ khi có Luật KKĐTTN (sửa đổi): 442.2.3 Đánh giá về các biện pháp hỗ trợ đầu t : 56 2.2.4 Những v ớng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện Luật KKĐTTN (sửa đổi): 612.2.4.1. Những vớng mắc từ chính bản thân Luật và các văn bản pháp qui hớng dẫn thi hành Luật: 61 2.2.4.2. Những vớng mắc từ khâu thực hiện Luật: 63 Chơng 3: một số khuyến nghị về giải pháp khuyến khích đầu t trong nớc.3.1. Định hớng quan điểm KKĐTTN: 713.2. Những khuyến nghị nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho KKĐTTN: 3.3. Những khuyến nghị nhằm tiếp tục cải thiện môi trờng đầu t, kinh doanh: 74 3.4. Những khuyến nghị nhằm đa Luật KKĐTTN (sửa đổi) đi vào cuộc sống: 76 `23.5. Các giải pháp nhằm khuyến khích mạnh đầu t của khu vực kinh tế dân doanh: 773.6. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ đầu t: 79Kết luận 82Phụ lục 1: Các văn bản hớng dẫn thi hành Luật KKĐTTN ban hành ngày 22-6-1994. 84Phụ lục 2: Các văn bản pháp hớng dẫn thi hành Luật khuyến khích đầu t trong nớc (sửa đổi) ban hành ngày 20-5-1998. 86Tài Liệu tham khảo 88 `3Lời mở đầuKể từ sau chiến tranh thế giới thứ II (1945), nền kinh tế toàn cầu đã có nhiều thay đổi với những bớc thăng, trầm đáng nhớ. Châu á, bên cạnh những thành công về chiến lợc phát triển của Nhật Bản, các nớc NICs, Trung Quốc v.v. cũng phải gánh chịu những cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị. Những cuộc khủng hoảng đó nh một hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết của phát triển bền vững. Nhìn lên bản đồ Châu á cũng nh toàn thế giới có thể thấy rằng, tất cả những nớc phát triển mà phụ thuộc quá nhiều vào nớc ngoài thì sớm hay muộn cũng bị lệ thuộc về kinh tế, rối loạn về chính trị. Đó là bài học thực tế, trên lý thuyết cũng có những kết luận tơng tự. Một đất nớc muốn phát triển bền vững thì cần phát triển dựa trên nội lực là chính, ngoại lực chỉ có tác dụng nh một cú hích, nhằm phát phát huy tốt hơn nội lực mà thôi.Sau hơn 15 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt đợc những kết quả rất đáng phấn khởi: tốc độ tăng trởng luôn đạt mức cao trong khu vực cũng nhtrên thế giới, đời sống nhân dân đợc cải thiện v.v. Những kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của hoạt động đầu t nớc ngoài. Tuy nhiên, những năm gần đây, do biến động của nền kinh tế thế giới, nguồn vốn nớc ngoài đầu t vào Việt Nam đang giảm sút. Để đạt đợc những mục tiêu đã đề ra, việc huy động nội lực cho phát triển kinh tế đang là một vấn đề có tính chất thời sự.Đó chính là lý do chính mà tôi chọn đề tài Thực trạnggiải pháp khuyến khích đầu t trong nớc . Trong luận văn của mình, tôi muốn đề cập đến thực trạng, cơ chế chính sách luật pháp của Nhà Nớc về khuyến khích đầu t trong nớc nhằm khuyến nghị những giải pháp tiếp tục đổi mới và tăng cờng `4hoạt động đầu t trong nớc. Tuy nhiên, do vấn đề rộng và khá phức tạp, tôi chỉ nghiên cứu việc thực hiện Luật khuyến khích đầu t trong nớc từ năm 1995 trở lại đây. Khoá luận sử dụng các phơng pháp nghiên cứu chủ yếu nh: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thống kê kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế v.v.Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chơng:Chơng I: Một số vấn đề lY luận về đầu t trong nớc và khuyến khích đầu t trong nớc.Chơng II: thực trạng khuyến khích đầu t trong nớc.Chơng III: một số khuyến nghị về giải pháp khuyến khích đầu t trong nớc.Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo THS. Nguyễn Thu Hà và bác Nguyễn Thị Thanh Chung và các cô, chú ở Vụ Doanh nghiệp Bộ Kế Hoạch và đầu t đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.`5CHƯƠNG 1: Một Số Vấn Đề Ly Luận Về Đầu Khuyến Khích Đầu TRONG Nớc.1.1. Những khái niệm cơ bản về đầu t: 1.1.1 Khái niệm và vai trò của đầu t , vốn đầu t : Trong điều kiện của nền sản xuất hàng hoá, để tiến hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thì điều kiện không thể thiếu là phải có tiền.Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ mới hình thành, tiền này đ-ợc dùng để xây dựng nhà xởng, mua sắm trang thiết bị v.v. (tạo ra các cơ sở vật chất kỹ thuật); mua sắm nguyên vật liệu, trả lơng cho ngời lao động trong chu kỳ sản xuất kinh doanh dịch vụ đầu tiên (tạo vốn lu động gắn liền với sự hoạt động của các TSCĐ vừa tạo ra).Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đang hoạt động, tiền này dùng để mua sắm thêm các máy móc thiết bị, xây dựng thêm nhà xởng, tăng vốn lu động nhằm mở rộng quy mô hoạt động hiện có, sửa chữa hoặc mua sắm các TSCĐ mới thay thế các TSCĐ đã bị h hỏng, hao mòn hữu hình (là các hao mòn do quá trình sử dụng và do tác động của khí hậu, thời tiết) và vô hình (khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng làm cho nhiều TSCĐ trở nên lạc hậu không còn thích hợp với điều kiện mới, nếu tiếp tục sử dụng sẽ không có hiệu quả).Vì số tiền cần thiết cho hoạt động đầu t là rất lớn nên không phải cơ sở sản xuất kinh doanh nào cũng có đủ tiền để tiến hành hoạt động đầu t. Tuy nhiên, họ có thể huy động từ nhiều nguồn khác nh: vay ngân hàng; vay bạn bè, ngời thân; mời cơ sở khác hợp tác đầu t, vay từ bạn hàng v.v.Từ đây, ta có thể rút ra định nghĩa về vốn đầu t và nguồn gốc của vốn đầu t nh sau: `6Vốn đầu t là tiền tích luỹ của xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động từ các nguồn khác đợc đa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn có và tạo ra tiềm lực lớn hơn cho nền sản xuất xã hội.Quá trình sử dụng vốn đầu t xét về mặt bản chất chính là quá trình thực hiện sự chuyển hoá vốn bằng tiền (vốn đầu t) thành vốn hiện vật để tạo nên những yếu tố cơ bản của sản xuất kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt. Quá trình này đợc gọi là hoạt động đầu t hay đầu t vốn. Do đó, ta có khái niệm về đầu t nh sau:Đầu t đợc hiểu là sự hi sinh hay chi dùng các nguồn lực (về tài chính, lao động, vật chất, tài nguyên thiên nhiên v.v.) trong hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả có lợi trong tơng lai.Hoạt động đầu t rất phong phú và đa dạng nhng xét về bản chất và phạm vi lợi ích mà chúng đem lại, hoạt động đầu t bao gồm 3 bộ phận: đầu t tài chính, đầu t thơng mại và đầu t phát triển. Đầu t tài chính là loại đầu t trong đó ngời có tiền bỏ tiền ra để cho vay hoặc mua các chứng chỉ có giá để hởng lãi suất định trớc (gửi tiết kiệm, mua trái phiếu) hoặc lãi suất tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát hành. Hình thức đầu t này không tạo tài sản mới cho nền kinh tế mà chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính của tổ chức, cá nhân đầu t.Đầu t thơng mại là loại đầu t trong đó ngời có tiền bỏ tiền ra để mua hàng hoá, sau đó bán lại với giá cao hơn nhằm mục đích thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua và khi bán. Cũng nh đầu t tài chính, đầu t thơng mại không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế mà chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính của ngời đầu t, nhng nó lại có tác dụng thúc đẩy quá trình lu thông hàng hoá, thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng thu cho ngân sách, tăng tích luỹ vốn.`7Đầu t phát triển là một bộ phận cơ bản của đầu t, là quá trình chuyển hoá vốn bằng tiền thành vốn hiện vật; là quá trình chi dùng vốn nhằm tạo ra những yếu tố cơ bản của sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đời sống, tạo ra những tài sản mới, năng lực sản xuất mới và duy trì tiềm lực sẵn có của nền kinh tế. Nh vậy chỉ có đầu t phát triển mới tạo ra tài sản và của cải vật chất cho nền kinh tế. Ta thấy rằng: không có một cơ sở sản xuất kinh doanh nào có thể tồn tại và phát triển nếu không có hoạt động đầu t. Còn đối với toàn bộ nền kinh tế, hoạt động đầu t cũng đóng một vai trò quan trọng, là một nhân tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia. Bởi vì hoạt động đầu t tác động đến cả tổng cung tổng cầu; đến tốc độ tăng trởng và phát triển của nền kinh tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo điều kiện tăng cờng khả năng khoa học và công nghệ của đất nớc v.v. Có thể nói, đầu t là động lực cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp cũng nh mỗi quốc gia. 1.1.2. Phân loại đầu t , vốn đầu t : Để tiện cho việc theo dõi, quản lý, nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu t, ngời ta thờng phân loại hoạt động đầu t theo các tiêu chí nh: - Theo tính chất của các đối tợng đầu t hoạt động đầu t gồm : đầu t cho đối tợng vật chất, tài chính, đối tợng phi vật chất.- Theo cơ cấu tái sản xuất hoạt động đầu t gồm: đầu t theo chiều rộng, đầu t theo chiều sâu.- Theo quan hệ quản lý của chủ đầu t, hoạt động đầu t có thể chia thành: đầu t gián tiếp, đầu t trực tiếp.- Theo giai đoạn hoạt động của các kết quả đầu t trong quá trình tái sản xuất xã hội, hoạt động đầu t có thể chia thành: đầu t thơng mại và đầu t sản xuất.`8- Theo đặc điểm hoạt động của các kết quả đầu t, hoạt động đầu t đợc phân chia thành: đầu t cơ bản nhằm tái sản xuất các TSCĐ, đầu t vận hành nhằm tạo ra các tài sản lu động.Nhng nếu xét trên bình diện quốc gia ngời ta thờng phân chia hoạt động đầu t thành đầu t trong nớc và đầu t nớc ngoài. Đầu t trong nớc, theo Điều 2 Luật KKĐTTN, là việc bỏ vốn vào sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam của các tổ chức, công dân Việt Nam , ngời Việt Nam định c ở nớc ngoài, ngời nớc ngoài c trú lâu dài ở Việt Nam. Còn đầu t n-ớc ngoài là việc nhà đầu t nớc ngoài đa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bất cứ tài sản nào để tiến hành hoạt động đầu t. Đầu t nớc ngoài thờng đợc chia thành đầu t trực tiếp và đầu t gián tiếp. Cũng theo Luật KKĐTTN, khuyến khích đầu t trong nớc đợc hiểu là việc sử dụng các cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm kích thích quá trình bỏ vốn vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn trên cơ sở chiến lợc, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ của đất nớc.Các nguồn lực cho hoạt động đầu t bao gồm: nguồn lực về tài chính (vốn tiền tệ), nguồn lực về con ngời (nhân lực), nguồn lực về máy móc thiết bị (vật lực), nguồn tài nguyên thiên nhiên v.v. Các nguồn lực này có mối quan hệ chặt chẽ và trong một điều kiện nhất định có thể chuyển hoá, thay thế lẫn nhau. Trong đó thì nguồn vốn tiền tệ là quan trọng nhất, vì nó có thể dùng để lợng hoá cho các nguồn lực còn lại. Ngày nay, một diện tích đất đai có vị thế quan trọng, những phát minh sáng chế hay hàng triệu tấn dầu thô vừa đợc khai thác đều có thể tơng đơng với một lợng tiền tệ nhất định. Cũng nh hoạt động đầu t, ngời ta thờng phân chia nguồn vốn cho đầu tthành 2 nguồn chính là:+ Nguồn vốn trong nớc, đợc huy động từ các nguồn:`9- Tiết kiệm của chính phủ (tạo vốn qua Ngân sách): đây là nguồn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động đầu t trong nớc. Nguồn này chủ yếu đợc tập trung cho đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội, đầu t phát triển một số công trình công nghiệp then chốt, các công trình công cộng hay các công trình liên quan đến an ninh quốc gia v.v.- Tiết kiệm của doanh nghiệp và tổ chức: nguồn này đợc lấy chủ yếu từ quỹ khấu hao của các doanh nghiệp. Nó thờng đợc đầu t vào những lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao, thâm nhập thị trờng quốc tế hay nâng cao khả năng cạnh tranh của cơ sở v.v.- Tiết kiệm của khu vực dân doanh: đây là nguồn vốn khá lớn có khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu t trong tơng lai nhng cha đợc huy động hiệu quả. ở nớc ta, nguồn vốn của khu vực này mới chỉ chú trọng vào thu hút tiền gửi tiết kiệm mà cha chú trọng vào khuyến khích ngời dân bỏ tiền ra đầu t.+ Nguồn vốn nớc ngoài: - Vốn đầu t gián tiếp nớc ngoài: là nguồn vốn của chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức và cá nhân nớc ngoài v.v. đợc thực hiện dới các hình thức khác nhau nh: viện trợ hoàn lại, viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay với lãi suất u đãi, mua cổ phiếu, trái phiếu của các công ty của Việt Nam. Một hình thức phổ biến của đầu t gián tiếp là viện trợ phát triển chính thức của các nớc công nghiệp phát triển ODA. Vốn đầu t gián tiếp thờng lớn, cho nên có tác dụng mạnh và nhanh đối với việc giải quyết dứt điểm các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của nớc nhận đầu t. Tuy nhiên, tiếp nhận vốn đầu t gián tiếp thờng gắn với những điều kiện về chính trị do đó dễ bị lệ thuộc vào nớc ngoài.- Vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI): là nguồn vốn do các nhà đầu t cá nhân và tổ chức của nớc ngoài đầu t vào Việt Nam. Vốn này thờng không đủ lớn để giải quyết dứt điểm từng vấn đề kinh tế xã hội của nớc chủ nhà. Tuy nhiên, `10[...]... Luật đầu t nớc ngoài: Luật KKĐTTN và Luật đầu t nớc ngoài là 2 đạo Luật khuyến khích đầu t ở nớc ta Xét về bản chất hai đạo Luật này hoàn toàn khác nhau Luật đầu t nớc ngoài có tính chất nh một đạo Luật tổng hợp, điều chỉnh toàn bộ quá trình đầu t từ việc thành lập , tổ chức hoạt động, bảo đảm khuyến khích đầu t v.v trong khi đó, Luật KKĐTTN chỉ bao gồm các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích và u đãi đầu. .. đầu t không giống nhau giữa các nhà đầu t trong nớc và các nhà đầu t nớc ngoài Tuy nhiên, trong điều kiện nớc ta hiện nay việc tồn tại những điểm khác biệt này ở một chừng mực nhất định nh là một tất yếu của lịch sử và vẫn là cần thiết nhằm khuyến khích đầu t trong nớc, phát huy nội lực 2.1.3 Đánh giá chung về thực trạng khuyến khích đầu t trong nớc thời kỳ này: Trong thời kỳ này, Luật KKĐTTN đã có... nhũng, tiêu cực phát triển Do vậy, việc lựa chọn các biện pháp khuyến khích đầu t phải đợc cân nhắc thận trọng, kỹ càng CHƯƠNG 2: Thực Trạng Khuyến khích Đầu TRONG Nớc 2.1 Thời kỳ 1995 đến 1999: 2.1.1 Nội dung chính của Luật và các văn bản dới luật về KKĐTTN trong thời kỳ này: Trong quá trình phát triển của mình, Việt Nam đòi hỏi một lợng vốn đầu t tơng đối lớn Nh đã trình bày ở trên, nguồn vốn bên... ứng trong nớc Không ít xí nghiệp phải dùng quỹ đất đa vào góp vốn, phần thiếu lại đi vay nợ nớc ngoài để đóng góp vốn cho các liên doanh 1.2.2 Vai trò của khuyến khích đầu t trong nớc: Tuy nhiên, để đầu t trong nớc thể hiện đợc vai trò của mình, thì điều kiện không thể thiếu đợc là phải có một cơ chế, chính sách phù hợp tạo động lực ` 13 khuyến khích đầu t trong nớc Cơ chế chính sách khuyến khích đầu. .. vốn đầu t mà hầu hết các nớc trên thế giới đều áp dụng là ban hành và thực thi Luật thúc đẩy (hay khuyến khích đầu t) Nhìn chung, các đạo Luật này đều nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động đầu t trong toàn bộ nền kinh tế, đồng thời nó cũng hớng đầu t vào một số lĩnh vực u tiên phát triển của đất nớc 1.3.1.1 Malaysia: ở Malaysia, các biện pháp u đãi và khuyến khích đầu t đợc quy định chủ yếu trong Luật khuyến. .. cấp đến 100% chi tiêu đầu t thực hiện trong 5 năm đầu (chi đầu t bao gồm cả: chi dọn sạch và chuẩn bị đất; thi công mặt bằng; chi xây dựng hệ thống thuỷ lợi hoặc tới nớc; chi xây dựng đờng và cầu cống; chi xây dựng nhà cửa và công trình phúc lợi cho công nhân) Ngoài ra, lĩnh vực này cũng có các biện pháp khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích nghiên cứu và phát triển và khuyến khích đào tạo nh đối với... Ba là, phải tạo một môi trờng kinh doanh và đầu t bình đẳng giữa đầu t trong nớc và đầu t nớc ngoài, giữa các thành phần kinh tế Nhà Nớc và kinh tế t nhân Điều này đợc thể hiện rõ nhất ở Thái Lan, với việc sử dụng một bộ luật cho khuyến khích đầu t trong nớc và đầu t nớc ngoài Bốn là, các biện pháp xúc tác rất đa dạng và phong phú để thu hút đầu t Các biện pháp đó có thể quy tụ về 2 nhóm chính là: chính... vùng, địa phơng trong cả nớc Thứ ba, nó thể hiện vai trò quản lý Nhà Nớc về kinh tế đối với hoạt động đầu t Bằng các qui định về luật pháp, các đòn bẩy kinh tế, Nhà Nớc quản lý các hoạt động đầu t trong nớc theo hớng có lợi nhất cho sự phát triển kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội Từ những lý do trên, rõ ràng là đầu t trong nớc và khuyến khích đầu t trong nớc có một ý nghĩa quyết định trong chiến lợc... trợ, khuyến khích và u đãi đầu t, đã làm rõ hơn thủ tục xét cấp u đãi đầu t cho các dự án đầu t trong nớc Cụ thể nh sau: - Hình thức đợc khuyến khích mở rộng thêm đó là đầu t theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh - chuyển giao (BOT) - Một quy định mới trong NĐ này là cơ chế một cửa: Những dự án đầu t phát triển sản xuất, kinh doanh ngành nghề mới hoặc sản phẩm mới tại cùng một địa điểm; đầu t... trong đó nguồn vốn trong nớc chiếm 2/3, mỗi năm phải tăng từ 11-12% Do đó, vai trò của đầu t trong nớc và chính sách KKĐTTN càng có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn này 1.2 Vai trò của đầu t trong nớc và khuyến khích đầu t trong nớc: 1.2.1 Vai trò của đầu t trong nớc: Nh đã trình bày ở phần trên, hoạt động đầu t có một vai trò hết sức quan trọng Nó quyết định sự tồn tại và phát triển đối với . chọn đề tài Thực trạng và giải pháp khuyến khích đầu t trong nớc . Trong luận văn của mình, tôi muốn đề cập đến thực trạng, cơ chế chính sách luật pháp của. mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chơng:Chơng I: Một số vấn đề lY luận về đầu t trong nớc và khuyến khích đầu t trong nớc.Chơng II: thực trạng khuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng & Giải pháp khuyến khích đầu tư trong nước, Thực trạng & Giải pháp khuyến khích đầu tư trong nước, Thực trạng & Giải pháp khuyến khích đầu tư trong nước, Các giải pháp nhằm khuyến khích mạnh đầu t của khu vực kinh tế dân, Định hớng quan điểm KKĐTTN:, Các giải pháp nhằm khuyến khích mạnh đầu t của khu vực kinh tế dân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn