Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại

104 730 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:09

kkLuận văn : Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại mở đầu1/. Tính cấp thiết của đề tài:Đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu tổng quát của chiến lợc phát triển phát triển kinh tế xã hội năm năm 2006 2010 là: Sớm đa nớc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nớc ta bản trở thành một nớc công nghiệp theo hớng hiện đại. Về giáo dục và đào tạo, phấn đấu để lĩnh vực này cùng với khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, thông qua việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lợng cao, chấn hng nền giáo dục Việt Nam. Để giáo dục và đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu, qua đó phát triển phát triển nhân tố con ngời, động lực trực tiếp của sự phát triển. Nhất là trong điều kiện hiện nay phát triển nền kinh tế tri thức thì tri thức đợc coi là một yếu tố quan trọng của lực lợng sản xuất.Qua mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho thấy Đảng và Nhà nớc ta luôn quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, không ngừng tăng cờng đầu t cho giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế mới, thị trờng lao động mới ở trong và ngoài nớc. Giáo dục đào tạo vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Đối với mỗi quốc gia muốn phát triển nhanh kinh tế xã hội, bắt kịp thời đại không còn con đ-ờng nào khác là phát triển nhanh và mạnh hơn nữa khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo. Ngân sách nhà nớc vẫn là nguồn tài chính đào tạo chính là hoạt động đầu t - đầu t cho tơng lai. Thực trạng đầu t Ngân sách nhà nớc cho giáo dục đào tạo trong những năm qua cho thấy tỷ trọng chi ngân sách cho giáo dục đào tạo hàng năm tăng lên đáng 1kể (năm 2000 tổng chi NSNN cho giáo dục đào tạo là 14,5 ngàn tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng chi ngân sách nhà nớc; năm 2004 tổng chi NSNN cho giáo dục đào tạo là 32,73 ngàn tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng chi ngân sách nhà nớc; đến năm 2005 tổng chi NSNN cho giáo dục đào tạo là 41,63 ngàn tỷ đồng, chiếm 18% tổng chi ngân sác nhà nớc), sở vật chất của ngành đã đợc tăng cờng song chất lợng giáo dục đào tạo còn thấp, còn những nhận thức, quan điểm cha phù hợp, một số chế chính sách chi ngân sách cho giáo dục đào tạo, đặc biệt là chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí Ngân sách nhà nớc đầu t cha thật hiệu quả còn một số bất cập. Chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục đào tạo tại địa phơng nhìn chung trong những năm qua cha chiến lợc tài chính cho giáo dục đào tạo, công tác quản lý điều hành ngân sách giáo dục đào tạo cha hợp lý, thể hiện từ công tác lập, phân bổ dự toán đến công tác quyết toán. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý chi ngân sách cho giáo dục đào tạo cha đáp ứng đợc nhiệm vụ quản lý ngân sách toàn ngành. Đã một số đề tài nghiên cứu về công tác quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạotỉnh Nghệ An, song cha đề tài nào nghiên cứu một cách hệ thống chế quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo; trong các đề tài đã nghiên cứu còn một số vấn đề còn bỏ ngỏ cần phải bổ sung để nêu ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện chế quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạotỉnh Nghệ An.Do vậy, cần phải những định hớng chiến lợc đúng đắn cũng nh cần phải đổi mới và hoàn thiện chính sách, chế quản lý chi Ngân sách cho giáo dục đào tạo để phát triển giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 2/. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu:2.1/ Đối tợng nghiên cứu: 2Luận văn lấy chế quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo bao gồm các chủ trơng, chính sách và các quan điểm, giải pháp nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo làm đối tợng nghiên cứu. Đánh giá thực trạng quản lý chi Ngân sách nhà nớc cho giáo dục đào tạo, rút ra những u điểm, tồn tại làm sở cho việc đề xuất những giải pháp hoàn thiện chế quản lý chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục đào tạo trong điều kiện nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa.2.2/ Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các chế, chính sách quản lý chi NSNN cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của nớc ta và của HĐND - UBND tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện.3/. Mục đích và nhiệm vụ của Luận văn:3.1/. Về mục đích: Trên sở nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm thực tiễn trong chế quản lý chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục đào tạo từ đó đề xuất phơng hớng và một số giải pháp bản nhằm thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo. Mặt khác, tham mu cho UBND tỉnh ban hành các chế chính sách tài chính phù hợp với sự nghiệp giáo dục đào tạo tại Nghệ An.3.2/. Về nhiệm vụ:- Luận giải sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về đổi mới chế, chính sách quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo.- Phân tích, đánh giá thực trạng chế, chính sách quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo của nớc ta và của Nghệ An hiện nay.- Đề xuất phơng hớng và các giải pháp đổi mới chế, chính sách quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.4/. Phơng pháp nghiên cứu:3Luận văn sử dụng phơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử làm phơng pháp luận chung. Kết hợp lý luận với thực tiễn, phân tích tổng hợp, lịch sử và logic. Ngoài ra còn vận dụng các phơng pháp khoa học khác nh: Phơng pháp thống kê, đối chiếu, so sánh và phơng pháp phân tích với tổng hợp.5/. Những đóng góp của luận văn:- Luận giải đợc sự cần thiết phải hoàn thiện chế quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo trong quá trình xã hội hoá giáo dục.- Phân tích, đánh giá căn cứ khoa học thực trạng chế, chính sách quản lý chi NSNN đối với giáo dục đào tạo và những vấn đề cấp bách đặt ra cần giải quyết.- Đề xuất và phân tích những quan điểm, giải pháp bản để hoàn thiện chế, chính sách quản lý chi NSNN đối với giáo dục đào tạo trong quá trình xã hội hoá giáo dục thời gian tới ở nớc ta và ở Nghệ An.6/. Kết cấu luận văn :Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn đợc bố cục gồm 03 chơng:Chơng 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế quản lý chi NSNN cho giáo dục và đào tạo.Chơng 2: Thực trạng chế quản lý chi ngân sách nhà nớc cho giáo dục và đào tạotỉnh Nghệ An giai đoạn 2001 - 2005Chơng 3: Định hớng và giải pháp nhằm hoàn thiện chế quản lý chi NSNNcho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An Chuơng I4Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế quản lý Chi NSNN cho giáo dục và đào tạo.1.1. một số vấn đề chung về NSNN và chi NSNN cho giáo dục đào tạo.1.1.1. Các khái niệm bản về NSNN và chi NSNN cho giáo dục đào tạo:1.1.1.1. Khái niệm về NSNN: NSNN là phạm trù kinh tế và là phạm trù lịch sử. Sự hình thànhphát triển của NSNN gắn liền với sự xuất hiệnphát triển của kinh tế hàng hóa tiền tệ trong các phơng thức sản xuất của các cộng đồng và nhà nớc của từng cộng đồng. Nói cách khác sự ra đời của Nhà nớc, sự tồn tại của kinh tế hàng hóa tiền tệ là những tiền đề cho sự phát sinh, tồn tại và phát triển của NSNN.Cho đến nay, các nhà nớc khác nhau đều tạo lập và sử dụng NSNN, thế nhng ngời ta vẫn cha sự nhất trí về NSNN. nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm NSNN nhng ta thể hiểu: NSNN đợc đặc trng bằng sự vận động của các nguồn tài chính gắn liền với quá trình tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nớc nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nớc trên sở luật định. Nó phản ánh các quan hệ kinh tế giữa Nhà nớc và các chủ thể xã hội, phát sinh khi Nhà nớc tham gia phân phối các nguồn tài chính quốc gia theo nguyên tắc hoàn trả trực tiếp là chủ yếu. Luật Ngân sách nhà nớc số 01/2002/QH11 đợc Quốc hội nớc Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002 quy định : Ngân sách Nhà nớc là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nớc đó đợc quan Nhà nớc thẩm quyền quyết định và đợc thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chứ năng, nhiệm vụ của Nhà nớc.5Thu ngân sách nhà nớc bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nớc; các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Chi ngân sách nhà nớc bao gồm các khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nớc; chi trả nợ của Nhà nớc; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.1.1.1.2. Khái niệm về chi NSNN: Chi NSNN là một trong hai nội dung bản của hoạt động NSNN, chi NSNN là quá trình phân phối, sử dụng quỹ NSNN do quá trình thu tạo lập nên nhằm duy trì sự tồn tại, hoạt động bình thờng của bộ máy nhà nớc và thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Nhà nớc.Chi NSNN phản ánh mục tiêu hoạt động của ngân sách, đó là đảm bảo về mặt vật chất (tài chính) cho hoạt động của Nhà nớc, với t cách là chủ thể của NSNN trên hai phơng diện : (1) Duy trì sự tồn tại và hoạt động bình thờng của bộ máy Nhà nớc, (2) Thực hiện chức năng nhiệm vụ mà Nhà nớc phải gánh vác. Chi NSNN bao gồm hai giai đoạn kế tiếp nhau. Giai đoạn thứ nhất là phân phối (phân bổ) quỹ NSNN cho các đối tợng, mục tiêu khác nhau. Quá trình phân phối đợc thực hiện trên dự toán và trên thực tế (chấp hành Ngân sách Nhà nớc), dựa trên nhiều tiêu thức khác nhau nh chức năng, nhiệm vụ, quy mô hoạt động, đặc điểm tự nhiên, xã hội thể hiện cụ thể d ới dạng định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi ngân sách. Giai đoạn tiếp theo là việc sử dụng phần quỹ ngân sách đã đợc phân phối của các đối tợng đợc hởng thụ, hay còn gọi là quá trình thực hiện chi tiêu trực tiếp các khoản tiền của NSNN. NSNN đợc sử dụng ở các khâu tài chính Nhà nớc trực tiếp, 6gián tiếp và các khâu tài chính khác phi Nhà nớc. Chi ngân sách kết thúc khi tiền đã thực sự đợc sử dụng cho các mục tiêu đã định.Các khoản chi NSNN rất đa dạng và phong phú nên rất nhiều cách phân loại chi NSNN khác nhau:- Theo tính chất phát sinh các khoản chi, chi NSNN bao gồm chi thờng xuyên và chi không thờng xuyên.Chi thờng xuyên: là những khoản chi phát sinh tơng đối đều đặn cả về mặt thời gian và quy mô các khoản chi. Nói cách khác là những khoản chi đợc lặp đi lặp lại tơng đối ổn định theo những chu kỳ thời gian cho những đối tợng nhất định.Chi không thờng xuyên: là những khoản chi ngân sách phát sinh không đều đặn, bất thờng nh chi đầu t phát triển, viện trợ, trợ cấp thiên tai, địch họa . trong đó, chi đầu t phát triển đợc coi là phần chủ yếu của chi không thờng xuyên.- Theo mục đích sử dụng cuối cùng, chi NSNN đợc chia thành chi tích luỹ và chi tiêu dùng.Chi tích luỹ là các khoản chi mà hiệu quả của nó tác dụng lâu dài. Các khoản chi này chủ yếu đợc sử dụng trong tơng lài nh: chi đầu t hạ tầng kinh tế kỹ thuật, chi nghiên cứu KHCN, công trình công cộng, bảo vệ môi trờng .Chi tiêu dùng là những khoản chi nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu trớc mắt và hầu nh đợc sử dụng hết sau khi đã chi nh: chi cho bộ máy Nhà nớc, an ninh, quốc phòng, văn hoá, xã hội . Cụ thể, đó là các khoản chi lơng, các khoản tính chất lơng và chi hoạt động. Nhìn chung chi tiêu dùng là những khoản chi tính chất thờng xuyên.- Theo mục tiêu, chi NSNN đợc phân loại thành chi cho bộ máy Nhà nớc và chi thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nớc.Chi cho bộ máy Nhà nớc: bao gồm chi đầu t, xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết, chi trực tiếp cho đội ngũ cán bộ, công chức, chi phí th-7ờng xuyên để duy trì hoạt động của các quan Nhà nớc( văn phòng phí, hội nghị, công tác phí .).Chi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nớc: bao gồm chi cho an ninh quốc phòng (những khoản chi duy trì hoạt động bình thờng của các lực lợng an ninh, quốc phòng nh chi đầu t, chi mua sắm, chi hoạt động), chi phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo xã hội, chi phát triển kinh tế là những khoản đầu t sở hạ tầng quan trọng cho nền kinh tế (giao thông, điện và chuyển tải điện, thông tin liên lạc, thuỷ lợi và cấp thoát nớc, sự nghiệp nhà ở) và một số nhiệm vụ khác nh : hỗ trợ các đoàn thể chính trị xã hội, đối ngoại .- Với t cách là quỹ tiền tệ để thanh toán cho các nhu cầu của Nhà nớc và tài trợ cho các đối tợng khác nhau trong xã hội (Nhà nớc với t cách là ngời mua của thị trờng), chi NSNN bao gồm :Chi thanh toán: là chi trả cho việc Nhà nớc đợc hởng những hàng hóa, dịch vụ mà xã hội cung cấp cho Nhà nớc. Chi thanh toán gắn với hai luồng đi: tiền và hàng hóa, dịch vụ.Chi chuyển giao: là những khoản chi mang tính chất một chiều từ phía Nhà nớc nh tài trợ, trợ cấp, cứu trợ .1.1.1.3. Chi NSNN cho giáo dục đào tạo : Chi NSNN cho giáo dục - đào tạo gắn liền với cấu, nhiệm vụ của ngành trong mỗi giai đoạn lịch sử và đợc xem xét ở các giác độ khác nhau.Căn cứ vào cấu tổ chức của ngành giáo dục - đào tạo thể hiện cấu chi NSNN cho giáo dục - đào tạo gồm :- Chi ngân sách cho hệ thống các trờng học :+ Chi ngân sách cho hệ thống các trờng mầm non và các trờng phổ thông.+ Chi ngân sách cho các trờng đại học, các học viện, các trờng cao đẳng, các trờng trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.8+ Chi cho các trờng Đảng, đoàn thể.- Chi ngân sách cho các quan quản lý Nhà nớc về giáo dục - đào tạo nh : Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục .Theo cách phân loại chi NSNN theo yếu tố và phơng thức quản lý các khoản chi cho giáo dục - đào tạo bao gồm :- Chi thờng xuyên.- Chi XDCB tập trung.Chi thờng xuyên là những khoản chi tính chất thờng xuyên để duy trì các hoạt động của các quan nhà nớc, các sở giáo dục, đào tạo nhằm thực hiện những nhiệm vụ đợc giao.Chi xây XDCB tập trung là các khoản chi nhằm tăng thêm tài sản nh chi xây dựng mới và tu bổ công sở, trờng học, đờng sá, . phục vụ công tác dạy và học.Đối với các khoản chi thờng xuyên căn cứ vào đối tợng của việc sử dụng kinh phí NSNN thể chia thành 4 nhóm mục chi sau :Nhóm 1 Chi thanh toán cá nhân : là các khoản chi cho con ngời nh chi l-ơng, các khoản phụ cấp theo lơng, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, chi phúc lợi tập thể cho giáo viên, cán bộ nhân viên, chi học bổng và trợ cấp cho học sinh sinh viên, tiền côngNhóm 2 Chi cho hoạt động chuyên môn: chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, chi công tác phí, công vụ phí, điện nớc, xăng xe, chi hội nghị về công tác quản lý, hội thảo, hội giảng, điện báo, điện thoại, các hoạt động chuyên đề về chuyên môn Nhóm 3 Chi mua sắm, sữa chữa: là các khoản chi sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ chuyên môn nh nhà cửa, ô tô, đờng điện, đờng sá, cầu cống; chi mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn nh ô tô, nhà cửa, thiệt bị tin học 9Nhóm 4 Các khoản chi khác: là các khoản chi bầu cử HĐND các cấp, chi khắc phụ hậu quả thiên tai, chi kỷ niệm các ngày lễ lớn, chi bảo hiểm phơng tiện, chi tiếp khách, chi xử lý tài sản đợc xác lập sở hữu nhà nớc, các khoản chi khác.Ngoài ra, từ năm 1991 NSNN còn chi tiêu cho các đơn vị thực hiện các ch-ơng trình mục tiêu quốc gia về giáo dục nh chơng trình phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ, chơng trình tăng cờng sở vật chất trờng học, chơng trình công nghệ giáo dục . 1.2. chế quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo. 1.2.1. chế quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo: Thực chất chế quản lý chi ngân sách cho giáo dục - đào tạo là các hoạt động và tổ chức các hoạt động phân phối NSNN, kiểm tra giám sát việc phân phối và sử dụng NSNN cho giáo dục - đào tạo theo đúng quy định của pháp luật.Nội dung chế quản lý chi ngân sách cho giáo dục - đào tạo gồm :Thứ nhất, chế quản lý định mức chi:Trong quản lý các khoản chi thờng xuyên của NSNN, nhất thiết phải định mức cho từng nhóm mục chi hay cho mỗi đối tợng cụ thể. Nhờ đó mà ngành, các cấp, các đơn vị mới căn cứ pháp lý để triển khai các công việc cụ thể thuộc quá trình quản lý chi thờng xuyên của NSNN.Định mức chi là sở quan trọng để lập dự toán chi, cấp phát và quyết toán các khoản chi, đồng thời là chuẩn mực để phân bổ và kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí của NSNN.Định mức chi phải đảm bảo các yêu cầu sau :Một là : Các định mức chi phải đợc xây dựng một cách khoa học, từ việc phân loại đối tợng đến trình tự, cách thức xây dựng định mức phải đợc tiến hành 10[...]... việc rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các nớc trở nên phức tạp hơn và nhanh hơn KHCN trở thành động lực bản của sự phát triển kinh tế xã hội Giáo dục là nền tảng của sự phát triển KHCN, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội hiện đại và đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm và năng lực của thế hệ hiện nay và mai sau Các nớc trên thế... những bớc nhảy vọt Để đi tắt đón đầu từ một nớc kém phát triển thì vai trò của giáo dục - đào tạo và KHCN lại càng tính quyết định Muốn nhanh chóng hiện đại hóa nền sản xuất cần phải nắm bắt đợc xu thế mới của công nghiệp hóa, hớng tới làm chủ những ngành sản xuất mũi nhọn, những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay Hơn lúc nào hết chúng ta cần nhanh chóng tạo đợc một đội ngũ công nhân tri thức đông... nghiệm cải cách và phát triển giáo dục ở Trung Quốc trong 10 năm qua, Uỷ ban giáo dục quốc gia Trung Quốc đã đúc rút thành các nguyên lý thể tóm tắt đợc nh sau: 27 + Cải cách và phát triển giáo dục đào tạo phải dựa trên sở phát triển một cách toàn diện quy mô, chất lợng, cấu và hiệu quả + Cải cách và phát triển giáo dục đào tạo phải đáp ứng đợc yêu cầu của đất nớc dựa trên nền tảng kinh tế thị... khủng hoảng, đạt đợc những thành tựu đáng kể Cơng lĩnh xây dựng đất nớc trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội của Đảng đã khẳng định KHCN, giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu Giờ đây, chúng ta đang bớc vào thời kỳ phát triển mới là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nớc Đại hội X của Đảng đã tiếp tục khẳng định con đờng công 21 nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc ta cần và thể rút ngắn... sách để phục vụ cho các hoạt động giáo dục đào tạo Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trờng nh hiện nay, các nguồn lực trong nhân dân, trong các tổ chức, doanh nghiệp và đoàn thể vai trò quan trọng nhng đồng thời cần phải thấy rõ vai trò trọng tâm của Nhà nớc trong việc đầu t phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở nớc ta - Vai trò chế quản lý chi NSNN đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo: Cơ. .. - đào tạo là qúa trình phân phối sử dụng một phần vốn tiền tệ từ quỹ NSNN để duy trì, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp Vai trò của chế quản lý chi ngân sách không chỉ đơn thuần là cung cấp nguồn lực tài chính để duy trì, củng cố các hoạt động giáo dục - đào tạo mà còn tác dụng định hớng, điều chỉnh các hoạt động giáo dục - đào tạo phát triển theo đờng... trình độ chuyên môn và tay nghề cao dễ tìm đợc việc làm cho mình hơn những ngời không đợc đào tạo hay đào tạo kém, thậm chí những ngời đợc đào tạo tốt còn thể tạo ra việc làm cho nhiều ngời khác nữa Nền kinh tế thế giới đã chứng kiến sự tác động to lớn của của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại chuyển từ công nghiệp hóa tập trung, chi phí lớn sang mô hình công nghiệp tự động, tin học... tạo Nghệ An trong thời kỳ này điều kiện phát triển thuận lợi hơn Phát huy đợc thành quả trong kháng chiến chống Pháp, bớc vào giai đoạn xây dựng 34 CNXH và chống Mỹ, giáo dục và đào tạo Nghệ An tiếp tục phát triển và đã xây dựng đợc nhiều điển hình tiếng vang trên cả miền Bắc Từ đó đến nay, giáo dục và đào tạo Nghệ An tiếp tục phát triển và đang đi dần vào thế ổn định 2.1.1.2 Tình hình phát triển. .. đào tạo không chỉ là phúc lợi xã hội mà thực sự là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội nhanh chóng và bền vững Sự nghiệp giáo dục - đào tạo đã trở thành sự nghiệp sống còn của mỗi quốc gia Đầu t cho giáo dục từ chỗ đợc xem là phúc lợi xã hội chuyển sang đầu t cho phát triển Nhận thức rõ sức mạnh của giáo dục - đào tạo đối với sự phát triên kinh tế xã hội, thời gian qua, Đảng và Nhà nớc ta. .. đào tạo song song với chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội, KHCN chế, chính sách quản lý chi đầu t cho giáo dục đào tạo phải thúc đẩy quan hệ cung cầu về sản phẩm đào tạo, tăng quy mô trên sở đảm bảo chất lợng, hiệu quả và phải phù hợp với điều kiện, khả năng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ Kiên trì đầu t và hoàn thiện chế quản lý chi cho giáo dục đào tạo, lấy sự phát triển . ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nớc ta cơ bản trở thành một nớc công nghiệp theo hớng hiện đại. Về giáo dục và đào tạo, . trình độ phát triển giữa các nớc trở nên phức tạp hơn và nhanh hơn. KHCN trở thành động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế xã hội. Giáo dục là nền tảng của
- Xem thêm -

Xem thêm: Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Tính cấp thiết của đề tài:, Đối tợng, phạm vi nghiên cứu: 1 Đối tợng nghiên cứu: Mục đích và nhiệm vụ của Luận văn: 1. Về mục đích: Phơng pháp nghiên cứu:, Các khái niệm cơ bản về NSNN và chi NSNN cho giáo dục đào tạo:, Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ chế quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo., Khái quát về giáo dục đào tạo của tỉnh Nghệ An:, Mô hình và tổ chức bộ máy quản lý chi NSNN cho giáo dục - đào tạo ở Nghệ An., Nhiệm vụ chủ yếu của cơ chế quản lý chi NSNN cho giáo dục đào tạo, Những mục tiêu cơ bản phát triển giáo dục đào tạo ở tỉnh Nghệ An:, Những kiến nghị đối với nhà nớc trung ơng và các Bộ, ngành: Những kiến nghị đối với nhà nớc địa phơng ở tỉnh Nghệ An:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn