Phương hướng & Giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo nghành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005

84 491 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:08

kkLuận văn : Phương hướng & Giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo nghành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005 Mở đầuChuyển dịch cấu kinh tế và điều chỉnh cấu đầu t ở Nội những năm gần đây, nhất là từ Hội nghị lần thứ 8 khoá XII của Thành uỷ Nội - tháng 4/1997 đợc Thành phố rất quan tâm và đã đạt những kết quả khá. Trên sở những thành tựu đã đạt đợc, việc nghiên cứu những phơng hớng và các giải pháp tiếp tục chuyển dịch cấu kinh tế cho giai đoạn 2000-2005 là rất cần thiết, đặc biệt là giải pháp điều chỉnh cấu vốn đầu t.Năm 1999, nội đã triển khai kết quả việc Nghiên cứu động thái chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 1991-1998, kiến nghị về phơng hớng và các giải pháp chuyển dịch cấu kinh tế Thủ đô giai đoạn 2001-2005 . Qua nghiên cứu cho thấy: Những định hớng chuyển dịch cấu kinh tế trong giai đoạn 1991-1998 mà Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XI ( tháng 11/1991) và lần thứ XII ( tháng 5/1996) đã đề ra là phù hợp. Những khó khăn, hạn chế trong thực tiễn chuyển dịch cấu kinh tế ở Nội thời gian qua nguyên nhân quan trọng là cha đề ra đợc những định hớng và giải pháp phù hợp trong điều chỉnh cấu đầu t, đặc biệt là cấu vốn đầu t nhằm phục vụ quá trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hớng đã định. Tháng 4/1997 Hội nghị Thành uỷ lần thứ VIII khoá XII mới bắt đầu đề cập đến vấn đề này với mục đích đầu t là phơng tiện trực tiếp hình thành cấu kinh tế, sự chuyển dịch cấu đầu t sẽ tác động và thúc đẩy quá trình chuyển dịch cấu kinh tế. Cho nên sau thời gian thực tập qua nghiên cứu các tài liệu liên quan và tìm hiểu thực tế tại Sở Kế hoạch và Đầu t Nội với những kiến thức đã đợc học, dới sự hớng dẫn của Thầy Nguyễn Tiến Dũng giảng viên khoa Kinh tế Phát triển cùng với Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu t Nội cùng toàn bộ cán bộ của phòng tôi quyết định chọn đề tài" Phơng hớng và giải pháp chuyển dịch cấu đầu t theo ngành trên địa bàn Nội giai đoạn 2001- 2005" làm Luận văn tốt nghiệp. Luận văn là sự nghiên cứu nối tiếp những phơng hớng và giải pháp thực hiện chuyển dịch cấu kinh tế Thủ đô theo hớng đã đề ra.Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiện trạng cấu vốn đầu t của Nội giai đoạn 1996-2000. Trên sở đó căn cứ định hớng chuyển dịch cấu kinh tế Thủ đô giai đoạn 2001-2005 để đề xuất phơng hớng và những giải pháp kinh tế điều chỉnh cấu vốn đầu t phục vụ chuyển dịch cấu kinh tế.Nội dung nghiên cứu: 1Từ xác định mục tiêu nghiên cứu của Luận văn, nội dung nghiên cứu của Luận văn gồm:1. Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về cấu vốn đầu t và chuyển dịch cấu vốn đầu t làm sở cho công tác nghiên cứu thực tiễn.2. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng cấu vốn đầu t và tình hình chuyển dịch cấu vốn đầu t phục vụ chuyển dịch cấu kinh tế trong giai đoạn 1996-2000, rút ra những u, nhợc điểm và nguyên nhân. 3. Trên sở định hớng chuyển dịch cấu kinh tế Thủ đô giai đoạn 2001-2005, xây dựng định hớng và đề xuất các giải pháp kinh tế điều chỉnh cấu vốn đầu t phục vụ chuyển dịch cấu kinh tế Thủ đô.Phơng pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phơng pháp chủ yếu sau đây để nghiên cứu:- Phơng pháp điều tra thống kê- Phơng pháp phân tích và tổng hợp- Phơng pháp chuyên gia- Phơng pháp mô hình hoá Phạm vi nghiên cứu: Luận văn đợc nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Nội và giới hạn trong nghiên cứu về đầu t phát triển ở giác độ nền kinh tế Thủ đô.Kết cấu của Luận văn:Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục, một số kiến nghị và danh mục các tài liệu tham khảo, Luận văn đợc trình bày gồm 3 chơng: Chơng 1: Những lý luận về chuyển dịch cấu đầu t theo ngànhChơng 2: Thực trạng cấu kinh tế và cấu đầu t theo ngành trên địa bàn Nội giai đoạn 1996-2000Chơng 3: Phơng hớng và giải pháp chuyển dịch cấu đầu t theo ngành trên địa bàn Nội giai đoạn 2001-2005. Mặc dù Luận văn đã hoàn thành, nhng do thời gian thực tập ngắn. Mặt khác do sự hiểu biết của bản thân cả về trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế hơn thế nữa đây là một vấn đề còn rất mới. Cho nên Luận văn mới chỉ là bớc khởi đầu, còn nhiều sai xót và khiếm khuyết. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Tiến Dũng, TS Nguyễn Văn Nam và toàn thể phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu t Nội, đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình thực tập tốt nghiệp và hoàn thiện Luận văn. 2Chơng 1Nhũng lý luận về chuyển dịch cấu đầu t theo ngành 1.1. Vai trò của vốn đầu t với tăng trởng và phát triển kinh tế. 1.1.1. Khái niệm và phân loại đầu tĐầu t là "sự bỏ ra, sự hy sinh" những cái gì đó ( tiền, sức lao động, của cải vật chất, trí tuệ) ở hiện tại nhằm đạt đợc những kết quả lợi hơn cho ngời đầu t trong tơng lai. Hay nói cách khác, đầu t là sự hy sinh những lợi ích hiện tại để nhằm thu về lợi ích lớn hơn trong tơng lai.Căn cứ vào bản chất và phạm vi lợi ích do đầu t đem lại thể chia đầu t thành 3 loại chủ yếu sau: 1.1.1.1. Đầu t tài chính: là loại đầu t trong đó ngời tiền bỏ tiền ra cho vay hoặc mua chứng chỉ giá để hởng lãi suất định trớc hoặc lãi suất phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty phát hành. Đầu t tài chính không làm tăng tài sản của nền kinh tế ( nếu không xét đến quan hệ quốc tế trong lĩnh vực này) mà chỉ làm tăng giá trị tài sản tài chính của tổ chức, cá nhân đầu t. Với hình thức đầu t tài chính, vốn bỏ ra đầu t đợc lu chuyển dễ dàng và là một nguồn cung cấp vốn quan trọng cho đầu t phát triển. 1.1.1.2. Đầu t thơng mại: là loại đầu t mà ngời tiền bỏ tiền ra mua hàng hoá và sau đó bán với giá cao hơn nhằm thu lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua và khi bán. Loại đầu t này cũng không tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế ( nếu không xét đến ngoại thơng), mà chỉ làm tăng tài sản tài chính của ngời đầu t trong quá trình mua đi, bán lại. Tuy nhiên, đầu t thơng mại tác dụng thúc đẩy quá trình lu thông của cải vật chất do đầu t phát triển tạo ra, từ đó thúc đẩy đầu t phát triển. 1.1.1.3 Đầu t phát triển: là hoạt động đầu t mà trong đó ngời tiền bỏ tiền ra để tiến hành các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội khác, là điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống của mọi ngời dân trong xã hội. Đó chính là việc bỏ tiền ra để xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, mua sắm trang thiết bị, bồi dỡng và đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện các chi phí thờng xuyên gắn liền với sự hoạt động của các tài sản này nhằm duy trì tiềm lực hoạt động của các sở đang tồn tại và tạo tiềm lực mới cho nền kinh tế xã hội.Nhìn chung đối tợng nghiên cứu trong Luận văn chỉ là nghiên cứu về đầu t phát triển - loại hình đầu t gắn trực tiếp với sự tăng trởng và chuyển dịch cấu kinh tế. 3 1.1.2. Nguồn gốc và bản chất của vốn đầu tTrong tác phẩm "T bản", với giả định nền kinh tế không ngoại thơng, K. Marx đã chỉ ra: để đảm bảo quá trình tái sản xuất mở rộng không ngừng, nền sản xuất xã hội cần phải đảm bảo V+M của khu vực I ( khu vực sản xuất ra t liệu sản xuất) lớn hơn tiêu hao vật chất của khu vực II ( khu vực sản xuất ra t liệu tiêu dùng): CII, tức là: (V+M)I > CII Trong đó: C là phần tiêu hao vật chấthay: (C+V+M)I > CI+CII V+M là phần giá trị mới sáng tạo raĐiều này nghĩa là t liệu sản xuất đợc tạo ra ở khu vực I không chỉ bồi hoàn cho những tiêu hao vật chất CI và CII ở cả hai khu vực của nền kinh tế, mà còn phải d thừa để đầu t làm tăng quy mô t liệu sản xuất trong quá trình sản xuất tiếp theo.Còn ở khu vực II ( sản xuất t liệu tiêu dùng) thì: ( C+V+M)II > (V+M)I + (V+M)IICó nghĩa là t liệu tiêu dùng do khu vực II tạo ra không chỉ bù đắp t liệu tiêu dùng ở cả hai khu vực mà còn phải thừa để đảm bảo thoả mãn nhu cầu tliệu tiêu dùng tăng thêm do quy mô của nền sản xuất xã hội đợc mở rộng.Để d thừa t liệu sản xuất, một mặt phải tăng cờng sản xuất t liệu sản xuất ở khu vực I, mặt khác phải sử dụng tiết kiệm t liệu sản xuất ở cả hai khu vực. Để d thừa t liệu tiêu dùng, một mặt phải tăng cờng sản xuất t liệu tiêu dùng ở khu vực II, mặt khác phải sử dụng tiết kiệm t liệu tiêu dùng ở cả hai khu vực. Từ đó thể rút ra kết luận: Con đờng bản và quan trọng về lâu dài để tái sản xuất mở rộng là phát triển sản xuất và thực hành tiết kiệm cả trong sản xuất và trong tiêu dùng.Vấn đề này cũng đã đợc kinh tế học hiện đại chứng minh. Thật vậy, nếu gọi GDP là tổng sản phẩm quốc nội, C là tiêu dùng (tiêu dùng cá nhân và tiêu dùng của Chính phủ), I là đầu t của doanh nghiệp ( bổ sung vốn lu động và cố định) thì: GDP = C + IPhần đầu t I của doanh nghiệp chính là phần d ra ( hay tiết kiệm) không tiêu dùng đến từ GDP. Nếu gọi phần tiết kiệm là S thì:GDP = C + S Từ đó suy ra I = SNh vậy, tăng GDP cho phép tăng C + S hay C+I. Nếu C+I càng lớn thì sản xuất càng đợc mở rộng; đến lợt mình, sản xuất càng mở rộng, GDP càng 4tăng và càng điều kiện tăng tiêu dùng, nâng cao đời sống nhân dân và mở rộng sản xuất.Trong điều kiện nền kinh tế mở (nền kinh tế ngoại thơng):GDP = C+I+X-M Trong đó: X là giá trị hàng hoá xuất khẩuM là giá trị hàng hoá nhập khẩuGDP = C+SVậy: S = I+X- M hay I - S = M - XNếu M - X > 0 thì I - S >0.Nh vậy, trong điều kiện nền kinh tế mở, nguồn vốn để đầu t ngoài tiết kiệm trong nớc còn thể huy động vốn từ nớc ngoài trong trờng hợp tiết kiệm không đáp ứng nhu cầu đầu t, thâm hụt tài khoản vãng lai. Vay nợ nớc ngoài là hình thức chủ yếu để tài trợ cho đầu t nhằm phát triển kinh tế trong trờng hợp thâm hụt tài khoản vãng lai.Từ đây thể rút ra định nghĩa về vốn đầu t theo nguồn hình thành và mục tiêu sử dụng nh sau: Vốn đầu t là tiền tích luỹ của xã hội, của các sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, là tiết kiệm của dân và vốn huy động từ các nguồn khác đợc đa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn và tạo tiềm lực mới cho nền sản xuất xã hội. 1.1.3. Vai trò của vốn đầu t đối với tăng trởng và phát triển kinh tế.Từ sự xem xét bản chất của vốn đầu t, các lý thuyết kinh tế, đều coi vốn đầu t là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế, là chìa khoá của sự tăng trởng. Vai trò này đợc thể hiện trên các mặt sau: 1.1.3.1. Vốn đầu t vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động đến tổng cầu: Về tổng cầu: Đầu t là yếu tố chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu của toàn bộ nền kinh tế quốc dân . Theo Ngân hàng Thế giới , đầu t thờng chiếm 24-28% trong cấu tổng cầu của tất cả các nớc trên thế giới. Đối với tổng cầu tác động của đầu t là ngắn hạn, khi mà tổng cung cha thay đổi, sự tăng lên của đầu t làm cho tổng cầu tăng ( đờng D1 dịch chuyển sang D2) kéo sản lợng cân bằng tăng theo từ Q0 đến Q1 và giá cân bằng tăng từ P0 đến P1. Điểm cân bằng dịch chuyển từ E0, đến E1.Về tổng cung: Khi thành quả của đầu t phát huy tác dụng, các năng lực mới do đầu t tạo ra đi vào hoạt động thì tổng cung, đặc biệt là tổng cung dài hạn tăng lên ( đờng S1 dịch chuyển sang S2), kéo theo sản lợng tiềm năng tăng từ Q1 đến Q2 và do đó giá cả sản phẩm giảm từ P1 đến P2. Sản lợng tăng, giá giảm xuống, cho phép tiêu dùng tăng. Tăng tiêu dùng đến lợt mình lại tiếp tục kích thích sản xuất phát triển hơn nữa. Sản xuất phát triển là nguồn gốc bản để 5tăng tích luỹ, phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập cho ngời lao động, nâng cao đời sống của mọi thành viên trong xã hội. 1.1.3.2 .Đầu t tác động đến tốc độ tăng trởng và phát triển kinh tế:Đầu t tạo ra năng lực sản xuất mới, làm tăng năng lực sản xuất của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung do đó làm tăng tốc độ tăng trởng và phát triển của nền kinh tế. Mức ảnh hởng của đầu t đối với tốc độ tăng trởng kinh tế phụ thuộc vào tổng vốn đầu t và hệ số ICOR. Mối quan hệ đó đợc thể hiện qua công thức: Vốn đầu t Vốn đầu tMức tăng GDP( GDP) = ----------------- hay ICOR = ------------------ ICOR GDPHệ số ICOR cho thấy hiệu quả đầu t của nền kinh tế, nói lên lợng vốn đầu t cần thiết để tạo ra một đơn vị GDP tăng thêm. Về phơng diện lý thuyết khi hệ số ICOR càng thấp chứng tỏ nền kinh tế càng hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế ICOR còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nh nền kinh tế đang ở trong giai đoạn phát triển nào, đã công nghiệp hoá cha? Đó là nền kinh tế "đóng" hay "mở"? Mức độ tác động của bối cảnh quốc tế thuận lợi hay khó khăn? Chất lợng quản lý nhà nớc về đầu t cao hay thấp? .ở các nớc phát triển, ICOR thờng lớn do thừa vốn, thiếu lao động, vốn đ-ợc sử dụng nhiều thay thế cho lao động, do sử dụng công nghệ hiện đại giá 6D1D2EoE1P1PoP2Qo Q1 Q2E2QPS1S1Hình1cao. Còn ở các nớc chậm phát triển ICOR thờng thấp do thiếu vốn, thừa lao động nên thể và cần phải sử dụng lao động để thay thế cho vốn, do sử dụng công nghệ kém hiện đại, giá rẻ. ICOR trong nông nghiệp thờng thấp hơn trong công nghiệp. Nếu ICOR không đổi, mức tăng GDP hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu t. 1.2. Phân loại vốn đầu t 1.2.1. Phân loại vốn đầu t theo nguồn hình thànhNgày nay vốn đầu t của mỗi nớc thờng gồm 2 nguồn: vốn đầu t trong nớc và vốn đầu t nớc ngoài. 1.2.1.1. Vốn đầu t trong nớc bao gồm các nguồn: Vốn đầu t từ ngân sách nhà nớc, vốn tín dụng đầu t, vốn đầu t từ các nguồn tự của doanh nghiệp, vốn đầu t tích luỹ của dân c. - Vốn đầu t từ ngân sách nhà nớc là nguồn vốn hình thành trong quá trình hoạt động thu - chi ngân sách nhà nớc theo luật ngân sách. Nguồn vốn này chủ yếu đợc đầu t cho sở hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nớc, ngoài ra để thực hiện các chơng trình mục tiêu kinh tế - xã hội quốc gia. Vốn đầu t từ ngân sách nhà nớc thể cấp phát không thu hồi và thể thu hồi thông qua hình thức tín dụng nhà nớc.- Vốn tín dụng đầu t là nguồn vốn huy động và cho vay của ngân hàng thơng mại và các tổ chức tín dụng dùng để cho vay trung và dài hạn đối với nền kinh tế. Nguồn vốn này do ngân hàng quản lý và cho vay theo luật ngân hàng và luật các tổ chức tín dụng.- Vốn tự của doanh nghiệp bao gồm vốn doanh nghiệp tích luỹ từ thu nhập kinh doanh, vốn ngân sách cấp vốn điều lệ, vốn khấu hao bản và các nguồn vốn huy động khác.- Vốn đầu t tích luỹ của dân c là bộ phận vốn nhàn rỗi cha sử dụng trong dân c thể huy động cho đầu t phát triển.Xét về lâu dài, vốn trong nớc là nguồn vốn quan trọng đảm bảo cho sự tăng trởng kinh tế liên tục, vững chắc và không phụ thuộc của nền kinh tế các n-ớc. Kinh nghiệm thực tế của các nớc trong khu vực và của nớc ta trong những năm qua, đặc biệt là từ cuộc khủng hoảng tài chính ở khu vực gần đây càng chứng tỏ điều này. 1.2.1.2. Vốn đầu t nớc ngoài bao gồm: vốn viện trợ phát triển chính thức ( ODA), vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI), vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGOS), vốn tín dụng thơng mại nớc ngoài.- Vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA)- Vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài (FDI)7- Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO)- Vốn tín dụng thơng mại nớc ngoài 1.2.1.3. Mối quan hệ giữa vốn đầu t trong nớc và vốn đầu t nớc ngoài.Đối với các nớc nghèo, để phát triển kinh tế nhanh thì một vấn đề đặt ra là thiếu vốn gay gắt. Do thiếu vốn nên thiếu nhiều điều kiện cho sự phát triển nh thiếu công nghệ, thiếu sở hạ tầng . Do dó trong bớc đi ban đầu thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế thì không thể không huy động vốn từ nớc ngoài. Ngày nay không một nớc chậm phát triển nào trên con đờng phát triển lại không tranh thủ nguồn vốn đầu t từ nớc ngoaì, nhất là trong điều kiện nền kinh tế mở.Tuy nhiên, sở để tiếp thu và phát huy tác dụng của vốn đầu t nớc ngoài lại chính là sở vật chất kỹ thuật và khối lợng vốn đầu t trong nớc. Tỷ lệ giữa vốn đầu t huy động từ trong nớc để tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn nớc ngoài tuỳ thuộc vào đặc điểm và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi n-ớc. Với Trung quốc tỷ lệ này là 5:1, một số nớc khác thờng là 3:1,với Việt Nam theo các nhà kinh tế thì tỷ lệ hợp lý là 2:1.Do đó, xét về lâu dài thì nguồn vốn đảm bảo cho sự tăng trởng kinh tế liên tục, vững chắc và không phụ thuộc phải là nguồn vốn đầu t từ trong nớc. Kinh nghiệm của các nớc trong khu vực, nhất là kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực Đông Nam á vừa qua càng chứng tỏ điều này. 1.2.2. Phân loại vốn đầu t theo mục đích sử dụngTheo mục đích sử dụng vốn đầu t đợc phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau: Theo mục đích đầu t vào các ngành kinh tế thì vốn đầu t chia thành: vốn đầu t vào lĩnh vực công nghiệp, vốn đầu t vào lĩnh vực dịch vụ, vốn đầu t vào lĩnh vực nông nghiệp. Theo mục đích đầu t vào tài sản, vốn đầu t chia thành: vốn đầu t hình thành tài sản cố định ( vốn đầu t dài hạn) và vốn đầu t hình thành tài sản lu động ( vốn đầu t ngắn hạn ). Theo lĩnh vực đầu t, vốn đầu t chia thành: vốn đầu t cho sở hạ tầng và vốn đầu t cho kinh doanh. Vốn đầu t sở hạ tầng không mang lại hiệu quả tài chính trực tiếp mà thông qua đánh giá tổng thể hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế. Vốn đầu t kinh doanh nhằm tăng năng lực sản xuất, năng suất lao động và chất lợng sản phẩm . Theo khu vực phát triển, vốn đầu t chia thành: vốn đầu t vào khu vực đô thị, vốn đầu t vào khu vực nông thôn đồng bằng, vốn đầu t vào 8miền núi . Riêng đối với Nội, đó là vốn đầu t cho khu vực nội thành và vốn đầu t cho khu vực ngoại thành. Theo nội dung đầu t, vốn đầu t chia thành: vốn đầu t cho xây lắp, vốn đầu t cho thiết bị và vốn đầu t cho kiến thiết bản khác. 1.3 . cấu vốn đầu t và phân loại cấu vốn đầu tCũng nh mọi khái niệm về cấu, cấu vốn đầu t là một phạm trù phản ánh mối quan hệ về chất và tỷ lệ về lợng giữa các yếu tố cấu thành bên trong của hoạt động đầu t vốn cũng nh giữa các yếu tố đó với tổng thể các mối quan hệ hoạt động kinh tế khác trong quá trình tái sản xuất xã hội.Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, cấu vốn đầu t thờng đợc đề cập từ khía cạnh nguồn vốn hay từ khía cạnh thực hiện vốn đầu t.Phân tích cấu vốn đầu t theo khía cạnh nguồn hình thành vốn rất ý nghĩa đối với việc quản lý và sử dụng vốn đầu t. Thực chất của cấu này là quy định rõ tính chất sở hữu của nguồn vốn đầu t, từ đó quyết định tính chất sở hữu đối với các tài sản đợc hình thành từ nguồn vốn đầu t và do vậy quy định thu nhập và phân phối thu nhập đợc do năng lực sản xuất mới tăng thêm tạo ra. cấu vốn đầu t theo nguồn vốn tác động trực tiếp đến việc hình thành cấu thành phần kinh tế.Cùng với việc nghiên cứu cấu vốn đầu t theo nguồn vốn, việc nghiên cứu cấu vốn đầu t theo khía cạnh thực hiện vốn ý nghĩa rất quan trọng vì nó nói rõ vốn đợc phân bổ vào đâu? đợc sử dụng nh thế nào? Theo giác độ thực hiện vốn đầu t thể nghiên cứu cấu vốn đầu t theo rất nhiều khía cạnh khác nhau. Với mục đích nghiên cứu cấu vốn đầu t phục vụ chuyển dịch cấu kinh tế, thờng chỉ tập trung nghiên cứu cấu thực hiện vốn đầu t trên khía cạnh :- cấu thực hiện vốn đầu t theo ngành: Đây là loại cấu vốn đầu t tác động trực tiếp đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế. cấu này quy định tỷ lệ phân bổ vốn đầu t vào các ngành kinh tế, qua đó quyết định quan hệ tỷ lệ về vốn sản xuất giữa các ngành và cuối cùng quyết dịnh mối quan hệ giữa các ngành về mặt định tính cũng nh định lợng. - cấu kỹ thuật của vốn đầu t: cấu vốn đầu t này quyết định tỷ lệ vốn đầu t phân bổ cấu thành kết cấu kỹ thuật của các công trình đầu t nh: vốn xây lắp, vốn thiết bị, vốn cho kiến thiết bản khác. cấu đầu t này tác động tích cực hình thành cấu kỹ thuật của nền kinh tế. Tuy nhiên trong Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu cấu thực hiện vốn đầu t theo ngành9 1.4. Quan hệ giữa cấu đầu t và cấu kinh tế và sự cần thiết phải định hớng chuyển dịch cấu đầu t. 1.4.1 cấu kinh tế và những vấn đề lý luận bản về chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành. 1.4.1.1 cấu kinh tế .Cơ cấu kinh tế là tổng thể các bộ phận cấu thành của nền kinh tế, cùng các mối quan hệ chủ yếu về định tính và định lợng, ổn định và phát triển giữa các yếu tố cấu thành của nền kinh tế đối với nhau hay toàn bộ hệ thống trong những điều kiện của một nền tái sản xuất xã hội trong hoàn cảnh kinh tế nhất định và trong khoảng thời gian nhất định. cấu kinh tế không chỉ thể hiện ở quan hệ tỷ lệ mà quan trọng hơn là mối quan hệ tác động qua lại về nội dung bên trong của hệ thống kinh tế.+ cấu kinh tế các đặc trng chủ yếu nh:- cấu kinh tế mang tính khách quan- cấu kinh tế mang tính lịch sử- cấu kinh tế mang tính hệ thống - cấu kinh tế tính chất động- cấu kinh tế tính hớng đích hay mục tiêu - cấu kinh tế mang tính kế thừa rất rõ rệt + cấu kinh tế bao gồm các loại chính nh sau: - cấu ngành: là sự kết hợp giữa các ngành trong nền kinh tế quốc dân hoặc từng loại hình sản xuất, từng xí nghiệp trong nội bộ ngành.- cấu lãnh thổ: là sự kết hợp giữa các vùng, lãnh thổ trong toàn quốc hoặc từng đơn vị sở trong mỗi vùng.- cấu các thành phần kinh tế - cấu kinh tế-kỹ thuật: là quan hệ kết hợp theo quy mô trình độ tập trung hoá, chuyên môn hoá, giới hoá .- cấu kinh tế chung: là quan hệ giữa các chỉ tiêu chủ yếu , các mối quan hệ cân đối trong nền kinh tế quốc dân nh quan hệ tỷ lệ giữa tích luỹ và tiêu dùng, trong thu nhập quốc dân, giữa đầu t với tổng sản phẩm quốc dân .- cấu kinh tế quản lý: phản ánh mối quan hệ kết hợp giữa các cấp quản lý kinh tế nh Trung ơng, địa phơng.Trong cấu kinh tế thì cấu ngành là quan trọng nhất vì nó phản ánh tập trung nhất trình độ phát triển của phân công lao động xã hội. Ngành đợc biểu hiện ở tổng thể các đơn vị kinh tế cùng thực hiện một loại chức năng trong hệ thống phân công lao động xã hội. Nó đợc phân biệt theo tính chất và đặc 10[...]... 12,21 1,52 2,31 4,66 3,94 Nguồn: Cục Thống kê Nội 2.2.2 Thực trạng chuyển dịch cấu kinh tế nội giai đoạn 1996 -2000 2.2.2.1 Thực trạng chuyển dịch cấu thành phần kinh tế Trong 5 năm qua, sự tác động của cấu đầu t đến cấu các thành phần kinh tế Thủ đô tính theo GDP là không đáng kể Khu vực kinh tế quốc doanh vẫn chiếm tỷ trọng trên 65% GDP của Thành phố, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh... quả tác động của cấu vốn đầu t đến sự thay đổi cấu kinh tế chỉ thể diễn ra khi vốn đầu t đợc phát huy hiệu quả trong sản xuất xã hội Sự tác động của cấu vốn đầu t đối với cấu tổng cung và cấu tổng cầu của nền kinh tế là không cùng thời điểm Từ hai nhận xét trên cho thấy cấu vốn đầu t và cấu kinh tế mối quan hệ độc lập tơng đối Vì vậy, khi bố trí cấu vốn đầu t không chỉ... dụng 1.4.2 Mối quan hệ giữa cấu đầu t và cấu kinh tế Trên giác độ kinh tế vĩ mô, đầu t với chức năng quan trọng tác động trực tiếp vào quá trình tái sản xuất xã hội và làm biến đổi cấu kinh tế Do đó, cấu vốn đầu t mối quan hệ mật thiết với sự hình thành và biến đổi của cấu kinh tế Những tác động chủ yếu của cấu đầu t đến cấu kinh tế thể hiện ở các nội dung sau: - Thứ nhất, một... vững 22 Chơng 2 Thực trạng cấu kinh tế và cấu đầu t theo ngành trên địa bàn nội giai đoạn 1996-2000 2.1 Những đặc điểm kinh tế - xã hội bản của Thủ đô nội khi bớc vào thời kỳ kế hoạch 5 năm 1996-2000 và những chủ trơng chính sách trong đầu t của Thành phố 2.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội: Năm năm 1991-1995 là thời kỳ mà kinh tế - xã hội Thủ đô đạt đợc những thành tựu đầy ấn tợng Hầu hết... vào đâu, theo số lợng và tỷ lệ nh thế nào Nói một cách khác là cần sử dụng vốn theo một cấu tối u và hiệu quả nhất Một cấu đầu t tối u vừa cho phép nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, vừa là phơng tiện để hình thành cấu kinh tế hợp lý đảm bảo tăng trởng nhanh và bền vững Song cấu đầu t không phải là bất biến, cũng giống nh cấu kinh tế không phải là cố định Sở dĩ nh vậy là vì cấu đầu t phụ... lợng: Sự chuyển dịch cấu kinh tế, thực chất là sự chuyển dịch cấu sản lợng đầu ra Sự chuyển dịch này phụ thuộc vào hai yếu tố: năng suất lao động và quy mô sử dụng các yếu tố đầu vào nh vốn, lao động, tài nguyên và khoa học công nghệ Từ đó cho thấy hiệu quả chuyển dịch cấu kinh tế xét về mặt lợng thể hiện ở hiệu quả sử dụng các yếu tố đó trên phạm vi toàn nền kinh tế 1.4.1.2 Một số lý luận bản... tiếp, trớc mắt của cấu vốn đầu t tới cấu kinh tế, mà phải cái nhìn chiến lợc lâu dài, nh vậy quá trình chuyển dịch cấu kinh tế theo mục tiêu định hớng mới đợc thực hiện một cách hiệu quả - Thứ t, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá vận động theo chế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, cấu đầu t đợc hình thành từ hai lực tác động: thị trờng và định hớng của nhà nớc Dới tác động... của Nội hiện đạt khoảng 340.000 máy, mật độ đạt khoảng 15 máy/100 dân 61 trung tâm chuyển mạch, 74 tổng đài thoả mãn liên lạc trong nớc và nớc ngoài từ Nội đi và nơi khác đến Các dịch vụ nhắn tin, điện thoại di động, truyền dữ liệu, internet, điện thoại dùng thẻ đợc phát triển 2.2 Thực trạng cấu đầu t và cấu kinh tế của Nội 2.2.1.Thực trạng vốn đầu t xã hội và cấu nguồn vốn đầu. .. nền kinh tế 1.4.1.2 Một số lý luận bản về sự chuyển dịch cấu ngành kinh tế Về mặt lịch sử thể thấy quá trình công nghiệp hoá cũng là quá trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế Từ trớc đến nay đã nhiều trờng phái lý thuyết đề cập đến vấn đề chuyển dịch cấu kinh tế, tuy góc độ tiếp cận khác nhau Xét điển hình các quan điểm chuyển dịch cấu kinh tế trong ba trờng phái lớn là: Kinh tế... vốn đầu t vào đâu, nhằm sản xuất cái gì và lựa chọn công nghệ nào là do tác động của giá cả trên sở quan hệ cung cầu trên thị trờng Điều này dẫn đến xu hớng tự phát hình thành cấu đầu t và theo đó tự phát hình thành cấu kinh tế Để hạn chế những mặt tự phát của thị trờng, nhà nớc sử dụng một hệ thống chính sách và các công cụ, kể cả việc sử dụng vốn đầu t của nhà nớc để định hớng cho mọi thành . Những lý luận về chuyển dịch cơ cấu đầu t theo ngànhChơng 2: Thực trạng cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu t theo ngành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 1996-2000Chơng. 3: Phơng hớng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu t theo ngành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005. Mặc dù Luận văn đã hoàn thành, nhng do thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng & Giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo nghành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005, Phương hướng & Giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo nghành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005, Phương hướng & Giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo nghành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2001-2005, Nguồn gốc và bản chất của vốn đầu t, Vai trò của vốn đầu t đối với tăng trởng và phát triển kinh tế., C¬ cÊu kinh tÕ ., Mối quan hệ giữa cơ cấu đầu t và cơ cấu kinh tế, 4.7 3.65 36.43 38,48 59.63 57.43 Bµi häc kinh nghiƯm rót ra cho ViƯt Nam, Thực trạng cơ cấu đầu t theo ngành trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 1996 -2000., Những u điểm, Quan điểm chủ đạo trong quá trình phát triển kinh tế - Xã hội Thủ đô, Phát hành trái phiếu công trình cho các dự án đầu t., Khai thác nguồn vốn từ quỹ đất, quỹ nhà ở., Đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nớc., Xã hội hóa đầu t một số lĩnh vực .

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn