Phân tích động thái của lãi suất giao ngay

38 340 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 09:08

Luận văn : Phân tích động thái của lãi suất giao ngay Đề án môn học Đề tài : Phân tích động thái của lãi suất giao ngay.Môc lôcLời mở đầuChương 1 : Tổng quan về lãi suất và quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình1. Lãi suất và vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường1.1. Lý thuyết chung về lãi suất1.2. Vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường2. Giới thiệu chung về quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bìnhChương 2 : Quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình1. Các tham số của quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình2. Kiểm định và ước lượng các tham số của quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bìnhChương 3 : Sử dụng quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình để phân tích động thái lãi suất giao ngay ước tính trên thị trường Việt Nam. 1. Mối quan hệ giữa lãi suất giao ngay và sự biến động của tỷ giá 2. Ứng dụng quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình trong phân tích động thái lãi suất giao ngay ước tính ở Việt NamKết luậnDanh mục tài liệu tham khảo Phụ lục 1 ỏn mụn hc Lời mở đầuLói sut l mt phm trự kinh t vụ cựng quan trng. Nú l cụng c iu tit v mụ nn kinh t mt cỏch hiu qu thụng qua cỏc chớnh sỏch tin t. L nhõn t nh hng trc tip n kt qu hot ng kinh doanh ca mt ngõn hng. L bin s kinh t quan trng tỏc ng ti quyt nh u t v quyt nh ti tr d ỏn ca doanh nghip. L yu t giỳp dõn chỳng quyt nh gi tin hay gi tit kim hay u t trờn th trng chng khoỏnDo vy vic xỏc nh nh hng ca lói sut ti cỏc quyt nh ca cỏ nhõn, doanh nghip trong nn kinh t l yờu cu rt cn thit. ỏp ng yờu cu ny s giỳp nn kinh t hot ng hiu qu hn.Lói sut giao ngay l loi lói sut nh hng rt ln ti cỏc quyt nh u t ti chớnh . ti Phõn tớch ng thỏi ca lói sut giao ngay c nghiờn cu xem xột ng thỏi ca quỏ trỡnh lói sut giao ngay t ú giỳp nh u t a ra quyt nh u t hp lý.2 ỏn mụn hc Chơng 1 : Tổng quan về lãi suất và quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình1. Lãi suất và vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trờng1.1. Lý thuyết chung về l i suấtãLói sut l mt phm trự kinh t mang tớnh tng hp, a dng v phc hp, cú quan h cht ch vi mt s phm trự kinh t khỏc.Tớnh tng hp ca lói sut c th hin ch lói sut chu nh hng ca nhiu nhõn t kinh t quan trng tỏc ng n s phỏt trin ca nn kinh t nh : mc cung cu v tin t, mc cung cu v qu cho vay, cỏc chớnh sỏch kinh t ca nh nc,Tớnh a dng ca lói sut do ph thuc vo tớnh a dng ca cỏc loi tớn dng khỏc nhau trong nn kinh t th trng nh lói sut cm c, th chp, lói sut trỏi phiu cụng ty, lói sut trỏi phiu kho bc, lói sut chit khu, tỏi chit khu,vi cỏc cỏch o lng khỏc nhau.Tớnh phc hp bi lói sut l phm trự giỏ c. S bin ng ca lói sut chu nh hng ca quy lut khỏch quan quy lut giỏ c th trng.Do tớnh tng hp, a dng v phc hp, phm trự lói sut ó lm ny sinh khụng bit bao nhiờu quan im ca nhng trng phỏi kinh t khỏc nhau. Tuy nhiờn cho n nay vn cha cú mt nh ngha chun no v lói sut m ch cú cỏc khỏi nim khụng y v lói sut. Trong ú khỏi nim lói sut ca Karl Marx c nhiu nh kinh t hc hin i ng h hn c. Theo Marx : Lói sut l mt phn ca giỏ tr thng d m nh t bn sn xut phi tr cho nh t bn tin t vỡ vic ó s dng vn trong mt khong thi gian nht nh. Khỏi nim ny ch ra c hai yu t quan trng ca lói sut l : 3Đề án môn học • Nguồn gốc của lãi suất là giá trị thặng dư • Lãi suất là giá trị của quyền sử dụng vốn Trong nền kinh tế hiện đại, lãi suất được quan niệm là giá cả của các khoản vốn tín dụng, giá cả của quyền sử dụng vốn tiền tệ trong một thời gian nhất định. Lãi suất phản ánh giá mua và giá bán quyền sử dụng vốn tín dụng khi vốn tiền tệ được coi là hàng hóa và được mua bán trên thị trường. Giá cả hình thành do quá trình mua bán vốn trên thị trường là một loại giá đặc biệt. Nó không phản ánh được giá trị của các vốn tín dụng, nó chỉ bằng một phần nhất định so với giá trị vốn và biến động theo quan hệ cung cầu vốn tín dụng.Khái niệm lãi suất giao ngay : Lãi suất giao ngay ứng với kỳ hạn T là mức lãi suất phải trả cho một khoản vay với kỳ hạn T năm với điều kiện khoản vay được thực hiện ngay sau khi thỏa thuận.1.2. Vai trß cña l i suÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr· êng Lãi suất là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế Lãi suất vừa là đối tượng quản lý vừa là công cụ quan trọng trong chính sách tiền tệ. Lãi suất được sử dụng đúng đắn và phù hợp với tình hình kinh tế trong từng thời kỳ nhất định sẽ có tác dụng trực tiếp đến việc kiềm chế lạm phát cũng như kích thích tiết kiệm để đầu tư. Nhưng nếu sử dụng nó cứng nhắc, không phù hợp với điều kiện kinh tế sẽ kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Lãi suất là công cụ quan trọng trong chính sách tiền tệ Khi thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng tức tăng cung tiền thì lãi suất sẽ giảm xuống, kích thích đầu tư tăng lên. Còn khi thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt thông qua cắt giảm cung tiền sẽ làm lãi suất tăng lên, kích thích dân chúng tiết kiệm.4Đề án môn học Lãi suất góp phần giữ vững cung và cầu hàng hóaCân bằng trên thị trường hàng hóa xác định tại mức tổng sản lượng hàng hóa sản xuất ra bằng tổng sản lượng hàng hóa yêu cầu với một mức lãi suất nhất định trên thị trường tiền tệ. Điều này làm cho quá trình tái sản xuất xã hội diễn ra liên tục, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng nếu lãi suất thay đổi sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của người dân gây mất trạng thái cân bằng trên thị trường hàng hóa.Lãi suất góp phần chống lạm phát Lạm phát ảnh hưởng rất lớn đến lãi suất nhưng nếu nhà nước áp dụng cơ chế lãi suất thích hợp sẽ tác động mạnh tới lạm phát. Khi nâng lãi suất tiền gửi sẽ thu hút tiết kiệm, lượng tiền trong lưu thông giảm xuống, chi tiêu cho hàng hóa giảm góp phần làm giảm lạm phát. Lãi suất ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệpĐối với các doanh nghiệp, việc đầu tư chỉ mang lại hiệu quả kinh tế khi khoản lợi tức dự kiến do đầu tư mang lại lớn hơn hoặc ít nhất là bằng lãi suất tiền vay từ ngân hàng để thực hiện hoạt động đầu tư đó. Nếu lãi suất cho vay của các ngân hàng quá cao sẽ không khuyến khích các doanh nghiệp vay tiền để đầu tư sản xuất kinh doanh, làm doanh nghiệp bỏ lỡ những cơ hội đầu tư tốt. Nếu lãi suất cho vay quá thấp các doanh nghiệp vay vốn dễ dàng sẽ dẫn đến sử dụng vốn không đúng mục đích, gây lãng phí nguồn vốn.  Lãi suấtđộng lực của tiết kiệmLãi suất càng cao thì càng khích lệ công chúng hạn chế tiêu dùng trong hiện tại để tăng tỷ lệ tiết kiệm trong thu nhập. Việc tăng tỷ lệ tiết kiệm sẽ tạo ra luồng vốn lớn cho đầu tư, tạo điều kiện cho nền kinh tế tăng trưởng cao trong tương lai.5Đề án môn học 2. Giíi thiÖu chung vÒ qu¸ tr×nh ngÉu nhiªn phôc håi trung b×nhGọi rt là lãi suất giao ngay tại thời điểm t. Trong thực tế, dưới tác động của nhiều yếu tố, đặc biệt là các yếu tố ngẫu nhiên, rt là quá trình ngẫu nhiên, với các đặc điểm như : Biến động của lãi suất giao ngay tại một thời điểm có liên hệ với những biến động của nhiều thời kỳ trước đóDo các cú sốc hoặc do ngẫu nhiên, sau khoảng thời gian biến động không ngừng, quá trình lãi suất giao ngay có xu hướng vận động về mức cân bằng dài hạn.Quá trình lãi suất giao ngay với các đặc điểm diễn biến như trên có thể mô hình hóa bằng quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình. Động thái của quá trình được mô tả bởi phương trình vi phân ngẫu nhiên có dạng : drt = α(µ - lnrt) rtdt + σdw 6 ỏn mụn hc Chơng 2 : QUá TRìNH NGẫU NHIÊN PHụC HồI TRUNG BìNH 1. Các tham số của quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bìnhng thỏi ca quỏ trỡnh ngu nhiờn phc hi trung bỡnh c mụ t bi phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn cú dng : drt = (à - lnrt) rtdt + dw (1) Trong ú : l tc phc hi trung bỡnh à l giỏ tr trung bỡnh l dao ng ca quỏ trỡnhTheo (1), quỏ trỡnh lói sut giao ngay cú xu hng bin ng quay v mc lói sut cõn bng di hn r = eà vi tc .Ch tiờu bỏn thi gian H biu th khong thi gian cn thit mc lói sut giao ngay hin thi rt dao ng v mc lói sut nm gia rt v mc lói sut cõn bng r : H = ln(2)/ t : lnrt = x(t) v s dng cụng thc Ito, t (1) ta cú : dx(t) = (m x(t))dt + dw (2)Vi : m = à - 2/2a (3)Nh vy quỏ trỡnh loga ca lói sut giao ngay l quỏ trỡnh Ornstein-Uhlenbeck. S dng phộp tớnh ngu nhiờn gii phng trỡnh (2) ta c cỏc kt qu : x(t) = m[1 exp(-(t to)] + x(to)[exp(-(t to)] (4) + exp(-t)ttoexp(u)dw(u)Phõn b ca x(t) vi iu kin x(to) l phõn b chun vi k vng v phng sai :7 ỏn mụn hc E[x(t)/x(to)] = m[1 exp(-(t to))] + x(to)[exp(-(t to)] (5)Var[x(t)/x(to)] = 2/2a [1 exp(-2(t to))] (6)Cho to = 1, dng ri rc ca (4) l : xt = o + 1xt-1 + t (7)Vi : o = m[1 exp(-)] v 1 = exp(-) 1 (8)Sai ngu nhiờn t l nhiu trng Gauss vi : 2 = 2[1 exp(-2)]/ 2 Theo (7), dng ri rc ca quỏ trỡnh x(t) chớnh l quỏ trỡnh AR(1) 2. Kiểm định và ớc lợng các tham số của quá trình phục hồi trung bình 2.1. Kiểm định quy luật phục hồi trung bình của quá trìnhT (7), kim tra xem quỏ trỡnh loga ca lói sut giao ngay ( do ú c quỏ trỡnh rt ) cú tuụn theo quỏ trỡnh phc hi trung bỡnh hay khụng ta ch cn kim nh : x(t) cú phi l quỏ trỡnh AR(1) hay khụng. Ta cú th s dng kim nh nghim n v ca Dickey Fuller hoc kim nh thụng qua lc tng quan.2.2. Ước lợng các tham số của quá trìnhT (8) ta cú : = - ln(1+ 1) ; m = - o/1 ; H = -ln2/ln(1+1) (10)Thay t (10) vo (9) ta c : 2 = [2ln(1+1)/((1+1)2 1)] 2Thay (10), (11) vo (3) ta cú : à = - o/1 + [2ln(1+1)/2((1+1)2 1)] 2x(t) = ln(rt). Hi quy x(t) theo AR(1) cú cỏc c lng ^o , ^1 , ^2 . T ú s dng (10) , (11) tớnh cỏc c lng ca cỏc tham s : , m, , à v H.8 ỏn mụn hc Chơng 3: Sử dụng quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình để phân tích động thái lãi suất giao ngay ớc tính trên thị trờng việt nam1. Mối quan hệ giữa lãi suất giao ngay và sự biến động của tỷ giáMi hp ng tin gi tit kim vi mt k hn c th s a ra mt mc lói sut giao ngay nht nh i vi loi tin gi ú. Tuy nhiờn do s bin ng ca t giỏ, mc lói sut giao ngay cn thay i m bo lói sut thc m ngi gi tin nhn c l n nh. Nu t giỏ tng lờn thỡ mc lói sut giao ngay cn tng lờn v nu t giỏ gim xung thỡ mc lói sut giao ngay cn gim xung.Gi s lói sut giao ngay ti thi im 0 l ro ng vi t giỏ lỳc ú l eo thỡ ti thi im t ng vi t giỏ et mc lói sut giao ngay s phi l rt = (ro*et)/eo m bo lói sut thc nhn c l n nh, khụng chu nh hng bin ng ca t giỏ. 2. ứng dụng quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình trong phân tích động thái lãi suất giao ngay ớc tính ở việt namS dng ngun s liu v t giỏ bỏn ra USD/VND ca ngõn hng ngoi thng Vit Nam t nm 2005 n nm 2007 suy ra lói sut giao ngay.2.1. Kiểm định quy luật phục hồi trung bình của quá trình l i suất giaoã ngay.V lc t tng quan ca chui loga lói sut giao ngay, ký hiu ln_r(t):9Đề án môn học Kiểm định nghiệm đơn vị Dickey – Fuller của chuỗi loga lãi suất giao ngay:10[...]... nhiên phục hồi trung bình vào phân tích động thái của lãi suất giao ngay ở đây không mang lại hiệu quả 12 Đề án môn học KÕt luËn Qua đề tài Phân tích động thái của lãi suất giao ngay ta thấy việc tính toán các tham số của quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình như tốc độ phục hồi α, chỉ tiêu bán thời gian H, độ dao động của lãi suất giao ngay σ, mức lãi suất giao ngay cân bằng dài hạn sẽ có tác... ta đều thấy chuỗi loga của lãi suất giao ngay không phải là chuỗi AR(1) tức chuỗi lãi suất giao ngay không tuân theo quá trình phục hồi trung bình 2.2 Mét sè nhËn xÐt Lãi suất giao ngay mà ta ước tính trên thị trường Việt Nam không tuân theo quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình do hiện nay ở nước ta ngân hàng nhà nước còn can thiệp quá sâu vào vào việc xác định lãi suất của các ngân hàng thương... hồi trung bình vào xem xét biến động của lãi suất vì ở nước ta ngân hàng nhà nước còn can thiệp sâu vào quá trình hình thành lãi suất Chỉ khi chính sách lãi suất thả nổi được áp dụng, khi lãi suất hoàn toàn được hình thành dựa trên cơ sở cung cầu thị trường về vốn vay thì ta mới có thể áp dụng quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình vào phân tích biến động của lãi suất ở nước ta 13 Đề án môn học Danh... Minh 5 Website : vcbs.com.vn 14 Đề án môn học Giả sử tại thời điểm đầu năm 2005, lãi suất giao ngay kỳ hạn một năm là ro = 8%/năm, ứng với tỷ giá lúc đó là eo = 15778 VND/USD Khi tỷ giá thay đổi thì mức lãi suất giao ngay này cũng thay đổi để đảm bảo lãi suất thực nhận được là ổn định Tức với tỷ giá là et thì lãi suất giao ngay là rt = ro*et/eo Số liệu tính toán được cho trong bảng sau: STT 1 2005 2 3... quy định nhiều mức lãi suất khống chế khác nhau, khiến cho các ngân hàng thương mại không thể hoạt động theo cơ chế thị trường Khi lãi suất bị khống chế thì sự biến động của nó luôn bị giới hạn 11 Đề án môn học và chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mong muốn chủ quan của những người đưa ra chính sách Do đó không thể áp dụng một mô hình toán học cụ thể nào để xem xét sự biến động của lãi suất Vì vậy việc áp... bình vào phân tích biến động của lãi suất ở nước ta 13 Đề án môn học Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1 Hoàng Đình Tuấn – Bài giảng mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính 2 Hoàng Đình Tuấn – Quá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình và ứng dụng trong phân tích động thái giá cả - Tạp chí kinh tế phát triển tháng 10 – 2006 3 Lê Văn Tư – Quản trị ngân hàng thương mại – NXB Tài chính 2005 4 Nguyễn Văn... 26/01/2005 27/01/2005 28/01/2005 31/01/2005 01/02/2005 Phụ lục Tỷ giá 15778 15785 15793 15789 15781 15774 15776 15771 15778 15773 15780 15785 15781 15788 15792 15786 15779 15787 15791 15785 15790 15797 15 Lãi suất 0.080000 0.080035 0.080076 0.080056 0.080015 0.079980 0.079990 0.079965 0.080000 0.079975 0.080010 0.080035 0.080015 0.080051 0.080071 0.080041 0.080005 0.080046 0.080066 0.080035 0.080061 0.080096 . trung bình để phân tích động thái lãi suất giao ngay ước tính trên thị trường Việt Nam. 1. Mối quan hệ giữa lãi suất giao ngay và sự biến động của tỷ giá. trung bình để phân tích động thái lãi suất giao ngay ớc tính trên thị trờng việt nam1. Mối quan hệ giữa lãi suất giao ngay và sự biến động của tỷ giáMi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích động thái của lãi suất giao ngay, Phân tích động thái của lãi suất giao ngay, Phân tích động thái của lãi suất giao ngay, Lý thuyÕt chung vÒ l i suÊt ·, Vai trò của l i suất trong nền kinh tế thị tr ã

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn