Công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà theo NĐ 61/CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội

107 420 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà theo NĐ 61/CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệP ti: Cụng tỏc bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nh theo N 61/CP ca Chớnh ph trờn a bn thnh ph H Ni DANH MC S BNG BIUBng 1.1- H s cỏc tng khi tớnh tin s dng t.Bng 2.1- C cu nh thuc s hu ca nh nc c bỏn theo ngh nh 61/cp.Bng 2.2- Niờn hn s dng nh.Bng 2.3- H s iu chnh giỏ tr s dng i vi nh chung.Bng 2.4- Giỏ t nh theo h s k ti qun Hon Kim.Bng 2.5- Giỏ t nh theo h s k ti qun ng a.Bng 2.6- Kt qu bỏn nh nm 2006.HOàNG Đức thịnh - địa chính 461CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệP HOàNG Đức thịnh - địa chính 462CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệPLI CM N hon thnh tt chuyờn Cụng tỏc bỏn nh thuc s hu ca Nh nc cho ngi ang thuờ theo ngh nh 61/CP ca chớnh ph trờn a bn thnh ph H Ni em xin gi li cm n sõu sc ti thy giỏo PGS.TS Hong Vn Cng thuc khoa Bt ng Sn V a Chớnh trng i hc Kinh t Quc dõn- H Ni, thy ó giỳp em rt nhiu c bit l nh hng la chn ti ny. c bit em xin cm n s giỳp nhit tỡnh ca cỏc anh ch, cụ chỳ lm vic ti phũng tip nhn v bỏn nh thuc Xớ nghip qun lý v phỏt trin nh s 4 ni em thc, em cng xin cm n s giỳp ca cỏc bỏc, cỏc cụ trong Xớ nghip qun lý v phỏt trin nh s 4. Sinh viờn Hong c Thnh HOàNG Đức thịnh - địa chính 463CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệPPHN M U1- Tớnh cp thit ca ti. Nh l mt nhu cu thit yu i vi mi ngi dõn cỏc ch xó hi khỏc nhau. Khi xó hi ngy cng phỏt trin thỡ nhu cu nh ngy cng c quan tõm, i vi mi tng lp thu nhp khỏc nhau cỏc tiờu chớ v nh ca h u c ngy cng nõng cao nh tiờu chun k thut, m thut, mụi trng xung quanh v v nc ta nhng nm trc õy vn nh i vi ngi dõn cũn rt thiu thn, cht lng thp trc thc trng ú nh nc ó tin hnh xõy dng nh cho ngi dõn. Cụng vic xõy dng nh phỏt trin khỏ nhanh, ó cú nh cao n 5 tng. Tuy nhiờn khụng phi ai cng c nh nc cp nh cho thuờ vi giỏ rt thp c ( tớnh theo phn trm lng ) m ch yu dnh cho cỏn b cụng nhõn viờn v phi cú cỏc tiờu chớ tha món nht nh.Nh thuc s hu ca nh nc tn ti qua nhiu nm, xut phỏt t nhiu vn v nguyờn do nh nc tin hnh cụng tỏc bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nh theo ngh nh 61/CP.Cụng tỏc bỏn nh thuc s hu ca nh nc l mt cụng vic khú khn v phc tp. Bi nh t l mt lnh vc vn d ó phc tp v khú khn do nhiu nhõn t tỏc ng n nh lch s, tranh chp, Hn na bỏn nh theo ngh nh 61/CP cũn liờn quan n nhiu vn khỏc na nh vic xỏc nh i tng, giỏ t, giỏ nh, gii quyt cỏc vng mc mi xut hinTrờn a bn thnh ph H Ni núi riờng v c nc núi chung cụng tỏc bỏn nh din ra rt chm, mc dự cụng tỏc ny c s quan tõm rt ln t Chớnh ph, cỏc S, Ban, Ngnh. Cụng tỏc ny thc hin bt u t nm 1995 nhng n nay vn cha gii quyt xong. H Ni l a phng cú s lng nh bỏn theo ngh nh 61/CP ln nht c nc, cụng tỏc bỏn nh trờn a HOàNG Đức thịnh - địa chính 464CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệPbn thnh ph H Ni núi riờng v c nc núi chung c thc hin mt cỏch nhanh chúng khụng ch ũi hi s n lc ca cỏc S, Ban, Ngnh v cỏc c quan liờn quan m cũn cn phi cú nhng gii phỏp thớch hp.Cụng tỏc bỏn nh theo ngh nh 61/CP c hon thnh sm l nhõn t giỳp hai bờn ngi bỏn nh v ngi mua nh, nh nc v nhõn dõn u cú li, giỳp nh nc cú ngun thu, giỳp nhõn dõn yờn tõm v ni , gim bt ỏp lc phi mua nh vi giỏ cao do giỏ nh t trờn th trng khụng ngng leo thang v ngoi ra cũn tỏc ng n rt nhiu yu t khỏc na gúp phn thỳc y xó hi phỏt trin. Trong thi gian thc tp ti Xớ nghip qun lý v phỏt trin nh s 4 l c hi em tỡm hiu rừ hn v cụng tỏc bỏn nh thuc s hu ca nh nc trờn a bn thnh ph H Ni. Vi nhng thc trng ó nờu trờn, vi iu kin thc tp, vi s giỳp ca thy cụ v vn hiu bit ca mỡnh m em ó la chn ti Cụng tỏc bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nh theo ngh nh 61/cp ca Chớnh ph trờn a bn thnh ph H Ni.2- Mc ớch nghiờn cu.Tỡm hiu quỏ trỡnh bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nh din ra nh th no qua cỏc nm thc hin v thc trng ca cụng tỏc ú.Nhm a ra nhng ni dung ct lừi, n gin, d hiu v cụng tỏc bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nh da trờn s tng kt nhng quy trỡnh, ni dung, nhng hng dn ca UBND thnh ph H Ni, nhng vn bn quy phm phỏp lut v cụng vic thc t din ra giỳp ngi mua nh d tip cn v hiu rừ vn .a ra nhng gii phỏp v nhng kin ngh lờn cỏc c quan liờn quan cụng tỏc ngy cng hon thin hn phự hp vi iu kin v hon cnh thc t.HOàNG Đức thịnh - địa chính 465CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệPNm bt v hiu bit v cụng tỏc bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nh cng l ang nm bt c mt ngun cung bt ng sn tim nng khụng nh.3- Phng phỏp nghiờn cu v phm vi nghiờn cu.3.1- Phng phỏp nghiờn cu. ti nghiờn cu cỏc chớnh sỏch, vn bn quy phm, cỏc quy nh hng dn, nghiờn cu tỡm hiu thc trng cụng tỏc bỏn nh. Qua cỏc nghiờn cu thỡ cỏc phng phỏp nghiờn cu thng c dựng l phng phỏp duy vt bin chng, phng phỏp thng kờ, phng phỏp so sỏnh, din dch.3.2- Phm vi nghiờn cu. Cụng tỏc bỏn nh c thc hin trờn c nc nhng do iu kin v kh nng ca mỡnh nờn em ch nghiờn cu trờn a bn thnh ph H Ni.3- Ni dung nghiờn cu.Nghiờn cu hot ng cụng tỏc bỏn nh trờn a bn thnh ph H Ni v tỡnh hỡnh thc t bỏn nh th hin bng nhng kt qu t c.Nghiờn cu quy trỡnh bỏn nh thuc s hu ca nh nc trờn a bn thnh ph H Ni ti cỏc c quan bỏn nh.Xem xột nh giỏ nhng khú khn hn ch ang tn ti v a ra nhng nguyờn nhõn trong cụng tỏc bỏn nh ti H Ni.a ra nhng gii phỏp v xut nhng kin ngh giỳp cụng tỏc bỏn nh ngy cng hon thin tt hn.4- Kt cu ti.Phn m u Chng 1: C s khoa hc v cụng tỏc bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nhChng 2: Thc trng cụng tỏc bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nh trờn a bn thnh ph H Nụi.HOàNG Đức thịnh - địa chính 466CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệPChng 3: Gii phỏp hon thnh tt cụng tỏc bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nh trờn a bn thnh ph H Nụi.Phn kt lun HOàNG Đức thịnh - địa chính 467CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệPChng 1: C S KHOA HC V CễNG TC BNNH THUC S HU CHO NGI ANG THUấ NH 1.1- S cn thit bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nh.1.1.1- Khỏi nim v ngun gc nh thuc s hu nh nc.1.1.1.1- Khỏi nim. Nh thuc s hu ca nh nc l ton b nhng ngụi nh m nh nc ó xõy dng trc õy m ch yu l nhng ngụi nh nh nc xõy cho nhng cỏn b cụng nhõn viờn v ngi lao ng thuờ to iu kin cho h cú ch vi mc thuờ rt thp. Vi phng chõm to iu kin giỳp cho cỏc cỏn b cụng nhõn viờn v ngi lao ng cú ch nh nc ó xõy dng hng trm nghỡn ngụi nh, n nay nhiu ngụi nh ó c s dng mt thi gian khỏ di xut phỏt t nhiu vn nh s an ton, cnh quan ụ th, m nh nc quyt nh tin hnh bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nh theo N 61/CP. Ngi ang thuờ nh thuc s hu ca nh nc cú quyn ng ký mua nh ngoi tr cỏc trng hp sau :- Nh ang cú tranh chp khiu kin cha c cỏc c quan nh nc cú thm quyn tr li bng vn bn.- Nh chuyờn dựng ang b trớ tm lm nh .- Nh thuc vựng quy hoch theo quy nh cua UBND thnh ph.- Bit th bỏn theo quy nh riờng.HOàNG Đức thịnh - địa chính 468CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệP1.1.1.2- Ngun gc lch s nh thuc s hu nh nc. Ngun gc ca nh thuc s hu ca Nh nc l nhng nh do Nh nc xõy dng lờn trong nhng nm trc kia, c chia lm cỏc mc thi gian sau:Vo nhng nm 1960 cú chng trỡnh nh 5 nm 1 ln mc tiờu l bao cp nh cho cụng nhõn viờn chc. Thi gian cp nh t lỳc a n n lỳc c cp nh trung bỡnh l khong 27 thỏng.Nm (1960-1965) Xõy dng nhng ngụi nh cao t 2-5 tng theo mụ hỡnh c ca Liờn Xụ (r, nhanh) ch yu xõy dng thnh th. i tng c nhn nh ch yu l cỏn b viờn chc lm vic trong b mỏy nh nc. Giai on ny nh xõy dng thiu quy hoch, thiu s qun lý h thng c s h tng rt yu kộm. Tỡnh trng thiu in thiu nc l thng xuyờn. Nh c giao cho cỏc cỏn b viờn chc thuờ, giỏ thuờ khụng c th m tớnh theo mc 1% tin lng, doanh thu t thuờ nh l rt thp do ú khụng cú kinh phớ duy t bo dng,sa cha nõng cp, nh xung cp rt nhanh chúng T nm 1965-1975 cú thay i nhng cha thoỏt khi c ch bao cp, nh t 4-5 tng cú ci tin trang thit b nhng tin nghi vn thiu v xuT nm 1980 hu nh khụng xõy dng nhng khu tp th 4-5 tng theo kiu Liờn xụ c na m xõy dng nhng cn h tin nghi v p hn, cht lng cao hn. Th nghim mụ hỡnh nh nh nc v nhõn dõn cựng lm nh nc h tr mt phn cũn ngi dõn t xõy dng. S lng nh xõy dng mi tng lờn nhanh chúng.Nm 1986 nh nc tuyờn b phỏ b c ch bao cp nh nhõn dõn t lo nh cho riờng mỡnh. Tuy nhiờn trong thi gian u lng nh tng lờn vn ch yu thuc tng lp thng gia.HOàNG Đức thịnh - địa chính 469CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệP1.1.2- S cn thit phi bỏn nh thuc s hu ca nh nc cho ngi ang thuờ nh.1.1.2.1- Vai trũ ca t ai v nh .a) Vai trũ ca t ai.* Vai trũ ca t ai v mt t nhiờn.t ai l mt sn phm ca t nhiờn cú vai trũ vụ cựng quan trng i vi t nhiờn v con ngi cng nh cỏc loi sinh vt khỏc trờn qu t. t ai c hỡnh thnh phi tri qua mt thi gian di bin i qua cỏc giai on v cỏc yu t cn thit. Con ngi tuy khụng th to ra t ai, nhng qua quỏ trỡnh tỏc ụng lm t ai bin i. t ai cng l mt nhõn t cu thnh lờn mụi trngTúm li t ai l mt ti nguyờn vụ cung quý giỏ l iu kin sng ca muụn loi, khụng cú t ai thỡ s sng khụng tn ti.* Vai trũ v mt kinh t.t ai l a bn hot ng sn xut kinh doanh, cỏc hot ng kinh t, chớnh tr, vn húa- xó hi, quõn s. i vi mi ngnh sn xut, c quan, on th mun hot ng thỡ h cn cú a im nht nh lm nh xng, vn phũng, tr s Mi con ngi cú 3 nhu cu c bn ú l n, v mc. thỡ con ngi cng cn cú mt a im nht nh ú chớnh l t ai, dự trc tip hay giỏn tip thỡ con ngi vn phi trờn t tr khi trong khụng gian nhng cng ch mt thi gian no ú m thụi.t ai va l t liu lao ng va l i tng lao ng quan trng ca ngnh nụng nghip. Khi con ngi dựng cỏc cụng c lao ng hoc trc tip bng sc ngi tỏc ng vo t ai thỡ khi õy t ai l ụi tng lao ng. Khi trng cỏc loi cõy ci, t ai giỳp cõy trng sinh trng phỏt trin cung cp cht dinh dng, nc khi y t ai l cụng c lao ng. Vi c tớnh HOàNG Đức thịnh - địa chính 4610[...]... hu nh nc cho ngi ang thuờ (k c trng hp cú hp ng hay cha cú hp ng nhng khụng cú tranh chp) trờn tinh thn n gin v th tc, to iu kin thun li cho ngi mua nh ; + Chuyn ton b s tin bỏn nh thuc s hu nh nc cho ngi ang thuờ theo Ngh nh s 61/CP vo Qu phỏt trin nh ca a phng theo quy nh ti Lut Nh Nhng a phng trc õy ó s dng tin bỏn nh thuc s hu nh nc cho ngi ang thuờ khụng ỳng vi quy nh ti Ngh nh s 61/CP phi... nh nc cho ngi ang thuờ theo Ngh nh s 61/CP ngy 05 thỏng 7 nm 1994 ca Chớnh ph v giỏ cho thuờ nh thuc s hu nh nc cha c ci to, xõy dng li Ngy 30 thỏng 8 nm 2007 HOàNG Đức thịnh - địa chính 46 CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệP 18 Cn c vo iu 1 Ngh nh V vic sa i, b sung iu 5 v iu 6 ca ngh nh s 61/CP ngy 5/7/1994 ca Chớnh ph v mau bỏn nh Ngy 16 Thỏng 04 nm 1996 a) Nh nc thc hin bỏn nh thuc s hu Nh nc cho ngi... v chuyn quyn s dng t theo qui nh ca phỏp lut f) Tin thu c t vic bỏn nh phi np vo Ngõn sỏch Nh nc duy trỡ v phỏt trin qu nh theo cỏc d ỏn v k hoch do Ch tch U ban Nhõn dõn cp tnh trỡnh Hi ng Nhõn dõn cựng cp thụng qua, trong ú u tiờn cho cỏc mc tiờu sau õy: + Xõy dng nh cho thuờ hoc bỏn theo qui nh ca Ngh nh ny cho cỏc i tng cha cú nh hoc nh quỏ cht; HOàNG Đức thịnh - địa chính 46 CHUYÊN Đề THựC... chuyn giao cho y ban nhõn dõn cp tnh (ni cú nh ú) qun lý; y ban nhõn dõn cp tnh thc hin bỏn nh ú cho ngi ang thuờ theo quy nh ti Ngh nh s 61/CP; HOàNG Đức thịnh - địa chính 46 CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệP 19 - Trng hp b trớ lm nh sau ngy ban hnh Quyt nh s 118/TTg hoc b trớ lm nh trc ngy ban hnh Quyt nh s 118/TTg nhng nh ú khụng cú cỏc iu kin nờu ti im a Mc ny thỡ thc hin qun lý nh ú theo quy nh... thỡ cho phộp bỏn theo quy nh ti Ngh nh s 61/CP ngy 05 thỏng 7 nm 1994, Ngh quyt s 23/2006/NQ-CP ngy 07 thỏng 9 nm 2006 v Ngh quyt ny 1.2.2.2- Giỏ bỏn nh thuc s hu ca nh nc Cn c vo iu 7 Ngh nh s 61/CP Ngy 05 thỏng 07 nm 1994 ca Chớnh ph v mua bỏn v kinh doanh nh Cn c vo Ngh quyt 48/2007/NQ-CP ngy 30.8.2007 v vic iu chnh mt s ni dung chớnh sỏch bỏn nh thuc s hu nh nc cho ngi ang thuờ theo Ngh nh s 61/CP. .. vic cho thuờ v qun lý nh theo ỳng ch qun lý v cho thuờ nh hin hnh ca Nh nc HOàNG Đức thịnh - địa chính 46 CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệP 26 Cỏc i tng cha cú nh hoc nh quỏ cht c c quan qun lý v kinh doanh nh cho thuờ vi giỏ tho thun c ghi trong hp ng thuờ nh C quan ti chớnh a phng hng dn vic xỏc nh, hch toỏn ngun vn ca cỏc n v chuyn giao nh cho c quan qun lý kinh doanh nh theo ỳng ch qun lý TSC v... lói theo quy nh trờn Khụng thc hin thoỏi tr HOàNG Đức thịnh - địa chính 46 CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệP 16 i vi cỏc trng hp ó hon tt vic thanh toỏn mua nh trc ngy Ngh quyt ny cú hiu lc * Nhng trng hp mua nh thuc s hu nh nc theo quy nh ti Ngh nh s 61/CP thỡ c cp Giy chng nhn quyn s hu nh v quyn s dng t theo mu giy chng nhn quy nh ti Ngh nh s 60/CP ngy 05 thỏng 7 nm 1994 ca Chớnh ph (s hng) cho. .. 1 liờn gi li ti kho bc nh nc, 1 liờn chuyn cho bờn bỏn nh luu, 1 liờn giao cho ngi mua - Lp s sỏch theo dừi vic thu tin bỏn nh cho tng trng hp - Theo dừi cỏc nghip v khỏc liờn quan ti vic mua bỏn nh 1.2.2.5- S dng tin bỏn nh thuc s hu Nh Nc Cn c vo thụng t s 69 ca B ti chớnh/TT-BTC ngy 7/8/1994 v vic hng dn vic thu np v s dng tin bỏn nh thuc s hu Nh nc cho ngi ang thuờ nh Tin bỏn nh thuc s hu Nh... ph cho phự hp HOàNG Đức thịnh - địa chính 46 CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệP 25 K hoch xõy dng v h tr phỏt trin qu nh bao gm ni dung sau: - K hoch xõy dng nh v ci to nh cao tng hoc cỏc khu nh cp 4 thnh nh cao tng bỏn i vi loi nh ny sau khi hon thnh c bn giao cho hi ng bỏn nh ca a phng lp ỏn bỏn nh theo quy nh ti im 3 iu 8 Ngh nh s 61-CP ngy 5-7-1994 ca Chớnh ph Nh bỏn núi trờn c u tiờn bỏn cho. .. dng theo giỏ hin hnh ca cỏc a phng v khung giỏ do Nh nc ban hnh - K hoch xõy dng nh v ci to nh cao tng hoc cỏc khu nh cp 4 thnh nh cao tng cho thuờ i vi loi nh ny khi hon thnh c bn giao cho c quan qun lý v kinh doanh nh Vic cho thuờ nh ca Cụng ty kinh doanh nh c u tiờn cho cỏc i tng ghi trong im 1, 2 v 3 iu 5 Ngh nh s 61-CP ngy 5-7-1994 ca Chớnh ph C quan qun lý v kinh doanh nh thc hin vic cho thuờ . nc cho ngi ang thuờ theo Ngh nh s 61/CP vo Qu phỏt trin nh ca a phng theo quy nh ti Lut Nh . Nhng a phng trc õy ó s dng tin bỏn nh thuc s hu nh nc cho. quyt xong. H Ni l a phng cú s lng nh bỏn theo ngh nh 61/CP ln nht c nc, cụng tỏc bỏn nh trờn a HOàNG Đức thịnh - địa chính 464CHUYÊN Đề THựC TậP TốT NGHIệPbn
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà theo NĐ 61/CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà theo NĐ 61/CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công tác bán nhà thuộc sở hữu của nhà nước cho người đang thuê nhà theo NĐ 61/CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội, 4- Kết cấu đề tài. mở đầu kết luận 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC BÁN, – Đánh giá chung. 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BÁN NHÀ THUỘC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn