Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

102 128 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp u t phỏt trin ngnh Chố Vit Nam - Thc trng v gii phỏp DAU TU PHAT TRIEN NGANH CHE VIETDAU TU PHAT TRIEN NGANH CHE VIET NAM - THUC TRANG VA GIAI PHAPNAM - THUC TRANG VA GIAI PHAPLI CM NLI CM N hon thnh lun vn u t phỏt trin ngnh Chố Vit Nam - Thc trng v gii phỏp tụi ó c s giỳp nhit tỡnh ca cỏc thy, cỏc cụ giỏo trong B mụn Kinh t u t, Trng i hc Kinh t Quc dõn H ni; ca cỏc chuyờn gia u ngnh Cc Ch bin Nụng Lõm sn v ngh Mui; ca Tng Cụng ty Chố Vit Nam - VINATEA- v Hip Hi Chố Vit Nam -VITAS - v nhiu chuyờn viờn kinh t, khoa hc k thut ca B Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn. Tụi xin cm n s giỳp ny, c bit l cm n:- Nh giỏo Tin s T Quang Phng - Ch nhim B mụn Kinh t u t, Trng i hc kinh t Quc dõn H Ni - ngi ó trc tip hng dn tụi hon thnh ni dung Thc tp chuyờn ;- Tin s Nguyn Tn Phong - Tng th ký Hip hi chố Vit Nam; - ễng Bch Quc Khang - Tin s khoa hc - Cc trng v cỏc ụng Cc phú : Nguyn c Xuyn, V Cụng Tr, Chớ Cng v cỏc chuyờn viờn ca Cc Ch bin Nụng Lõm sn v ngh Mui, B Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn ó to iu kin thun li cho tụi tip cn cỏc ti liu chuyờn ngnh hon thnh vic thc tp chuyờn ca tụi Tuy nhiờn, trong bn Lun vn ny ca tụi cũn nhiu khim khuyt cha nờu c ht bc tranh u t phỏt trin ca ngnh chố. Tụi mong c cỏc thy cụ, cỏc chuyờn gia ca ngnh chố v cỏc bn ng mụn úng gúp thờm ý kin.Xin cm n.11Luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp M UM U T xa xa, cõy chố ó tr nờn rt i thõn quen vi ngi dõn Vit Nam. Chố ó cú mt ngay trong nhng gỏnh hng nc gin d chn thụn quờ, trong cõu ca dao chan cha tỡnh yờu thng ca b, ca m cho n cỏc ỏng vn th trỏc tuyt ca cỏc vn nhõn thi s hay nhng lỳc lun bn chớnh s. õu ngi ta cng núi n chố, ung chố v bỡnh phm v vn hoỏ chố Vit. Ngy nay, chố ó khụng cũn ch l mt ngi bn lỳc tr d tu hu m ó tr thnh mt ngun sng ca rt nhiu b con nhng vựng sõu, vựng xa, ho lỏnh v lc hu. Chố cũn l mt ngun thu ngoi t to ln cho t nc, l cõy mi nhn trong chin lc phỏt trin, ho nhp cựng cng ng quc t. Th nhng, bc sang nm 2003, ngnh chố ó thc s bc vo hon cnh khú khn nht t trc n nay. Th trng xut khu dn dn mt n nh. Th trng IRAQ chim 36,7% tng sn lng xut khu ó tr nờn úng bng vi mt hng chố Vit Nam sau thi k chin s. Th trng M v EU thỡ t chi chố Vit Nam do khụng m bo iu kin v sinh v an ton thc phm. Th trng trong nc b cnh tranh gay gt bi cỏc hóng chố ni ting trờn th gii nh: Lipton, Dilmah, Qualitea . Th phn ngnh chố b thu hp. Hng lot cụng ty ng trờn b vc ca s phỏ sn. Chớnh vỡ vy, trong lỳc ny, cn phi cú mt cỏi nhỡn tng quan v ton b quỏ trỡnh u t phỏt trin ngnh chố VN, m trc ht l quỏ trỡnh u t phỏt trin chố nguyờn liu, phõn tớch nguyờn nhõn ca nhng tn ti t ú rỳt ra nhng gii phỏp u t hu hiu nht nhm cu cỏnh cho ngnh chố VN vt qua khng hong.A- Mc tiờu nghiờn cu ca ti. Ging nh mt bi toỏn d bỏo, ti u t phỏt trin ngnh chố Vit Nam -Thc trng v gii phỏp cng ó nhỡn li v phõn tớch nhng d liu trong quỏ kh ra nhng gii phỏp cho tng lai, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh u t phỏt trin ngnh chố VN, nhỡn nhn nhng mt ó lm c, nhng mt cha lm c, t ú cú nh hng ỳng n trong tng lai lm nhng cỏi m quỏ kh cũn hn ch, khc phc nhng tn ti, phỏt huy nhng th mnh, a ngnh chố tin xa hn na.B- Phng phỏp nghiờn cu.Bng vic thu thp s liu s cp v th cp, t mng Internet, sỏch, bỏo, tp chớ, thụng qua phng vn trc tip nhng ngi lm chố cú kinh nghim, cỏc bỏo cỏo tng kt chin lc sn xut - kinh doanh ngnh chố VN trong nhng nm qua, s dng phn 22Luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp mm EXCEL, QUATRO x lý, phõn tớch v ỏnh giỏ s liu trong quỏ kh, lm c s rỳt ra nhng nhn xột xỏc ỏng, tỡm ra gii phỏp khc phc khú khn.C- Phm vi nghiờn cu.Lun vn u t phỏt trin ngnh chố Vit Nam - Thc trng v gii phỏp ch yu phõn tớch v mt tng quan tỡnh hỡnh hot ng u t phỏt trin ngnh chố Vit Nam trong thi gian 2000 - 2003, bao hm tt c cỏc ni dung v u t phỏt trin chố nguyờn liu, u t cho cụng ngh ch bin, u t phỏt trin h thng c s h tng phc v vựng chố, u t cho hot ng marketing sn phm, u t phỏt trin ngun nhõn lc v thc trng huy ng ngun vn cho u t phỏt trin ngnh chố, nhng ý kin ca cỏc chuyờn viờn trong v ngoi ngnh chố, nhng ý kin gúp ý ca cỏc chuyờn gia nc ngoi cho hot ng u t phỏt trin ngnh chố Vit Nam.D- Ni dung nghiờn cuLun vn u t phỏt trin ngnh chố Vit Nam - Thc trng v gii phỏp l mt bc tranh tng quỏt v hot ng u t phỏt trin ngnh chố Vit Nam, bao gm mt s ni dung ch yu sau: Chng I: Mt s vn lý lun chung v u t phỏt trin ngnh chố Vit Nam a ra nhng c s lý lun v u t phỏt trin, v c im v nhng ni dung c bn trong hot ng u t phỏt trin ngnh chố Vit Nam.Chng II: Thc trng u t phỏt trin ngnh chốVit Nam trong thi gian qua l cỏi nhỡn tng quan v ngnh chố trờn tt c cỏc lnh vc: u t phỏt trin chố nguyờn liu - u t cho cụng nghip ch bin - u t xõy dng c s h tng phc v ngnh chố - u t cho hot ng marketing sn phm - u t phỏt trin ngun nhõn lc v Thc trng v vn u t phỏt trin ngnh chố Vit Nam, cú nhng nhn xột, phõn tớch, ỏnh giỏ nhng nguyờn nhõn khú khn trc mt v rỳt ra mt s nh hng c bn cho nhng gai phỏp trong chng III.Chng III: Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu u t phỏt trin ngnh chố Vit Naml kt qu tp hp cỏc gii phỏp u t m tỏc gi ó rỳt ra c t nhng phõn tớch ca tỡnh hỡnh u t trong thi gian qua, cú s gúp ý ca thy giỏo hng dn v c vn ca nhng ngi trc tip hot ng trong ngnh chố VN. õy l c s ngnh chố VN cú nhng t phỏ mi.33Luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp CHNG MTCHNG MTMT S VN Lí LUN CHUNG V U T PHT TRINMT S VN Lí LUN CHUNG V U T PHT TRINNGNH CHẩ VIT NAMNGNH CHẩ VIT NAM 1.1. Khỏi nim, vai trũ u t phỏt trin.1.1.1.Khỏi nim u t phỏt trin.Xut phỏt t phm vi phỏt huy tỏc dng ca cỏc kt qu u t chỳng ta cú th cú nhng cỏch hiu nhau v u t.Theo ngha rng, u t núi chung l s hy sinh cỏc ngun lc hin ti tin hnh cỏc hot ng no ú nhm thu v cho nh u t cỏc kt qu nht nh trong tng li ln hn cỏc ngun lc ó b ra t c cỏc kt qu ú.Nh vy, mc ớch ca vic u t l thu c cỏi gỡ ú ln hn nhng gỡ mỡnh ó b ra. Do vy, nn kinh t khụng xem nhng hot ng nh gi tit kim, l hot ng u t vỡ nú khụng lm tng ca ci cho nn kinh t mc dự ngi gi vn cú khon thu ln hn so vi s tin gi. T ú, ngi ta bit n 1 nh ngha hp hn v u t hay chớnh l nh ngha u t phỏt trin.u t phỏt trin l hot ng s dng cỏc ngun lc ti chớnh, ngun lc vt cht ngun lc lao ng v trớ tu xõy dng, sa cha nh ca v cu trỳc h tng, mua sm trang thit b v lp t chỳng trờn nn b bi dng o to ngun nhõn lc, thc hin chi phớ thng xuyờn gn lin vi s hot ng ca cỏc ti sn ny nhm duy trỡ tim lc hot ng ca cỏc c s ang tn ti v to tim lc mi cho nn KT-XH, to vic lm v nõng cao i sng ca thnh viờn trong xó hi1.1.2. Vai trũ ca u t phỏt trinTrờn giỏc ton b nn kinh t ca t nc vai trũ ca u t th hin cỏc mt sau:1.1.2.1.u t va tỏc ng n tng cung va tỏc ng n tng cu.i vi tng cu: u t l mt yu t chim t trng ln trong tng cu ca nn kinh t v tỏc ng ca u t n tng cu l ngn hn. Vi tng cung cha kp thay i thỡ s tng nờn ca u t lm tng cu tng.i vi tng cung: tỏc ng ca u t l di hn. Khi thnh qu ca u t phỏt huy tỏc dng, cỏc nng lc mi i vo hot ng thỡ tng cung c bit l tng cung di hn tng lờn.1.1.2.2. u t cú tỏc ng hai mt n s n nh kinh t.S tỏc ng khụng ng thi v mt thi gian i vi tng cu v tng cung ca nn kinh t dn n mi s thay i dự tng hay gim ca u t u l yu t duy trỡ s n nh, va l yu t phỏ v s n nh ca nn kinh t ca mi quc gia.44Luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp C th, nhng tỏc ng tớch cc u t l lm tng sn lng, tng trng kinh t, to cụng n vic lm gii quyt tht nghip, tng thu nhp v gúp phn chuyn dch c cu kinh t hp lý. Ngc li u t tng cng dn n tng giỏ t ú cú th dn n lm phỏt, lm phỏt cao s dn n sn xut b ỡnh tr, i sng ngi lao ng gp khú khn do khụng cú vic lm hoc tin lng thp, thõm ht ngõn sỏch, kinh t phỏt trin chm li.1.1.2.3. u t nh hng n tc tng trng v phỏt trin kinh t. iu ny c phn ỏnh thụng qua h s ICOR. Vn u t iICOR = ---------------- = --------- GDP g Trong ú i: l vn u t g: l tc tng trngH s ICOR phn ỏnh mi quan h gia u t vi mc tng trng kinh t. H s ICOR thng ớt cú bin ng ln m n nh trong thi gian di. Nu ICOR khụng i, mc tng GDP hon ton ph thuc vo vn u t. Khi u t tng s lm tng GDP v ngc li hay núi cỏch khỏc tc tng trng t l thun vi mc gia tng vn u t.1.1.2.4. u t tỏc ng n s chuyn dch c cu kinh t.Nu cú mt c cu u t ỳng s lm chuyn dch c cu kinh t phự hp vi quy hoch phỏt trin, chin lc phỏt trin kinh t xó hi ca ngnh, ca vựng, to ra mt s cõn i trờn phm vi nn kinh t gia cỏc ngnh cỏc vựng v lónh th. ng thi phỏt huy c ni lc ca vựng ca nn kinh t trong khi vn xem trng yu t ngoi lc. 1.1.2.5. u t nh hng ti s phỏt trin ca khoa hc k thut v cụng ngh. Chỳng ta u bit rng cú hai con ng c bn cú cụng ngh l t nghiờn cu phỏt minh ra cụng ngh v nhp cụng ngh t nc ngoi. Dự bng cỏch no cng cn phi cú vn u t. Mi phng ỏn i mi cụng ngh khụng gn vi ngun vn u t s l nhng phng ỏn khụng kh thi.1.1.2.6. u t cú nh hng n vic nõng cao cht lng ca i ng lao ng: v trỡnh tay ngh, trỡnh chuyờn mụn, k thut v k lut lao ng. Thụng qua o to mi v o to li.1.2. Ni dung hot ng u t phỏt trin ngnh chố Vit NamTPT chố bao gm hai lnh vc l u t vựng nguyờn liu v u t cho cụng nghip ch bin. Hai lnh vc ny ph thuc vo nhau v luụn cú tỏc ng lón nhau, to nờn mi quan h liờn hon gia khu vc ch bin v cỏc vựng nguyờn liu v tinh. Tuy nhiờn TPT chố cũn c m rng tt c cỏc khõu trong hot ng ca ngnh chố nh u t cho cụng tỏc phỏt trin th trng, cho marketing, cho phỏt trin c s h tng, cho phỏt trin ngun nhõn lc, .Tt c nhng ni dung ú to nờn mt bc tranh ton cnh v hot ng TPT ngnh chố Vit Nam.Ni dung c bn u t phỏt trin ngnh chố bao gm : 55Luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp - Cn c theo ni dung kinh t k thut phỏt trin ngnh chố, chia thnh :+ u t phỏt trin chố nguyờn liu+ u t cho cụng nghip ch bin chố + u t cho cụng tỏc tiờu th chố. . .- Cn c theo ni dung u t phỏt trin , chia thnh:+ u t phỏt trin c s h tng k thut cỏc vựng chố+ u t cho cụng tỏc markteting+ u t phỏt trin ngun nhõn lc1.2.1. u t phỏt trin chố nguyờn liuCht lng chố nguyờn liu úng vai trũ quyt nh cho cht lng chố thnh phm. Mun cht lng nguyờn liu tt phi u t vo tt c cỏc khõu : u t cho trng mi, chm súc, thu hoch; u t thõm canh v ci to chố gim cp; u t cho cỏc dch v khỏc cú liờn quan.1.2.1.1. u t cho cụngtỏc trng mi i vi vic u t trng mi thỡ bc quan trng trc tiờn l phi la chn c vựng t thớch hp, nm trong quy hoch u t, cú cỏc iu kin thiờn nhiờn u ói. Hn na, vic l chn vựng t sn xut chố nguyờn liu cũn to iu kin c hi hp tỏc - liờn kt trong sn xut, phỏt trin thnh vựng chuyờn canh hng hoỏ ln. Mụ hỡnh ny nhm tp trung nhng vựng cựng iu kin t nhiờn v th nhng, nhm khai thỏc nhng din tớch tuy phỡ ca t khụng cao, nhng cú th ỏp dng nhng k thut tin b, v u t hp lý vn cho hiu qu canh tỏc cao. ng thi to s liờn kt sn xut ca cỏc nụng h trng chố thnh nhng vựng sn xut liờn hon, cụng tỏc cung ng vn, vt t k thut, mỏy múc thit b .tin hnh thun li.Do c im ca cõy chố l chu k sinh trng di t 30 - 50 nm, cú cõy trờn 100 nm v thi gian kin thit c bn ca cõy chố trng bng ht l 2 nm, bng giõm cnh l 3 nm, nờn khú cú th thay th ngay ging chố ó u t nu thy nú khụng phự hp. hn ch nhc im ny, cn chỳ trng ngay t u vo cụng tỏc u t ging, phõn bún, thuc bo v thc vt .quan tõm ỳng mc ti khõu lm t, dit tr c di .Cú nh vy, cõy chố mi cú tin tng trng vng chc, cho bỳp to, bỳp kho. õy l giai on vn u t b ra ln nht, nhng cha cú kt qu thu hoch.1.2.1.2. u t cho cụng tỏc chm súc- thu hỏi chố Giai on u t cho chm súc - thu hỏi chố l giai on bt u cho sn phm. Trong 2 nm u, vn u t b ra ớt hn giai on trc v tp trung vo cỏc cụng on : bún phõn, phun thuc tr sõu, n chố to hỡnh, rỏc gi m cho chố, phũng tr sõu bnh. u t vo mua cỏc ht ging cõy phõn xanh, cõy búng mỏt trng trờn nhng i chố. Giai on ny ũi hi khụng ch lng vn u t cung cp kp thi y , m qui trỡnh canh tỏc, thu hỏi cng phi c m bo, thu c bỳp chố cú cht lng tt cho ch bin.1.2.1.3. u t cho thõm canh, ci to din tớch chố xungcp.66Luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp Din tớch chố xung cp l khu vc chố ó b thoỏi hoỏ, bin cht, nng sut chố rt thp, cht lng chố khụng m bo ( hm lng Tanin,Cafein gim rừ rt ). Nguyờn nhõn gõy ra l canh tỏc khụng ỳng qui trỡnh k thut, do u t thõm canh kộm, nhng li khai thỏc quỏ mc, nờn cõy chố khụng phỏt trin bỡnh thng c, v t ai b nghốo kit cht dinh dng tr nờn chai cng, ngun nc ngm b gim sỳt. Nu u t ci to din tớch chố gim cp, ũi hi mt khi lng vụn u t khỏ ln v chm súc chố theo ỳng qui trỡnh k thut. ci to chố xung cp, trc ht phi tỡm c nguyờn nhõn chớnh xỏc ra nhng gii phỏp thớch hp. Ch nờn ci to nhng nng chố ớt tui, hoc nhng nng chố cú mt trng tng i cao; cũn nhng nng chố quỏ cn ci, mt cõy trng tha, thỡ phỏ i trng li.Bin phỏp ci to chố xung cp l kt hp bin phỏp thõm canh v ci to, tng lng phõn hu c, m bo ch ti tiờu . nhm ci thin tớnh cht lý hoỏ ca t. i vi cỏc nng chố phỏ i trng li, nờn thõm canh u t qua cụng tỏc ging,cõy phõn xanh, cõy búng mỏt, bún phõn hu c, ỏp dng qui trỡnh canh tỏc hp lý, khoa hc .õy l gii phỏp va khc phc tỡnh trng u t dn tri, qung canh cho nng sut thp; va tin hnh u t theo chiu sõu, ng dng nhng tin b k thut vo sn xut cho nng sut cao v n nh.1.2.1.4. u t vo cỏc dch v khỏc cú liờn quan. u t cho cụng tỏc cung cp ging chố. Ging cõy trng cú vai trũ quy t nh n cht lng chố nguyờn liu v chố thnh phm. Hot ng u t cho cụng tỏc ging bao gm: i vi ging nhp ni : u t mua ging mi, u t nghiờn cu v trng th trong cỏc vn m kho nghim, la chn cỏc ging tt thớch hp u t nhõn rng cỏc ging ny v cung cp ging cho cỏc nng chố thớch hp. i vi ging thun chng : u t xõy dng cỏc trung tõm nghiờn cu cỏc ging chố trong nc La chn cỏc ging chố tt ci to cỏc ging chố ny vi cỏc iu kin tng thớch u t nhõn rng vi tng vựng sinh thỏi thớch hp. u t cho cụng tỏc nghiờn cu, ng dng cỏc tin bụ khoa hc k thut.Thụng thng, hot ng u t ny do Nh nc tin hnh u t giỏn tip cho ngnh chố, thụng qua vic u t xõy dng cỏc vin nghiờn cu, cỏc trung tõm kho nghim, cỏc vn m ging thớ im . hoc do cỏc cụng ty tin hnh trong phm vi hp nhm cú c cỏc ging tt, qui trỡnh canh tỏc tiờn tin phự hp vi chu trỡnh sn xut.1.2.2.u t cho cụng nghip ch bin. Chố nguyờn liu ti c hỏi v phi ch bin ngay gi c phm cp cỏc thnh phn vt cht khụ cú trong chố; nu chm x lý, lỏ chố ti s b ụi, cỏc thnh phn vt cht trong lỏ chố s b phõn hu, lm cht lng chố nguyờn liu b gim, dn ti cht lng chố thnh phm kộm.77Luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp Ch bin chố cú 2 hỡnh thc l : th cụng v cụng nghip. Hỡnh thc th cụng thng c ỏp dng cỏc h nụng dõn trng chố vi qui trỡnh ch bin n gin: Chố nguyờn liu Vũ Sao khụ bng cho trờn la thnh phm. Cht lng chố thng thp ch t tiờu chun chố bỏn thnh phm( gi l chố mc), cho nờn mun cú cht lng cao hn phi tinh ch li ti cỏc nh mỏy ch bin chố.Hỡnh thc cụng nghip c thc hin trờn cỏc dõy chuyn thit b mỏy múc,vi cỏc qui trỡnh phc tp hn ti cỏc nh mỏy ch bin, sn xut cỏc sn phm cú cht lng cao. sn xut chố xanh, qui trỡnh sn xut gm cỏc cụng on: Chố nguyờn liu ti c lm hộo bng hi nc vũ sy khụ sng phõn loi hng liu úng gúi thnh phm. sn xut chố en cú thờm khõu lờn men cho chố.Qui trỡnh cụng ngh bao gm cỏc cụng on : Chố nguyờn liu ti lm hộo nghin xộ vũ lờn men sy khụ sng phõn loi úng gúi thnh phm Vy mun phỏt trin sn xut chố cn phi u t ng b vo c chu trỡnh trng trt v sn phm hũan thnh, t khõu nụng nghip sn xut ra chố nguyờn liu, ti khõu cụng nghip ch bin chố. Do ú, cụng ngh ch bin cng phi c u t thớch ỏng tng ng vi s phỏt trin ca sn xut chố nguyờn liu, cỏc thit b chuyờn dựng trong ngnh chố phi c i mi vi cụng ngh hin i ch bin ra nhiu loi sn phm, nhiu mt hng mi cú tiờu chun cht lng quc t, cú t l thu hi cao, gim th phm; cht lng bao bỡ v k thut úng gúi phi t tiờu chun bo qun sn phm, hp th hiu ngi tiờu dựng vi giỏ c hp lý cnh tranh mnh m trờn th trng th gii. Do dú, hot ng TPT cụng nghip ch bin chố ũi hi gii quyt cỏc vn sau:1.2.2.1. u t xõy dng ( TXD) cỏc nh mỏy ch bin chố TXD cỏc nh mỏy ch bin chố phi nm trong qui hoch u t nụng nghip v gn vi vựng cung cp nguyờn liu chố, khộp kớn chu trỡnh nguyờn liu - ch bin, v cú tỏc dng qua li vi nhau, thc hin chng trỡnh Cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ ( CNH - HH ) v hỡnh thnh cỏc vựng chố tp trung. Vic TXD nh mỏy ch bin chố phi cú qui mụ phự hp vi sn lng vựng nguyờn liu. Nu qui mụ nh mỏy quỏ ln s gõy lóng phớ v vic s dng cụng sut thit b; tn nhiu chi phớ giỏn tip, chi phớ khu hao ti sn thit b v lm giỏ thnh sn phm tng cao. Nu qui mụ nh mỏy quỏ nh, cụng ngh lc hu, thỡ s lóng phớ nguyờn liu v hiu qu kinh doanh s thp. ng thi, h thng kho tng, bn bói. h thng giao thụng cng phi c u t ng b, vn chuyn kp thi nguyờn liu ti cho nh mỏy.1.2.2.2. u t mua sm nõng cp cỏc thit b cụng ngh mi.Cựng mt loi chố nguyờn liu, nhng mun sn xut ra cỏc mt hng khỏc nhau, phi ch bin trờn nhng qui trỡnh cụng ngh khỏc nhau v trờn nhng dõy chuyn thit b tng ng. Hin nay, Vit Nam ang sn xut chố en theo cụng ngh Orthodox (OTD) v cụng ngh Crushing - Tearing - Curling ( CTC ); sn xut chố xanh theo cụng ngh ca Nht Bn, i Loan, Trung Quc.88Luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp Vic u t mua sm mỏy múc thit b ũi hi phi u t c vo phn mm, ú l cỏc bớ quyt cụng ngh (Know - How), cỏc cụng trỡnh vn hnh sn xut, hng dn s dng, o to trỡnh cụng nhõn v qun lý, ph tựng thay th Vic u t phi ng b v phự hp vi hin trng sn cú ca nh mỏy, vi sn lng vựng nguyờn liu, vi trỡnh lnh ngh ca cụng nhõn võn hnh, v vi th trng tiờu th .Vic u t ny cn thụng qua cỏc Hi ng t vn cú kinh nghim cú c nhng dõy chuyn cụng ngh tng thớch vi thc tin, cú nhng sn phm giỏ c hp lý, cú sc cnh tranh trờn th trng.1.2.2.3.u t h thng kim tra cht lng sn phm ( KCS ).Cht lng sn phm sau ch bin quyt nh s tn ti v phỏt trin ca mi doanh nghip núi riờng v ngnh chố núi chung. Bi l, hin nay yờu cu v s thớch ca ngi tiờu dựng ngy cng kht khe, h khụng nhng ũi hi chố phi cú hng thm, v ngt chỏt nh, nc chố trong vt, khụng ln tp cht . m cũn ũi hi phi m bo v sinh cụng nghip v an ton thc phm. Vỡ vy, vic u t cho cụng tỏc kim tra cht lng l cn thit m bo cht lng hng hoỏ v khụng lt nhng sn phm kộm cht lng ra ngoi th trng. Cht lng sn phm phi mang mt khỏi nim tng hp t khõu cht lng nguyờn liu (ging, phõn bún, thuc bo v thc vt .) n khõu ch bin cụng nghip ( v sinh cụng nghip, tp cht, an ton thc phm .). Vỡ vy, u t h thng KCS cho chu trỡnh sn xut nguyờn liu - ch bin thnh phm phi c trang b y t khõu nụng nghiờp n khõu cụng nghip ch bin v theo qui chun ca ISO 9000, qui chun HACCP. 1.2.3.u t xõy dng c s h tng.H thng c s h tng bao gm nhng h thng v mng li giao thụng, in, thu li, h thng kho tng, bn bói, nh mỏy c khớ ch to, h thng c s h tng phỳc li ( trng hc, y t .). Chỳng l nhng thnh t quan trng m bo s hot ng sn xut - kinh doanh ca ngnh chố c vng chc; gim chi phớ ngoi sn xut, kinh doanh, nõng cao thu nhp v to tõm lý an tõm lm vic lõu di cho ngi lao ng, nõng cao tớch lu vn tỏi u t cho ngnh chố.Thc t, cỏc nụng trng chố thuc Tng cụng ty chố v cỏc nng chố ca cỏc gia ỡnh h nụng dõn nm cỏc vựng nụng thụn trung du, min nỳi, m cỏc vựng ny h thng c s h tng quỏ yu kộm. Chớnh iu ny lm cho cỏc nh u t bn khon khi phi quyt nh u t v tiờu th sn phm cỏc vựng chố. hn ch phn no nhc im ú, Nh nc cn phi TXD cỏc h thng c s h tng nụng thụn, ni cú vựng chố; hoc phi hp theo phng chõm Nh nc v nhõn dõn cựng lm huy ng ti a ngun vn ca tt c cỏc thnh phn kinh t tham gia cụng cuc u t ny, to ra li ớch kinh t cho ngi lao ng v cỏc c s sn xut, kinh doanh; ng thi to ra s giao lu gia cỏc min v phỏt trin vn hoỏ ca cỏc dõn tc sinh sng trờn i chố, dn dõn xoỏ b s chờnh lch mc sng gia min nỳi v min xuụi.99Luận văn tốt nghiệp Luận văn tốt nghiệp 1.2.4.u t cho cụng tỏc Marketing.Vai trũ ca th trng ht sc quan trng, nú mang ý ngha sng cũn trong nn sn xut hng hoỏ. Sn xut ch c coi nh thnh cụng, khi sn phm ca nú c th trng chp nhn, a dựng. Hot ng u t Marketing l phi nm bt c qui lut ca th trng; nghiờn cu v x lý ti u cỏc nhu cu v mong mun ca khỏch hng, nhm tho món nhu cu v th hiu ca khỏch hng. Cụng tỏc Marketing va l khoa hc, va l ngh thut.u t cho cụng tỏc Marketing trong ngnh chố bao gm :1.2.4.1. Nghiờn cu, d bỏo nhu cu th trng chố : tỡm ra ỳng nhu cu chố ca th trng ( s lng, cht lng, phng thc tiờu dựng, bao bỡ, chng loi, phng thc bỏn, giỏ c, cụng dng, s thớch, th hiu .) cựng vi cỏc thụng tin v cỏc i th cnh tranh, cỏc vt cn phi ng u ch th kinh doanh cú th khng ch, tp trung ngun lc vo khõu xung yu. Nh vy, cú th ỏp ng va nhu cu ca khỏch hng mt cỏch lõu di v thu c li nhun nh mong mun. Do ú, cn phi TXD mt h thng thụng tin thụng sut, cp nht, vi tc x lý cao, ho mng Internet .v mt i ng chuyờn mụn cú kinh nghim.Ngoi ra, cũn chỳ ý u t vo cụng tỏc kho cu th trng, liờn kt vi cỏc Hip hi chố ca cỏc nc cú thụng tin v nhng quyt nh chung v chố; tin ti TXD mt sn u giỏ, to iu kin cho ngi sn xut, tiờu th gpnhau, ni mi thụng tin v th trng, giỏ c, cht lng . u tr lờn minh bch. Cụng tỏc tham quan v lm vic vi ngnh chố ca nc ngoi cng l mt trong nhng ni dung ca hot ng Marketing cỏc chuyờn viờn nghiờn cu th trng, ký kt cỏc hp ng xut nhp khu, hoc hc hi kinh nghim ca bn . lm tin cho cụng tỏc phỏt trin v m rng th trng.1.2.4.2.u t cho cụng tỏc hon thin sn phm.Hot ng u t trong lnh vc ny cú mt phm vi rt rng t khõu nguyờn liu n khõu thnh phm, nhng quan trng nht l u t a dng hoỏ sn phm, cho bao bỡ, mu mó sn phm, tỡm cỏc gii phỏp khi phỏt hin nhng du hiu sn phm tiờu th chm v tin ti xõy dng thng hiu chố Vit Nam cht lng cao.1.2.4.3. u t cho cỏc cụng c xỳc tin hn hp.Bao gm ton b hot ng u t h tr tiờu th chố nh : cho qung cỏo, tuyờn truyn gii thiu sn phm; cho h thng dch v sau bỏn hng, cho xỳc tin thng mi, qung bỏ sn phm mi, tham gia Hi ch trin lóm, ngy Hi Vn hoỏ chố .Hot ng u t Marketing ngy cng úng vai trũ quan trng trong kinh doanh v nú chim mt t l khụng nh trong chi phớ u t ca ngnh chố. Vỡ th, cỏc doanh nghip chố phi a hot ng u t Marketing vo hot ng TPT c bn ca doanh nghip chố.1.2.5. u t phỏt trin ngun nhõn lc.1010[...]... Tên dự án ĐT Cty xây lắp Mở rộng nm chè Cổ Loa Đtxd nm chè Liên Sơn Đt xưởng chè H.Phòng Đtxd nm chè Vân Hán Đt nm chè Hà Tĩnh Đt nnm chè hương T.Nguyên Đtxd nm chè Văn Tiên Đtxd nm chè Bắc Sơn Đtxd nm chè Sông Cầu Đtxd nm chè đặc sản S.Gòn Đtxd nm chè đặc sản T/Nguyên Đt DA xưởng lắp ráp tbi chè D án xưởng chè thuộc ViệnChè D.án ĐTXD chè Mộc Châu Đtxd ng bao nm chè N An Tổng cộng Cộng 8000 30000... 2.8: Hin trng ging chố qua cỏc giai on C cu ging (%) Thi kỡ 196 9-1 970 197 0-1 990 199 0-2 000 200 0-2 002 Trung du 70 59 54.5 52 Shan PH 1 25 27 29 31 Giỏm nh 12 13 11 Ging khỏc 5 2 3.5 6 Ngun : Trung tõm Ging v t vn u t phỏt trin chố - Hip Hi Chố VN t mc tiờu t nay n 2010, c nc cú 30 - 50% t l chố ging mi, 50% chố cú cht lng cao, Hip hi Chố Vit nam m trng tõm l Trung tõm Ging v t vn u t phỏt trin chố cn phi... chố cao sn ca cỏc vựng ny trong 4 nm qua (200 0-2 003) Nhỡn chung õy l mt mụ hỡnh u t rt tin b, cn nhõn rng ra khp c nc, nhm tn dng kh nng i chố kt hp vi cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ, a in khớ hoỏ - c gii hoỏ - thu li ho - hoỏ hc hoỏ v nụng nghip -nụng thụn 2.2.4 u t cho cỏc dch v nụng nghip khỏc 2.2.4.1 u t cho cụng tỏc ging chố Cú th núi, ch trong giai on 199 0-2 000, vi mi quan h truyn thng ca dõn tc, ngnh... doanh thu: Dd = D 1.5.2.3 Cỏc ch tiờu khỏc - Ch tiờu gớa tr sn lng : GTSL = Khi lng tn chố khụ sn xut ra "Giỏ bỏn 1 tn chố khụ - Ch tiờu Thu nhp / GTSL Thunhập / GTSL = Thunhập Khốil ư ợngtấnchèk hôsả nxuấtrra ì gi á bá n1tấnchèkh ô 16 Luận văn tốt nghiệp - Ch tiờu lói rũng tớnh trung bỡnh cho 1 ngy cụng lao ng Lãiròng / ngàyng ư ời = Lãiròng laodong ì ngaylaodon g - Ngoi ra cũn cú cỏc ch tiờu khỏc nh :... u t trc tip nc ngoi : L vn ca cỏc doanh nghip, cỏc cỏ nhõn ngi nc ngoi u t vo ngnh chố Vit Nam v trc tip qun lý hoc tham gia qun lý quỏ trỡnh u t u t trc tip nc ngoi c thc hiờn di cỏc hỡnh thc ch yu sau: - Hp ng hp tỏc kinh doanh 13 Luận văn tốt nghiệp - Doanh nghip liờn doanh - Doanh nghip 100% vn nc ngoi - Cỏc hp ng BOT, BT, BTO 1.4.2.2 Vn u t giỏn tip : L vn ca cỏc chớnh ph, cỏc t chc quc t, cỏc... nhiu vựng chố cng ó thoỏi hoỏ ngay trc chu k sinh trng ca nú Nhỡn vo c cu nhúm tui chố trong c nc ta cú th hỡnh dung tng quỏt tỡnh hỡnh trờn nh sau: - Chố trng trc 1970 chim 4,93% - Chố trng t 1970 n 1980 chim 17,8% - Chố trng t 1981 n 1990 chim 39,3% - Chố trng t 1990 n nay chim 37,97% Vi c cu trờn thỡ hin ti chố kinh doanh ( trng nn 1981) cho sn phm nhiu, nng sut cao v cht lng bỳp ngon chim khong... tng s ngi cú vic lm, mc tng thu ngoi t Cỏc ch tiờu hiu qu kinh t xó hi thng s dng trong ngnh chố: - Gii quyt cụng n vic lm cho lao ng a phng - Tỏc ng n mụi trng - Nõng cao trỡnh sn xut, trỡnh ngh nghip cho ngi lao ng, trỡnh qun lý ca nhng ngi qun lý, nõng co nng sut lao ng, nõng cao thu nhp ca ngi lao ng - Nhng tỏc ng v xó hi, chớnh tr v kinh t khỏc ( tn dng v khai thỏc ti nguyờn cha c quan tõm hay... xut - ch bin b tỏch lm ụi, gõy mõu thun gi to vỡ nú khụng phn ỏnh ton b chu trỡnh sn xut Vic tỏch riờng CN v CB cựng vi cỏc nguyờn nhõn ch quan khỏc trờn ó lm cho u t sn xut nguyờn liu chố b l 9Giai on 1980 - 1996: õy l thi kỡ bt u thc hin liờn kt nụng - cụng nghip trong kinh doanh Thi kỡ ny tỡnh hỡnh u t sn xut kinh doanh vn cũn trỡ tr v suy thoỏi Hng nm cỏc bỏo cỏo thng kờ vi tc tng trng 10 -1 5%... 78.9 112.2 2002 92.3 107 80.6 103.1 2003 100.1 111 85.6 108.5 Ngun: Tng cc thng kờ - Tng cụng ty chố VN 2003 c bit t khi cú quyt nh s 43/1999/Q-TTG ngy 10/3/1999 ca Th tng Chớnh ph v k hoch sn xut chố nm 1999 - 2000 v quyt nh 80/2003 v bao tiờu nụng sn phm thỡ ngnh chố VN ó cú bc phỏt trin rt quan trng Trong giai on 1996 - 2003, tc tng din tớch bỡnh quõn hng nm l 106,5%, tc tng sn lng bỡnh quõn hng... thng kờ vi tc tng trng 10 -1 5% , trng mi 2000 - 3000 ha Song thc t do chy theo li nhun, u t li quỏ thp v dn tri nờn chố b suy thoỏi nng Trng mi ch bự thanh lý, li khụng c thõm canh t u nờn nhiu din tớch phi hu 9Giai on 1996 n nay: Thi kỡ ny, ngnh chố ó i vo n nh t chc, sp xp li, u t sn xut phỏt trin i lờn vi s ra i ca TCty Chố VN - VINATEA v Hip Hi Chố VN - VITAS thng nht qun lý trong ngnh chố T nm . qua h s ICOR. Vn u t iICOR = -- -- - -- - -- - -- - -- = -- -- - -- - - GDP g Trong. Ch bin Nụng Lõm sn v ngh Mui; ca Tng Cụng ty Chố Vit Nam - VINATEA- v Hip Hi Chố Vit Nam -VITAS - v nhiu chuyờn viờn kinh t, khoa hc k thut ca B Nụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Đầu tư phát triển ngành Chè Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Khái niệm, vai trò Đầu tư phát triển. 1.Khái niệm đầu tư phát triển., Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 10, Đặc điểm đầu tư phát triển ngành chè Việt Nam, Nguồn vốn đầu tư trong nước 1. Nguồn vốn Nhà nước, Hiệu quả tài chính:, Kết quả đầu tư, Tổng quan tình hình phát triển ngành chè Việt Nam, Đầu tư cho công nghệ chế biến chè 36, Đầu tư cho điện năng, Tình hình đầu tư phát triển nguồn nhân lực, Nguồn vốn đầu tư phát triển chè 1. Nguồn vốn trong nước, theo N§ 01 Hiệu quả tài chính và kết quả đầu tư, Về hoạt động đầu tư phát triển chè nguyên liệu ✜ Về đầu tư công nghệ chế biến. ✜, Giải pháp đầu tư cho công nghệ chế biến, Giải pháp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, KẾT LUẬN KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn