Các biện pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài

23 154 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Các biện pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài Tiểu luận Kinh tế Đầu tưPHẦN MỞ ĐẦU Đứng trước xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ ở mọi nơi, trong đó Việt Nam. Để phát triển kinh tế, xây dựng sở hạ tầng kĩ thuật, tiến hành công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước chúng ta cần phải huy động mọi nguồn lực đặc biệt là nguồn lực về tài chính, kĩ thuật, công nghệ .Nguồn vốn từ nội lực bao giờ cũng được đánh giá là nguồn lực tính chất quyết định đến thành công của sự nghiệp xây dựng đất nước nhưng cũng cần coi trọng đúng mức vai trò quan trọng của nguồn vốn từ bên ngoài nhất là trong điều kiện chúng ta đi lên từ một nước với xuất phát điểm thấp, nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Thu hút vốn đầu nước ngoài đã trở thành tất yếu khách quan không chỉ của Việt Nam nói riêng mà còn là của các nước đang trong quá trình tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế nói chung. Chỉ thu hút vốn đầu nước ngoài chúng ta mới tranh thủ được nguồn vốn để xây dựng hạ tầng sở, tiếp thu công nghệ, tranh thủ nguồn vốn để phát triển sản xuất, đổi mới nền kinh tế theo hướng hiện đại. Nhưng tiếp nhận nguồn vốn đầu nước ngoài chúng ta không chỉ tiếp nhận những thời cơ, vận hội mới cho đất nước mà còn là những thách thức không nhỏ. Nhận thức được tính cấp thiết của đề tài vì vậy em quyết định nghiên cứu vấn đề “Các biện pháp thu hút sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu nước ngoài” cho bài tiểu luận của mình làm vấn đề nghiên cứu trước xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay. Để được những kiến thức, những hiểu biết cho bài tiểu luận này thì không thể không kể đến công lao của các thầy các trong bộ môn. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giáo TS. Trần Mai Hương – người đã nhiệt tình giảng dạy hướng dẫn em làm tiểu luận môn học này. Trần Văn Liêm Lớp: Cao học K16B1Tiểu luận Kinh tế Đầu tưB. PHẦN NỘI DUNGI. Lý luận chung về vốn đầu nước ngoài1.1. Những khái niệm chungTrong thực tế rất nhiều khái niệm về vốn đầu nước ngoài tuỳ theo góc độ phạm vi nghiên cứu, một trong số đó được quy định trong các văn bản pháp luật. Ở Việt Nam, vốn đầu nước ngoài, theo qui định của Luật Đầu nước ngoài năm 1987, là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bẩt cứ tài sản nào được Chính phủ Việt Nam chấp thuận để hợp tác kinh doanh hoặc thành lập xí nghiệp liên doanh 100% vốn nước ngoài theo quy định của Luật này.Trong đó vốn đầu nước ngoài được thực hiện dưới hai hình thức chủ yếu: đầu trực tiếp đầu gián tiếp:+ Đầu trực tiếp (Foreign Direct Investment – FDI): là hình thức xuất khẩu bản để xây dựng những xí nghiệp mới hoặc mua lại những xí nghiệp đang hoạt động ở nước nhận đầu tư, biến nó thành một chi nhánh của công ty mẹ ở chính quốc. Các xí nghiệp mới hình thành thường tồn tại dưới dạng hỗn hợp song phương hoặc đa phương, nhưng cũng những xí nghiệp toàn bộ vốn của nước ngoài. Đây là loại hình đầu mà quyền sở hữu quyền quản lý vốn của người đầu thống nhất với nhau. Đây là hình thức chủ yếu của các nước phát triển xu hướng ngày càng tăng trên khắp thế giới. + Đầu gián tiếp: là hình thức xuất khẩu bản dưới dạng cho vay thu lãi. Đó là hình thức xuất khẩu bản cho vay.Đây là loại hình đầu mà quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng vốn đầu tư. Trong các nguồn vốn đầu gián tiếp, một bộ phận quan trọng chiếm tỷ trọng lớn là viện trợ phát triển chính thức (ODA) của chính phủ một số nước phát triển dành cho các nước đang kém phát triển.Trần Văn Liêm Lớp: Cao học K16B2Tiểu luận Kinh tế Đầu tưNhư vậy khái niệm đầu nước ngoài nếu xem xét dưới góc độ di chuyển vốn quốc tế (có thể là di chuyển vốn chính thức của chính phủ hoặc phi chính thức của nhân) giữa các quốc gia nhằm mục đích thu lợi nhuận hoặc lợi ích chính trị bao gồm di chuyển vốn từ trong nước ra nước ngoài việc di chuyển vốn từ nước ngoài vào trong nước. Ở đây chúng ta chỉ xem xét khái niệm đầu nước ngoài theo phương diện dòng vốn từ nước ngoài vào Việt Nam đặc biệt là nguồn vốn đầu trực tiếp – FDI theo quy định của Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam.1.2. Tính tất yếu khách quan của vốn đầu nước ngoàiXét trên phạm vi toàn thế giới, hoạt động đầu nước ngoài là một hoạt động tất yếu phải xảy ra trong điều kiện hiện nay: do những nguyên nhân sau: Sự phát triển của xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tự do hóa thương mại đầu tư.Sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ cách mạng thông tin đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đổi mới cấu kinh tế của các nước tạo nên sự dịch chuyển nguồn vốn giữa các quốc gia.Sự thay đổi các yếu tố sản xuất kinh doanh ở các nước sở hữu vốn tạo nên “lực đẩy” đối với đầu quốc tế.Nhu cầu vốn đầu phát triển để công nghiệp hoá của các nước đang phát triển rất lớn, tạo nên “sức hút” mạnh mẽ đối với nguồn vốn đầu nước ngoài.Như vậy, đầu quốc tế là sự kết hợp lợi ích từ cả hai phía. Tuy nhiên trong điều kiện cung cầu vốn trên thế giới căng thẳng, sự cạnh tranh giữa các nước ngày càng ác liệt thì việc tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, những chính sách ưu đãi đối với đầu nước ngoài nhằm thu hút tối đa nguồn vốn từ bên ngoài đang là xu hướng phổ biến trên toàn cầu.Với riêng Việt Nam - nền kinh tế đang trong quá trình hội nhập, trong Trần Văn Liêm Lớp: Cao học K16B3Tiểu luận Kinh tế Đầu tưđiều kiện xuất phát điểm thấp, nền sản xuẩt lạc hậu, công nghệ cũ kĩ. Cách duy nhẩt là phải tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền sản xuất xã hội. Để thực hiện tăng trưởng cao bền vững, cần phải một khối lượng vốn lớn cho đầu phát triển.1.3. Vai trò của vốn đầu nước ngoài*Vai trò của vốn đầu trực tiếp nước ngoài Với bất cứ quốc gia nào, các nước phát triển hay đang phát triển thì nguồn vốn đầu trực tiếp nước ngoài đều rất quan trọng, nhất là các nước đang chậm phát triển đối với sự tăng trưởng kinh tế: FDI bổ sung vốn cho nền kinh tế thúc đẩy kinh tế phát triển dài hạn; FDI tạo thêm việc làm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn quản lí cho người lao động; FDI góp phần nâng cao năng lực công nghệ cho các nước tiếp nhận vốn thông qua việc tiếp cận những công nghệ kĩ thuật tiên tiến; FDI thúc đẩy hoạt động thương mại tạo hành lang cho hoạt động xuất khẩu tiếp cận nhanh nhất với thị trường thế giới; FDI góp phần tái cấu trúc nền kinh tế. Nhưng với Việt Nam - một nước đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội thì đầu nước ngoài lại những ý nghĩa vai trò riêng. Vốn đầu trực tiếp nước ngoàinguồn vốn quan trọng là một trong những điều kiện tiên quyết để Việt Nam thực hiện đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng dài hạn:- Hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài góp phần tạo ra những năng lực sản xuất mới, ngành nghề mới, sản phẩm mới, công nghệ mới, phương thức sản xuất kinh doanh mới, làm cho cấu của nền kinh tế nước ta từng bước chuyển biến theo hướng của một nền kinh tế công nghiệp hoá thị trường hiện đại.- Hoạt động của các dự án đầu trực tiếp nước ngoài đã tạo ra một số lượng lớn việc làm trực tiếp gián tiếp thu nhập cao góp phần nâng Trần Văn Liêm Lớp: Cao học K16B4Tiểu luận Kinh tế Đầu tưcao trình độ chuyên môn quản lý cho người lao động.- Các dự án đầu nước ngoài góp phần tăng thu ngân sách, góp phần cải thiện cán cân thanh toán cán cân vãng lai của quốc gia.- Các dự án vốn đầu nước ngoài góp phần thúc đẩy quá trình mở cửa hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với thế giới, qua hoạt động xuẩt khẩu đưa hàng hoá Việt Nam xâm nhập thị trường nước ngoài một cách nhanh nhất lợi nhất.*Vai trò của vốn đầu gián tiếp:Ở Việt Nam thị trường chứng khoán đang phát triển, do vậy trong các nguồn vốn đầu gián tiếp nước ngoài thì nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) chiếm tỷ trọng lớn. Nếu so với nguồn vốn FDI thì ODA chiếm tỷ lệ khá nhỏ nhưng đây là một nguồn vốn quý. Đây là một nguồn vốn quý bởi vì nó là kết quả của chính sách mở cửa hội nhập, với thời gian vay thường kéo dài hơn 40 năm, thời gian ấn hạn lên tới 10 năm mới phải trả lãi, lãi suất thường thấp hơn nhiều so với vay thương mại (chỉ khoảng 1.5% một năm ) trong đó thường 10% là vốn không hoàn lại. Trong khi nguồn FDI thường được các nhà đầu ưu ái cho những ngành, vùng thuận lợi thì chính ODA là nguồn vốn mà chính phủ ưu tiên cho các chương trình dự án hỗ trợ chuyển đổi cấu sản xuấtt nông nghiệp phát triền ngành nghề xây dựng sở hạ tầng nông thôn đặc biệt chú trọng phát triển vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc hay những chương trình bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai .những chương trình đầu vào y tế giáo dục, hay các chương trình về văn hoá xã hội, an sinh cộng đồng.1.4. Các biện pháp thu hút sử dụng vốn đầu nước ngoài 1.4.1. Các biện pháp thu hút vốn đầu nước ngoài thể nói rằng thu hút vốn đầu nước ngoài là mục tiêu của bất kì quốc gia nào, nước phát triển hay đang phát triển. Tùy điều kiện của mỗi Trần Văn Liêm Lớp: Cao học K16B5Tiểu luận Kinh tế Đầu tưnước mà những chính sách, biện pháp thu hút vốn khác nhau, nhưng về bản thể thấy rằng các phương pháp thu hút vốn đầu nước ngoài đều nhằm tạo ra một địa chỉ hấp dẫn các nhà đầu a. Tạo môi trường đầu hấp dẫn Môi trường đầu là tổng hòa các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội liên quan, tác động đến hoạt động đầu bảo đảm khả năng sinh lợi của vốn đầu nước ngoài.Một môi trường đầu gọi là hấp dẫn khi môi trường đó hứa hẹn thu được lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư. Điều này được các nước đang phát triển phát huy rất tích cực khi giá cả nhân công thấp, nguồn nhân lực dồi dào, chi phí nguyên vật liệu chi phí vận chuyển thấp hơn rất nhiều so với các nước công nghiệp phát triển. Một khi chính phủ các nước này những chính sách khuyến khích đầu nước ngoài, những kế hoạch phát triển kinh tể đúng đắn lâu dài thì lại càng tạo ra sức hấp dẫn cho các chủ đầu tư.b. Tạo môi trường đầu đảm bảo Môi trường đầu hứa hẹn lợi nhuận cao thôi chưa đủ. Môi trường đó phải đảm bảo an toàn cho vốn đầu hoạt động đầu tư. Đây là một trong những điều quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư. Một đất nước tình hình chính trị- xã hội ổn định, an ninh quốc phòng giữ vững sẽ khiến các nhà đầu an tâm đầu đầu lâu dài tại đất nước đó, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, khi tình hình thế giới luôn những biến động : khủng bố, chiến tranh, đảo chính, tranh chấp, mâu thuẫn …c. Tạo môi trường đầu thuận lợi Đây là một việc rất cần thiết. Nó bao gồm việc xây dựng sở hạ tầng kĩ thuật cho nền kinh tế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn thiện, xây dựng hành lang hành lang pháp lí, thủ tục hành chính thông thoáng thuận tiện, công bằng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các chủ thể Trần Văn Liêm Lớp: Cao học K16B6Tiểu luận Kinh tế Đầu tưkinh tế. Đồng thời với đó là một chiến lược phát triển kinh tế lâu dài, hệ thống kế hoạch chính sách kinh tế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế.Song song với việc tạo ra một môi trường đầu hấp dẫn thì việc xúc tiến ngoại giao, mở rộng quan hệ, quảng bá hình ảnh của mình trên thế giới cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.1.4.2. Biện pháp sử dụng vốn đầu hiệu quảThu hút vốn sử dụng vốn hiệu quả luôn là hai mặt của một vấn đề. Khi việc thu hút vốn đầu không thành công thì quá trình sử dụng vốn cũng không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. ngược lại, nếu như thu hút vốn tốt mà sử dụng vốn không hiệu quả thì việc thu hút vốn lại trở nên vô ích. Để đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu hiệu quả cần chiến lược ,quy hoạch, xác định ngành, khu vực kinh tế đầu trọng điểm, lấy đó là sở để phát triển các ngành, khu vực kinh tế khác. Tuyệt đối tránh hiện tượng đầu dàn trải, không hiệu quả. Mặt khác cần phải những biện pháp quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động đầu từ khâu lập dự án, thực hiện dự án, hoàn thành nghiệm thu dự án đến khi giải ngân được đồng vốn đầu tư. Thực hiện tốt được các biện pháp trên đòi hỏi trình độ quản lý của người cán bộ quản lý, trình độ chuyên môn của người thực hiện, sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp ,ngành, cá nhân liên quan…II. Thực trạng thu hút sử dụng vốn đầu nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua 2.1. Thực trạng thu hút sử dụng vốn đầu nước ngoài Đầu trực tiếp nước ngoài (FDI)2.1.1. Tình hình thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoàiTính đến ngày 23/3/2005, Chính phủ Việt Nam đã cấp giấy phép cho 6.058 dự án đầu nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 59.21 tỷ USD, trong Trần Văn Liêm Lớp: Cao học K16B7Tiểu luận Kinh tế Đầu tưđó 5.130 dự án còn hiệu lực với số vốn đầu là 45.91 tỷ USD, vốn pháp định 19,5 tỷ USD; trong đó 45,4% vốn đầu cấp mới theo hình thức 100% vốn nước ngoài 42,5% theo hình thức liên doanh; số vốn còn lại đầu theo hình thức BOT (với 6 dự án). Việt Nam đứng hàng thứ 3 trong khu vực ASEAN, sau Singapore, Malaixia tương đương với Thái Lan, đứng thứ 11 ở châu Á thứ 34 ở thế giới về thu hút đầu nước ngoài. Năm 2004 cả nước đã thu hút được hơn 4,2 tỷ USD vốn đầu mới, tăng 37,8% so với năm 2003, trong đó vốn cấp mới đạt trên 2,2 tỷ USD vốn bổ sung đạt gần 2 tỷ USD. Đây là mức đăng ký cao nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính khu vực diễn ra vào năm 1997. Trong năm 2004 trên địa bàn cả nước 743 dự án mới được cấp giấy phép đầu với vốn đầu đăng ký đạt trên 2,2 tỷ USD, bằng 96,2% về số dự án tăng 16% về vốn đầu so với năm trước. Ngoài việc cấp phép cho các dự án mới, trong năm 2004 đã 497 lượt dự án tăng vốn đầu với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 2 tỷ USD, tăng 19,5% về số dự án 76,2% về tổng vốn tăng thêm so với năm 2003.* Xét về nhịp độ đầu tư:Từ năm 2000 đến nay, đầu nước ngoài vào nước ta dấu hiệu phục hồi, nhất là từ đầu năm 2004 đến nay. Tính chung, tổng vốn đăng ký của dự án cấp mới đự án tăng vốn trong 10 tháng đầu năm 2004 đạt 3.236,9 triệu USD, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2003 bằng 95% kế hoạch năm 2004; Dự kiến năm 2004, Việt Nam sẽ thu hút được khoảng 4 tỷ USD, đứng hàng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á về thu hút vốn đầu nước ngoài trong năm. Nguyên nhân chủ yếu của sự phục hồi của đầu nước ngoài trong thời gian gần đây là do môi trường đầu của nước ta ngày càng được cải thiện, những nước bị khủng hoảng kinh tế đang dần dần phục hồi.*Xét theo cấu ngành kinh tếTrần Văn Liêm Lớp: Cao học K16B8Tiểu luận Kinh tế Đầu tưTuy cấu của vốn FDI vẫn đang quá chênh lệch giữa các ngành, phần vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp xây dựng với 57,8% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực này cũng thu hút tới trên 70% lao động tạo ra trên 90% giá trị xuất khẩu của khu vực FDI. Lĩnh vực dịch vụ chiếm 34,9% lĩnh vực nông - lâm - ngư - nghiệp chỉ chiếm 3,7% tổng vốn đầu tư. Năm 2004, vốn thực hiện của khu vực ĐTNN đạt 2,85 tỷ USD, tăng 7,5% so với năm 2003 vượt so với dự kiến ban đầu (mục tiêu năm 2004 là 2,75 tỷ USD). Trong đó, vốn thực hiện thuộc ngành công nghiệp (kể cả dầu khí) xây dựng chiếm 68,6%, trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 6,4% vào dịch vụ chiếm 25%. Phần lớn các dự án đầu mới tập trung vào lĩnh vực công nghiệp xây dựng, chiếm 68,5% về số dự án 60,8% vốn đầu đăng ký. Các dự án tăng vốn chủ yếu tập trung trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Riêng lĩnh vực này chiếm tới 79,3% tổng vốn tăng thêm. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 13,5% số dự án 16,2% vốn đầu đăng ký; lĩnh vực dịch vụ chiếm 18% số dự án 23% vốn đầu đăng ký cấp mới. *Xét theo địa bàn được đầu tư:Với mong muốn hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài góp phần làm chuyển dịch cấu kinh tế vùng nên Chính phủ đã những chính sách khuyến khích , ưu đãi đối với những dự án vào “những vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng sâu ,vùng xa” .Cho đến nay ở hầu khắp 64 tỉnh thành phố trong cả nước đều dự án nước ngoài đầu nhưng về chủ yếu vốn vẫn tập trung ở một số địa bàn thuận lợi về kết cấu hạ tầng môi trường kinh tế xã hội .* Về đối tác đầu : Trong số 66 nước vùng lãnh thổ đầu trực tiếp tại Việt Nam, các nước châu Á chiếm trên 76% số dự án trên 70% vốn đăng ký; Các Trần Văn Liêm Lớp: Cao học K16B9Tiểu luận Kinh tế Đầu tưnước châu Âu chiếm gần 16% số dự án gần 24% vốn đăng ký; Hoa Kỳ chiếm 4,2% số dự án 2,8% vốn đang ký; Còn lại là các nước ở khu vực khác. Năm nước vùng lãnh thổ đứng đầu về đầu nước ta là: Sinhgapo, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc Hồng Công đã chiếm 63,4% về số dự án 62,2% tổng vốn đăng ký . Trong năm qua đã 41 quốc gia vùng lãnh thổ dự án đầu vào Việt Nam nhưng các đối tác chính vẫn là các nhà đầu Châu á, trong đó Đài Loan dẫn đầu với 159 dự án tổng vốn đăng ký 460,7 triệu; Hàn Quốc đứng thứ hai với 166 dự án, tổng vốn đăng ký 365 triệu USD; Nhật Bản đứng thứ ba với 64 dự án tổng vốn đăng ký 254,37 triệu USD.2.1.2. Tình hình thực hiện các dự án đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. - Công tác chuẩn bị đầu tư: Phần lớn các dự án đầu đều phù hợp với quy hoạch ngành ,quy hoạch địa phương là những dự án cần thiết.Có rất ít các dự án sai phạm về thủ tục đầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu ( chưa đến 1% các dự án quyết định đầu tư). Tuy nhiên chất lượng của nhiều dự án chưa tốt ,dự án trinh duyệt phải bổ sung,sửa đổi nội dung khá nhiều (chiếm 17.5% số dự án)- Công tác thực hiện đầu tư: Số liệu tổng hợp từ các báo cáo của Bộ, ngành , địa phương gửi về Bộ Kế hoạch Đầu cho thấy trong tổng số các dự án thực hiện đầu 1.7% dự án thuộc nhóm A, 21.5% là dự án thuộc nhóm B 74.8% là dự án nhóm C . Các dự án nhóm A chủ yếu thuộc quản lý của các Bộ,ngành ,và các Tổng công ty 91. (100/160 dự án)còn lại thuộc quản lý các địa phương (60/160 dự án)Quá trình thực hiện dự án các dự án đầu trên 5% tổng số dự án thực hiện sai phạm các thủ tục đầu tư,trong đó chủ yếu là chậm thủ tục về tiến độ phê duyệt .Một tỷ lệ đáng kể các dự án phải điều chỉnh lại trong quá Trần Văn Liêm Lớp: Cao học K16B10[...]... mở đầu B Phần nội dung I Lí luận chung về vốn đầu nước ngoài 1.1 Những khái niệm chung 1.2 Tính tất yếu khách quan của vốn đầu nước ngoài 1.3 Vai trò của vốn đầu nước ngoài 1.4 Các biện pháp thu hút sử dụng vốn đầu nước ngoài II Những thành tựu hạn chế về việc thu hút sử dụng vốn đầu nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian qua 2.1.Thực trạng thu hút sử dụng vốn đầu nước ngoài. .. trong thời gian qua 2.1.1 Tình hình thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài 2.1.2 Tình hình thực hiện các dự án đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 2.2 Đánh giá chung về tình hình thu hút sử dụng vốn đầu nước ngoài trong thời gian qua 2.2.1 Thành tựu 2.2.2 Hạn chế III Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu nước ngoài ở Việt Nam trong thời tới 3.1... nước ngoài Đầu gián tiếp nước ngoài thường gồm nhiều hình thức như đầu vào thị trường chứng khoán, các khoản cho vay ,viện trợ tài chính của các tổ chức chính phủ nước ngoài Ở Việt Nam ,nguồn vốn đầu gián tiếp nước ngoài chủ yếu là nguồn viện trợ phát triển chính thức của các nước phát triển (ODA).Trong bài viết này chỉ tập trung vào nguồn vốn này * Tình hình thu hút sử dụng nguồn vốn ODA... tế vốn đầu nước ngoài 3.2 - Khẩn trương cải thiện môi trường đầu nhằm tạo sức cạnh tranh cao so với các nước trong khu vực trên thế giới Trần Văn Liêm 22 Lớp: Cao học K16B Tiểu luận Kinh tế Đầu 3.3 - Cụ thể hóa các định hướng toàn diện về thu hút đầu nước ngoài, bổ sung kịp thời nâng cao chất lượng của các quy hoạch 3.4 - Mở rộng hình thức lĩnh vực thu hút vốn đầu nước ngoài, ... học K16B Tiểu luận Kinh tế Đầu chất lượng các quy hoạch đã bổ sung quy hoạch chi tiết còn thiếu ở một số địa phương 3.4 - Mở rộng hình thức lĩnh vực thu hút vốn đầu nước ngoài, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động vận động xúc tiến đầu Nghiên cứu cho phép các nhà đầu nước ngoài đầu dưới các hình thức khác đang được áp dụng phổ biếncác nước như: mua lại sáp nhập trong một lĩnh... chậm, thể bị mất hội kinh doanh giảm hiệu quả đầu - Số dự án đầu bị giải thể hoặc rút giấy phép trước thời hạn xu hướng gia tăng, làm cho vốn đầu nước ngoài đã ít lại càng ít hơn Một số doanh nghiệp đầu nước ngoài do gặp một số khó khăn trong quá trình hoạt động nên hiệu quả kinh doanh chưa cao, thậm chí còn thua lỗ, làm ảnh hưởng không tốt đến các nhà đầu - Các dự án đầu nước. .. án đầu mới trong năm 2005 2.2.2 Hạn chế * Một số vấn đề còn tồn tại : Không thể phủ nhận rằng trong những năm qua đầu nước ngoài vào Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn ,song những thành công đó còn chưa ng xứng với khả năng vốn của nó là do ở Việt Nam còn khá nhiều hạn chế trong thu hút sử dụng vốn đầu nước ngoài thể nhận thấy ở một số vấn đề như: - Tốc độ đầu nước ngoài. .. động đầu nước ngoài 3.2 - Khẩn trương cải thiện môi trường đầu nhằm tạo sức cạnh tranh cao so với các nước trong khu vực trên thế giới Tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp: Hủy bỏ các luật các nghị định không còn tác dụng Làm rõ các lĩnh vực được đầu 100% vốn nước ngoài, xóa bỏ quy định hạn chế đầu ở một số ngành nghề Mở rộng lĩnh vực điều kiện đăng ký cấp giấy phép đầu tư, đồng... dứt điểm gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu Tình trạng tranh chấp giữa các đối tác trong liên doanh tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp vốn ĐTNN - Riêng về nguồn vốn ODA tuy đạt được thành công về thu hút nhưng mức độ giải ngân còn chậm so với yêu cầu III Những giải pháp nhằm tăng cường thu hút nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu nước ngoài của Việt Nam trong thời gian tới Nhằm... - Cụ thể hóa các định hướng toàn diện về thu hút đầu nước ngoài, bổ sung kịp thời nâng cao chất lượng của các quy hoạch Đẩy nhanh tiến độ cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghị định của Chính phủ thành chương trình thu hút đầu nước ngoài Cần công bố mức ưu tiên đối với từng ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực trong mỗi giai đoạn một cách rõ ràng cho các nhà đầu nước ngoài Hoàn thiện, . trọng.1.4.2. Biện pháp sử dụng vốn đầu tư có hiệu qu Thu hút vốn và sử dụng vốn có hiệu quả luôn là hai mặt của một vấn đề. Khi việc thu hút vốn đầu tư không thành. Kinh tế Đầu t nước mà có những chính sách, biện pháp thu hút vốn khác nhau, nhưng về cơ bản có thể thấy rằng các phương pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Các biện pháp thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Những khái niệm chung, Tính tất yếu khách quan của vốn đầu tư nước ngồi, Các biện pháp thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, Thành tựu Hạn chế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn