báo cáo thực tập tại TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HẢ NỘI

44 542 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: báo cáo thực tập tại TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HẢ NỘI Bựi Duy Khanh TCA K38 Chuyờn tt nghipChng 1:LI NHUN CA DOANH NGHIP TRONG NN KINH T TH TRNG1.1. Khỏi nim v vai trũ ca li nhun trong doanh nghip:1.1.1. Khỏi nim v li nhun:Li nhun ca doanh nghip l khon chờnh lch gia doanh thu v chi phớ m DN b ra t c doanh thu ú t cỏc hot ng ca DN a li.Li nhun l kt qu ti chớnh cui cựng ca cỏc hot ng sn xut, kinh doanh, hot ng ti chớnh, hot ng khỏc a li, l ch tiờu cht lng ỏnh giỏ hiu qu kinh t cỏc hot ng ca doanh nghip.1.1.2. Vai trò của lợi nhuận:Lợi nhuận có vai trò quan trọng tới sự tăng trởng và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Đây chính là động lực thôi thúc doanh nghiệp năng động hơn nữa để khẳng định mình trong môi trờng cạnh tranh gay gắt.a. Đối với doanh nghiệp và ng ời lao động: Bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong cơ chế thị trờng, điều đầu tiên mà họ quan tâm đó là lợi nhuận. Đây là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh hiệu quả của quá trình kinh doanh, là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ tồn tại và phát triển khi nó tạo ra lợi nhuận, nếu doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả, thu không đủ bù đắp chi phí đã bỏ ra thì doanh nghiệp sẽ bị đào thải, đi đến phá sản. Đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trờng có sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt và khốc liệt vì vậy lợi nhuận là yếu tố cực kỳ quan trọng và quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp:- Lợi nhuận tác động đến tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nó ảnh hởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp 1Bựi Duy Khanh TCA K38 Chuyờn tt nghiplàm ăn có hiệu quả, có lợi nhuận cao thì khả năng thanh toán mạnh, doanh nghiệp có thể hoàn trả mọi khoản nợ đến hạn và ngợc lại. - Lợi nhuận đảm bảo tái sản xuất mở rộng. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi sẽ tạo cho doanh nghiệp một khoản lợi nhuận sau thuế cha phân phối, là cơ sở để bổ sung vào nguồn vốn tái đầu t, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua việc đổi mới trang thiết bị mở rộng quy mô hoạt động là cơ sở để doanh nghiệp tồn tại phát triển vững vàng trên thơng trờng, làm cơ sở để doanh nghiệp đi vay vốn từ bên ngoài đợc dễ dàng.- Chỉ tiêu lợi nhuận cũng là căn cứ để đánh giá năng lực, về nhân sự, năng lực về tài chính, năng lực quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .- Lợi nhuận cao có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống ngời lao động, tạo hng phấn kích thích trí sáng tạo, phát huy cao nhất khả năng của nhân viên trong doanh nghiệp, là cơ sở cho những bớc phát triển tiếp theo.b. Đối với nhà n ớc: - Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phản ánh hiệu quả sản xuất của nền kinh tế. Khi nền kinh tế của đất nớc phát triển sẽ tạo ra môi trờng lý tởng cho doanh nghiệp có điều kiện phát triển hơn nữa.- Thông qua lợi nhuận của doanh nghiệp, Nhà nớc tiến hành thu thuế thu nhập doanh nghiệp tăng tích luỹ cho xã hội, là công cụ điều chỉnh nền kinh tế vĩ mô. Thuế thu nhập doanh nghiệp đánh vào phần lợi nhuận mà doanh nghiệp thu trong kỳ, nên khi lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao thì số thuế mà Nhà nớc nhận đợc càng nhiều. Đó chính là nguồn tài chính để Nhà nớc tiến hành tái sản xuất mở rộng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.1.2. Phơng pháp xác định lợi nhuận:1.2.1. Phơng pháp trực tiếp : Theo phơng pháp này lợi nhuận của 2Bựi Duy Khanh TCA K38 Chuyờn tt nghipdoanh nghiệp đợc xác định bằng tổng hợp lợi nhuận hoạt động kinh doanh và lợi nhuận các hoạt động khác. Trong đó lợi nhuận từng hoạt động là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để đạt đợc doanh thu đó. Cách thức xác định nh sau :- Đối với lợi nhuận hoạt động kinh doanh, đợc xác định là khoản chênh lệch giữa doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phí hoạt động kinh doanh:Lợi nhuận HĐ SXKD=Doanh thu thuần+Doanh thu HĐ tài chính-CPHĐ tài chính-Giá vốn HBán-CP bán hàng-Chi phí QLDN- Đối với các hoạt động kinh tế khác, lợi nhuận đợc xác định là khoản lợi nhuận không dự tính trớc hoặc những khoản thu mang tính chất không thờng xuyên. Những khoản lợi nhuận khác có thể do chủ quan hoặc khách quan mang lại.Lợi nhuận hoạt động kinh tế khác=Thu nhập của hoạt động khác-Chi phí hoạt động khác-Thuế gián thu (nếu có)Sau khi đã xác định đợc lợi nhuận của các hoạt động, tiến hành tổng hợp lại đợc lợi nhuận trớc thuế thu nhập doanh nghiệp nh sau :Lợi nhuận trớc thuế thu nhập doanh nghiệp=Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh +Lợi nhuận hoạt động tài chính +Lợi nhuận hoạt động khácPhần còn lại của lợi nhuận sau khi trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp chính là lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng).Lợi nhuận sau = Lợi nhuận - Thuế thu nhập 3Bựi Duy Khanh TCA K38 Chuyờn tt nghipthuế trớc thuế thu nhậpdoanh nghiệp phải nộp trong kỳ1.2.2. Phơng pháp xác định lợi nhuận qua các bớc trung gian:Theo phơng pháp này, để xác định đợc lợi nhuận của doanh nghiệp trớc hết ta phải xác định đợc các chi tiết các hoạt động của doanh nghiệp đó. Từ đó lần lợt lấy doanh thu của tong hoạt động trừ đi chi phí bỏ ra để có doanh thu đó (nh giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chính). Cuối cùng tổng hợp lợi nhuận của các hoạt động ta sẽ tính đợc lợi nhuận thu đợc trong kỳ của doanh nghiệp.Phơng pháp này đợc thể hiện qua sơ đồ sau:Doanh thu hoạt động SXKD DT HĐ tàI chính ĐT hoạt động khácCác khoản giảm trừDoanh thu thuầnGiá vốn HBLN gộpCP hoạt động tàI chínhChi phí hoạt động khácChi phí BHChi phí QLDNLN thuần SXKD LN Hoạt động khácLợi nhuận trớc thuếThuế TNDN 28% L N sau thuế 72%1.3. Phân loại lợi nhuận:1.3.2. Lợi nhuận tuyệt đối: - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Là khoản chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động kinh doanh trừ đi chi phí hoạt động kinh doanh 4Bựi Duy Khanh TCA K38 Chuyờn tt nghipbao gồm giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Là khoản tiền chênh lệch giữa doanh thu hoạt động tài chính và chi phí của hoạt động tài chính và thuế gián thu phải nộp theo qui định của pháp luật trong kỳ.- Lợi nhuận của các hoạt động khác: Là khoản tiền chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động kinh tế khác và chi phí của hoạt động kinh tế khác và thuế gián thu phải nộp theo qui định của pháp luật trong kỳ.1.3.2. Lợi nhuận tơng đối:+ Tỷ suất lợi nhuận:Tỷ suất lợi nhuận là một chỉ tiêu tơng đối cho phép so sánh hiệu quả sản xuất kinh doanh giữa các thời kỳ khác nhau trong một doanh nghiệp hoặc giữa các doanh nghiệp với nhau. Mức tỷ suất lợi nhuận càng cao chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng hiệu quả.Có nhiều cách xác định tỷ suất lợi nhuận và mỗi cách lại có những nội dung kinh tế khác nhau. Dới đây là một số cách tính tỷ suất lợi nhuận:+ Tỷ suất lợi nhuận của vốn kinh doanh:Là quan hệ tỷ lệ giữa số lợi nhuận trớc hoặc sau thuế đạt đợc so với số vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ (gồm có vốn cố định bình quân và vốn lu động bình quân) hoặc vốn chủ sở hữu.Công thức:Tsv =PVbq* 100%Trong đó: - Tsv: Là tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh.- P: Là lợi nhuận thu đợc trong kỳ (có thể là lợi nhuận trớc thuế hoặc lợi nhuận sau thuế)- Vbq: Là vốn kinh doanh bình quân sử dụng trong kỳ hoặc vốn 5Bựi Duy Khanh TCA K38 Chuyờn tt nghipchủ sở hữu.Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng vốn sử dụng bình quân trong kỳ thu đợc bao nhiêu đồng lợi nhuận. Qua đây có thể đánh giá đợc hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp tìm ra các biện pháp thích ứng nhằm tận dụng mọi khả năng sẵn có, khai thác sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của mình. Thông qua chỉ tiêu này doanh nghiệp có thể đa ra quyết định nên đầu t vào doanh nghiệp mình hay đầu t ra ngoài doanh nghiệp. Bằng việc so sánh hai tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu từ đó doanh nghiệp sẽ tìm cách phấn đấu nâng cao đợc mức tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu + Tỷ suất lợi nhuận giá thành:Tỷ suất lợi nhuận giá thành là quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận (trớc hoặc sau thuế) thu đợc từ tiêu thụ sản phẩm và giá thành sản phẩm tiêu thụ.Công thức:Tsg =PZt* 100%Trong đó: - Tsg: Là tỷ suất lợi nhuận giá thành- P: Là lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ trớc hoặc sau thuế thu nhập doanh nghiệp.- Zt: Là giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụChỉ tiêu này cho thấy cứ một đồng chi phí bỏ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa mang lại bao nhiêu lợi nhuận. Nó cũng cho thấy đợc hiệu quả sử dụng chi phí trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.+ Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng:Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng là quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm so với doanh thu thuần về tiêu thụ sản phẩm-dịch vụ của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này đợc xác định nh sau:6Bựi Duy Khanh TCA K38 Chuyờn tt nghipTst =PT* 100%Trong đó: - Tst: Là tỷ suất lợi nhuận doanh thu- P: Là lợi nhuận trớc hoặc sau thuế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.- T: Là doanh thu thuần trong kỳ. Chỉ tiêu này cho thấy cứ một đồng doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm dịch vụ thì đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ trong kỳ doanh nghiệp hoạt động càng có hiệu quả. Công thức này cũng cho thấy để tăng đợc tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng một mặt phải áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm để tăng đợc khối lợng sản phẩm tiêu thụ, mặt khác phải phấn đấu hạ giá thành sản xuất để tăng lợi nhuận tuyệt đối của một đơn vị sản phẩm tiêu thụ.1.4. Các nhân tố ảnh hởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. 1.4.1. Nhân tố chủ quan: a) Nhân tố con ngời:Có thể nói con ngời luôn đóng vai trò trung tâm và có ảnh hởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, khi các doanh nghiệp phải cạnh tranh nhau một cách gay gắt thì con ngời lại càng khẳng định đợc mình là yếu tố quyết định tạo ra lợi nhuận. Trình độ quản lý và trình độ chuyên môn cũng nh sự nhanh nhạy của ngời lãnh đạo trong cơ chế thị trờng ảnh hởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp mà số lợng cán bộ công nhân viên có trình độ đại học, trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, có thêm nhiều sáng kiến cải tiến đem lại lợi nhuận. Bên cạnh đó tinh thần trách nhiệm cũng nh ý thức trong công việc của ngời lao động cũng rất quan trọng, quyết định đến sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Doanh 7Bựi Duy Khanh TCA K38 Chuyờn tt nghipnghiệp mà hội tụ đủ những con ngời nh vậy thì doanh nghiệp đó chắc chắn sẽ thành công với lợi nhuận thu về là cao nhất. b) Khả năng về vốn:Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài những nhân tố quan trọng nh con ngời, kinh nghiệm và kiến thức kinh doanh thì vốn là yếu tố không thể thiếu đối với sự sống còn của mỗi doanh nghiệp.Vốn là tiền đề vật chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nh vậy nó là một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong quá trình cạnh tranh trên thị trờng, doanh nghiệp nào trờng vốn, có lợi thế về vốn thì sẽ có lợi thế kinh doanh. Khả năng về vốn dồi dào sẽ giúp doanh nghiệp dành đợc thời cơ trong kinh doanh, có điều kiện mở rộng thị trờng từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận. c) Về trình độ quản lý chi phí sản xuất kinh doanh:Chi phí sản xuất kinh doanh là những khoản chi phí phát sinh liên quan đến mọi hoạt động trong doanh nghiệp, liên quan đến việc sử dụng các yếu tố đầu vào có hiệu quả hay không. Chi phí là một nhân tố có ảnh hởng trực tiếp đến lợi nhuận bởi nếu chi phí đợc sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả thì lợi nhuận sẽ đạt tối đa còn nếu không sẽ ngợc lại. Vì vậy, vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp là phải xác định mức ảnh hởng của các nhân tố tới chi phí để từ đó có những biện pháp sử dụng chi phí hợp lý góp phần tăng lợi nhuận. d) Chất lợng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ : Cạnh tranh là điều tất yếu khi mà trên thị trờng có trăm ngời bán có vạn ngời mua. Để có thể cạnh tranh đợc thì sản phẩm, hàng hoá dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng ra thị trờng phải đạt chất lợng cao và đợc ngời tiêu dùng chấp 8Bựi Duy Khanh TCA K38 Chuyờn tt nghipnhận. Chất lợng là yếu tố ảnh hởng tới lợi nhuận và nó giữ vai trò quyết định đến khối lợng sản phẩm, hàng hoá dịch vụ sẽ tiêu thụ ra thị trờng. Khi doanh nghiệp sản xuất ra đợc những sản phẩm, hàng hoá có chất lợng cao thì mức tiêu thụ cũng sẽ cao và doanh thu cũng nh lợi nhuận về doanh nghiệp sẽ tăng.1.4.2. Những nhân tố khách quan:a) Chính sách kinh tế của Nhà nớc:Trên cơ sở pháp luật về kinh tế và các chính sách kinh tế, Nhà nớc tạo ra môi trờng và hành lang cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và hớng các hoạt động của doanh nghiệp phục vụ cho chiến lợc phát triển kinh tế-xã hội trong mỗi thời kỳ. Sự thay đổi trong chính sách kinh tế của Chính phủ có ảnh hởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và tới lợi nhuận của doanh nghiệp nói riêng. Bởi điều tiết mọi hoạt động kinh tế ở tầm vĩ mô chính là vai trò chính của Nhà nớc trong nền kinh tế thị trờng này. Bằng các chính sách, luật lệ và các công cụ tài chính khác Nhà nớc định hớng, khuyến khích hay hạn chế hoạt động của các doanh nghiệp. Trong đó thuế là một công cụ giúp cho Nhà nớc thực hiện tốt công việc điều tiết vĩ mô của mình. Thuế là một hình thức nộp theo luật định và không có hoàn trả trực tiếp cho mọi tổ chức kinh tế. Vì vậy, thuế là một trong những khoản chi phí của doanh nghiệp, nên đóng thuế cao hay thấp sẽ ảnh hởng không nhỏ tới lợi nhuận.b) Chính sách lãi suất:Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài những kinh nghiệm, kiến thức thì vốn vẫn luôn là điều kiện vật chất không thể thiếu đợc đối với sự tồn tại và phát triển của DN. Vốn quyết định quy mô, hiệu quả kinh doanh, chỗ đứng vị thế của DN trên thơng trờng. Nhng thông thờng ngoài nguồn vốn tự có thì doanh nghiệp đều phải đi vay thêm vốn. Doanh nghiệp có thể vay bằng nhiều cách nhng để có đợc khoản tiền đó thì doanh nghiệp phải trả cho ngời cho vay một khoản tiền gọi là lãi vay.9Bựi Duy Khanh TCA K38 Chuyờn tt nghipLãi vay phải đợc tính trên cơ sở tiền gốc, lãi suất và thời gian vay. Vì vậy, lãi suất phần nào quyết định đến số tiền lãi vay phải trả. Nếu số tiền phải trả này lớn thì lợi nhuận trong đơn vị sẽ giảm và ngợc lại.c) Thị trờng và cạnh tranh:Thị trờng có ảnh hởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp bởi muốn tồn tại và phát triển thì sản phẩm của doanh nghiệp phải đáp ứng đợc các nhu cầu của ngời tiêu dùng. Mọi biến động về cung cầu trên thị trờng đều có ảnh hởng tới khối lợng sản phẩm, hàng hoá mà doanh nghiệp định cung ứng . Vì vậy, doanh nghiệp phải định hớng nhu cầu cho khách hàng tiềm năng đối với sản phẩm hiện có và các sản phẩm mới. Mặt khác, doanh nghiệp cần quan tâm tới khả năng của các đối thủ cạnh tranh, của những sản phẩm thay thế cho những sản phẩm của doanh nghiệp bởi cạnh tranh là yếu tố không thể bỏ qua khi nhắc đến thị trờng. Cạnh tranh là một yếu tố khách quan mà mọi DN đều phải đối mặt. Cạnh tranh xảy ra giữa các đơn vị cùng sản xuất kinh doanh một sản phẩm hàng hoá, hay những sản phẩm có thể thay thế lẫn nhau làm ảnh hởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Cạnh tranh nhiều khi tạo ra những yếu tố tích cực giúp doanh nghiệp phát triển nhng nhiều khi chính nó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp bị suy thoái, phá sản. Vì vậy, mỗi một doanh nghiệp khi bắt tay vào thực hiện một vấn đề gì cần nghiên cứu kỹ thị trờng kèm theo các yếu tố cạnh tranh vốn có của nó để tránh tình trạng bị cá lớn nuốt cá bé.d) Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội:Một đất nớc mà tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ổn định không có khủng bố, chiến tranh .thì sẽ tạo ra một môi trờng tốt kích thích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Ngợc lại, sẽ tạo ra những bất lợi ảnh không nhỏ đến mọi kế hoạch trong kinh doanh của DN. Và nó sẽ làm cho lợi nhuận có xu hớng giảm.10[...]... nghip 2.3 Tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty TNHH Thực phẩm Thành qua Ba năm hoạt động (2003-2005) Lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu, là điều kiện quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp Song để thực hiện đợc mục tiêu này Công ty cũng gặp phải rất nhiều khó khăn Để thấy đợc tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty TNHH thực phẩm Thành ta xem bảng báo cáo kết quả kinh doanh... hiểu một cách chi tiết hơn, chúng ta tìm hiểu và xem xét cụ thể tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty trong 3 năm 2003, 2004, 2005 Lợi nhuận của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ hoạt động tài chính, lợi nhuận từ hoạt động bất thờng Thông qua biểu 2 nhìn chung thấy lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh là bộ phận rất lớn + Năm 2003 chiếm 98,75% 28 Bựi Duy... Công ty tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ khách hàng nhằm đảm bảo đa sản phẩm hàng hoá đến khách hàng một cách thuận lợi, để từ đó thu hút đợc khách hàng, góp phần tăng doanh thu bán hàng của Công ty Thứ t : Công tác giám sát và kiểm nghiệm chất lợng sản phẩm thờng xuyên đợc tiến hành nhằm phát hiện loại bỏ các sản phẩm hàng hóa không đạt chất lợng, tăng độ tin cậy đối với mặt hàng sản xuất kinh... về tài sản : Tổng tài sản của Công ty qua các năm : - TSLĐ của Công ty năm 2003 là 1.131.589 nghìn đồng - Để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, Công ty đã cho khách hàng thanh toán chậm nên khoản phải thu lớn : 136.043 nghìn đồng - TSCĐ và đầu t tài chính năm 2003 là 5.257.530 nghìn đồng Năm 2003 : - Tài sản lu động của Công ty là : 1.421.142 nghìn đồng, tăng hơn so với năm 2004 - Các khoản phải thu... đợc cấp giấy đăng ký kinh doanh ngày 11/9/2002 do sở Kế hoạch và đầu t Nội cấp Có trụ sở Số 2- tổ 34- cụm 4- Nhật Tân - Tây Hồ- Nội + Ngành nghề kinh doanh: - Buôn bán nguyên liệu chế biến thực phẩm, hơng liệu, gia vị phẩm -Sản xuất thực phẩm chế biến nh: kem, sữa chua, đồ đông lạnh 2 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH thực phẩm Thành Giám đốc 12 Bựi Duy Khanh TCA K38 Chuyờn tt nghip Phó... phí dịch vụ quảng cáo khuyến mãi khách hàng khá cao trong tổng chi phí bán hàng của Công ty đã làm tăng chi phí bán hàng và kéo theo sự giảm sút lợi nhuận của Công ty Năm 2004, do Công ty đã tạo đợc sự chủ động trong mối quan hệ với khách hàng nên khoản chi phí quảng cáo dịch vụ mua ngoài đã đạt mức 102.551 nghìn đồng, giảm 47.153 nghìn đồng so với năm 2003 Ngoài ra khoản chi phí khấu hao tài sản, ... mức, hoá đơn để tập hợp vào các đối tợng sử dụng đồng thời thực hiện tính lơng,phụ cấp và các khoản trích nộp theo tiền lơng cho toàn bộ công nhân viên trong công ty Kế toán TSCĐ kiêm thủ quỹ: có nhiệm vụ tập hợp chứng từ gốc tiến hành lập phiếu thu chi tiền mặt để thanh toán cho cán bộ công nhân viên của công ty, cũng nh khách hàng ngoàI công ty đến giao dịch Theo dõi toàn bộ tàI sản, hiện vật thuộc... cũng phải không ngừng tiếp thu những tiến bộ đó nh cải tiến, hiện đại hoá máy móc; đào tạo, bồi dỡng về chuyên môn cho ngời lao động sao cho theo kịp với thời đại Nếu không thì mọi sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất ra sẽ trở nên lạc hậu khó lòng đáp ứng đợc nhu cầu ngày càng cao của ngời tiêu dùng và nh vậy lợi nhuận lại giảm là điều không thể tránh khỏi Chơng II: Tình hình thực hiện lợi nhuận tại Công... nhiêu đồng doanh thu Bỏ 100 đồng vốn vào hoạt động sản xuất năm 2003 thu đợc 28,91 đồng doanh thu, năm 2004 thu đợc 32,62 đồng Ta thấy vòng quay vốn năm 2004 tăng nhanh hơn so với vòng quay vốn năm 2003 và năm 2003 là năm ban hành luật thuế mới (VAT) do đó doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn tronng hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2005 bỏ 100 đồng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thu đợc 37,65 đồng doanh... năm 2004 so với năm 2003 là khả quan Năm 2003 cứ 100 đồng vốn bỏ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì thu đợc 1,21 đồng lợi nhuận sang năm 2004 tỷ 0,88 đồng tức là năm 2004 bỏ 100 đồng và hoạt động kinh doanh thu đợc 2,09 đồng lợi nhuận Điều này chứng tỏ năm 2004 Công ty sử dụng vốn hiệu quả Năm 2005 lợi nhuận trên vốn giảm 0,68 đồng là năm 2005 bỏ 100 đồng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thu đợc . chất lợng sản phẩm để tăng đợc khối lợng sản phẩm tiêu thụ, mặt khác phải phấn đấu hạ giá thành sản xuất để tăng lợi nhuận tuyệt đối của một đơn vị sản phẩm. hiện có và các sản phẩm mới. Mặt khác, doanh nghiệp cần quan tâm tới khả năng của các đối thủ cạnh tranh, của những sản phẩm thay thế cho những sản phẩm của
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tại TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HẢ NỘI, báo cáo thực tập tại TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HẢ NỘI, báo cáo thực tập tại TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HẢ NỘI, Vai trò của lợi nhuận:, Các nhân tố ảnh hởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. 1. Nhân tố chủ quan:, Những nhân tố khách quan: a Chính sách kinh tế của Nhà nớc:, Ph©n tÝch doanh thu:, Ph©n tÝch chi phÝ:, Lựa chọn hàng hóa bán ra phù hợp: Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trờng :, Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng Tăng cờng hoạt động dịch vụ khách hàng, Giảm chi phí : Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn