Báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tây

18 890 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2012, 08:51

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tây Bảng các chữ viết tắtHĐND Hội đồng nhân dânODA Vốn viện trợ phát triển chính thức (official development account)UBND Uỷ ban Nhân dân1Lời mở đầuSở kế hoạch đầu t là một cơ quan khá quan trọng của một tỉnh hay thành phố vì nó tham mu cho lãnh đạo địa phơng thực hiện công việc có ý nghĩa quyết định với sự phát triển của một tỉnh,thành là xây dựng kế hoạch thu hút quản lý phân phối có hiệu quả nguồn vốn đầu t trong ngoài nớc vào địa phơng đó cũng nh chiến lợc đầu t chung của địa phơng ra bên ngoài.Đây là một bản báo cáo về sở kế hoạch đầu t tỉnh tây một địa phơng trong những năm gần đây có lợng đầu t nớc ngoài rất lớn có tiềm năng trở thành địa bàn chiến lỡh thu hút đầu t của thủ đô nội khu vực phía bắc việt nam.2Tính tất yếu của báo cáoTrong quá trình thực tập tôi thấy rõ sự cần thiết phải hiểu rõ về cơ quan mình thực tậpsở kế hoạch đầu t tỉnh tây .Đây là một cơ hội tốt để nghiên cứu tổ chức hoạt động của một cơ quan nhà nớc có chức năng gắn liền với quá trình phát triển nhanh chóng của đất nớc hiện nay là mảng đầu t.hơn nữa với tỉnh tây ,một tỉnh đ-ợc đầu t thuộc loại nhiều nhất của cả nớc thì đây là một điều càng cần thiết.Mục đích -đối tợng của báo cáoBáo cáo nghiên cứu về cơ cấu tổ chức hoạt động cũng nh định hớng của sởn kế hoạch đầu t tỉnh tây trong những năm gần đây đặc biệt là giai đoạn 2001-2005. Phạm vi của báo cáoBáo cáo này nghiên cứu sở kế hoạch đầu t tỉnh tây trong địa bàn tỉnh trên cơ sở hoạt động của các cơ quan trực thuộc ,các địa phơng trong tỉnh với nhau cùng xu thế phát triển của đất nớc.Phơng pháp báo cáoDựa trên số liệu của sở kế haọch đầu t tỉnh tây , đặc biệt phần kế hoạch bảng biểu rút ra một vài nhận xét kết luận về cơ quan này.3Chơng1:vị trí chức năng cơ cấu tổ chức của sở kế hoạch đầu t tỉnh tây1.1 Vị trí chức năngSở kế hoạch đầu t tỉnh tây là một bộ phận trong các cơ quan nhà nớc của tỉnh tây chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp từ 2 cơ quan đó là ubnd tỉnh tây bộ kế hoạch đầu t .Sở có chức năng là lập kế hoạch tham mu cho ubnd tỉnh tây `và thực hiện sự chỉ đạo của bộ kế hoạch đu t.Cơ quan này quản lý về kế hoạch đầu t bao gồm các lĩnh vực nh tham mu tổng hợp về quy hoạch,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,tổ chức thực hiện kiến nghị,đề xuất về cơ chế ,chính sách quản lý kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh ,đầu t trong ngoài nớc ở địa phơng ,quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA,đấu thầu ,đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phơng,về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật,thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.Sở kế hoạch Đầu t chịu sự chỉ đạo ,quản lý về tổ chức ,biên chế công tác của UBND tỉnh ,đồng thời chịu sự chỉ đạo ,hớng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghip vụ của Bộ kế hoạch Đầu t. 1.2 Nhiệm vụ quyền hạn Trình ubnd tỉnh ban hành Quyết định,Chỉ thị về quản lý các lĩnh vực quy hoạch,kế hoạch đầu t thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của phắp luật,phân cấp của Bộ Kế hoạch Đầu t chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình. Trình UBND tỉnh quyết định việc phân công ,phân cấp quản lý về các lĩnh vực kế hoạch đầu t cho UBND cấp huyện các sở ,ban ,ngành của tỉnh theo quy định của pháp luật,chịu trách nhiệm hớng dẫn ,kiểm tra việc tổ chức các quy định phân cấp.4 Tổ chức hớng dẫn kiểm tra chịu trách nhiệm việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch đầu t ở địa phơng ,trong đó có chiến lợc ,quy hoạch,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nớc trên địa bàn tỉnh những vấn đề liên quan đến việc xây dựng thực hiện ,kế hoạch, sử dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Về quy hoạch kế hoạch Chủ trì tổng hợp trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể ,kế hoạch dài hạn,kế hoạch 5 năm hàng năm ,bố trí kế hoạch vốn đầu t thuộc ngân sách địa ph-ơng ,các cân đối chủ yếu về kinh tế xã hội của tỉnh trong đó có cân đối tích luỹ tiêu dùng ,cân đối vốn đầu t triển ,cân đối tài chính .Công bố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau khi đã đợc phê duyệt theo quy định. Trình UBND tỉnh chơng trình hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng quý cân đối chủ yếu về kinh tế xã hội của tỉnh. chịu trách nhiệm quản lý điều hành một về thực hiện kế hoạch đợc UBND tỉnh giao. Hớng dẫn các sở ,ban ngành UBND các huyện thị xã xây dựng quy hoạch kế hoạch phù hợp với quy hoạch ,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh đã đợc phê duyệt. Trong phạm vi thẩm quyền chức năng nhiệm vụ phù hợp với các quy định của pháp luật thẳm định các quy hoạch ,kế hoạch của các sở ban ngành quy hoạch ,kế hoạch của UBND huyện đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với sở tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh phân bổ ngân sách cho các đơn vị trong tỉnh để trình UBND tỉnh. Về đầu t trong nớc ngoài nớc 5 Trình chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình trớc Uỷ ban nhân dân tỉnh về danh mục các dự án đầu t trong nớc ,các dự án thu hút vốn đầu t n-ớc ngoài cho từng kỳ kế hoạch điều chỉnh trong trờng hợp cần thiết. Trình chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình trớc UBND tỉnh về tổng mức vốn đầu t của toàn tỉnh ,về bố trí cơ cấu vốn đầu t theo ngành ,lĩnh vực,bố trí danh mục dự án đầu t mức vốn cho từng dự án thuộc ngân sách nhà nớc do địa phơng quản lý ,tổng mức hỗ trợ tín dụng nhà nớc hàng năm ,vốn góp cổ phần liên doanh của nhà nớc ,tổng hợp phơng án phân bổ vfốn đầu t vốn sự nghip của các chơng trình mục tiêu quốc gia các chơng trình dự án khác do tỉnh quản lý trên địa bàn. Chủ trì ,phối hợp với Sở tài chính các sở ,ban ngành có liên quan giám sát ,kiểm tra ,đánh giá hiệu quả đầu t của các dự án xây dựng cơ bản ,các ch-ơng trình mục tiêu quốc gia ,các chơng trình dự án khác do tỉnh quản lý. Thẳm định các dự án đầu t thuộc thẩm quyền quyết định của chủ tịch UBND tỉnh,cấp giấy phép u đãi đầu t cho các dự án đầu t vào địa tỉnh theo phân cấp. Làm đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động đầu t trong nớc đầu t trực tiếp nớc ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;tổ chức xúc tién đầu t,hớng dẫn thủ tục đầu t cấp phép đầu t thuộc thẩm quyền. Về quản lý vốn ODA nguồn viện trợ phi Chính phủ Là cơ quan đầu mối vận động,thu hút ,điều phối quản lý vốn ODA các nguồn viện trợ phi chính phủ của tỉnh;hớng dẫn các sở ,ban ngành xây dựng danh mục nội dung các chơng trình sử dụng vốn ODA các nguồn viện trợ phi chính phủ ,tổng hợp danh mục các chơng trình dự án sử dụng ODA các nguồn viện trợ phi chính phủ để trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu t. Chủ trì ,theo dõi đánh giá thực hiện các chơng trình dự án ODA các nguồn viện trợ phi Chính phủ ,làm mối xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vớng mắc giữa Sở tài chính với Sở Kế 6hoạch Đầu t trong việc bố trí vốn đối ứng ,giảI ngân thực hiện các dự án ODA các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở ,ban ngành ,cấp huyện cấp xã,định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình hiệu quả thu hút sử dụng vốn ODA viện trợ phi Chính phủ. Về quản lý đấu thầu Chủ trì ,thẳm chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch đấu thầu ,kết quả xét thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Hớng dẫn ,theo dõi ,giám sát ,thanh tra ,kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu tổng hợp tình hình thực hiện cacs dự án đã đợc phê duyệt tình hình thực hiện đấu thầu. Về quản lý các khu công nghip ,khu chế xuất Chủ trì ,phối hợp với các sở,ban ngành có liên quan thẩm định trình UBND tỉnh quy hoạch tổng thể các khu công nghip ,khu chế xuất trên địa bàn để UBND tỉnh trình Chính phủ Thủ tớng Chính phủ. Phối hợp với Sở Công nghip nghiên cứu ,trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghip các cơ chế quản lý đối với các cụm công nghip phù hợp với tình hình phát triển thực tế của địa phơng. Về doanh nghip ,đăng ký kinh kinh tế hợp tác xã Chủ trì ,phối hợp với các sở ,ban ngành liên quan trình UBND tỉnh chơng trình ,kế hoạch sắp xếp ,đổi mới phát triển doanh nghip nhà nớc do địa phơng quản lý ,cơ chế quản lý chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghip nha fnớc phát triển các doanh nghip nhỏ vừa thuộc các thành phần kinh tế trên đại bàn tỉnh Làm đầu mối thẩm định chịu trách nhiệm về các đề án thành lập ,sắp xếp ,tổ chức lại doanh nghip nha fnớc do địa phơng quản lý ,tổng hợp tình hình 7sắp xếp ,đổi mới ,phát triển doanh nghip nhà nớc tình hình phát triển doanh nghip thuộc các thành phần kinh tế khác. Tổ chức thực hiện đăng ký kinh doanh cho các đối tợng trên địa bàn thuộc thuộc thẩm quyền của Sở ,hớng dẫn nghip vụ đăng ký kinh doanh chcho các cơ quan chuyên môn quản lý về kế hoạch đầu t cấp hựên ,phối hợp với các ngành kiểm tra ,theo dõi ,tổng hợp tình hình xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghip tại địa phơng ,thu thập ,lu trữ quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chủ trì,phối hợp với các sở,ban,ngành đề xuất các mô hình cơ chế ,chính sách phát triển kinh tế hợp tác xã,kinh tế hộ gia đình ,hớng dẫn ,theo dõi tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Bộ Kế hoạch Đâu ft về tình hình kinh tế hợp tác xã,kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo ,hớng dẫn về chuyên môn ,nghip vụ cho các cơ quan chuyên môn của UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nớc về kế hoạch đầu t trên địa bàn ,theo dõi ,kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ ,thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch đầu t theo quy định của pháp luật,tổ chức quản lý chỉ đạo hoạt đọng đối với cácn tổ chức sự nghip dịch vụ công thuộc sở . Thanh tra kiểm tra xử lý theo thẩm quyền các vi phạm trong việc thực hiện chính sách ,pháp luật về lĩnh vực kế hoạch đầu t thuộc phạm vi quản lý của sở kế hoạch đầu t ,giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. Tổng hợp , báo cáo định kỳ đột xuất về tình hình thực hiện nhiẹm vụ đợc giao theo quy định với UBND tỉnh Bộ Kế hoạch Đầu t . Quản lý về tổ chức bộ máy ,biên chế cán bộ ,công chức ,viên chức theo quy định của pháp luật phân cấp của UBND tỉnh ,tổ chức đào tạo ,bồi dỡng về 8chuyên môn nghip vụ đối với cán bộ thuộc quyền quản lý của Sở phát triển nguồn nhân lực cho ngành kế hoạch đầu t ở địa phơng. Quản lý tài chính ,tài sản đợc giao thch hiẹn ngân sách đợc phân bổ theo quy định của pháp luật phân cấp của UBND tỉnh. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND tỉnh ,Chủ tịch UBND tỉnh giao cho.1.3 Về tổ chức biên chế1.3.1 Lãnh đạo sở Sở Kế hoạch Đầu t đứng đầu là Giám đốc có không quá 3 Phó giám đốc.Giám đốc là ngời đúng đầu Sở ,chịu trách nhiệm trớc UBND tỉnh ,trớc pháp luật về toàn bộ hoạt đọng của Sở thực hiện nhiệm vụ đợc giao,chịu trách nhiệm báo cáo công tác trớc UBND tỉnh ,Bộ Kế hoạch Đầu t Hội đồng nhân dântỉnh khi đ-ợc yêu cầu.Các Phó giám đốc giúp Giám đốc chịu trách nhiệm trớc Giám đốc ,trớc pháp luật về lĩnh vực công tác đợc phân công.Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm Giám đốc ,Phó giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn ,nghip vụ do Bộ trởng Bộ Kế hoạch Đầu t quy định theo các quy định của Đảng ,Nhà nớc của tỉnh về công tác cán bộ .Việc miễn nhiệm khen thởng ,kỷ luất Giám đốc ,Phó giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.1.3.2 Văn phòng SởDới đây là nhiệm vụ của văn phòng Sở Tổng hợp báo cáo định kỳ đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở . Giúp giám đốc Sở quản lý về tổ chức bộ máy ,biên chế ,cán bộ ,công chức ,viên chức theo quy định của pháp luật phân cáp uỷ ban nhân dân tỉnh ,phối hợp với bộ kế hoạch đầu t tổ chức đào tạo ,bồi dỡng về chuyên môn nghip vụ đối với cán bộ ,công chức ,viên chức nhà nớc thuộc quyền quản lý của Sở phát triển nguồn nhân lực ngành kế hoạch đầu t ở đợa phơng.9 Quản lý tài chính tài sản của Sở đợc giao thực hiện ngân sách đợc phân bổ theo quy định của pháp luật phân cấp của UBND tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.1.3.3 Phòng tổng hợp Tham mu cho lãnh đạo Sở soạn thảo các văn bản liên quan đến lĩnh vực kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật của Bộ Kế hoạch Đầu t. Chủ trì xây dựng trình UBND tỉnh hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ,tổng hợp tình hình kế hoạch tháng ,quý, năm ,5 năm đột xuất báo cáo UBND tỉnh ,Bộ Kế hoạch Đầu t theo quyết định. Chủ trì tổng hợp kế hoạch 5 năm hàng năm ,cân đối kế hoạch vốn đầu t thuộc ngân sách địa phơng ,các cân đối chủ yếu về kinh tế xã hội của tỉnh (trong đó có cân đối tích luỹ v à tiêu dùng ,cân đối vốn đầu t phát triển ,cân đối tài chính ) Tổng hợp vốn đầu t của toàn tỉnh ; cân đối bố trí vốn đầu t theo ngành ,lĩnh vực ,tổng hợp danh mục dự án đầu t mức vốn cho từng dự án thuộc ngân sách do địa phơng quản lý ;tổng hợp mức hỗ trợ tín dụng hàng năm ,vốn liên doanh của nhà nớc ,tổng hợp phơng án phân bổ vốn đầu t vốn sự nghip của các chơng trònh mục tiêu quốc gia chơng trình dự án do tỉnh quản trên địa bàn Trong phạm vi thẩm quyền :thẩm định,quản lý ,điều hành hớng dẫn khung kế hoạch đến các Sở ,ngành ,uỷ ban nhân dân các huyện, ,thành phố,xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm,5 năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phối hợp với Sở tài chính dự toán ngân sách cho các đơn vị trong tỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện công tác giám sát đầu t .10[...]... tổng hợp báo các trình UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch Đầu t Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao 1.3.6 Phòng phát triển kinh tế ngành Chủ trì phối hợp với Phòng tổng hợp hớng dẫn chi tiết các Sở ,ngành thuộc khối văn hoá xã hội xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm ,5 năm phù hợp với quy hoạch ,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh quy hoạch chung của ngành đã đợc... đầu t ,mức vốn đầu t cho từng dự án thuộc ngân sách nhà nớc do địa phơng quản lý của khối ngành kinh tế Đôn đốc giảI quyết các vớng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển các dự án đầu t ,đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng ,quý,năm ,5 năm đột xuất của các Sở ,ngành thuộc khối kinh tế chuyển về Phòng tổng hợp để báo cáo trình UBND tủnh Bộ Kế hoạch và. .. do UBND tỉnh phê duyệt ,thẩm 12 định soạn thảo quyết định đầu t các dự án đợc UBND tỉnh uỷ quyền phân cấp cho Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu t phê duyệt Chủ trì thẩm định kế hoạch đấu thầu ,hồ mời thầu ,kết quả đấu thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt , thẩm định soạn thảo các quyết định duyệt kế hoạch đấu thầu ,hồ mời thầu kết quả đấu thầu các dự án đầu t xây dựng cơ bản đợc UBND tỉnh uỷ... phạm vi quản lý nhà nớc của Sở Thực hiện nhiệm vụ ,quyền hạn khác theo quy định của pháp luật 1.3.11 Trung tâm xúc tiến đầu t Chủ trì thực hiện chơng trình xúc tiến đầu t của tỉnh Tây để thu hút các vốn đầu t trong nớc ,ngoài nớc tài trợ quốc tế nhằm góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Cùng các bộ phận có liên quan giúp Sở Kế hoạch Đầu t thực hiện chức năng... sách ,tổng kết chuyên đề ,gặp mặt giữa chính quyền doanh nghip hàng năm theo sự phân công của lãnh đạo Sở 16 KếT LUậN Giai đoạn 2008 - 2020 là giai đoạn hội nhập phát triển sâu rộng của Việt Nam với thế giới Tỉnh Tây cũng không nằm ngoài quy luật đó Hơn nữa với vị trí chiến lợc của Nội tới đây một số địa bàn của Tây sẽ sát nhập vào Nội cộng với thiên nhiên u đãi thì Tây thực sự... Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao 1.3.8 Phòng đầu t kinh tế đối ngoại Làm đầu mối thực hiện cơ chế một cửa đối với các dự án đầu t thuộc quyền quyết định của UBND tỉnh Thẩm định trình UBND tỉnh cấp giấy phép đầu t cho các dự án đầu t nớc ngoài thuộc quyền quyết định của UBND tỉnh Làm đàu mối quản lý theo dõi hoạt đọng đầu t trong nớc ,đầu t trực tiếp nớc ngoài vào địa bàn tỉnh. .. thẩm định các quy hoạch khác thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao 1.3.5 Phòng Văn hoá -xã hội Chủ trì phối hợp với Phòng tổng hợp hớng dẫn chi tiết các Sở ,ngành thuộc khối văn hoá xã hội xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm ,5 năm phù hợp với quy hoạch ,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh quy hoạch chung của ngành đã đợc... trình UBND tỉnh các văn bản về lĩnh vực quy hoạch thuộc phạm vi quản lý của Sở theo các quy định của pháp luật ,phân cấp của Bộ Kế hoạch Đầu t Tham mu cho lãnh đạo Sở lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tham mu cho lãnh đạo Sở công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau khi đã phê duyệt theo dõi thực hiện Tham mu cho lãnh đạo Sở thẩm định hớng dẫn... Bộ Kế hoạch đầu t Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao 1.3.7 Phòng thẩm định xây dựng cơ bản Tham mu cho lãnh đạo Sở trìnhUBND tỉnh các văn bản về quản lý đầu t xây dựng cơ bản thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật theo phân cáp của Bộ Kế haọch Đầu t Chủ trì phối hợp với các Sở ,ngành các Phòng thuộc Sở có liên quan đến thẩm định các dự án đầu t xây dựng... đốc Sở kế hoạch Đầu t phê duyệt Tham gia phối hợp với các Sở ,ngành dự thảo các văn bản ,quyết định,quy định có liên quan đến công tác đầu t xây dựng cơ bản Hớng dẫn các ngành ,huyện ,thành phố ,các chủ đầu t thực hiện công tác đấu thầu theo quy định Tổng hợp ,báo cáo định kỳ ,đột xuất các lĩnh vực do Phòng phụ trách Tham mu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh giải quyết những vớng mắc về đầu . một vài nhận xét và kết luận về cơ quan này.3Chơng1:vị trí chức năng cơ cấu tổ chức của sở kế hoạch và đầu t tỉnh hà tây1 .1 Vị trí chức năngSở kế hoạch đầu. kế hoạch đầu t .Sở có chức năng là lập kế hoạch và tham mu cho ubnd tỉnh hà tây `và thực hiện sự chỉ đạo của bộ kế hoạch đu t.Cơ quan này quản lý về kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tây, Báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tây, Báo cáo thực tập tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hà tây, Vị trí chức năng Nhiệm vụ và quyền hạn, Văn phòng Sở Phòng tổng hợp, Phòng quy hoạch Phòng Văn hoá -xã hội Phòng phát triển kinh tế ngành, Phòng thẩm định xây dựng cơ bản Phòng đầu t và kinh tế đối ngoại, Phòng đăng ký kinh doanh Thanh tra sở

Từ khóa liên quan