Luận án Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách ở việt nam hiện nay

177 3,442 26
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 09:47

Luận án tiến sĩ năm 2013Đề tài: "Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo: những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách ở Việt Nam hiện nay"Định dạng file wordMỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU1NỘI DUNGChương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU81.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu của nước ngoài81.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước14Chương 2. TÔN GIÁO VÀ ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN332.1. Quan điểm về tôn giáo và đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin332.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo482.3. Một số quan điểm ngoài macxit612.4. Về khái niệm đời sống tín ngưỡng, tôn giáo67Chương 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CẤP BÁCH VỀ ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY723.1. Vấn đề mối quan hệ giữa tôn giáo với chính trị723.2. Vấn đề mối quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo với văn hóa843.3. Vấn đề mối quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo với đạo đức96Chương 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CẤP BÁCH VỀ ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY1094.1. Vấn đề lịch sử và đặc điểm của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam1104.2. Vấn đề gia tăng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội hiện nay1154.3. Vấn đề quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam trong những năm gần đây1374.4. Một số khuyến nghị và giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo vì sự phát triển đất nước146KẾT LUẬN153DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN156TÀI LIỆU THAM KHẢO157MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTín ngưỡng, tôn giáo là một hiện tượng xã hội đã tồn tại từ lâu cùng với xã hội loài người. Ở mỗi thời kỳ lịch sử, trong từng khu vực cụ thể, tín ngưỡng, tôn giáo có những vai trò và ảnh hưởng khác nhau đối với đời sống xã hội. Sự tồn tại của các tín ngưỡng, tôn giáo và những quan hệ nội tại của các tôn giáo cũng như giữa tôn giáo với đời sống xã hội không bất biến, chúng phát triển, biến động tương ứng với những biến động của đời sống vật chất và nhu cầu tinh thần của con người, phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định.Xưa nay, ảnh hưởng của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống con người; nguồn gốc, bản chất, chức năng cũng như cơ chế tác động, sự tồn tại, xu hướng vận động, phát triển và vai trò, sự tác động nhiều mặt của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội nói chung . luôn là những vấn đề hết sức phức tạp và không phải khi nghiên cứu người ta bao giờ cũng tìm được những lời giải thích thỏa đáng và sự đồng thuận. Trước đây, đã có lúc nhiều người cho rằng, khi nhận thức con người phát triển tới trình độ cao, khi khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, khi đời sống con người sung túc, . thì ảnh hưởng của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống con người sẽ thu hẹp dần và thậm chí nó tự tiêu vong. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Cùng với những biến động hết sức to lớn trong đời sống chính trị nhân loại, cùng với những vấn đề mới được đặt ra trong nhận thức và quá trình chinh phục thế giới khách quan do chính sự phát triển của khoa học kỹ thuật mang lại ., đời sống tín ngưỡng, tôn giáo có những biến động mới. Nhất là giai đoạn từ cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có chiều hướng gia tăng và thay đổi màu sắc để thích nghi với những chuyển biến hết sức mạnh mẽ của tình hình kinh tế, chính trị - xã hội đang diễn ra trên thế giới và trong từng khu vực. Ở nhiều nơi, các hình thức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra phức tạp. Một số quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức tôn giáo, giữa một số tổ chức tôn giáo với nhau hoặc giữa các cộng đồng thù địch mang màu sắc tín ngưỡng, tôn giáo đã có lúc biến thành xung đột bạo lực, cản trở sự phát triển của xã hội.Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Những năm gần đây, cùng với xu hướng đổi mới toàn diện đất nước và sự thay đổi quan trọng trong đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam diễn ra hết sức sôi động và không kém phần phức tạp, ảnh hưởng mạnh mẽ, toàn diện đến đời sống tinh thần của bộ phận lớn người dân; tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Với sự “phục hưng” của tín ngưỡng truyền thống, hay sự “thức tỉnh tôn giáo”, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đang diễn ra vô cùng phong phú. Có thể nói, lần đầu tiên xuất hiện nhiều biểu hiện, nhiều xu hướng rất đáng được quan tâm, như: tình trạng cải đạo, bỏ đạo, tình trạng từ bỏ một số hình thức tín ngưỡng truyền thống của đồng bào miền núi để theo tôn giáo mới. Một xu hướng khác là xu hướng thế tục hóa tôn giáo cũng diễn ra khá mạnh mẽ. Các hoạt động xã hội như hoạt động từ thiện, cứu tế được các tôn giáo quan tâm thực hiện trên quy mô lớn; tình trạng truyền giáo của các nhà đầu tư nước ngoài lan rộng tại nhiều địa phương; một số hình thức tín ngưỡng lạ được cộng đồng người Việt đã từng lao động ở nước ngoài mang về kèm theo những nét mới trong các hoạt động truyền giáo và sinh hoạt tín ngưỡng Ngoài ra, ngay trong tín ngưỡng truyền thống, bên cạnh việc gia tăng các hoạt động thờ cúng vốn đã có lịch sử lâu đời lại xuất hiện nhiều biểu hiện mới (hoặc không mới nhưng ở một mức độ phổ biến hơn) như lên đồng, cầu siêu, giải hạn, cầu an, tìm mộ, gọi hồn, Cùng với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đã xuất hiện nhiều hiện tượng đáng lo ngại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với xã hội. Chẳng hạn, đã có tình trạng nhân danh truyền giáo để thực hiện những mục đích phi tôn giáo, gây mất ổn định xã hội, phá vỡ kết cấu xã hội truyền thống, ảnh hưởng đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa cổ truyền. Các hoạt động hành lễ mang tính chất mê tín, dị đoan; các hiện tượng tệ nạn xã hội ăn theo sự bùng phát lễ hội làm méo mó đời sống lễ hội ảnh hưởng xấu đến thuần phong mĩ tục và trật tự an toàn xã hội Cũng đã xuất hiện những hiện tượng tôn giáo mới với các hoạt động xa lạ, bí hiểm, thậm chí là cách hành lễ rất phản văn hóa, vi phạm chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, vi phạm pháp luật. Điều đáng nói là những hiện tượng tôn giáo mới này vẫn có khả năng thu hút một bộ phận không nhỏ người dân tin theo và có khả năng tập hợp tín đồ mở rộng địa bàn hoạt động, ảnh hưởng. Thậm chí đã xẩy ra xung đột giữa chính quyền ở một số địa phương với các tổ chức tôn giáo mà nhiều khi không phải do nguyên nhân tín ngưỡng, tôn giáo Sự thay đổi mạnh mẽ trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trong những năm gần đây đang đặt ra những vấn đề cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Việc nghiên cứu, xem xét đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay một cách toàn diện, sâu sắc để làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối chính sách đúng đắn đối với tín ngưỡng, tôn giáo, một mặt đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, mặt khác chống các hiện tượng lợi dụng tôn giáo cũng như các sinh hoạt tôn giáo cuồng tín, bí hiểm, bảo vệ quyền lợi công dân, bảo vệ lợi ích quốc gia đang là một đòi hỏi mang tính cấp bách. Góp phần vào việc nghiên cứu đời sống tín ngưỡng, tôn giáo cả về phương diện lý luận và cả về phương diện thực tiễn, từ cách tiếp cận triết học, chúng tôi chọn đề tài: Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo: những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách ở Việt Nam hiện nay làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ triết học của mình.2. Mục đích, nhiệm vụ của luận ánMục đích của luận án là nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay dưới góc độ triết học; trên cơ sở đó nêu khuyến nghị và một số giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.Để thực hiện mục đích nêu trên, luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau:- Hệ thống hóa, góp phần làm rõ các quan điểm cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống tín ngưỡng, tôn giáo.- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận cấp bách trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.- Nghiên cứu một số vấn đề cấp bách trong thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.- Bước đầu đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển đất nước.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận ánĐối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990, kể từ khi có Nghị quyết 24-NQ/TW (ngày 16 tháng 10 năm 1990) đến nay.Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo là khái niệm rất rộng, vì thế có nhiều cách tiếp cận. Chúng tôi tán thành quan điểm của Từ điển Bách khoa về tôn giáo (Encyclopedia of Religion), theo đó “Đời sống tôn giáo bao hàm toàn bộ các quan hệ nội bộ của tôn giáo và các quan hệ giữa tôn giáo với xã hội” [dẫn theo 155]. Trên cơ sở quan niệm này, chúng tôi cũng sẽ đưa ra định nghĩa riêng nhằm chi tiết hóa để dễ thao tác hơn (xem phần 2.4).DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU TIẾNG VIỆT1. Đào Duy Anh (2010), Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb. Văn học.2. Toan Ánh (1992), Nếp cũ - hội hè đình đám (quyển hạ), Nxb. TP. Hồ Chí Minh. 3. Ban chấp hành Trung ương, số 24-NQ/TW. Nghị quyết của Bộ Chính trị Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới, Hà Nội, ngày 16-10-1990.4. Ban chấp hành Trung ương, số 37 - CT/TW. Chỉ thị Về công tác tôn giáo trong tình hình mới, Hà Nội, ngày 02-7-1998.5. Ban chấp hành Trung ương, số 25-NQ/TW. Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII BCHTW khóa IX Về công tác tôn giáo, Hà Nội, ngày 12-3-2003.6. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (2009), Những vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Tây Nam Bộ, năm 2009.7. Ban Dân vận Trung ương (2007), Hỏi đáp một số vấn đề về đạo lạ ở Việt Nam, Nxb. Tôn giáo. 8. Ban Tôn giáo Chính phủ, Số liệu khảo sát về đạo Tin Lành 1999- 2001.9. Ban Tôn giáo Chính phủ (2005), Văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội.10. Ban Tôn giáo Chính phủ (2006), Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Hà Nội.11. Ban Tôn giáo Chính phủ (2006), Các văn bản pháp luật quan hệ đến tín ngưỡng, tôn giáo, Nxb. Tôn giáo, Hà Nội. 12. Báo Nhân dân, ngày 25 tháng 3 năm 1951.13. Báo Nhân dân, từ ngày 26 - 31/12/1953.14. Báo Nhân dân (Phụ trương đặc biệt), số ra ngày 19/3/2011.15. Lê Thanh Bình, Đỗ Thành Hải (2012), Tôn giáo và quan hệ quốc tế, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.16. Nguyễn Bình (2012), Đạo Hồi tri thức cơ bản, Nxb. Từ điển Bách khoa, Hà Nội.17. Phan Kế Bính (1995), Việt Nam phong tục, Nxb. TP. Hồ Chí Minh.18. Cadière (1997), Về văn hóa tín ngưỡng truyền thống người Việt, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội.19. Nguyễn Đổng Chi (1978), Nông thôn Việt Nam trong lịch sử - tín ngưỡng, Nxb. KHXH, Hà Nội.20. Nguyễn Trọng Chuẩn, Phạm Thị Ngọc Trầm, “Lý thuyết tiến hóa của S. Đắc - uyn và tính chất chống tôn giáo triệt để của nó”, Tạp chí Triết học, (4).21. Nguyễn Trọng Chuẩn, Phạm Văn Đức, Hồ Sĩ Quý (2001), Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 22. Nguyễn Đình Chú (1996), Văn hoá đại cương và văn hoá VN, Nxb. Khoa học xã hội.23. Công đồng Vatican II (1972): Hiến chế, sắc lệnh, tuyên ngôn, Phân khoa thần học Giáo hoàng học viện Thánh Piô X, Đà Lạt.24. Trương Chí Cương (2007), Tôn giáo học là gì ?, Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.25. Trương Hải Cường (2012), Mốt số vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.26. Nguyễn Văn Dũng (2003), Về các cộng đồng Hồi giáo trong đời sống xã hội các nước Tây Âu hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (6).27. Nguyễn Văn Dũng (2012), Toàn cảnh quan hệ Nga - Vatican, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (3, tr. 70-74). VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HOÀI SANHĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN CẤP BÁCHVIỆT NAM HIỆN NAYChuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứngvà chủ nghĩa duy vật lịch sử Mã số: 62.22.80.05LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Hồ Sĩ Quý2. TS. Nguyễn Văn DũngHà Nội, năm 2013VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HOÀI SANHĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO: NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN CẤP BÁCHVIỆT NAM HIỆN NAYLUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC 2Hà Nội, năm 2013LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Các kết luận khoa học của luận án chưa từng công bố trên bất kỳ công trình nào khác.TÁC GIẢ LUẬN ÁNNguyễn Hoài Sanh34MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 1NỘI DUNGChương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU81.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu của nước ngoài81.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước14Chương 2. TÔN GIÁO ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN332.1. Quan điểm về tôn giáo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin332.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo482.3. Một số quan điểm ngoài macxit612.4. Về khái niệm đời sống tín ngưỡng, tôn giáo67Chương 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CẤP BÁCH VỀ ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY723.1. Vấn đề mối quan hệ giữa tôn giáo với chính trị723.2. Vấn đề mối quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo với văn hóa843.3. Vấn đề mối quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo với đạo đức96Chương 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CẤP BÁCH VỀ ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VIỆT NAM HIỆN NAY1094.1. Vấn đề lịch sử đặc điểm của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam1104.2. Vấn đề gia tăng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội hiện nay 1154.3. Vấn đề quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức tôn giáo Việt Nam trong những năm gần đây1374.4. Một số khuyến nghị giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo vì sự phát triển đất nước146KẾT LUẬN153DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN156TÀI LIỆU THAM KHẢO1575MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTín ngưỡng, tôn giáo là một hiện tượng xã hội đã tồn tại từ lâu cùng với xã hội loài người. mỗi thời kỳ lịch sử, trong từng khu vực cụ thể, tín ngưỡng, tôn giáonhững vai trò ảnh hưởng khác nhau đối với đời sống xã hội. Sự tồn tại của các tín ngưỡng, tôn giáo những quan hệ nội tại của các tôn giáo cũng như giữa tôn giáo với đời sống xã hội không bất biến, chúng phát triển, biến động tương ứng với những biến động của đời sống vật chất nhu cầu tinh thần của con người, phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Xưa nay, ảnh hưởng của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống con người; nguồn gốc, bản chất, chức năng cũng như cơ chế tác động, sự tồn tại, xu hướng vận động, phát triển vai trò, sự tác động nhiều mặt của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội nói chung luôn là những vấn đề hết sức phức tạp không phải khi nghiên cứu người ta bao giờ cũng tìm được những lời giải thích thỏa đáng sự đồng thuận. Trước đây, đã có lúc nhiều người cho rằng, khi nhận thức con người phát triển tới trình độ cao, khi khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, khi đời sống con người sung túc, thì ảnh hưởng của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống con người sẽ thu hẹp dần thậm chí nó tự tiêu vong. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Cùng với những biến động hết sức to lớn trong đời sống chính trị nhân loại, cùng với những vấn đề mới được đặt ra trong nhận thức quá trình chinh phục thế giới khách quan do chính sự phát triển của khoa học kỹ thuật mang lại , đời sống tín ngưỡng, tôn giáonhững biến động mới. Nhất là giai đoạn từ cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có chiều hướng gia tăng thay đổi màu sắc để thích nghi với những chuyển biến hết sức mạnh mẽ của tình hình kinh tế, chính trị - xã 1hội đang diễn ra trên thế giới trong từng khu vực. nhiều nơi, các hình thức hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra phức tạp. Một số quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức tôn giáo, giữa một số tổ chức tôn giáo với nhau hoặc giữa các cộng đồng thù địch mang màu sắc tín ngưỡng, tôn giáo đã có lúc biến thành xung đột bạo lực, cản trở sự phát triển của xã hội.Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Những năm gần đây, cùng với xu hướng đổi mới toàn diện đất nước sự thay đổi quan trọng trong đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng Nhà nước, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam diễn ra hết sức sôi động không kém phần phức tạp, ảnh hưởng mạnh mẽ, toàn diện đến đời sống tinh thần của bộ phận lớn người dân; tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Với sự “phục hưng” của tín ngưỡng truyền thống, hay sự “thức tỉnh tôn giáo”, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam đang diễn ra vô cùng phong phú. Có thể nói, lần đầu tiên xuất hiện nhiều biểu hiện, nhiều xu hướng rất đáng được quan tâm, như: tình trạng cải đạo, bỏ đạo, tình trạng từ bỏ một số hình thức tín ngưỡng truyền thống của đồng bào miền núi để theo tôn giáo mới. Một xu hướng khác là xu hướng thế tục hóa tôn giáo cũng diễn ra khá mạnh mẽ. Các hoạt động xã hội như hoạt động từ thiện, cứu tế được các tôn giáo quan tâm thực hiện trên quy mô lớn; tình trạng truyền giáo của các nhà đầu tư nước ngoài lan rộng tại nhiều địa phương; một số hình thức tín ngưỡng lạ được cộng đồng người Việt đã từng lao động nước ngoài mang về kèm theo những nét mới trong các hoạt động truyền giáo sinh hoạt tín ngưỡng… Ngoài ra, ngay trong tín ngưỡng truyền thống, bên cạnh việc gia tăng các hoạt động thờ cúng vốn đã có lịch sử lâu đời lại xuất hiện nhiều biểu hiện mới (hoặc không mới nhưng một mức độ phổ biến hơn) như lên đồng, cầu siêu, giải hạn, cầu an, tìm mộ, gọi hồn, …Cùng với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đã xuất hiện nhiều hiện tượng đáng lo ngại, tiềm ẩn 2nhiều nguy cơ đối với xã hội. Chẳng hạn, đã có tình trạng nhân danh truyền giáo để thực hiện những mục đích phi tôn giáo, gây mất ổn định xã hội, phá vỡ kết cấu xã hội truyền thống, ảnh hưởng đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa cổ truyền. Các hoạt động hành lễ mang tính chất mê tín, dị đoan; các hiện tượng tệ nạn xã hội ăn theo sự bùng phát lễ hội làm méo mó đời sống lễ hội ảnh hưởng xấu đến thuần phong mĩ tục trật tự an toàn xã hội… Cũng đã xuất hiện những hiện tượng tôn giáo mới với các hoạt động xa lạ, bí hiểm, thậm chí là cách hành lễ rất phản văn hóa, vi phạm chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng Nhà nước, vi phạm pháp luật. Điều đáng nói là những hiện tượng tôn giáo mới này vẫn có khả năng thu hút một bộ phận không nhỏ người dân tin theo có khả năng tập hợp tín đồ mở rộng địa bàn hoạt động, ảnh hưởng. Thậm chí đã xẩy ra xung đột giữa chính quyền một số địa phương với các tổ chức tôn giáo mà nhiều khi không phải do nguyên nhân tín ngưỡng, tôn giáo… Sự thay đổi mạnh mẽ trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam trong những năm gần đây đang đặt ra những vấn đề cấp thiết cả về mặt luậnthực tiễn. Việc nghiên cứu, xem xét đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam hiện nay một cách toàn diện, sâu sắc để làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối chính sách đúng đắn đối với tín ngưỡng, tôn giáo, một mặt đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, mặt khác chống các hiện tượng lợi dụng tôn giáo cũng như các sinh hoạt tôn giáo cuồng tín, bí hiểm, bảo vệ quyền lợi công dân, bảo vệ lợi ích quốc gia đang là một đòi hỏi mang tính cấp bách. Góp phần vào việc nghiên cứu đời sống tín ngưỡng, tôn giáo cả về phương diện luận cả về phương diện thực tiễn, từ cách tiếp cận triết học, chúng tôi chọn đề tài: Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo: những vấn đề luậnthực tiễn cấp bách Việt Nam hiện nay làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ triết học của mình.32. Mục đích, nhiệm vụ của luận ánMục đích của luận án là nghiên cứu một số vấn đề luận thực tiễn cấp bách trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam hiện nay dưới góc độ triết học; trên cơ sở đó nêu khuyến nghị một số giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đất nước.Để thực hiện mục đích nêu trên, luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau:- Hệ thống hóa, góp phần làm rõ các quan điểm cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo.- Nghiên cứu một số vấn đề luận cấp bách trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam hiện nay.- Nghiên cứu một số vấn đề cấp bách trong thực tiễn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam hiện nay.- Bước đầu đề xuất một số khuyến nghị giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển đất nước.3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu của luận ánĐối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận ánđời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam từ năm 1990, kể từ khi có Nghị quyết 24-NQ/TW (ngày 16 tháng 10 năm 1990) đến nay.Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo là khái niệm rất rộng, vì thế có nhiều cách tiếp cận. Chúng tôi tán thành quan điểm của Từ điển Bách khoa về tôn giáo (Encyclopedia of Religion), theo đó “Đời sống tôn giáo bao hàm toàn bộ các quan hệ nội bộ của tôn giáo các quan hệ giữa tôn giáo với xã hội” [dẫn theo 155]. Trên cơ sở quan niệm này, chúng tôi cũng sẽ đưa ra định nghĩa riêng nhằm chi tiết hóa để dễ thao tác hơn (xem phần 2.4).4Phạm vi nghiên cứu: Cả hai mặt của đời sống tôn giáo được xác định như trên là rất phong phú, việc xem xét cả hai mặt đó một cách chi tiết, cụ thể thì chắc chắn không thể có công trình nghiên cứu nào bao quát hết được. Trong khuôn khổ của một Luận án tiến sĩ triết học, mã ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng chủ nghĩa duy vật lịch sử, công trình này không đi sâu chuyên nghiên cứu về bản thân các tín ngưỡng, tôn giáo với tính cách là toàn bộ các quan hệ nội bộ của các tôn giáo cũng như các biểu hiện thực hành đa dạng của chúng. Chúng tôi, từ cách tiếp cận của mình, chủ yếu muốn nghiên cứu, tìm hiểu về vị thế, vai trò sự ảnh hưởng, tác động của tín ngưỡng, tôn giáo tới một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội; đồng thời lựa chọn nghiên cứu một số vấn đề, hiện tượng thuộc các vấn đề nội tại của tôn giáo, tức các quan hệ nội bộ của tín ngưỡng, tôn giáo, giới hạn nội dung một số vấn đề luận thực tiễn cấp bách đối với Việt Nam hiện nay.Luận án cũng không đi sâu miêu tả, nghiên cứu đời sống tín ngưỡng, tôn giáo từng địa phương cụ thể.4. Cơ sở luận phương pháp nghiên cứuLuận án được thực hiện trên cơ sở luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Luận án còn kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những tư tưởng của một số công trình nghiên cứu khoa học đã có như các bài viết, luận án, các tư liệu điều tra, khảo sát… có liên quan đến nội dung được đề cập trong luận án.Về mặt phương pháp, luận án sử dụng các phương pháp phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, lôgic lịch sử, thống kê, đối chiếu so sánh…5. Đóng góp mới của luận ánTừ góc độ triết học về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam hiện nay, luận án đã phân tích làm rõ được những vấn đề sau đây trên các phương diện luận thực tiễn:5[...]... Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy vấn chính sách về những vấn đề thuộc đời sống tín ngưỡng, tôn giáo 6 Ý nghĩa luận thực tiễn của luận án Luận án góp phần củng cố nhận thức luận về tín ngưỡng, tôn giáo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; làm rõ các vấn đề thực tiễn cấp bách trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam hiện nay Việc nghiên đời sống. ..- Luận án đã định nghĩa khái niệm đời sống tín ngưỡng, tôn giáo - Luận án đã nhấn mạnh làm rõ một số vấn đề luận cấp bách trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam hiện nay như, vấn đề quan hệ giữa tôn giáo với chính trị; vấn đề quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo với văn hóa; vấn đề quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo với đạo đức - Luận án đã nhấn mạnh làm rõ một số vấn đề thực tiễn cấp. .. đề thực tiễn cấp bách trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam hiện nay như, vấn đề lịch sử tôn giáo Việt Nam; vấn đề gia tăng các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; vấn đề quan hệ giữa Nhà nước với các tổ chức tôn giáo vấn đề về sự xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới Việt Nam - Luận án đã đề xuất 4 khuyến nghị 6 giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, tạo môi trường... công trình nghiên cứu đáng chú ý về tôn giáo Việt Nam 22 trong giai đoạn hiện nay Đề tài đã nghiên cứu những vấn đề luận chung về tín ngưỡng, tôn giáo; phân tích tình hình, đặc điểm tôn giáo Việt Nam hiện nay; phân tích kinh nghiệm giải quyết vấn đề tôn giáo Việt Nam trên cơ sở so sánh đối chiếu với một số nước đồng thời nêu lên những vấn đề đặt ra đối với công tác tôn giáo trong giai đoạn tiếp... trong đời sống tôn giáo Việt Nam, hiện tượng tôn giáo mới, tín ngưỡng tôn giáo trong đời sống văn hóa hiện nay cũng như nghiên cứu một số sự kiện cụ thể trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Ngoài ra, ông còn có tác phẩm Đời sống tôn giáo tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội (Đỗ Quang Hưng, Nxb Hà Nội, 2010) trực tiếp bàn về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Trong tác phẩm này, tiến trình lịch sử các tôn giáo, những. .. mặt thực tiễn Đó là những đóng góp quý giá cho việc nghiên cứu đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam hiện nay Chúng ta biết rằng, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo bao hàm trong đó rất nhiều yếu tố hết sức phức tạp, ảnh hưởng toàn diện đến đời sống của người dân, sự ổn định của xã hội Sự phong phú của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam; tính đặc trưng, quá trình Việt Nam hoá của nhiều tôn giáo ngoại... kiến Việt Nam Tác phẩm Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam, luận thực tiễn, (Đỗ Quang Hưng, Nxb luận Chính trị, Hà Nội, 2008) đã nghiên cứu ảnh hưởng của Chủ nghĩa Mác - Lênin đối với nhận thức luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn 20 giáo; nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển tư duy luận của Đảng về tôn giáo vấn đề tôn giáo; ... đến tín ngưỡng, tôn giáo như đối tượng của tôn giáo; các yếu tố 19 cấu thành hình thức một tôn giáo; nhu cầu, vai trò diễn biến tôn giáo trong đời sống xã hội; đặc điểm vai trò của tôn giáo Việt Nam trong đời sống hiện nay, nhất là đời sống văn hóa trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Từ đó, tác giả đề cập đến một số vấn đề về chính sách tôn giáo của Đảng Nhà nước Việt Nam hiện nay. .. về tín ngưỡng, tôn giáo đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đã kể ra trên đã phản ánh được phần nào những vấn đề đang đặt ra với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới cũng như công tác nghiên cứu tôn giáo Các vấn đề cơ bản của tôn giáo đã được nghiên cứu, nhất là dưới khía cạnh thần học; một số công trình cũng đã phân tích đến các khía cạnh xã hội của tôn giáo Những công trình đó đã 13 gợi mở những. .. ngưỡng; đạo Công giáo nông thôn Nam Bộ Cuốn Về tôn giáo tôn giáo Việt Nam (Viện Nghiên cứu tôn giáo, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2004) gồm hai phần: phần tôn giáo - vấn đề luận phần về các tôn giáo Việt Nam gồm các bài nghiên cứu về tôn giáo của tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu tôn giáo các nhà nghiên cứu tôn giáo đã đăng tải trên tạp chí Nghiên cứu tôn giáo từ năm 1999 đến năm 2003 . về tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. - Nghiên cứu một số vấn đề lý luận cấp bách trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. - Nghiên cứu một số vấn đề cấp bách. án Luận án góp phần củng cố nhận thức lý luận về tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; làm rõ các vấn đề thực tiễn cấp bách trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện. niệm đời sống tín ngưỡng, tôn giáo . - Luận án đã nhấn mạnh và làm rõ một số vấn đề lý luận cấp bách trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay như, vấn đề quan hệ giữa tôn giáo với
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách ở việt nam hiện nay, Luận án Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách ở việt nam hiện nay, Luận án Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm