ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể.doc

16 1,953 13
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:41

ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể.doc Lời mở đầu Đối với các nớc có nền kinh tế thị trờng thì thuật ngữ Thoả ớc lao động tập thể hết sức quen thuộc. Thoả ớc lao động tập thể thực chất là việc thơng l-ợng tập thể đợc áp dụng cho mọi cuộc thơng lợng ở mức độ khác nhau giữa một bên là một ngời, một nhóm ngời, hoặc một hay nhiều tổ chức của ngời sử dụng lao động với một bên là một hay nhiều tổ chức của ngời lao động để giải quyết những mối quan hệ giữa những ngời sử dụng lao động với những ngời lao động. Việc tiến hành thơng lợng tập thể áp dụng trong phạm vi, đối tợng cũng nh nội dung và biện pháp cụ thể đợc qui định trong công ớc 154 - Công ớc về xúc tiến thơng lợng tập thể đã đợc hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua ngày 19/6/1981 và có hiệu lực từ ngày 11/8/1983.ở Việt Nam việc ký thoả ớc lao động tập thể không còn là một vấn đề mới mẻ. Ngay sau khi Cách mạng Tháng 8 thành công, Nhà nớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, năm 1947 Hồ Chủ Tịch đã ký sắc lệnh Số 29/SL - nội dung của sắc lệnh đề cập đến việc điều chỉnh mối quan hệ lao động làm công ăn lơng, và Điều 44 Bộ Luật Lao động ghi rõ: Thoả ớc lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và ngời sử dụng lao động về các điều khoản lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động. -1Nội dungI. Nội dung của thoả ớc lao động tập thể.1. Những quy định chung: 1.1 Đối tợng và phạm vi áp dụng thoả ớc lao động tập thể là các doanh nghiệp, tổ chức có tổ chức công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, bao gồm:- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nớc, Luật doanh nghiệp, Luật Đầu t nớc ngoài tại Việt Nam.- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị- xã hội.- Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.- Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa.- Các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc nớc ngoài đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động hợp đồng là ngời Việt Nam, trử trờng hợp điều ớc quốc tế mà nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.1.2 Đối tợng và phạm vi không áp dụng thoả ớc lao động tập thể:- Công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nớc.- Những ngời làm việc trong các đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội.- Những ngời làm việc trong các doanh nghiệp đặc thù của lực lợng quân đội nhân dân, công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lợng quân đội nhân dân, công an nhân dân. -22. Nội dung của thoả ớc lao động tập thể: Trong Khoản 3 Điều 45 Bộ Luật Lao động ghi rõ: Việc ký kết thoả ớc lao động tập thể chỉ đợc tiến hành khi có 50% số ngời của tập thể lao động trong doanh nghiệp tán thành nội dung thoả ớc và thơng lợng lao động tập thể và trung tâm của mọi cuộc thơng lợng tập thể là những cuộc thoả thuận chung về kinh tế. Nó bao gồm các vấn đề bảo đảm việc làm, mức tiền lơng, tiền thởng, phụ cấp, định mức lao động.Vấn đề thứ hai không kém phần quan trọng trong các cuộc thơng lợng là nguyên tắc lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ, an toàn vệ sinh lao động.Mọi vấn đề liên quan đến chế độ, quyền lợi, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động đều đợc pháp luật quy định, chúng đợc pháp luật khống chế ở mức tối thiểu hoặc tối đa. Các bên khi tham gia thơng lợng cần thoả thuận mức cụ thể trong phạm vi khung của pháp luật phù hợp với khả năng và hiệu quả của doanh nghiệp.ở Khoản 2 Điều 46 Bộ Luật Lao động cũng đã đợc quy định rõ: Nội dung chủ yếu của thoả ớc tập thể gồm những cam kết về việc làm và bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lơng, tiền thởng, phụ cấp l-ơng, định mức lao động, an toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm lao động xã hội đối với ngời lao động. Nội dung thoả ớc lao động tập thể gồm 5 vấn đề lớn khi tiến hành thơng lợng những chỉ tiêu yêu cầu mà các bên đa ra phải đợc xây dựng sát với thực tế của doanh nghiệp phải có tính khách quan và có tính khả thi. Có nh vậy thoả ớc mới thực hiện đợc và quyền lợi của hai bên mới đợc đảm bảo.2.1 Về việc làm và đảm bảo việc làm:Các biện pháp bảo đảm việc làm, loại hợp đồng lao động đối với từng loại động đối với từng loại lao động, hoặc loại công việc; các trờng hợp chấm dứt hợp đồng lao động; các chế độ trợ cấp thôi việc; trợ cấp mất việc làm,trợ cấp tạm ngừng việc; nâng cao tay nghề, đào tạo lại khi thay đổi kỹ thuật hay tổ -3chức sản xuất; các nguyên tắc và thời gian tạm thời chuyển ngời lao động làm việc khác.Thoả ớc tập thể nếu đợc ký kết đúng đắn trên cơ sở bình đẳng hợp tác sẽ có ý nghĩa to lớn đối với doanh nghiệp. Nó sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp tiến hành ký hợp đồng lao động với ngời lao động. Vì vậy nội dung này đòi hỏi các bên phải thơng lợng cụ thể, rõ ràng về các hình thức và thời hạn sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động cho từng loại công việc, từng bậc thợ có trong doanh nghiệp, các chế độ hay điều kiện u tiên dành cho ngời lao động khi tuyển dụng mới hoặc ký lại hợp đồng. Các nguyên tắc và chế độ cụ thể khi thay đổi tổ chức hoặc công nghệ sản xuất. Những biện pháp cụ thể đảm bảo việc làm cho công nhân trong doanh nghiệp, chế độ đối với ngời lao động khi doanh nghiệp thu hẹp phạm vi sản xuất. Quyền hạn và trách nhiệm của đại diện tập thể lao động trong việc giám sát thực hiện hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động.2.2 Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi:Các quy định về độ dài thời gian làm việc trong ngày, trong tuần,bố trí cấp kíp, thời gian nghỉ giải lao phù hợp với từng loại nghề, công việc, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ ,chế độ nghỉ hàng năm kể cả thời gian đi đờng, nghỉ về việc riêng, nguyên tắc và các trờng hợp huy động làm thêm giờ. Khi hai bên thoả ớc lao động thì điều không thể không đề cập đến là thời gian làm việc và nghỉ ngơi bởi đây là một trong những nội dung quan trọng cần đạt dợc sự nhất trí của các bên thơng lợng nhằm đảm bảo mức độ làm việc cho doanh nghiệp và sức khoẻ cho ngời lao động có thời gian nghỉ ngơi. Các bên khi thơng lợng cụ thể thời giờ làm việc tối đa cho từng bộ phận, chức danh công việc. Nguyên tắc huy động làm thêm giờ, phơng thức trả đơn giá, trả lơng cho giờ làm thêm.Một trong những vấn đề không kém phần quan trọng của nội dung này mà các bên khi thơng lợng cần lu ý là chế độ đối với ngời lao động khi nghỉ phép năm: Mức thời gian cụ thể cho từng loại ngành nghề, cho từng loại công việc và công việc xuất phát từ điều khoản lao động cụ thể. Chế độ u tiên dành -4cho ngời có thâm niên làm việc cho doanh nghiệp. Tiền lơng trả cho ngời lao động vì công việc mà cha nghỉ phép năm hoặc cha nghỉ hết số ngày đợc nghỉ. Tiền tàu xe cho ngời lao động khi nghỉ phép năm.2.3 Tiền lơng, phụ cấp lơng, tiền thởng:Tiền lơng tối thiểu hoặc lơng trung bình (lơng tháng,lơng ngày hoặc lơng giờ), thang bảng lơng áp dụng trong doanh nghiệp; biện pháp bảo đảm tiền lơng thực tế,phơng thức điều chỉnh tiền lơng khi giá cả thị trờng biến động; nguyên tắc trả lơng (lơng thời gian,lơng sản phẩm hoặc lơng khoán); nguyên tắc xây dung và điều chỉnh đơn giá tiền lơng; nguyên tắc và điều kiện nâng bậc l-ơng;các loại phụ cấp lơng; thời gian trả lơng hàng tháng; thanh toán tiền nghỉ hàng năm, tiền tàu xe; tiền lơng trả cho giờ làm thêm; tiền thởng (thởng đột xuất,thởng tháng, thởng cuối năm, thởng chất lợng, thởng từ lợi nhuận) và các nguyên tắc chi thởng (có thể kèm theo quy chế).Có thể nói đây là một nội dung có tầm quan trọng đặc biệt, là trung tâm của mọi cuộc thơng lợng, khi tiến hành thơng lợng về tiền lơng, tiền thởng và các loại phụ cấp về lơng. Khi đó hai bên sẽ thoả thuận cụ thể cho từng công việc phù hợp với khả năng hiệu quả của doanh nghiệp đặc biệt là phải làm sao để thoả thuận của hai bên phù hợp mức lơng tối thiểu của doanh nghiệp; mức lơng trung bình của doanh nghiệp trả cho ngời lao động, phơng thức bồi thờng khi ngời sử dụng lao động trả chậm cũng cần đợc các bên thoả thuận cụ thể và ghi trong thoả ớc. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận cho từng loại quỹ; nguyên tắc chi th-ởng và tỷ lệ thởng cho ngời lao động theo từng loại khác nhau: ngày công cao, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu làm cho sản phẩm có giá trị chất lợng cao.Ví dụ: Tại công ty giầy Thợng Đình, công nhân đợc tăng lơng, đợc tiền thởng khi làm tăng ca. Làm ca ban đêm lơng đợc tính theo tỷ lệ thuận với sản phẩm làm raMặt khác, các chế độ về phụ cấp và mức phụ cấp theo lơng cũng cần đợc các bên thoả thuận cụ thể trong thoả ớc (Ví dụ: Làm việc vào ngày nghỉ phảI có tiền bồi dỡng trợ cấp ốm đau )2.4 Định mức lao động: -5Các nguyên tắc, phơng pháp xây dung định mức áp dụng thử, ban hành, thay đổi định mức, loại mức cho các loại lao động; các định mức trung bình tiên tiến đợc áp dụng trong các doanh nghiệp; biện pháp đối với những trờng hợp không hoàn thành định mức; nguyên tắc khoán tổng hợp cả lao động và vật t (nếu có).Việc xác lập định mức lao động trong doanh nghiệp phù hợp với từng loại công việc, với từng loại nghề cũng nh xác định đơn giá tiền lơng hợp lý là một việc rất khó khăn và phức tạp. Xác định hợp lý mức lao động và đơn giá tiền lơng cho từng loại định mức sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất, tăng năng suất, nếu ngợc lại sẽ kém hiệu quả, sản xuất bị trì trệ, dẫn đến ngời lao động chán nản, năng suất thấp. Chính vì vậy mà khi xác định mức lao động cho từng loại công việc, ngành nghề phải dựa trên cơ sở điều kiện thực tế về tính chất, mức độ phức tạp hay nặng nhọc của công việc, khả năng thực hiện định mức. Hai bên khi thơng lợng cần xác định cụ thể từng loại định mức để tránh những thắc mắc sau nảytong quá trình hoạt động sản xuất, và phải đề ra nguyên tắc thay đổi định mức, cách thức giao dịch mức tiêu hao vật t và nguyên liệu.2.5 An toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội:- An toàn lao động, vệ sinh lao động:Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động ; tiểu chuẩn và việc cung cấp phơng tiện phòng hộ lao động;chế độ bồi dỡng bằng hiện vật; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; bồi thờng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (có thể kèm theo quy chế).- Bảo hiểm xã hội: Các quy định về trách nhiệm, quyền lợi của ngời sử dụng lao động và ngời lao động trong việc đóng góp, thu nộp, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội.Trong nội dung này, đại diện hai bên cần có sự thoả thuận cụ thể về nội qui an toàn và các quy định về bảo hộ lao động, chế độ đối với ngời lao động làm những công việc nặng nhọc, độc hại ảnh hởng đến sức khoẻ của họ (Ví dụ: Nhân viên thuộc cụm máy soi của Cảng hàng không miền Bắc mỗi tháng lơng đợc phụ cấp tiền độc hại ). Và có chế độ phòng hộ cá nhân và bồi d ỡng sức khoẻ. Trách nhiệm giám đốc các doanh nghiệp về việc nộp các khoản bảo hiểm -6cho ngời lao động. Thực hiện đầy đủ và đúng các quy định về thanh toán các chế độ nh: đau ốm, thai sản, chăm sóc con ốm, các mức chi thăm hỏi, hiếu hỉ, trợ cấp khó khăn, trợ cấp thêm cho ngời lao động khi nghỉ hu, mất sức lao động hoặc khi thôi việc.Ngoài những nội dung nói trên, các bên có thể thoả thuận thêm những nội dung khác nh: thể thức giải quyết tranh chấp lao động, ăn giữa ca, phúc lợi tập thể, trợ cấp việc hiếu hỷTóm lại: Trong thoả ớc lao động tập thể chỉ xoay quanh 5 nội dung trên để nhằm xây dựng mối liên kết giữa ngời sử dụng lao động (doanh nghiệp) và ngời lao động. Mặt khác có những nội dung nh vậy thì ngời lao động mới có sự tin cậy trong quá trình lao động của mình.3. Thủ tục thơng lợng, ký kết, đăng ký thoả ớc lao động tập thể:-Việc thơng lợng, ký kết thoả ớc lao động tập thể theo Điều 45 và khoản 1 Điều 46 của Bộ Luật Lao động đợc tiến hành theo thủ tục sau:+ Bên đề xuất yêu cầu thơng lợng để ký kết thoả ớc tập thể phải thông báo bằng văn bản các nội dung thơng lợng cho bên kia. Nội dung thơng lợng của bên tập thể lao động do Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời đa ra.+ Bên nhận đợc yêu cầu phải chấp nhận việc thơng lợng và chủ động gặp bên đề xuất yêu cầu để thoả thuận về thời gian, địa điểm và số lợng đại diện tham gia thơng lợng.+ Ngời sử dụng lao động chịu trách tổ chức để hai bên tiến hành thơng l-ợng.Kết quả thơng lợng là căn cứ để xây dung thoả ớc lao động tập thể của doanh nghiệp, đơn vị.+ Công đoàn cơ sở hoặc tổ chức công đoàn lâm thời tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung của thoả ớc lao động tập thể. Nếu có trên 50% số lao động trong tập thể lao động tán thành thì hai bên tiến hành kết thoả ớc lao động tập thể.+ Thoả ứơc lao động tập thể phải lập theo mẫu thống nhất quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định naỳ. -7- Việc tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thoả ớc lao động tập thể đợc tiến hành bằng cách lấy chữ ký hoặc biểu quyết.Kết quả lấy ý kiến phải lập thành biên bản ghi rõ tổng số ngời đợc lấy ý kiến, số ngời tán thành, những điều khoản không tán thành và tỷ lệ không tán thành. Biên bản phải có chữ ký của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở.Khi dăng ký thoả ớc lao dộng tập thể với cơ quan lao động phải kèm theo biên bản ý kiến tập thể lao động.- Việc đăng ký thoả ớc lao động tập thể theo Điều 47 của Bộ luật Lao động đợc quy định nh sau:Trong thời hạn 10 ngày, kể ngày ký kết thoả ớc lao động tập thể, ngời sử dụng lao động phải gửi bán thoả ớc lao động tập thể, ngời sử dụng lao động phải gửi bán thoả ớc lao động tập thể đến Sở Lao động Thơng Binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng, nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tổ chức để đăng ký. Doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp khu công nghiệp cao (gọi chung là khu công nghiệp) đăng ký tại Ban Quản lý khu công nghiệp theo uỷ quyền của Sở Lao động- Thơng binh và xã hội, nơi có trụ sở chính của Ban Quản lý đó.- Trờng hợp sáp nhập doanh nghiệp theo khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Lao động thì thoả ớc lao động tập thể đợc quy định nh sau:+ Thoả ớc lao động tập thể tiếp tục có hiệu lực đối với trờng hợp sáp nhập doanh nghiệp, mà doanh nghiệp sáp nhập có số lao động đợc tiếp tục sử dụng chiếm trên 50% tổng số lao động sau khi sáp nhập.+ Các trơng hợp hợp nhât, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp không theo quy dịnh tại khoản 1 Điều này thì hai bên phải tiến hành th-ơng lợng để ký kết thoả ớc lao động tập thể mới trong thời hạn 6 tháng.4. Điều khoản thi hành:- Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và bãi bỏ những quy định trớc đây về thoả ớc lao động tập thể. -8Các thoả ớc lao động tập thể đã ký và đang thực hiện nếu có điều khoản trái với Bộ Luật Lao động và Nghị định này phải sửa đổi, trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Những điều khoản dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng, Giám đốc các doanh nghiệp, cần phải sửa đổi hoặc bổ sung phải đợc thơng lợng, ký kết và đăng ký lại theo thủ tục quy định tại Bộ Luật Lao động và Nghị định này.- Bộ Lao động- Thơng binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức làm thí điểm việc ký kết thoả ớc lao động tập thể ngành và trình Chính phủ quy định về thoả ớc lao động tập thể ngành.- Các Bộ trởng, Thủ tớng cơ quan ngang Bộ, Thủ trởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.II. ý nghĩa của thoả ớc lao động tập thể.Xuất phát từ thực chất của thoả ớc tập thể là một quá trình thơng lợng đại diện của các bên quan hệ lao động, nhằm đạt đến sự thống nhất trong việc cụ thể hoá các quy định của pháp luật về các chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quá trình lao động phù hợp với khả năng và điều kiện trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi chính đáng của hai bên, thúc đẩy sản xuất phát triển nên thoả ớc tập thể chủ yếu tiến hành ký kết ở những đơn vị, cơ sở kinh tế mà hoạt động của nó theo cơ chế hạch toán, lấy thu bù chi tự trang trải, thu nhập của ngời lao động hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị đó.1. Việc ký kết và thực hiện thoả ớc lao động tập thể có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp và ngời lao động.- Nó đề cao trách nhiệm và ý nghĩa của cả hai bên đối với việc thực hiện các biện pháp cụ quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, gắn trách nhiệm từng ngời với công việc đợc giao, phát huy tính độc lập tự chủ trong lao động. -9- Thực hiện ký thoả ớc tập thể giúp các doanh nghiệp giữ đợc nhịp độ sản xuất liên tục, điều hành sản xuất có nề nếp, quan hệ lao động trong doanh nghiệp đợc hài hoà ổn định, phòng ngừa đợc xung đột giữa ngời sử dụng lao động và ngời lao động.- Thoả ớc lao động tập thể nếu đợc ký kết đúng đắn trên cơ sở bình đẳng tự do thơng lợng, hợp tác sẽ là nguồn quy phạm thích hợp tại chỗ bổ xung cho nội qui doanh nghiệp, tăng cờng kỷ luật trong doanh nghiệp và còn là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp tiến hành ký hợp đồng lao động với ngời lao động phù hợp với điều kiện, khả năng của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo quyền lợi của hai bên.2. Thoả ớc lao động tập thể còn tạo cho ngời lao động nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình khi làm việc cho doanh nghiệp và cũng thuận lợi hơn khi các nhà doanh nghiệp quản lý nhân sự của mình.Quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trờn dù là kinh tế thị trờng dù là nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN bao giờ cũng tồn tại hai bên chủ thể: ngời lao động và ngời sử dụng lao động. Mặc dù Nhà nớc với chức năng quản lý vĩ mô về kinh tế xã hội, ban hành các luật pháp về bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cả hai phía. Nhng xét về khía cạnh quyền và lợi ích trong quan hệ lao động thì ngời lao động vẫn rơi vào thế yếu so với ngời sử dụng lao động. Bởi vậy, để tạo thành đối tợng trong đối tác hàng ngày thì ngời lao động chỉ có cách duy nhất là tự tổ chức nhau lại thành một khối thống nhất vững mạnh. Thế mạnh của số đông những ngời lao động sẽ có điều kiện đối tác với thế mạnh của các nhà doanh nghiệp, các nhà kinh doanh. Mục đích của tổ chức đại diện ngời lao động là thống nhất tiếng nói để bảo vệ quyền lợi cho giới mình trong việc đối tác với giới sử dụng lao động. Cũng xuất phát từ mục đích thiết thực đó mà những ngời lao động chỉ chấp nhận những tổ chức thực sự có khả năng bảo vệ quyền lợi cho họ. Để thực hiện đợc bổn phận to lớn của mình đã đợc ghi nhận trong Điều 10 Hiến Pháp 1992: Tổ chức phong trào thi đua xã hội cùng với cơ quan chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho ngời lao động. -10[...]... thoả ớc lao động tập thể 3 2.1 Về việc làm và đảm bảo việc làm..3 15 - 2.2 Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi4 2.3 Tiền lơng, phụ cấp lơng, tiền thởng.5 2.4 Định mức lao động 6 2.5 An toàn lao động, vệ sinh lao động và BHXH 6 3 Thủ tục thơng lợng, ký kết, đăng ký thoả ớc lao động tập thể 7 4 Điều khoản thi hành.9 II/ ý nghĩa của thoả ớc lao động tập thể 9 III/ Trình bày một bản thoả ớc tại một... Luật Lao động 3 Pháp luật Hợp đồng kinh tế 4 Tìm hiểu Luật Kinh tế - Nhà xuất bản Thống kê 5 Giáo trình Luật Kinh tế - Trờng Đại học Luật Hà Nội 14 - Mục lục Lời mở đầu Nội dung I/ Nội dung của thoả ớc lao động tập thể 2 1.Những quy định chung.2 1.1 Đối tợng và phạm vi áp dụng thoả ớc lao động tập thể 2 1.2 Đối tợng và phạm vi không áp dụng thoả ớc lao động tập thể. 2 2 Nội dung của thoả ớc lao động. .. Điều 45 Bộ luật Lao động; Căn cứ vào quyết định thành lập Doanh nghiệp Cụm cảng hàng không miền Bắc 1.1 Các quyết định chung nh sau: + Đối tợng: Đại diện của doanh nghiệp và tập thể ngời lao động + Thoả thuận giữa tập thể ngời lao động và doanh nghiệp - Trách nhiệm của mỗi bên: Tập thể ngời lao động phải thực hiện đúng những quy định mà doanh nghiệp đã đa ra Nhà doanh nghiệp phải có nghĩa vụ trả quyền... ngời lao động - Ngoài ra còn theo các quy định khác của pháp luật nh: Quy định của Bộ Luật Dân sự 1.2 Quy định về việc làm và đảm bảo việc làm: + Ngời lao động phải bình đẳng hợp tác để tạo điều kiện cho Cụm cảng phát triển Ví dụ: Cụm cảng hàng không miền Bắc sau khi ký hợp đồng với ngời lao động phải có nhiệm vụ giao việc làm thích hợp với trình độ của ngời lao động và mọi quyền lợi của ngời lao động. .. dung của mỗi bên và nội dung đó phải sát với thực tế của doanh nghiệp, khách quan trên tinh thần hai bên cùng có lợi Tránh đa ra những yêu cầumà nội dung trái pháp luật hoặc có tính chất u sách, đòi hỏi hoặc áp đặt vì nh vậy sẽ cản trở quá trình thơng lợng Kết luận Thoả ớc lao động tập thể là một loại văn bản thoả thuận giữa một tập thể ngời lao động và ngời sử dụng lao động về các điều kiện lao động. .. Trình bày một bản thoả ớc lao động tại một doanh nghiệp cụ thể Để hiểu và nắm rõ về Thoả ớc lao động tập thể tại một doanh nghiệp Tôi đã đến tìm hiểu tại Cụm cảng hàng không miền Bắc Bởi đây là một doanh nghiệp có quy mô lớn và lại là một doanh nghiệp dịch vụ Để thực hiện một bản thoả ớc lao động tập thể doanh nghiệp này đã tiến hành nh sau: 1 Căn cứ pháp lý: Căn cứ vào Bộ Luật Lao động tại Khoản 1,... đầu tiên - Khi thay đổi việc làm ngời lao động phải đợc sự đồng ý của chủ doanh nghiệp 2 Thời gian làm việc, nghỉ ngơi đối với ngời lao động: 11 - ở doanh nghiệp này cũng nh quy định của Luật Lao động ngày làm việc của ngời lao động là 8 tiếng một ngày 2.1 Về ngày nghỉ: - Tết Dơng lịch nghỉ: 3 ngày - 30/4 nghỉ: 1 ngày - 1/5 nghỉ: 1 ngày - Nghỉ phép theo Luật Lao động 2.2 Tiền lơng: Theo cấp bậc, hạn... cấp thêm cho ngời lao động 2.5 Khen thởng và kỷ luật: - Khen thởng theo nh quy định hiện hành của luật Lao động: Bằng khen của ngành, khen thởng thi đua của ngành - Kỷ luật: Tại Cụm cảng ngời lao động không đợc vi phạm những quy định của Cụm cảng đã đề ra Nếu quy định bị vi phạm thì bị kỷ luật theo những mức độ nặng nhẹ tuỳ theo vi phạm Ví dụ: Nhân viên Hải quan không đợc tự ý lấy tiền của khách khi khách... hạn ngạch, 2 năm tăng lơng một lần Tiền thởng: Theo quý, năm 2.3 An toàn lao động và vệ sinh lao động: Đại diện Cụm cảng đã có những thoả thuận cụ thể với ngời lao động về chế độ trang bị phòng hộ cá nhân Và phải đảm bảo cho ngời lao động 2.4 Bảo hiểm xã hội và y tế: - Giám đốc doanh nghiệp Cụm cảng có trách nhiệm nộp các loại bảo hiểm cho ngời lao động - Quy định thanh toán chế độ ốm đau, thai sản,... lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao độngthoả ớc đợc xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, công khai, tự nguyện Nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình thơng lợng để đi đến kết quả thống nhất Bởi cả hai đều cần có nhau trong suốt quá trình lao động, vì vậy để đảm bảo đợc lợi ích của cả hai phía thì họ cần phải biết xử sự với . ký thoả ớc lao dộng tập thể với cơ quan lao động phải kèm theo biên bản ý kiến tập thể lao động. - Việc đăng ký thoả ớc lao động tập thể theo Điều 47 của. của thoả ớc lao động tập thể. Nếu có trên 50% số lao động trong tập thể lao động tán thành thì hai bên tiến hành kết thoả ớc lao động tập thể. + Thoả ứơc lao
- Xem thêm -

Xem thêm: ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể.doc, ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể.doc, ý nghĩa của thoả ước lao động tập thể.doc, Nội dung của thoả ớc lao động tập thể:, Tiền lơng, phụ cấp lơng, tiền thởng: Định mức lao động:, Thủ tục thơng lợng, ký kết, đăng ký thoả ớc lao động tập thể:, ý nghĩa của thoả ớc lao động tập thể.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn