Vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính.doc

75 1,427 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:41

Vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính.doc ĐỀ TÀIVAI TRÒ CỦA CÁC QUAN THANH TRATRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNHMỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiKhiếu nại là một trong những quyền bản của công dân đã được ghi nhận trong các bản Hiến pháp và được thể chế hóa trong những văn bản pháp luật hiện hành. Thực hiện quyền khiếu nại, khiếu nại hành chính nói riêng là một hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia hoạt động quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của các quan nhà nước, công chức nhà nước.Giải quyết khiếu nại hành chính là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng. Giải quyết tốt khiếu nại hành chính của công dân, nhằm bảo đảm thực hiện quyền bản của công dân, thực hiện quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa; góp phần đấu tranh chống biểu hiện quan liêu, cửa quyền, thiếu dân chủ, tham nhũng, tiêu cực trong các quan nhà nước, công chức nhà nước; góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế.Trong hoạt động quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là việc quản lý nền kinh tế nhiều thành phần, phát triển theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì khó tránh khỏi những mâu thuẫn giữa quyền, lợi ích của công dân, tổ chức với nhà nước. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến bất đồng giữa cá nhân, tổ chức với Nhà nước dẫn đến khiếu nại. Tình trạng độc đoán, chuyên quyền, tham nhũng, tiêu cực trong quan nhà nước cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại. Mặt khác khi chuyển đổi chế mà trọng tâm là đổi mới chế quản lý kinh tế, nhiều quy định pháp luật không còn phù hợp, nhiều quan hệ phát sinh chưa được điều chỉnh kịp thời do đó 1nảy sinh mâu thuẫn giữa yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật với thực tiễn pháp luật chưa đầy đủ cũng nảy sinh khiếu nại.Giải quyết khiếu nại hành chính là trách nhiệm của các quan quản lý Nhà nước và các quan thanh tra nhà nước. Trách nhiệm này đã được ghi nhận trong nhiều văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật như Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005, tạo sở pháp lý quan trọng cho các quan nhà nước thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính.Cơ quan thanh tra nhà nước trong những năm qua luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước đã tin cậy giao cho. Mỗi năm, thanh tra các cấp, các ngành đã giải quyết và tham mưu cho Thủ trưởng quan cùng cấp giải quyết hàng chục nghìn vụ việc khiếu nại, tố cáo, tiến hành được hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó giúp Đảng và Nhà nước phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu hồi cho ngân sách nhà nước, khôi phục lại quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân với một số lượng lớn tài sản giá trị cũng như pháp luật của Nhà nước. Kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành thanh tra đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường pháp chế XHCN, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền dân chủ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của các quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính những hạn chế nhất định, không ít vụ việc khiếu nại không được giải quyết dứt điểm, việc thực hiện pháp luật về khiếu nạigiải quyết khiếu nại chưa nghiêm, dẫn tới hiệu quả giải quyết các vụ việc khiếu nại thấp, khiếu nại vượt cấp tăng lên. Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân quan trọng là các 2quy định về khiếu nại, giải quyết khiếu nại còn những hạn chế và đã bộc lộ nhiều bất cập như quy định chưa rõ ràng về thẩm quyền, thủ tục trong giải quyết khiếu nại dẫn đến tình trạng đùn đẩy, né tránh không giải quyết dẫn đến không đáp ứng yêu cầu thực tiễn vì vậy để khắc phục nguyên nhân trên, Luật Khiếu nại đã đang được xây dựng nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục bản những bất cập, hạn chế của các quy định pháp luật về khiếu nạigiải quyết khiếu nại đang được đặt ra hiện nay. Một số vấn đề lý luận về vai trò của các quan thanh tra cũng cần tiếp tục được làm rõ. Do đó việc nghiên cứu để khẳng định vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong việc giải quyết các khiếu nại hành chính là cần thiết.2. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn- Mục đích của luận vănLuận văn luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn để xác định vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại hành chính.Đề xuất những giải pháp nâng cao hơn nữa vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính thông qua việc đổi mới hoạt động thanh tra, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính.- Nhiệm vụ của luận vănLàm rõ sở lý luận và thực tiễn xác định vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính.Đánh giá thực trạng việc thực hiện vai trò (thông qua nhiệm vụ) của các quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính.Đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa vai trò của các quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính.3. Tình hình nghiên cứu- Tình hình nghiên cứu trong nước3Từ trước tới nay đã một số đề tài khoa học và luận văn tốt nghiệp cử nhân, thạc sỹ nghiên cứu ở mức độ nhất định về vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu những quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Ví dụ: Nghiên cứu việc giải quyết khiếu nại của công dân trong hệ thống các quan hành chính nhà nước, trong đó các quan thanh tra nhà nước khi thiết lập Tòa án hành chính ở Việt Nam; nghiên cứu về việc cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các quan thanh tra nhà nước, các quan hành chính nhà nước; nghiên cứu các quy định của pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, phát hiện những quy định bất hợp lý, chưa phù hợp để từ đó đề xuất phương hướng hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam…, đặc biệt đã đề tài nghiên cứu về vai trò của các quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính, tuy nhiên những đề tài này nghiên cứu khi chưa sửa đổi Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005 và tiến tới là dự thảo Luật Khiếu nại đang được triển khai. Vì vậy những quy định mới theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và dự thảo Luật Khiếu nại mới chưa được đề cập và nghiên cứu.- Các đề tài luận văn đã được nghiên cứu+ Việc giải quyết khiếu nại của công dân trong hệ thống các quan hành chính nhà nước khi tòa án hành chính được thành lập. (Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đồng chí Lê Đình Đấu Vụ trưởng Vụ xét khiếu tố Thanh tra Nhà nước, nghiệm thu năm 1996)+ Cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đồng chí Lê Đình Đấu Vụ trưởng Vụ xét khiếu tố Thanh tra Nhà nước, nghiệm thu năm 1999).4+ Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra theo hướng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. (Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đồng chí Trần Đức Lượng, Vụ trưởng Vụ thanh tra kinh tế II Thanh tra Nhà nước, nghiệm thu năm 1996).+ Hoàn thiện chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng. (Đề tài nhánh của đề tài độc lập cấp Nhà nước: Hoàn thiện chế thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. (chủ nhiệm đề tài: Phạm Văn Khanh, Tổng Biên tập Tạp chí thanh tra, nghiệm thu năm 2002).+ Hoàn thiện pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. (Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ luật học; Mã số: 5.05.01 – Thạc sỹ Mai Thị Chung).+ Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. (Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ luật học – Thạc sỹ Phạm Văn Long).+ Hoàn thiện sự điều chỉnh pháp luật về thẩm quyền và thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam (Luận văn Thạc sỹ luật học, Mã số 601.01 – Ngô Mạnh Toan)4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- Nghiên cứu vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính, là nghiên cứu vai trò của Thanh tra Chính phủ, thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện, cấp Bộ, cấp sở trong giải quyết các khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của quan hành chính nhà nước, công chức trong quan hành chính nhà nước.- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chính thể hiện trong các văn kiện của Đảng, quy định của các văn bản pháp luật của Nhà nước; qua thực tiễn 5công tác giải quyết khiếu nại hành chính của các quan thanh tra trên phạm vi cả nước, trong thời gian từ năm 1998 đến nay (kể từ khi Luật Khiếu nại, tố cáo)- Giới hạn nghiên cứu vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong việc giải quyết các khiếu nại hành chính trong giai đoạn giải quyết ở các quan hành chính nhà nước, còn việc giải quyết trong giai đoạn xét xử tại tòa án không đề cập đến.5. sở lý luận và phương pháp nghiên cứu- Việc nghiên cứu đề tài dựa trên phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời dựa trên trên quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về Nhà nước và pháp luật; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của dân, do dân và vì dân.- Vận dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, điều tra xã hội học, tổng kết thực tiễn để xem xét, giải quyết các vấn đề cụ thể về lý luận và thực tiễn.6. Những nội dung mới của luận vănTrong thời gian vừa qua đã một số đề tài, luận văn nghiên cứu về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các quan thanh tra trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, về công tác thanh tra. Nhưng thông qua việc nghiên cứu đề tài này, tác giả mong muốn đưa ra những kết luận khoa học về vai trò của quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính dựa trên những văn bản ra đời sau Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 đó là Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005, dự thảo gần đây đang được Quốc hội thảo luận là Luật Khiếu nại tách ra từ Luật Khiếu nại, tố cáo và thực tiễn về vai trò của các quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính những năm qua. Từ đó, đề xuất những kiến nghị nhằm khẳng định và nâng cao hơn nữa vai trò của các quan này trong giải 6quyết khiếu nại hành chính (đổi mới về tổ chức, phương pháp chỉ đạo điều hành trong giải quyết khiếu nại hành chính; sửa đổi, bổ sung, các quy định pháp luật cho phù hợp).7. Kết cấu của luận vănNgoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 3 chương:Chương 1: sở lý luận về giải quyết khiếu nại hành chính và vai trò của các quan thanh tra nhà nước trong giải quyết khiếu nại hành chínhChương 2: Thực trạng hoạt động của các quan thanh tra nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại hành chínhChương 3: Phương hướng, giải pháp nâng cao vai trò của quan thanh tra nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại hành chính7CHƯƠNG IMỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬNVỀ VAI TRÒ CỦA CÁC QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH1.1. Khiếu nại hành chínhĐể hiểu về khái niệm khiếu nại hành chính một cách toàn diện, trước tiên cần tìm hiểu về khái niệm khiếu nại.Khiếu nại (tiếng La tinh – “Complain”) nghĩa là than, phàn nàn, oán trách, kêu nài, thưa kiện. Trong ngôn ngữ tiếng Việt, khiếu nại nghĩa là thắc mắc về những việc làm hay quyết định của một người quyền hạn đối với một người khác. Theo nghĩa này thì phạm vi, đối tượng của khiếu nại là rất rộng và khó xác định cụ thể về nội dung.Theo thuật ngữ pháp lý phổ thông, khiếu nại là việc yêu cầu quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc người chức vụ giải quyết việc vi phạm các quyền hoặc lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại hay người khác. Theo một số từ điển tiếng việt, khiếu nại thường được hiểu là đề nghị quan thẩm quyền xét một việc làm mà mình không đồng ý, cho là trái phép hay không hợp lý [18, tr. 151]Như vậy, những khái niệm nêu trên được tiếp cận trên sở những quy định của pháp luật và vì vậy nó thường hẹp hơn so với nghĩa của từ này, việc khiếu nại chỉ đề nghị chủ thể là quan nhà nước thẩm quyền giải quyết. Theo kết quả nghiên cứu được công bố trong phạm vi nội bộ một vài năm trước đây của Thanh tra nhà nước thì khái niệm “khiếu nại” được hiểu một cách rộng hơn và đầy đủ hơn như sau: “Khiếu nại theo nghĩa chung nhất là việc cá nhân hay tổ chức đề nghị cá nhân, tổ chức hay quan nào đó xem xét, sửa chữa lại một việc làm mà họ cho là không đúng đắn, gây thiệt hại hoặc sẽ 8gây thiệt hại đến quyền, lợi ích chính đáng của họ và đòi bồi thường thiệt hại do việc làm không đúng gây ra” [18, tr. 505]Như vậy, khiếu nại là phạm trù rất rộng, nội dung khá phức tạp, song căn cứ vào các khái niệm nêu trên thì ta thể đưa ra các dấu hiệu của nội hàm các khái niệm đó, trước hết chủ thể khiếu nại bao gồm: cá nhân (hoặc công dân), quan, tổ chức; thứ hai, người bị khiếu nại thể là cá nhân, quan, tổ chức; thứ ba, nội dung khiếu nại là việc làm mà người khiếu nại cho là không đúng hoặc cho là trái pháp luật, việc làm đó được biểu hiện bằng quyết định hoặc hành vi; thứ tư, mục đích của việc khiếu nại: là hủy bỏ, đình chỉ việc làm, bồi thường thiệt hại (về vật chất hoặc tinh thần) do quyết định hoặc việc làm không đúng đã gây ra. Việc cá nhân, tổ chức đề nghị người thẩm quyền xem xét lại các quyết định pháp luật, hành vi pháp luật trong quảnhành chính nhà nước khi họ cho rằng quyết định, hành vi đó xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ là khiếu nại hành chính. nhiều quan niệm khác nhau về khiếu nại hành chính. Tuy nhiên quan niệm về khiếu nại hành chính của Thanh tra Chính phủ đưa ra thể được coi là chính thống nhất. Quan niệm này đã chính thức được đưa vào Từ điển Bách khoa Việt Nam như sau: “Khiếu nại hành chính là việc cá nhân hay tổ chức đề nghị quan hành chính nhà nước xem xét, sửa chữa một hành vi hay một quyết định hành chính mà họ cho là hành vi và quyết định đó không đúng pháp luật, gây thiệt hại hoặc sẽ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ” [18, tr 506]. Từ quan niệm này thể nhận diện khiếu nại hành chính ở những đặc điểm sau đây:Thứ nhất, khiếu nại hành chính là quyền của công dân khi tham gia vào quảnhành chính nhà nước.Nhằm chống lại sự xâm phạm của các quan nhà nước và cán bộ, công chức nhà nước, mặt khác đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hiệu lực 9hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước. Nhà nước luôn bảo đảm quyền công dân, việc tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, kiến nghị, các khiếu nại của người dân từ rất lâu đã được Nhà nước Việt Nam quan tâm và luôn coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ máy nhà nước.Thứ hai, khiếu nại hành chính là việc cá nhân, tổ chức yêu cầu quan thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ công chức mà quyết định, hành vi đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ;Như vậy, khiếu nại là đề nghị của cá nhân, quan, tổ chức bị tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính hay hành vi hành chính hoặc đề nghị của cán bộ, công chức chịu tác động trực tiếp của quyết định kỷ luật đối với quan, tổ chức hoặc người thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Đề nghị này xuất phát từ nhận thức chủ quan của người khiếu nại cho rằng quyền và lợi ích chính đáng của mình bị xâm phạm. Do đó, “ một mặt, khiếu nại là hình thức phản ứng tích cực của công dân, quan, tổ chức với những hiện tượng vi phạm các quyền và lợi ích được pháp luật bảo vệ; mặt khác, khiếu nại là biện pháp ngăn chặn và loại trừ vi phạm” [21. tr. 67-68] Thứ ba, chủ thể khiếu nại hành chính là cá nhân, quan, tổ chức quyền và lợi ích hợp pháp liên quan trực tiếp tới quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức;Như vậy chủ thể khiếu nại thể là công dân, thể là quan, tổ chức, thể là cán bộ, công chức chứ không chỉ là công dân như trước đây. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức nước ngoài cũng được hưởng quyền khiếu nại.Có nhiều quyết định hành chính, hành vi hành chính thể xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, tuy nhiên cá nhân, tổ chức thường phản ứng trước nhà nước đối với 10[...]... của quan thanh tra và các quan hành chính nhà nước trong việc thẩm tra, xác minh, kết luận, ra quyết định giải quyết khiếu nại Với quan niệm quan thanh tra là một yếu tố trong chế giải quyết khiếu nại hành chính, vai trò của quan thanh tra được xem xét ở các góc độ sau: Một là, quan thanh tra thể là một cấp trong chế giải quyết khiếu nại hành chính.Với ý nghĩa quan thanh tra. .. pháp lý của quan thanh tra Pháp luật Việt Nam về giải quyết khiếu nại hành chính đã từng quy định quan thanh tra là một cấp giải quyết khiếu nại hành chính và thực tế quan thanh tra đã không phát huy được năng lực của mình trong giải quyết khiếu nại hành chính Hơn nữa trên phương diện lý luận việc quy định quyền giải quyết khiếu nại hành 18 chính của quan thanh tra là một cấp hành chính... quan thanh tra giữ vai trò là góp ý kiến về biện pháp giải quyết khiếu nại hành chính cho quan quảnhành chính nhà 19 nước, được thể hiện dưới hình thức bằng kiến nghị của quan thanh tra với thủ trưởng quan quảnhành chính nhà nước Với quan điểm trên thể hiểu, thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính thuộc về quan quảnhành chính nhà nước, quan thanh tra sẽ giúp quan. .. quan thanh tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại hành chính Điều này cũng ý nghĩa là sở để xác định vai trò của quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính là chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của quan thanh tra trong giải quyết khiếu nại hành chính 1.3.1 Khái quát về quan thanh tra quan nhà nước là một bộ phận cấu thành bộ máy... luận vai trò của quan thanh tra thể được khẳng định ở các góc độ sau: Là một yếu tố không thể thiếu trong chế giải quyết khiếu nại hành chính; là quan tham mưu cho quan quản lý nhà nước nhiệm vụ giải quyết khiếu nại hành chính; trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại hành chính và quản lý nhà nước đối với công tác giải quyết khiếu nại hành chính cũng như thanh tra, kiểm tra, ... vừa trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoạt động quản lý về giải quyết khiếu nại hành chính vừa là trách nhiệm giải quyết trực tiếp khiếu nại hành chính của chính mình Vì vậy, việc giải quyết của quan thanh tra mang tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm giải quyết hơn các quan thẩm quyền khác trong việc giải quyết khiếu nại hành chính, do đó kết quả giải quyết khiếu nại hành chính cũng đạt... của quan thanh tra mà còn phải xem xét đến cả hoạt động giải quyết khiếu nại hành chính của các quan quản lý nhà nước, vì vậy khi nghiên cứu về thực 30 trạng các quy định của pháp luật hiện hành về vai trò tham mưu trong việc giải quyết khiếu nại hành chính của các quan thanh tra, cần đặt trong tổng thể mối quan hệ tham mưu giữa các quan thanh tra với quan thẩm quyền giải quyết khiếu. .. buộc với khiếu nại lần đầu Đối với khiếu nại lần hai hoặc đối thoại trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại thì đối thoại cũng là một thủ tục quan trọng tính chất quyết định liên quan trực tiếp đến quyết định giải quyết khiếu nại Với ý nghĩa quan trọng như vậy, việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại hành chính được giao cho quan thanh tra do quan thanh tra nằm trong hệ thống hành pháp,... vai trò của quan thanh tra trong việc tham mưu giải quyết khiếu nại hành chính Giải quyết khiếu nại hành chính là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết quan thanh tra thực hiện tham mưu trong việc xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại Cụ thể: Một là, quan thanh tra tham mưu trong hoạt động đối thoại Trong việc giải quyết khiếu nại hành chính thì đối thoại là... thủ trưởng quan nhà nước bị khiếu nại; cấp giải quyết lần tiếp theo là thủ trưởng tổ chức Thanh tra nhà nước cấp trên; cấp giải quyết lần thứ ba (đồng thời cũng là cấp giải quyết cuối cùng) là thủ trưởng quan hành chính nhà nước cùng cấp của quan thanh tra cấp trên; Tổng Thanh tra Nhà nước là cấp thẩm quyền giải quyết đối với mọi khiếu nại hành chính Với chế giải quyết khiếu nại này, đã . bởi quyết định, hành vi hành chính. Giải quyết khiếu nại hành chính chỉ được triển khai khi có khiếu nại hành chính. Và giải quyết khiếu nại hành chính. khi giải quyết khiếu nại hành chính, đối tượng xem xét chính là các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại. Kết quả giải quyết khiếu nại chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính.doc, Vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính.doc, Vai trò cơ quan thanh tra giải quyết khiếu nại hành chính.doc, Tính cấp thiết của đề tài, Mục đích và nhiệm vụ của luận văn - Mục đích của luận văn Tình hình nghiên cứu, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Những nội dung mới của luận văn, Khiếu nại hành chính, Khái quát về cơ quan thanh tra

Từ khóa liên quan