Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 148 potx

17 931 7
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 07:20

Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 26/06/2010 Trung Tâm Tin Học Ca 3 - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD : . . . . . . . . . . . . đề: 148 Câu 1. Giả sử có 2 bảng A và B có quan hệ 1-N với nhau, nếu muốn xóa một mẩu tin trong bảng A (bảng 1) thì Access cũng tự động xóa mẩu tin liên quan trong bảng B (bảng nhiều), trong liên kết (relationship) của 2 bảng này ta chọn: A. Cascade Delete Related Records B. Không thực hiện được yêu cầu trên C. Enforce Referential Integrity D. Cascade Update Related Fields Câu 2. Biết field LoaiHang có kiểu Text và chỉ nhận các giá trị X,Y, hãy chọn thuộc tính Validation Rule đúng nhất cho field LoaiHang: A. "X or Y" B. "X and Y" C. "X" or "Y" D. "X" and "Y" Câu 3. Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định kiểu dữ liệu của trường, ta xác định tên kiểu dữ liệu tại cột A. Field Type B. Field Properties C. Description D. Data Type Câu 4. Hãy cho biết loại cập nhật cấu trúc nào dưới đây luôn có thể thực hiện được với một bảng (table): A. Xóa một field không phải là khóa chính B. Thay đổi tên của một field không phải là khóa C. Thêm một vài field mới D. Tất cả đều được Câu 5. Trong Access, muốn tạo form theo cách dùng Wizard , ta chọn A. Create form by design view B. Create form by using Wizard C. Create form in design view D. Create form for using Wizard Câu 6. Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GioiTinh là True. Khi đó field GioiTinh được xác định kiểu dữ liệu gì ? A. Text B. Yes/No C. True/False D. Date/Time Câu 7. Cách nào nêu dưới đây có thể nhập dữ liệu cho bảng (Table)? A. Nhập bằng câu lệnh SQL B. Nhập trực tiếp từ bàn phím vào bảng C. Nhập từ bàn phím nhờ biểu mẫu (Form). D. Tất cả đều đúng. Câu 8. Thao tác nào với báo cáo (Report) được thực hiện cuối cùng? A. Chọn table , query B. Thực hiện tổng hợp dữ liệu C. Sắp xếp và phân nhóm dữ liệu D. In báo cáo Câu 9. Cách nào nêu dưới đây không thể nhập dữ liệu cho bảng (table)? A. Nhập từ bàn phím nhờ biểu mẫu (Form) B. Nhập trực tiếp từ bàn phím vào bảng C. Nhập qua báo cáo (Report) D. Nhập bằng câu lệnh SQL Câu 10. Giả sử có 2 bảng A và B có quan hệ 1-N với nhau, nếu muốn thêm dữ liệu một mẩu tin trong bảng A (bảng 1) thì Access cũng tự động thêm dữ liệu mẩu tin liên quan trong bảng B (bảng nhiều), trong liên kết (relationship) của 2 bảng này ta chọn: A. Không thực hiện được yêu cầu trên B. Cascade Delete Related Records C. Cascade Update Related Fields D. Enforce Referential Integrity Câu 11. Giả sử, trường Email có giá trị là : 1234@yahoo.com . Hãy cho biết trường Email có kiểu dữ liệu gì ? 1 A. Currency B. Text C. Yes/No D. Number 2 Câu 12. Liên kết bảng cho phép: A. Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu B. Tránh được dư thừa dữ liệu C. Có thể lập danh sách tổng hợp các thông tin từ bảng liên kết D. Tất cả các câu trên Câu 13. Hãy chọn các cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống của câu phát biểu sau đây:"Để tìm các bản ghi trong hai bảng có cùng các giá trị tại các trường tương ứng, trước tiên cần ……………… các bảng." A. đổi tên trường muốn liên kết B. thiết kế C. nhập dữ liệu D. liên kết Câu 14. Câu nào sai trong các câu sau đây: A. Việc cập nhật dữ liệu trên Form thực chất là cập nhật dữ liệu trên table nguồn B. Form chứa dữ liệu nên việc xóa record nào đó trên Form không ảnh hưởng gì đến dữ liệu của table nguồn C. Có thể tự thiết kế Form bằng cách kích đúp vào Create form by using wizard D. Không thể chỉnh sửa được Form sau khi tạo Form bằng wizard (Create form by using wizard) Câu 15. Trong của sổ CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. File/New/Blank Database B. Create Table in Design View C. Create Table entering data D. Nhấp đúp <tên tập tin> Câu 16. Để tạo nút lệnh giúp người dùng thao tác các lệnh một cách dễ dàng, đối tượng nào của Access làm được điều này? A. Form : Datasheet view B. Table: Datasheet view C. Form : Form view D. Form: Design view Câu 17. Hãy cho biết ý kiến nào là sai . Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu access cho phép: A. Xem từng bản ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi) B. Xem từng nhóm bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một hàng C. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung các bản ghi. D. Xem cấu trúc bảng. Câu 18. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây không làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng? A. Thêm một field vào cuối bảng B. Chèn một field vào giữa các field hiện có C. Đổi tên một field D. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 19. Sắp xếp các bước theo thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng: 1. Hiển thị hai bảng muốn tạo liên kết 2. Mở cửa sổ Relationships 3. Kéo thả trường liên kết giữa hai bảng 4. Kích vào nút create A. 2-1-3-4 B. 2-4-3-1 C. 2-1-4-3 D. 2-3-4-3 Câu 20. Tính chất Field size của trường kiểu Text dùng để: A. Đặt tên nhãn cho cột B. Qui định số cột chứa số lẻ C. Định dạng ký tự gõ vào trong cột D. Ấn định số ký tự tối đa chứa trong trường đó 3 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 26/06/2010 Trung Tâm Tin Học Ca 3 - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD : . . . . . . . . . . . . đề: 182 Câu 1. Ta có thể sửa dữ liệu trong A. Table B. Form C. Query D. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 2. Tính chất Caption dùng để: A. Định dạng ký tự gõ vào trong cột B. Đặt tên tiếng Việt đầy đủ cho cột, thay thế tên trường khi hiển thị bảng dưới dạng Datasheet view C. Ấn định số ký tự tối đa chứa trong trường đó D. Qui định số cột chứa số lẻ Câu 3. Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu access cho phép: A. Xem một số trường của mỗi bản ghi B. Xem nội dung các bản ghi (record) C. Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác D. Tất cả đều đúng Câu 4. Trong CSDL đang làm việc, để mở một table đã có, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Create Table entering data B. Nhấp đúp <tên table> C. File/New/Blank Database D. Create Table in Design View Câu 5. Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GioiTinh là True. Khi đó field GioiTinh được xác định kiểu dữ liệu gì ? A. Date/Time B. True/False C. Yes/No D. Text Câu 6. Tập tin Access được gọi là: A. Tập tin dữ liệu B. Bảng C. Tập tin cơ sở dữ liệu D. Tập tin truy cập dữ liệu Câu 7. Cách nào nêu dưới đây không thể nhập dữ liệu cho bảng (table)? A. Nhập bằng câu lệnh SQL B. Nhập trực tiếp từ bàn phím vào bảng C. Nhập từ bàn phím nhờ biểu mẫu (Form) D. Nhập qua báo cáo (Report) Câu 8. Giả sử có 2 bảng A và B có quan hệ 1-N với nhau, nếu muốn thêm dữ liệu một mẩu tin trong bảng A (bảng 1) thì Access cũng tự động thêm dữ liệu mẩu tin liên quan trong bảng B (bảng nhiều), trong liên kết (relationship) của 2 bảng này ta chọn: A. Không thực hiện được yêu cầu trên B. Cascade Update Related Fields C. Enforce Referential Integrity D. Cascade Delete Related Records Câu 9. Sắp xếp các bước theo thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng: 1. Hiển thị hai bảng muốn tạo liên kết 2. Mở cửa sổ Relationships 3. Kéo thả trường liên kết giữa hai bảng 4. Kích vào nút create A. 2-1-4-3 B. 2-1-3-4 C. 2-3-4-3 D. 2-4-3-1 Câu 10. Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện A. Nháy phải chuột lên tên bảng cần nhập B. Nháy trái chuột lên tên bảng cần nhập 4 C. Nháy đúp phải chuột lên tên bảng cần nhập D. Nháy đúp trái chuột lên tên bảng cần nhập Câu 11. Khả năng nào dưới đây không phải là khả năng của biểu mẫu (form) A. Thiết kế và chỉnh sửa cấu trúc của bảng nguồn B. Sắp xếp dữ liệu C. Nhập và hiển thị dữ liệu D. In dữ liệu dưới dạng bảng hay biểu mẫu Câu 12. Trong khi tạo cấu trúc bảng, muốn thay đổi kích thước của trường (field), ta xác định giá trị mới tại dòng A. Description B. Field Size C. Data Type D. Field Name Câu 13. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng (table)? A. Thêm một fiedl vào cuối bảng. B. Chèn một field vào giữa các field hiện có C. Đổi tên một field D. Thay đổi kiểu dữ liệu của một field Câu 14. Thao tác nào với báo cáo (Report) được thực hiện cuối cùng? A. Thực hiện tổng hợp dữ liệu B. Sắp xếp và phân nhóm dữ liệu C. Chọn table , query D. In báo cáo Câu 15. Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. File/New/Blank Database B. Create Table in Design View C. File/Open/<tên tập tin> D. Create table by using wizard Câu 16. Sau khi thiết kế xong bảng, nếu ta không chỉ định khóa chính thì: A. Access không cho phép nhập dữ liệu B. Access không cho phép lưu bảng C. Access đưa ra lựa chọn là tự động tạo trường khóa chính cho bảng D. Cả 3 câu trên đều sai Câu 17. Trong khi làm việc với cấu trúc bảng , muốn chèn thêm một trường (field) mới, ta thực hiện : A. File - Insert Rows B. Edit - Insert Rows C. Insert - Rows D. Tools - Insert Rows Câu 18. Điều kiện để tạo liên kết ( Relationships) giữa hai bảng là : A. Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu B. Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu C. Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số D. Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu chuỗi Câu 19. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc các record theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng A. Record/Sort/Sort Ascending B. Record/Fillter/Fillter By Form C. Record/Fillter By Selection D. Insert/Column Câu 20. Tên của tập tin trong Access bắt buộc phải đặt trước hay sau khi tạo cơ sở dữ liệu: A. Đặt tên tập tin sau khi đã tạo cơ sở dữ liệu B. Đặt tên tập tin trước rồi mới tạo cơ sở dữ liệu sau C. Cả 2 câu A,B đều đúng. D. Cả 2 câu A,B đều sai. 5 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 26/06/2010 Trung Tâm Tin Học Ca 3 - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD : . . . . . . . . . . . . đề: 216 Câu 1. Muốn chuyển từ chế độ thiết kế Table(Design view) sang chế độ trang dữ liệu (Datasheet View) và ngược lại, ta thực hiện: A. Kích vào File/Datasheet view B. Kích vào Table/Datasheet C. Kích vào biểu tượng View trên thanh công cụ D. Đóng cửa sổ thiết kế Table lại Access tự động mở ra chế độ nhập dữ liệu Câu 2. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc các record theo ô dữ liệu đang chọn, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. Insert/Column B. Record/Fillter/Fillter By Form C. Record/Sort/Sort Ascending D. Record/Fillter By Selection Câu 3. Khi tạo khóa chính cho một trường thì giá trị nhập vào trong trường đó A. Bắt buộc giống nhau B. Có thể giống nhau C. Không được giống nhau D. Cả 3 câu tên đều sai. Câu 4. Có thể hiển thị dữ liệu ở trường (Field) Text toàn là chữ hoa, bất luận đã nhập như thế nào? A. Ở thuộc tính Format của trường chỉ định, nhập vào > B. Ở thuộc tính Format của trường chỉ định, nhập vào < C. Ở thuộc tính Field Size của trường chỉ định, nhập vào > D. Ở thuộc tính Require trường chỉ định, nhập vào > Câu 5. Trong Acess để tạo CSDL mới, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. Create table by using wizard B. File/Open/<tên tập tin> C. Create Table in Design View D. File/New/Blank Database Câu 6. Hãy cho biết ý kiến nào là sai . Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu access cho phép: A. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung các bản ghi. B. Xem từng nhóm bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một hàng C. Xem cấu trúc bảng. D. Xem từng bản ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi) Câu 7. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây không làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng? A. Thêm một field vào cuối bảng B. Chèn một field vào giữa các field hiện có C. Đổi tên một field D. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 8. Trong Access, dữ liệu kiểu ngày tháng được khai báo bằng từ A. Date/Time B. Day/Type C. Date/Type D. Day/Time Câu 9. Giả sử có 2 bảng A và B có quan hệ 1-N với nhau, nếu muốn sửa dữ liệu một mẩu tin trong bảng A (bảng 1) thì Access cũng tự động sửa dữ liệu mẩu tin liên quan trong bảng B (bảng nhiều), trong liên kết (relationship) của 2 bảng này ta chọn: A. Cascade Update Related Fields B. Cascade Delete Related Records 6 C. Enforce Referential Integrity D. Không thực hiện được yêu cầu trên Câu 10. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng (table)? A. Thêm một fiedl vào cuối bảng. B. Đổi tên một field C. Thay đổi kiểu dữ liệu của một field D. Chèn một field vào giữa các field hiện có Câu 11. Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu access cho phép: A. Xem nội dung các bản ghi (record) B. Xem mối liên kết giữa bảng đó với các bảng khác C. Xem một số trường của mỗi bản ghi D. Tất cả đều đúng Câu 12. Sắp xếp các bước theo thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng: 1. Hiển thị hai bảng muốn tạo liên kết 2. Mở cửa sổ Relationships 3. Kéo thả trường liên kết giữa hai bảng 4. Kích vào nút create A. 2-3-4-3 B. 2-1-4-3 C. 2-1-3-4 D. 2-4-3-1 Câu 13. Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường A. Bắt buộc phải viết hoa B. Không phân biệt chữ hoa hay thường C. Tùy theo trường hợp D. Bắt buộc phải viết thường Câu 14. Sau khi thiết kế xong bảng, nếu ta không chỉ định khóa chính thì: A. Access không cho phép nhập dữ liệu B. Access đưa ra lựa chọn là tự động tạo trường khóa chính cho bảng C. Access không cho phép lưu bảng D. Cả 3 câu trên đều sai Câu 15. Các chức năng chính của Access: A. Tính toán và khai thác dữ liệu B. Lập bảng C. Lưu trữ dữ liệu D. Ba câu đều đúng Câu 16. Wizard là phương pháp A. Để chuyển đổi chế độ Datasheet view sang Design view khi thiết kế Table B. Để chuyển đổi chế độ Design view sang Datasheet view khi thiết kế Table C. Tự thiết kế D. Làm theo các bước hướng dẫn của Access Câu 17. Ta có thể sửa dữ liệu trong A. Form B. Table C. Query D. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 18. Biểu mẫu (Form) là một đối tượng trong Access dùng để thực hiện công việc chủ yếu nào A. Tìm kiếm thông tin B. Lập báo cáo C. Xem, nhập, sửa dữ liệu D. Kết xuất thông tin Câu 19. Làm thế nào để hiển thị tên cột của Table khác với tên trường của Table? A. Vào chế độ Design, ở tính chất Caption gõ vào tên cột mới B. Trong cửa sổ trang dữ liệu, kích chuột phải vào tên cột muốn đổi tên, chọn lệnh Rename gõ vào tên mới và nhấn Enter. C. Không thể thực hiện được D. Các câu trên đều sai Câu 20. Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có: A. Khóa chính giống nhau B. Số bản ghi bằng nhau C. Số field bằng nhau D. Tất cả đều sai 7 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 26/06/2010 Trung Tâm Tin Học Ca 3 - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD : . . . . . . . . . . . . đề: 250 Câu 1. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một field đã chọn, Muốn sắp xếp các record theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. Edit/Delete Rows B. Record/Sort/Sort Ascending C. Insert/New Record D. Record/Sort/Sort Descending Câu 2. Biểu mẫu (Form) là một đối tượng trong Access dùng để thực hiện công việc chủ yếu nào A. Kết xuất thông tin B. Lập báo cáo C. Xem, nhập, sửa dữ liệu D. Tìm kiếm thông tin Câu 3. Hãy cho biết ý kiến nào là sai . Với một bảng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu access cho phép: A. Xem từng bản ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một bản ghi) B. Xem đồng thời cấu trúc và nội dung các bản ghi. C. Xem cấu trúc bảng. D. Xem từng nhóm bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một hàng Câu 4. Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, được lưu trữ trên: A. Ram B. Rom C. Đĩa D. CPU Câu 5. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây không làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng? A. Thêm một field vào cuối bảng B. Chèn một field vào giữa các field hiện có C. Đổi tên một field D. Cả 3 câu trên đều đúng Câu 6. Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định tên trường, ta gõ tên trường tại cột A. Name B. Name Field C. File Name D. Field Name Câu 7. Chế độ thiết kế của biểu mẫu (form) nhằm: A. Tìm kiếm thông tin B. Chỉnh sửa thiết kế của biểu mẫu C. Cập nhật dữ liệu D. Lọc, sắp xếp thông tin Câu 8. Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng ? (1) Chọn nút Create (2) Chọn File - New (3) Nhập tên cơ sở dữ liệu (4) Chọn Blank Database A. (1) -> (2) -> (3) -> (4) B. (2) -> (3) -> (4) -> (1) C.(1) -> (2) -> (4) -> (3) D. (2) -> (4) -> (3) -> (1) Câu 9. Sắp xếp các bước theo thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng: 1. Hiển thị hai bảng muốn tạo liên kết 2. Mở cửa sổ Relationships 3. Kéo thả trường liên kết giữa hai bảng 4. Kích vào nút create A. 2-3-4-3 B. 2-1-3-4 C. 2-1-4-3 D. 2-4-3-1 Câu 10. Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoa hay thường 8 A. Tùy theo trường hợp B. Bắt buộc phải viết thường C. Không phân biệt chữ hoa hay thường D. Bắt buộc phải viết hoa Câu 11. Tập tin Access được gọi là: A. Tập tin cơ sở dữ liệu B. Bảng C. Tập tin truy cập dữ liệu D. Tập tin dữ liệu Câu 12. Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu? A. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL B. Cung cấp thiết bị nhớ để lưu trữ CSDL C. Cung cấp môi trường khai thác thông tin của CSDL D. Cung cấp môi trường lưu trữ CSDL Câu 13. Biết field LoaiHang có kiểu Text và chỉ nhận các giá trị X,Y, hãy chọn thuộc tính Validation Rule đúng nhất cho field LoaiHang: A. "X" and "Y" B. "X or Y" C. "X" or "Y" D. "X and Y" Câu 14. Cấu trúc bảng được xác định bởi A. Các field và thuộc tính của nó B. Các record C. Khoá D. Thuộc tính của bảng Câu 15. Câu nào sai trong các câu dưới đây? A. Trong một bảng có thể có nhiều khóa chính. B. Dữ liệu trong cột khoá không được trùng nhau C. Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất. D. Việc xác định khóa phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị các dữ liệu. Câu 16. Khả năng nào dưới đây không phải là khả năng của biểu mẫu (form) A. In dữ liệu dưới dạng bảng hay biểu mẫu B. Sắp xếp dữ liệu C. Thiết kế và chỉnh sửa cấu trúc của bảng nguồn D. Nhập và hiển thị dữ liệu Câu 17. Khi nào thì có thể nhập dữ liệu vào bảng? A. Cả 3 câu trên đều sai B. Ngay sau khi cơ sở dữ liệu được tạo ra C. Bất cứ lúc nào D. Sau khi bảng đã được tạo trong cơ sở dữ liệu Câu 18. Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định kiểu dữ liệu của trường, ta xác định tên kiểu dữ liệu tại cột A. Data Type B. Field Type C. Description D. Field Properties Câu 19. Tính chất Caption dùng để: A. Đặt tên tiếng Việt đầy đủ cho cột, thay thế tên trường khi hiển thị bảng dưới dạng Datasheet view B. Ấn định số ký tự tối đa chứa trong trường đó C. Định dạng ký tự gõ vào trong cột D. Qui định số cột chứa số lẻ Câu 20. Wizard là phương pháp A. Để chuyển đổi chế độ Datasheet view sang Design view khi thiết kế Table B. Để chuyển đổi chế độ Design view sang Datasheet view khi thiết kế Table C. Tự thiết kế D. Làm theo các bước hướng dẫn của Access 9 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 26/06/2010 Trung Tâm Tin Học Ca 4 - Thời gian: 30 phút Họ tên học viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD : . . . . . . . . . . . . đề: 284 Câu 1. Có thể hiển thị dữ liệu ở trường (Field) Text toàn là chữ hoa, bất luận đã nhập như thế nào? A. Ở thuộc tính Format của trường chỉ định, nhập vào > B. Ở thuộc tính Require trường chỉ định, nhập vào > C. Ở thuộc tính Field Size của trường chỉ định, nhập vào > D. Ở thuộc tính Format của trường chỉ định, nhập vào < Câu 2. Khi muốn thiết lập liên kết giữa hai bảng thì mỗi bảng phải có: A. Số bản ghi bằng nhau B. Số field bằng nhau C. Khóa chính giống nhau D. Tất cả đều sai Câu 3. Biết field DIEM có kiểu number chỉ nhận các giá trị từ 0 đến 10, hãy chọn thuộc tính Validation Rule đúng nhất cho field DIEM: A. Diem >=0 and Diem <=10 B. >= 0 and <=10 C. >= 0 or <=10 D. 0 =< Diem <=10 Câu 4. Một trường (field) được thiết kế là bắt buộc phải điền dữ liệu, không được để trống. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ không có công cụ để kiểm soát điều đó. B. Không thể được, chỉ có trường khóa chính mới bắt buộc điền dữ liệu C. Có thể yêu cầu như vậy, nếu điều đó là cần thiết. D. Tất cả đều đúng. Câu 5. Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định tên trường, ta gõ tên trường tại cột A. Field Name B. Name C. File Name D. Name Field Câu 6. Giả sử có 2 bảng A và B có quan hệ 1-N với nhau, nếu muốn xóa một mẩu tin trong bảng B (bảng nhiều) thì Access cũng tự động xóa mẩu tin liên quan trong bảng A (bảng 1), trong liên kết (relationship) của 2 bảng này ta chọn: A. Cascade Delete Related Records B. Cascade Update Related Fields C. Enforce Referential Integrity D. Không thực hiện được yêu cầu trên Câu 7. Dữ liệu của tập tin CSDL trong Access được lưu ở : A. Form B. Report C. Query D. Table Câu 8. Trong Access để mở một CSDL đã có, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng: A. Create table by using wizard B. File/Open/<tên tập tin> C. File/New/Blank Database D. Create Table in Design View Câu 9. Trong Access, muốn tạo form theo cách dùng Wizard , ta chọn A. Create form for using Wizard B. Create form in design view C. Create form by design view D. Create form by using Wizard Câu 10. Trong Access, một bản ghi (record) được tạo thành từ dãy các: A. Bản ghi khác B. Giá trị của trường (field) C. Cơ sở dữ liệu D. Tập tin Câu 11. Phép cập nhật cấu trúc nào nêu dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng (table)? 10 [...]... liệu được lưu trữ trong mỗi trường A 1-c,2 -b, 3-a,4-d B 1-a,2 -b, 3-c,4-d C 1 -b, 2-c,3-d,4-a D 1 -b, 2-d,3-c,4-a Câu 19 Tên của tập tin < /b> trong Access b t buộc phải đặt trước hay sau khi tạo cơ sở dữ liệu: A Đặt tên tập tin < /b> sau khi đã tạo cơ sở dữ liệu B Đặt tên tập tin < /b> trước rồi mới tạo cơ sở dữ liệu sau C Cả 2 câu A ,B đều đúng D Cả 2 câu A ,B đều sai Câu 20 B ng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với... ứng câu mô tả a ,b, c,d thích hợp cho mỗi thuật ngữ 1,2,3,4 sau: 1 Primary key a Dùng để nhập dòng văn b n mô tả trường 2 Field name b Thuộc tính làm cho giá trị chứa trong trường không được giống nhau 3 3 Data type c Tên cột hay tên trường của b ng 4 Description d Xác định loại dữ liệu được lưu trữ trong mỗi trường A 1-a,2 -b, 3-c,4-d B 1 -b, 2-c,3-d,4-a C 1-c,2 -b, 3-a,4-d D 1 -b, 2-d,3-c,4-a Câu 16 Câu nào... Record/Sort/Sort Descending B Insert/New Record C Record/Sort/Sort Ascending D Edit/Delete Rows 13 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 26/06/2010 Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Ca 4 - Thời gian: 30 phút Họ tên học < /b> viên : SBD : đề:< /b> 352 Câu 1 Tập tin < /b> Access được gọi là: A Tập tin < /b> dữ liệu B Tập tin < /b> truy cập dữ liệu C Tập tin < /b> cơ sở dữ liệu D B ng Câu 2 Khi... b ng nhau D Tất cả đều sai 15 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 26/06/2010 Trung Tâm Tin < /b> Học < /b> Ca 4 - Thời gian: 30 phút Họ tên học < /b> viên : SBD : đề:< /b> 386 Câu 1 Tên của tập tin < /b> trong Access b t buộc phải đặt trước hay sau khi tạo cơ sở dữ liệu: A Đặt tên tập tin < /b> trước rồi mới tạo cơ sở dữ liệu sau B Đặt tên tập tin < /b> sau khi đã tạo... cuối cùng? A Chọn table , query B Sắp xếp và phân nhóm dữ liệu C In b o cáo D Thực hiện tổng hợp dữ liệu Câu 20 Wizard là phương pháp A Làm theo các b ớc hướng dẫn của Access B Để chuyển đổi chế độ Datasheet view sang Design view khi thi< /b> t kế Table C Để chuyển đổi chế độ Design view sang Datasheet view khi thi< /b> t kế Table D Tự thi< /b> t kế 11 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi < /b> trắc < /b> nghiệm < /b> tin < /b> học < /b> B - Khoá ngày : 26/06/2010... cơ sở dữ liệu Access, là: A Report (b o cáo) B Form (biểu mẫu) C Query (vấn tin)< /b> D Table (b ng) Câu 18 Giả sử có 2 b ng A và B có quan hệ 1-N với nhau, nếu muốn xóa một mẩu tin < /b> trong b ng A (b ng 1) thì Access cũng tự động xóa mẩu tin < /b> liên quan trong b ng B (b ng nhiều), trong liên kết (relationship) của 2 b ng này ta chọn: A Cascade Delete Related Records B Enforce Referential Integrity C Không thực... trúc b ng B Xem từng b n ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một b n ghi) C Xem từng nhóm b n ghi, mỗi b n ghi tương ứng với một hàng D Xem đồng thời cấu trúc và nội dung các b n ghi Câu 12 Chế độ thi< /b> t kế của biểu mẫu (form) nhằm: A Chỉnh sửa thi< /b> t kế của biểu mẫu B Cập nhật dữ liệu C Tìm kiếm thông tin < /b> D Lọc, sắp xếp thông tin < /b> Câu 13 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là : A Một loại thi< /b> t b ... Trong Access, kiểu dữ liệu số được khai b o b ng từ ? A Number B Curency C Integer D Single Câu 3 Giả sử có 2 b ng A và B có quan hệ 1-N với nhau, nếu muốn sửa dữ liệu một mẩu tin < /b> trong b ng B (b ng nhiều) thì Access cũng tự động sửa dữ liệu mẩu tin < /b> liên quan trong b ng A (b ng 1), trong liên kết (relationship) của 2 b ng này ta chọn: A Cascade Delete Related Records B Enforce Referential Integrity C Cascade... tính B Một loại dữ liệu được lưu trữ trên máy tính C Một loại phần mềm máy tính D Một loại thi< /b> t b hỗ trợ mạng máy tính Câu 14 Giả sử có 2 b ng A và B có quan hệ 1-N với nhau, nếu muốn sửa dữ liệu một mẩu tin < /b> trong b ng A (b ng 1) thì Access cũng tự động sửa dữ liệu mẩu tin < /b> liên quan trong b ng B (b ng nhiều), trong liên kết (relationship) của 2 b ng này ta chọn: A Enforce Referential Integrity B Cascade... cho biết ý kiến nào là sai Với một b ng dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu access cho phép: A Xem cấu trúc b ng B Xem từng nhóm b n ghi, mỗi b n ghi tương ứng với một hàng C Xem từng b n ghi riêng biệt (thông thường mỗi hàng tương ứng với một b n ghi) D Xem đồng thời cấu trúc và nội dung các b n ghi Câu 5 Giả sử có 2 b ng A và B có quan hệ 1-N với nhau, nếu muốn thêm dữ liệu một mẩu tin < /b> trong b ng . trường A. 1-c,2 -b, 3-a,4-d B. 1-a,2 -b, 3-c,4-d C. 1 -b, 2-c,3-d,4-a D. 1 -b, 2-d,3-c,4-a Câu 19. Tên của tập tin trong Access b t buộc phải đặt trước hay sau khi tạo cơ sở dữ liệu: A. Đặt tên tập tin sau. mỗi trường A. 1-a,2 -b, 3-c,4-d B. 1 -b, 2-c,3-d,4-a C. 1-c,2 -b, 3-a,4-d D. 1 -b, 2-d,3-c,4-a Câu 16. Câu nào sai trong các câu sau đây: A. Không thể chỉnh sửa được Form sau khi tạo Form b ng wizard (Create. Số b n ghi b ng nhau B. Khóa chính giống nhau C. Số field b ng nhau D. Tất cả đều sai 15 Sở GD-ĐT Tiền Giang Đề thi trắc nghiệm tin học B - Khoá ngày : 26/06/2010 Trung Tâm Tin Học Ca 4 - Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 148 potx, Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 148 potx, Đề thi trắc nghiệm tin học B - Mã đề 148 potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn