Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế-Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nước.doc

16 1,965 3
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:41

Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế-Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nước.doc Lời mở đầuở nớc ta trong suốt thời gian dài nền kinh tế nớc ta đợc quản lý nặng về hiện vật. Phơng thức trao đổi, phơng pháp chủ yếu dựa trên cơ sở hiện vật. Chính sự trao đổi, phơng pháp cứng nhắc đó làm mất đi tính năng động của nền kinh tế. Hiện nay, Nhà nớc chủ trơng phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế thị tr-ờng, các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế là ngời sản xuất hàng hóa, sản xuất kinh doanh với mục đích trao đổi trên thị trờng thông qua giá trị để thu lời. Chính thị trờng sẽ là nơi thừa nhận, định giá kết quả lao động các doanh nghiệp chứ không ngoài ai khác.Bởi vậy, quan hệ thị trờng đích thực là quan hệ trong đó là ngời sản xuất và ngời tiêu dùng muốn đạt cái lợi về phía mình, cho nên cần lấy sự ngang giá làm tiêu chuẩn. Trong nền kinh tế thị trờng không thể thiếu đợc vai trò của hợp đồng kinh tế. Hợp đồng kinh tế là cơ sở, căn cứ để xác định nhu cầu, xác định kế hoạch, điều này có thể nói hợp đồng kinh tế là công cụ mà Nhà nớc phải sử dụng tốt để điều chỉnh các quan hệ kinh tế. Với công cuộc đổi mới nền kinh tế nh hiện nay cũng nh đổi mới pháp luật về hợp đồng kinh tế, em đã chọn đề tài: "Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế. Trình bày một bản hợp đồng kinh tế một Doanh nghiệp Nhà nớc". Phần ISoạn thảo hợp đồng kinh tếCơ cấu chung của một bản hợp đồng thông thờng gồm 4 phần chính, em xin đợc phân tích nh sau:1. Phần mở đầuPhần mở đầu là một phần của hợp đồng. Tùy thuộc vào loại hợp đồng mà các bên soạn thảo hợp đồng cho phù hợp. Có hai loại mở đầu khác nhau cho hai chủng loại hợp đồng đó là: - Hợp đồng ký kết giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Việt Nam - Hợp đồng ký kết giữa một bên là tổ chức của Việt Nam và một bên là tổ chức nớc ngoàiPhần mở đầu bao gồm:- Quốc hiệu: Là tên nớc, chế độ chính trị của Nhà nớc. Quốc hiệu là tiêu đề cần thiết cho những văn bản mà nội dung của nó mang tính pháp lý. Quốc hiệu đợc viết chính giữa 2/3 bên phải trang đầu tiên của hợp đồng. - Số và ký hiệu hợp đồng: Thờng ghi dới tên văn bản hợp đồng hoặc góc trái của văn bản hợp đồng. Số của hợp đồng đợc đánh cho từng năm, bắt đầu từ ngày 1-1 của năm đó. Phần ký hiệu hợp đồng thờng là chữ viết tắt của tên chủng loại hợp đồng.- Tên hợp đồng: Thờng lấy theo chủng loại cụ thể kèm theo đối tợng của hợp đồng, đợc ghi chữ to đậm chính giữa phía dới quốc hiệu.- Những căn cứ xác lập hợp đồng: Phải nêu những văn bản pháp quy của Nhà nớc điều chỉnh lĩnh vực hợp đồng. Phải nêu cả các văn bản hớng dẫn của các ngành, địa phơng điều chỉnh lĩnh vực hợp đồng đó hoặc đối tợng hợp đồng. - Thời gian, địa điểm ký kết hợp đồng: Trong hợp đồng phải ghi rõ vấn đề này vì nó là mốc quan trọng đánh dấu thời điểm hợp đồng đợc hình thành trong thời gian, không gian cụ thể nào, là bằng chứng chứng minh sự giao dịch giữa các bên. Địa điểm ký kết hợp đồng là địa danh nơi các bên đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng, địa danh cần ghi cụ thể theo sự phân chia ranh giới hành chính hiện hành.Phần mở đầu của hợp đồng ký kết giữa một bên là tổ chức của Việt Nam với một bên là tổ chức của nớc ngoài thông thờng cũng giống nh phần mở đầu của hợp đồng giữa các tổ chức của Việt Nam, tuy nhiên có một số đặc điểm kác nh: không có quốc hiệu, trong phần căn cứ xác lập hợp đồngphần các bên chọn luật áp dụng cho hợp đồng.2. Phần thông tin về chủ thể hợp đồng- Tên chủ thể ký kết hợp đồng (có thể là cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân). Cần ghi đúng tên trong giấy phép thành lập hợp pháp của chủ thể.- Địa chỉ của chủ thể hợp đồng: Là địa chỉ của trụ sở chính của pháp nhân. Yêu cầu ghi rõ số nhà, đờng phố, xóm ấp, phờng xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố.- Điện thoại, Telex, Fax: Việc ghi số điện thoại, Telex, fax giúp các bên trao đổi thông tinh nhanh chóng hơn, giảm bớt chi phí đi lại .- Số tài khoản và tên Ngân hàng giao dịch: Đây là những thông tin cần thiết giúp việc thanh toán hợp đồng, đồng thời tạo điều kiện cho các bên kiểm tra khả năng tài chính của nhau.- Ngời đại diện ký kết hợp đồng: Pháp luật hiện hành qui định, mỗi bên chỉ cần 1 ngời đại diện hợp pháp ký kết hợp đồng, đó có thể là ngời đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền.3. Phần nội dung của văn bản hợp đồngNội dung của văn bản hợp đồng là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể hợp đồng:a. Điều khoản thờng lệ: Là những điều khoản mà nội dung của nó đã đợc qui định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Những nội dung này các bên có thể đa vào hợp đồng nhằm khẳng định lại hoặc để làm tăng tầm quan trọng của nó hoặc cụ thể hóa, nhng không đợc trái với qui định của pháp luật.b. Điều khoản chủ yếu: Là những điều khoản căn bản nhất của hợp đồng, nên bắt buộc các bên phải thỏa thuận ghi vào văn bản của hợp đồng. Nếu thiếu những điều khoản này thì coi nh hợp đồng kinh tế cha đợc ký kết, gồm:- Đối tợng của hợp đồng;- Chất lợng, chủng loại, quy cách, tính đồng bộ của sản phẩm, hàng hóa hoặc yêu cầu kỹ thuật của công việc;- Giá cả;- Bảo hành;- Điều kiện nghiệm thu, giao nhận;- Phơng thức thanh toán;- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;- Chuyển nhợng hợp đồng;- Giải quyết tranh chấp;- Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng;Các điều khoản khác liên quan trực tiếp đến đặc điểm của từng loại hợp đồng kinh tế có thể là điều khoản chủ yếu của loại hợp đồng đó.c. Điều khoản tùy nghi: Là những điều khoản do các bên tự thỏa thuận với nhau khi cha có qui định của Nhà nớc hoặc đã có qui định của Nhà nớc nhng các been đợc phép vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh thực tế của các bên mà không trái với pháp luật.4. Phần ký kết hợp đồngPhần này bao gồm các vấn đề chính sau đây:- Số lợng bản hợp đồng cần ký kết: Quan trọng là các bản hợp đồng phải đảm bảo nội dung giống nhau và có giá trị pháp lý nh nhau.- Chữcủa các bên: Mỗi bên chỉ cần ký vào văn bản hợp đồng, ng-ời đó chính là đại diện hợp pháp của các bên.- Đóng dấu của các bên: Thông thờng hợp đồng ký kết giữa các đơn vị của Việt Nam với nhau thì có dấu đóng lên trên chữcủa đại diện ký kết hợp đồng.5. Phụ lục hợp đồng và các văn bản bổ sung hợp đồnga. Phụ lục hợp đồng: Việc lập văn bản phụ lục hợp đồng đợc áp dụng trong trờng hợp các bên chủ thể hợp đồng cần chi tiết và cụ thể hóa các điều khoản của hợp đồng mà trong hợp đồng không thể hoặc không nên ghi chi tiết, cụ thể trong hợp đồng vì có thể nó làm phức tạp hoặc loãng nội dung của hợp đồng. Nguyên tắc chung là phụ lục hợp đồng đợc ký kết cùng thời điểm với hợp đồng và nội dung của phụ lục không đợc trái với hợp đồng.b. Văn bản điều chỉnh hợp đồng: Là một bộ phận của hợp đồng và có giá trị pháp lý nh hợp đồng. Văn bản điều chỉnh có cơ cấu nh văn bản hợp đồng kinh tế, cụ thể nh sau:- Quốc hiệu;- Tên văn bản điều chỉnh hợp đồng;- Số văn bản (nếu cần);- Thời gian địa điểm lập văn bản điều chỉnh hợp đồng;- Những thông tin cần thiết về các chủ thể hợp đồng;- Lý do lập văn bản điều chỉnh hợp đồng;- Nội dung của văn bản điều chỉnh hợp đồng;- Cam kết của các bên;- Phạm vi điều chỉnh và thời hạn có hiệu lực của văn bản điều chỉnh hợp đồng.- Ký và đóng dấu văn bản điều chỉnh hợp đồng.c. Sự khác nhau giữa phụ lục hợp đồng và văn bản điều chỉnh hợp đồng: Phụ lục hợp đồng đợc soạn thảo cùng thời điểm với hợp đồng chính còn văn bản hợp đồng đợc soạn thảo trong quá trình thực hiện hợp đồng. Cơ cấu của văn bản điều chỉnh hợp đồng tơng tự nh cơ cấu của hợp đồng, còn cơ cấu của văn bản phụ lục hợp đồng đơn giản hơn, chỉ ghi căn cứ vào điều khoản của hợp đồng chính viện dẫn dẫn đến phụ lục. Phần IIPhân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng1. Các điều khoản liên quan đến số lợng, chất lợng của đối tợng hợp đồng- Tùy thuộc vào đối tợng của hợp đồng mà ngời soạn thảo có thể dùng đơn vị đo lờng hợp pháp của Nhà nớc nh: kg, tạ, tấn, cái, chiếc, KW, KV, A, m, m2, m3, tấn/km, giờ, ngày, tháng, v.v để xác định số lợng của đối tợng hợp đồng. Trong trờng hợp dùng phơng pháp tính trọng lợng thì phải ghi cả trọng lợng tịnh và trọng lợng cả bì. Để tạo điều kiện thuận tiện cho các bên thực hiện hợp đồng có thể thỏa thuận tỷ lệ dung sai về số lợng, trong tr-ờng hợp cần thiết có thể qui định Bên bán hoặc Bên mua đợc sử dụng tỷ lệ dung sai đó.- Khi soạn thảo điều khoản về số lợng hàng hóa ta cũng cần lu ý đến tỷ lệ hao hụt, tuy nhiên không phải hàng hóa nào cũng bị hao hụt, và không phải trong bất kỳ hợp đồng nào cũng phải qui định điều khoản về tỷ lệ hao hụt của hàng hóa. Thêm nữa, ta cũng cần chú ý đến điều khoản về giảm trọng lợng do rơi vãi khi hàng hóa thờng hay rơi vãi nh hàng hạt, hàng thể lỏng, hóa chất rắn dễ nóng chảy khi gặp nhiệt độ cao v.v - Khi soạn thảo điều khoản về chất lợng của đối tợng hợp đồng ta lu ý đến đối tợng hợp đồng là hàng hóa hay dịch vụ. Tùy thuộc vào tính chất của từng loại hàng hóa hay dịch vụ mà ta qui định trong hợp đồng cho phù hợp.2. Các điều khoản liên quan đến vấn đề tài chínhTrong quá trình đàm phán, soạn thảo hợp đồng ta phải luôn suy nghĩ xem mình có đang làm chủ tình hình không? Để giải quyết vấn đề này ta phải xem xét toàn bộ hợp đồng, bởi vì các điều khoản về giá cả và thanh toán rất hiếm khi đợc giải quyết một cách hoàn hảo, đơn giản trong các điều khoản tài chính này.a. Những nghĩa vụ bổ sung liên quan đến vấn đề tài chính là những nghĩa vụ có liên quan trực tiếp đến giá cả gồm:- Nghĩa vụ giao hàng tại một thời điểm nhất định có thể liên quan trực tiếp đến vấn đề tài chính.- Các điều kiện về chứng từ, thủ tục để thanh toán. Đây là vấn đề luôn luôn đợc đề cập đến hợp đồng. Ta thờng thấy các yêu cầu thanh toán sẽ chỉ có giá trị khi đã có đủ những chứng từ nhất định, phải chắc chắn là sẽ có những chứng từ cần thiết cho việc thanh toán vào thời điểm kết thúc hợp đồng.- Việc qui định trong hợp đồng không rõ ràng, chính xác, nghiêm ngặt, cụ thể sẽ làm lu mờ đi trách nhiệm của bên kia, cũng có thể phát sinh thêm những khó khăn không mong muốn trong thanh toán.- Giá cả và việc thanh toán có phụ thuộc và việc đo đếm sản phẩm và có cần phải đợc chứng nhận của cơ quan giám định hay cá nhân nào khác không? Nếu có, phơng pháp - đơn vị đo lờng, cơ quan giám định và cách thức tiến hành có đợc ghi nhận rõ ràng trong hợp đồng hay không?- Nếu hợp đồng đợc chia giai đoạn để thanh toán thì ta cần phải biết các điều kiện hết hạn nghĩa vụ thanh toán mỗi giai đoạn là gì?b. Giá cả là bao nhiêu? - Giá cả thỏa thuận trong hợp đồng có phải là cố định cho tất cả mọi trờng hợp không?- Liệu ta có yêu cầu thay đổi thêm hoặc cao hơn tiêu chuẩn kỹ thuật qui định trong hợp đồng không? Ta có phơng pháp để đánh giá về những tiêu chuẩn kỹ thuật đó không?- Điều cần thiết là phải xác định ngay tại thời điểm bắt đầu ký kết hợp đồng xem có thể gặp những tình huống cần thay đổi hay không?c. Vấn đề giá cả khi nào đợc thanh toán và thanh toán nh thế nào?- Ta phải thỏa thuận một cách chính xác khi nào giá cả đợc thanh toán, các giai đoạn thanh toán, các điều kiện thủ tục đợc thanh toán, và việc kiểm tra toàn bộ quá trình thực hiện những yếu tố đó.- Cần chú ý giải quyết vấn đề bảo toàn giá trị đối với dao động của đồng tiền, ta phải qui định một điều khoản ngang giá trong hợp đồng.- Cần thỏa thuận một lãi suất cho số tiền vốn gốc của ta khi cha đợc thanh toán, cũng nên kết hợp cả phần lãi suất với phần vốn gốc cha thanh toán để trả theo lịch trình cụ thể.d. Địa điểm thanh toán và giá trị thực sự sau khi thanh toán- Trong hợp đồng nên qui định cụ thể địa điểm thanh toán cũng nh ngân hàng cần thiết để thực hiện việc thanh toán. Bất kỳ những thỏa thuận nào cần thiết cho việc chuyển giao vốn và mọi thủ tục cần thiết nên đợc sẵn sàng và tìm hiểu một cách chắc chắn.- Khi đã suy nghĩ về giá cả là bao nhiêu, bao giờ nó đợc thanh toán, và đợc thanh toán nh thế nào, thanh toán đâu thì ta cũng không nên quên suy nghĩ về giá trị thực sự sau khi thanh toán.e. Phơng thức thanh toán Tùy thuộc vào đối tợng hợp đồng, ta có thể áp dụng các phơng thức thanh toán sau:- Bằng tiền mặt;- Bằng cách rút từ tài khoản ngân hàng;- Chuyển tiền bằng điện tín;- Bằng hối phiếu;- Bằng séc;- Bằng một số hình thức trao đổi trực tiếp khác .- Phơng thức tín dụng chứng từf. Phơng thức tín dụng chứng từPhơng thức tín dụng chứng từ là một trong những phơng thức thanh toán rất thông dụng trong thanh toán thơng mại quốc tế. Th tín dụng (L/C) là một phơng tiện quan trọng của phơng thức tín dụng chứng từ, không có L/C tất yếu sẽ không có việc giao hàng và phơng thức thanh toán này không đợc xác lập.Th tín dụng là một sự thỏa thuận giữa hai bên, trong đó bên ngân hàng (ngân hàng mở th tín dụng) theo yêu cầu của bên khách hàng (ngời xin mở th tín dụng) sẽ trả tiền cho ngời thứ ba hoặc trả cho bất kỳ ngời nào theo lệnh của ngời thứ ba đó.Trong L/C xác nhận có hai ngân hàng đứng ra cam kết trả tiền cho ngời bán, vì vậy, tính đảm bảo thanh toán của nó rất cao. Trách nhiệm của ngân hàng xác nhận trong L/C này không khác trách nhiệm của ngân hàng mở L/C. Vì thế ngoài việc trả thủ tục phí rất cao cho ngân hàng xác nhận, ngân hàng mở L/C còn phải ký quỹ, tỷ lệ ký quỹ này có khi bằng 100% trị giá của L/C, do đó hai bên phải thỏa thuận xem bên nào sẽ phải trả khoản tiền hoa hồng cho ngân hàng xác nhận.g. Chuyển nhợng quyền sở hữu và rủi roThông thờng quyền sở hữu hàng hóa và rủi ro đợc chuyển giao cùng một thời điểm. - Trớc hết là giải quyết vấn đề quyền sở hữu. Trong các dự thảo điều khoản bảo toàn và chuyển giao quyền sở hữu thông thờng là qui định quyền sở hữu đợc bảo toàn đến tận khi toàn bộ số tiền trong hợp đồng cha đợc thanh toán hết.- Khi soạn thảo vấn đề bảo hiểm trong hợp đồng, cũng nên nhớ rằng những hợp đồng bảo hiểm thông thờng chỉ bảo hiểm những hàng hóa do chính ngời chủ hợp đồng bảo hiểm đó làm chủ, và sẽ chỉ bồi thờng những rủi ro của chính ngời chủhợp đồng bảo hiểm. Ngời bán cần phải chắc chắn rằng, bảo hiểm hợp đồng của ngời mua đã đợc kiểm tra xem xét kỹ và sẽ có giá trị, hoặc ngời bán sẽ thỏa thuận việc mở rộng hợp đồng bảo hiểm của mình.h. Các khoản bồi thờng tiền phạtTrớc tiên phải thống nhất xem có cần thiết phải giải quyết vấn đề bồi thờng trong trờng hợp vi phạm nghĩa vụ hay không? Những khoản nào phải bồi thờng? Bồi thờng toàn bộ hay giới hạn? Việc bồi thờng toàn bộ hay giới hạn có thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật hợp đồng không? Có nên qui định đồng thời cả bồi thờng và phạt đối với một vi phạm không? Để giải quyết những vấn đề đó còn phụ thuộc vào pháp luật của nớc mà các bên chọn để điều chỉnh hợp đồng.4. Các điều khoản bất khả kháng và hoàn cảnh khó khăna. Tính chất của sự kiện đợc coi là bất khả khángĐiều khoản bất khả kháng đợc soạn thảo theo các yêu cầu sau đây:- Một biến cố làm cho ngời vi phạm không thực hiện đợc nghĩa vụ hợp đồng của mình phải là sự kiện khách quan bất ngờ đến từ bên ngoài, vợt ra sự kiểm soát của bên vi phạm và liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.- Tính thuyết phục của sự kiện: Những sự kiện mà có thể dự đoán trớc hay thấy trớc đợc thời điểm ký kết hợp đồng không thể đợc miễn trách nhiệm nếu chúng gây ảnh hởng đến việc không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.- Tính không thể lờng trớc và đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để khắc phục: Các bên chỉ đợc quyền viện dẫn hoàn cảnh bất khả kháng nếu các sự kiện đa ra chứng tỏ rằng các bên không thể lờng trớc đợc các sự kiện và bản thân bên vi phạm đã thi hành mọi biện pháp để khắc phục.b. Hậu quả của các sự kiện không thể thực hiện hợp đồngCác sự kiện đợc dự tính bởi điều khoản bất khả kháng phải là những sự kiện làm cho hợp đồng trở nên không thể thực hiện đợc. Không có hoàn cảnh bất khả kháng, nếu việc thực hiện chỉ trở nên khó khăn, nặng nề hơn.c. Mối liên hệ giữa sự kiện và việc không thực hiện hợp đồngPhải có một sợi dây liên kết liên hệ giữa sự kiện, đề cập trong điều khoản bất khả kháng và việc không thực hiện hợp đồng của bên vi phạm. Hay nói cách khác, phải có mối quan hệ nhân quả giữa sự kiện bất khả kháng và hành vi vi phạm hợp đồng, nếu không bên vi phạm sẽ không đợc miễn trách nhiệm.d. Điều khoản hoàn cảnh khó khăn cụ thểTác động của sự kiện dẫn đến hoàn cảnh khó khăn là tình trạng mất cân bằng về nghĩa vụ tơng ứng giữa các bên làm cho việc thực hiện hợp đồng trở nên vô cùng khó khăn đối với một bên. Các tình huống dẫn đến hoàn cảnh khó khăn có thể là do khách quan, chủ quan hoặc cả hai tạo nên.Trong điều khoản hoàn cảnh khó khăn cần qui định nghĩa vụ thông báo của bên gặp khó khăn cho bên kia biết để bàn biện pháp giải quyết, cũng [...]... các bên có nghĩa vụ thơng lợng lại hợp đồng với thiện ý lấy lại cân bằng trong hợp đồng Trong trờng hợp cần thiết phải có sự can thiệp của bên thứ ba nào đó 5 Kết thúc hợp đồngđiều khoản kết thúc hợp đồng Mục đích của việc soạn điều khoản kết thúc hợp đồng là làm thế nào để giải phóng khỏi các quan hệ hợp đồng cũng nh làm sao ngăn cản bên đối tác thoát khỏi hợp đồng khi họ cha hoàn thành nghĩa vụ... quyết các điều khoản chủ yếu của hợp đồng cũng nh tính pháp lý và khả năng thanh toán của các bên trớc khi ký kết hợp đồng Tất cả các hợp đồng đều phải kết thúc vào một thời điểm nào đó, có thể kết thúc của hợp đồng khi tất cả các nghĩa vụ đã đợc thực hiện đầy đủ Để giải quyết yêu cầu vừa nêu trên, cần cực kỳ cẩn thận trong tất cả các giai đoạn của việc soạn thảo hợp đồng Phải ghi nhớ rằng một ngày... diện bên A Kết luận Việc thực hiện hợp đồngmột chu trình rất đa dạng, phức tạp, đôi khi nó biến đổi rất khác với dự tính ban đầu của các bên thời điểm soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng Do đó, vấn đề nâng cao hiểu biết về các nghiệp vụ soạn thảo hợp đồng kinh tế có ý nghĩa vô cùng quan trọng không những đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng hiện... rất cần thiết phải trang bị những kiến thức này cho những sinh viên khối kinh tế chúng em Nhận thấy việc nghiên cứu các vấn đề pháp lý và nghệ thuật soạn thảo, đặc biệt là việc ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng kinh tế, để các doanh nghiệp có kiến thức pháp lý vững vàng khi tham gia vào thơng mại trong nớc và quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân doanh nghiệp nói riêng và quốc gia... việc soạn thảo hợp đồng Phải ghi nhớ rằng một ngày nào đó nó có thể trở nên vô cùng quan trọng để có thể giải phóng đợc khỏi hợp đồng, hoặc nó sẽ có tác dụng làm giảm nhẹ bớt những hậu quả do việc không thực hiện của bên kia *********************** Trình bày một bản hợp đồng kinh tế tại một Doanh nghiệp Nhà nớc Bên A: công ty xnk tổng hợp I 46, Ngô Quyền Hà Nội, Việt Nam Sau đây đợc gọi là "Bên A" Bên... B" A Về hợp đồng 1 Bên A đảm nhận sản xuất những quần áo đủ đợc qui định trong hợp đồng đợc ký kết giữa 2 bên phù hợp với những điều khoảnđiều kiện chung này, thời gian giao hàng cũng đợc xác định trong hợp đồng đã nói trên 2 Bên A chịu trách nhiệm về thời gian giao hàng với điều kiện bên B cung cấp tất cả nguyên liệu và phụ liệu đồng bộ cùng một lúc đến cảng Hải Phòng trong thời gian hợp lý trớc... mẫu gốc, sơ đồ (bản vẽ), hớng dẫn may và mẫu trên giấy cho các nhà máy của bên A, từ 5 đến 7 ngày trớc khi bắt đầu sản xuất mỗi mặt hàng/đơn đặt hàng để các nhà máy làm mẫu thử 2 Các nhà máy của bên A phải làm 3 mẫu đối trên cơ sở hớng dẫn và mẫu trên giấy và gửi cho nhân viên kỹ thuật của bên B đánh giá kỹ thuật 3 Các nhà máy của bên A phải xuất trình cho kỹ thuật viên của bên B xem mẫu của mỗi mặt hàng... giải quyết theo điều lệ trọng tài của tổ chức Trọng tài Ngoại của nớc thứ ba theo thỏa thuận của cả hai bên 2 Quyết định của trọng tài là chung thẩm và ràng buộc đối với 2 bên và Điều kiện chung này trên cơ sở CMP đợc lập thành 09 văn bản bằng tiếng Anh Mỗi bê giữ 03 bản có giá trị tơng đơng, có hiệu lực kể từ ngày ký kết Bên A sẽ gửi 1 bản cho các nhà máy tham khảo Hợp đồng này làm tại Hà Nội, ngày 5... giao hàng 7 Các nhà máy của bên A phải thông báo cho bên B và kỹ thuật viên của họ kiểm tra hàng lần cuối cùng 2 ngày trớc khi giao hàng Nếu sau khi kết thúc kiểm tra, một phần bị từ chối, các nhà máy vẫn có thời gian để sửa chữa và đảm bảo giao hàng 8 Sau khi giao thành phần các nhà máy của bên A sẽ gửi 2 mẫu cỡ nhỏ của mỗi mặt hàng giao cho bên B làm mẫu giao hàng 9 Trong trờng hợp bên A sản xuất... viên đồng ý trớc khi cắt 4 Trong trờng hợp sử dụng vải ngoài hoặc vải lót, phụ kiện nhiều hay ít hơn phải có sự đồng ý bằng văn bản của kỹ thuật viên trớc khi tiến hành cắt may Nếu không bên B sẽ tính trả lại trong trờng hợp không có chữcủa kỹ thuật viên 5 Mọi phát sinh về mẫu trên giấy và may sẽ phải thông báo ngay cho kỹ thuật viên của bên B biết trớc khi tiếp tục sản xuất 6 Đại diện tùy quyền của . về hợp đồng kinh tế, em đã chọn đề tài: " ;Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế. Trình bày một. tế. Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nớc". Phần ISoạn thảo hợp đồng kinh tế Cơ cấu chung của một bản hợp đồng thông thờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế-Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nước.doc, Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế-Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nước.doc, Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế-Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nước.doc, Phần mở đầu Phần thông tin về chủ thể hợp đồng, Phần nội dung của văn bản hợp đồng Phần ký kết hợp đồng Phụ lục hợp đồng và các văn bản bổ sung hợp đồng, Các điều khoản liên quan đến số lợng, chất lợng của đối tợng hợp đồng Các điều khoản liên quan đến vấn đề tài chính, Các điều khoản bất khả kháng và hoàn cảnh khó khăn, Về hợp đồng Cung cấp nguyên liệu Hớng dẫn và kiểm tra may, Giao hàng Thanh toán Trọng tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn