Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong nước.doc

12 931 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:41

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong nước.doc Mục lụcLời Giới Thiệu 2Sơ Lợc Về Luật Đất Đai 3Chế Độ Sử Dụng Đất Đai .31. Chủ Thể Sử Dụng Đất . 3 2. Khách Thể Quyền Sử Dụng Đất 4 3. Nội Dung Của Chế Độ Sử Dụng Đất Đai . 4 A. Quyền Nghĩa Vụ Của Ng ời Sử Dụng Đất Các Tổ Chức, Hộ Gia Đình Nhân Trong N ớc: 4 B. Quyền Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức Nhân N ớc Ngoài (gọi tắt ng ời nứơc ngoài) 11 Tài liệu tham khảo .121Lời Giới Thiệu"Đất mẹ, sức lao động cha, sản sinh ra mọi của cải vật chất" (1)."Đất đai một trong những của cải quý nhất của loài ngời, nó tạo điều kiện cho sự sống của thực vật, động vật con ngời trên trái đất" (2).Dới góc độ chính trị- pháp lý, đất đai một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia gắn liền với chủ quyền quốc gia. Nhng mặt khác, nhà nớc đại diện cho chủ quyền cuả quốc gia, để bảo vệ chủ quyền đó nhà nớc phải luôn luôn thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ đất đai khỏi có sự xâm phạm của bên ngoài bị kiệt quệ "Mỗi bớc tiến của nông nghiệp t bản chủ nghĩa một bớc tiến không những trong nghệ thuật bóc lột ngời lao động mà còn một bớc tiến về mặt làm cho đất đai bị kiệt quệ" (3). Chỉ có dới chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm đợc các điều kiện làm cho đất đai ngày càng phát triển đợc vai trò to lớn của nó. Dới chủ nghĩa xã hội, việc khai thác sử dụng các tài nguyên thiên nhiên, trong đó có đất đai, phải bảo đảm nguyên tắc phục vụ lợi ích của toàn xã hội. Vì thế, việc quản lý sử dụng tốt đất đai nhiệm vụ của toàn xã hội. Mà trớc hết nhiệm vụ của mọi công dân phải hiểu biết rõ về quyền nghĩa vụ của ngời sử dụng đất đai theo pháp luật đất đai. (1) Các - Mác- Angghen, tuyển tập, tập 23 trang 189, NXB Sự thật năm 1979(2) Những quy định về quản lý sử dụng ruộng đất, NXB Nông nghiệp năm 1980(3) Các- Mác T bản, quyển 1, tập 2, trang 259- 260, NXB Sự thật năm 19792Sơ Lợc Về Luật Đất ĐaiNhà nớc chủ sở hữu duy nhất tuyệt đối với đất đai, có đầy đủ các quyền năng chiếm hữu, sử dụng định đoạt số phận pháp lý của đất đai. Các tổ chức nhân với t cách ngời sử dụng đất của Nhà nớc thực hiện một cách trực tiếp quyền chiếm hữu sử dụng đất đai. Mối quan hệ giữa nhà nớc với t cách ngời sở hữu thống nhất quản lý toàn bộ đất đai trong cả nớc với ngời sử dụng đất làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt những quan hệ pháp luật đất đai. Mà quan hệ đất đai ở Việt Nam chủ yếu xoay quanh các mối quan hệ này. Nh vậy, có thể khái niệm rằng: Luật đất đai một nghành luật độc lập trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh những quan hệ đất đai hình thành trong quá trình chiếm hữu, sử dụng định đoạt số phận pháp lý của đất đai, nhằm sử dụngđạt hiệu quả kinh tế cao phù hợp với lợi ích của nhà nớc ngời sử dụng đất Chế Độ Sử Dụng Đất Đai1. Chủ Thể Sử Dụng Đất Chủ thể sử dụng đất những tổ chức, hộ gia đình, nhân (gọi tắt ngời sử dụng đất)đợc nhà nớc giao đất hoặc nhà nớc cho thuê đất để sử dụng, bao gồm: - Ngời sử dụng đất đợc nhà nớc giao đất: + Các tổ chức kinh tế + Đơn vị trang nhân dân+ Cơ quan nhà nớc+ Các tổ chức chính trị, xã hội+ Hộ gia đình nhân- Ngời sử dụng đất đợc nhà nớc cho thuê: + Tổ chức, hộ gia đình, nhân trong nớc+ Tổ chức, nhân nớc ngoài, ngời Việt Nam định c tại nớc ngoài32. Khách Thể Quyền Sử Dụng ĐấtLà một vùng đất nhất định mà nhà nớc giao cho các chủ thể sử dụng đất. Trên những diện tích đất đó nhà nớc xác định mục đích sử dụng, phạm vi sử dụng thời gian sử dụng . Ngời sử dụng đất đợc quyền hớng tới việc khai thác hởng các lợi ích vật chất thu đợc từ việc khai thác đó3. Nội Dung Của Chế Độ Sử Dụng Đất ĐaiBao gồm các quyền nghĩa vụ của các chủ thể sử dụng đất. Khi tham gia vào các quan hệ pháp luật đất đai, các tổ chức nhân trở thành chủ thể mang quyền nghĩa vụ pháp lý. Quyền nghĩa vụ của họ đợc pháp luật quy định cụ thể, chặt chẽ đợc coi chuẩn mực để đảm bảo sự đúng đắn trong các mối quan hệ giữa Nhà nứơc với ngời sử dụng đất giữa những ngời sử dụng đất với nhau, đồng thời đợc coi cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm của ngời sử dụng đất trong việc thực hiện pháp luật đất đaiA. Quyền Nghĩa Vụ Của Ngời Sử Dụng Đất Các Tổ Chức, Hộ Gia Đình Nhân Trong Nớc: * Quyền của ng ời sử dụng đất - Đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng th pháp lý xác định quyền sử dụng đất đai hợp pháp của ngời sử dụng. Đây một trong những quyền rất quan trọng, đợc ngời sử dụng đất rất quan tâm. Thông qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà nớc xác lập mối quan hệ pháp lý giữa nhà nớc (với t cách chủ sở hữu đất đai)với các tổ chức các nhân đợc nhà nớc giao đất cho sử dụng. Mặt khác, giấy chứng nhận còn có ý nghĩa xác định phạm vi, giới hạn quyền nghĩa vụ mà mỗi ngời sử dụng đất đợc phép thực hiện (ranh giới sử dụng đất, thời hạn mục đích sử dụng )Tổ chức nhân nào sử dụng đất đai hợp pháp thì đợc cơ quan nhà nớc có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Cơ quan Nhà nứơc có thẩm quyền còn xét cấp giấy chứng nhận cho ngời sử dụng đất ổn định, đợc Uỷ ban nhân dân xã, phờng, thị trấn xác nhậnGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn bao gồm nội dung pháp lý nội dung kinh tế, trong một số mối quan hệ chuyển dịch quyền sử dụng đất, giấy chứng nhậngiá trị nh một tấm "ngân phiếu"- Hởng thành quả lao động kết quả đầu t trên đất đợc giao 4Thành quả lao động, kết quả đầu t những sản phẩm lao động hoặc đầu t của ngời sử dụng đất bao gồm: + Những tài sản gắn liền với đất nh: nhà cửa, vật kiến trúc khác, cây trồng + Khả năng sinh lợi, lợi thế đợc tạo nên trong quá trình sử dụng đất nh cải tạo, khai phá, san lấp, tôn tạo . + Sản phẩm thu hoạch từ cây trồng vật nuôiNgời sử dụng đợc pháp luật bảo hộ quyền hởng một cách tuyệt đối tất cả thành quả lao động đầu t trên đất đợc giao - Chuyển quyền sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật Thực chất của việc chuyển nhợng quyền sử dụng nhà nớc thông qua việc công nhận tính hợp pháp của các hành vi tự điều chỉnh đất đai giữa những ngời sử dụng để xác lập nên quyền sử dụng đất cho chủ thể mới mà không cần thiết phải thông qua các thủ tục, trình tự thu hồi đất của ngời này giao cho ngời kia Việc chuyển quyền sử dụng đã đợc đề cập trong luật đất đai năm 1988 chỉ giới hạn trong các trờng hợp sau đây: - Khi hộ nông dân vào hoặc ra hợp tác xã, tập doàn sản xuất nông, lâm nghiệp - Khi hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông, lâm nghiệp nhân thoả thuận đổi đất cho nhau để tổ chức lại sản xuất - Khi ngời đợc giao đất chuyển đi nơi khác hoặc đã chết mà thành viên trong hộ của ngời đó vẫn còn tiếp tục sử dụng đất đó Tuy nhiên, các quy định trên đây không đáp ứng đợc đòi hỏi phát sinh từ thực tế cuộc sống đó nhu cầu chuyển dịch đất đai tất yếu trong bất kỳ xã hội nào. Nhà nứơc chỉ có thể duy trì đợc chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai mà vẫn đạt đợc hiệu quả kinh tế từ việc sử dụng đất đai khi mở rộng các quyền năng cho ngời sử dụng đất trong đó có quyền sử dụng (bao gồm quyền chuyển đổi, chuyển nh-ợng, thừa kế, thế chấp, cho thuê)Việc nhà nớc cho phép hộ gia đình nhân sử dụng đất đợc quyền chuyển quyền sử dụng có ý nghĩa rất to lớn Thứ nhất, khắc phục tình trạng đất đai đang phân tán, manh mún;sản xuất vẫn mang tính tự cung, tự cấp, thuần nông, trong khi chủ trơng của Đảng xây dựng nền kinh tế theo hớng sản xuất hàng hoá. Quy định này góp phần vào việc đẩy nhanh quá trình tích tụ tập trung đất đai vào tay những ngời có khả năng, 5có điều kiện khai thác đất đai có hiệu quả. Góp phần vào việc phân công lại lao động trong nông thônThứ hai, quy định này làm giản tiện thủ tục hành chính không cần thiết nh thu hồi đất, giao đất Nhng vẫn đảm bảo đợc tính đúng đắn của pháp luật khi điều chỉnh các quan hệ đất đai thay đổi trong cuộc sống;đó việc chuyển dịch vẫn phải tuân theo các trình tự thủ tục pháp lý nhất định các nguyên tắc nhất định: - Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất ở nông thôn làm tại Uỷ ban nhân dân xã;ở đô thị làm tại Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh- Thủ tục chuyển nhợng quyền sử dụng đất ở nông thôn làm tại Uỷ ban nhân dân huyện;ở đô thị làm tại Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơngNguyên tắc của việc chuyển quyền: - Đảm bảo quyền lợi chính đáng của ngời sử dụng đất đồng thời khuyến khích họ đầu t công sức vật t;tiền vốn vào việc sử dụng đất đai có hiệu quả. Quản lý chặt chẽ hạn chế việc chuyển đất nông nghiệp vào các mục đích khác- Đất giao sử dụng vào mục đích nào ngời nhận chuyển vẫn phải sử dụng vào mục đích đó;giao theo thời hạn nào thì ngời nhận chuyển đợc sử dụng hết thời hạn đó - Phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của 2 bên- Việc chuyển quyền sử dụng phải đợc thực hiện trên cơ sở giá trị sử dụng- khả năng sinh lợi của đất để giải quyết lợi ích vật chất giữa 2 bên Bên cạnh việc thừa nhận quyền chuyển quyền sử dụng đất, nhà nớc cũng nghiêm cấm việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép quy định những trờng hợp sau đây không đợc phép chuyển quyền: - Đất sử dụng không có giấy tờ hợp pháp - Đất giao cho các tổ chức mà pháp luật quy định không đợc chuyển quyền sử dụng - Đất đang tranh chấp Các quyền năng cụ thể của hộ gia đình nhân trong việc chuyển quyền sử dụng Quyền chuyển đổi: Điều 74 luật đất đai quy định 6Hộ gia đình, nhân sử dụng đất nông, lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở do nhu cầu sản xuất đời sống, đợc quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đó theo đúng mục đích, thời hạn đợc giao Chuyển đổi quyền sử dụng đất phơng thức đơn giản nhất của việc chuyển quyền sử dụng. Hành vi này chỉ bao hàm việc "đổi đất lấy đất"giữa các hộ gia đình nhân đợc nhà nớc giao đất để sử dụng nhằm mục đích chủ yếu tổ chức lại sản xuất cho phù hợp, khắc phục tình trạng manh mún, phân tán đất đai hiện nayQuyền chuyển nhợng: Điều 75 luật đất đai quy định Hộ gia đình, nhân sử dụng đất nông, lâm nghiệp đựơc chuyển nhợng quyền sử dụng đất trong các trờng hợp sau đây: - Chuyển đi nơi khác- Chuyển sang làm nghành nghề khác - Không còn khả năng trực tiếp lao độngHộ gia đình, nhân sử dụng đất ở, do chuyển đi nơi khác hoặc không còn nhu cầu ở đợc chuyển nhợng quyền sử dụng đất Chuyển nhợng quyền sử dụng đất việc chuyển quyền sử dụng cho ngời khác trên cơ sở có giá;trong trờng hợp này ngời nhận đất phải trả cho ngời chuyển quyền một khoản tiền ứng với mọi chi phí mà họ đã bỏ ra để có đợc quyền sử dụng đất cũng nh chi phí đầu t làm tăng giá trị của đất Chuyển nhợng quyền sử dụng đất khác với việc mua bán đất đai ở chỗ: - Đất đai thuộc sở hữu toàn dân việc chuyển quyền chỉ đợc thực hiện trong thời hạn đợc giao quyền sử dụng, cũng nh trong phạm vi hạn mức mà pháp luật quy định - Nhà nớc có quyền điều tiết địa chênh lệch thông qua việc thu thuế chuyển quyền, thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất (khi chuyển đất nông nghiệp sang các mục đích khác)Quyền thừa kế: Điều 76 luật đất đai quy định - nhân đợc nhà nớc giao đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản sau khi chết thì quyền sử dụng đất họ đợc để lại cho những ngời thân thừa kế theo quy định của pháp luật thừa kế- Hộ gia đình đợc nhà nớc giao đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản nếu trong hộ có thành viên chết thì các thành viên khác trong hộ đ-7ợc quyền tiếp tục sử dụng diện tích đất mà nhà nớc đã giao cho hộ. Trong trờng hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào thì nhà nớc thu hồi đất - nhân, thành viên của hộ gia đình đợc nhà nớc giao đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở sau khi chết thì quyền sử dụng đất họ đợc để lại cho những ngời thân thừa kế theo quy định của pháp luật thừa kếQuan hệ thừa kế một dạng đặc biệt của quan hệ chuyển nhợng, nội dung của quan hệ này vừa mang ý nghĩa kinh tế vừa mang ý nghĩa chính trị- xã hội Để đạt đợc mục đích cuối cùng đất đai đợc tập trung vào tay những ngời có khả năng, điều kiện canh tác để hạn chế đến mức tối đa khả năng coi đất đai phơng tiện để bóc lột sức lao động của ngời khác, pháp luật quy định ngời thừa kế phải ngời trực tiếp sản xuất (Trong trờng hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào thì nhà nớc thu hồi đất)Quyền thế chấp: Điều 77 luật đất đai quy định Hộ gia đình, nhân sử dụng đất nông, lâm nghiệp để trồng rừng đợc thế chấp quyền sử dụng đất tại các ngân hàng của nhà nớc, các tổ chức tín dụng Việt Nam do nhà nớc cho phép thành lập để vay vốn sản xuấtHộ gia đình, nhân sử dụng đất ở, do nhu cầu sản xuất đời sống đợc thế chấp quyền sử dụng đất đồi với các tổ chức kinh tế, nhân Việt Nam trong nớcThế chấp quyền sử đất trong quan hệ tín dụng một quy định mới về việc (chuyển quyền sử dụng đất không đầy đủ). Việc quy định ngời sử dụngquyền thế chấp, quyền sử đụng đất đã giải quyết một số vấn đề cơ bản sau đây: - Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình nhân đợc vay vốn để phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu cấp thiết, chính đáng của ngời lao động - Tạo cơ sở pháp lý cở sở thực tế cho ngân hàng tổ chức tín dụng cũng nh ngòi cho vay khác thực hiện đợc chức năng bảo đảm đợc quyền lợi của họ Quyền cho thuê: Điều 78 luật đất đai quy định Hộ gia đình, nhân sử dụng đất nông để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản do hoàn cảnh neo đơn, khó khăn do chuyển sang làm nghề khác nhng cha ổn định hoặc thiếu sức lao động thì đợc cho ngời khác thuê đất với thời hạn không quá 3 năm. Trờng hợp đặc biệt khó khăn, thời hạn cho thuê có thể dài hơn do chính phủ quy định, ngời thuê đất phải sử dụng đúng mục đích 8Cho thuê đất một dạng chuyển quyền sử dụng nhng thời gian không quá 3 năm trong các điều kiện rất hạn chế đối với khó khăn gia đình bản thân Việc cho thuê đất phải đợc tiến hành trực tiếp giữa ngời cho thuê ngời có khả năng, điều kiện sử dụng đất Ngời thuê quyền sử dụng đất phải sử dụng đúng mục đích thời hạn của đất này Tóm lại: Từ định chế "đợc chuyển quyền sử dụng đất "trong Hiến pháp 1992 đến các quy định cụ thể về quyền chuyển đổi, chuyển nhợng, thừa kế, thế chấp, cho thuê quyền sử dụng đất trong luật đất đai một bớc phát triển đáng kể trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách đất đai của Nhà nớc, tạo cơ sở cho các hoạt động quản lý nhà nớc về đất đai can thiệp có hiệu quả đúng quy luật vaò các quan hệ đất đai đang vận động phát triển trong xã hội- Hởng các lợi ích do công trình công cộng về bảo vệ, cải tạo đất mang lại- Đợc Nhà nớc hớng dẫn giúp đỡ trong việc cải tạo bồi bổ đất đai- Đợc Nhà nớc bảo vệ khi bị ngời khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất đai hợp pháp của mình, đợc bồi thờng thiệt hại về đất khi bị thu hồiViệc xây dựng quy định này có ý nghĩa thực tiễn rất to lớn, một mặt thể hiện Nhà nớc thực sự quan tâm đến quyền lợi lợi ích hợp pháp của ngời sử dụng thông qua việc bảo vệ quyền lợi đó trớc sự xâm hại của của ngời khác, cũng nh bù đắp, khôi phục quyền lợi do việc nhà nớc thu hồi đất gây nên. Mặt khác, thông qua quy định này Nhà nớc thiết lập nên một trật tự xã hội trong việc quản lý sử dụng đất, các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngời này cũng đợc hiểu các biện pháp nhằm xử lý các hành vi phạm pháp luật gây thiệt hại của ng-ời khác - Đợc quyền góp đất để hợp tác sản xuất- kinh doanh theo quy định của pháp luật phù hợp với mục đích khi giao đất Góp đất để sản xuất- kinh doanh cũng nhằm đạt đợc mục đích tập trung hoá đất đai để tạo điều kiện cho việc sản xuất hàng hoá mà quyền sử dụng đất của ngời sử dụng không thay đổi. Trên thực tế quyền này đợc ngời sử dụng đất áp dụng rộng rãi bớc đầu đạt đợc hiêu quả kinh tế cao- Đợc quyền khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai9* Nghĩa vụ của ng ời sử dụng đất - Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới các yêu cầu khác đã đợc quy định khi giao đấtChỉ có Nhà nớc thông qua các cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền mới có quyền xác định thay đổi mục đích sử dụng đất, ngời sử dụngnghĩa vụ phải sử dụng đúng mục đích sử dụng từ loại đất này sang loại đất khác Ranh giới sử dụng đất phạm vi giới hạn quyền sử dụng giữa các chủ thể sử dụng. Ngời sử dụng đấtnghĩa vụ sử dụng đất trong phạm vi giới hạn mà nhà n-ớc cho phép- Thực hiện các biện pháp để bảo vệ làm tăng khả năng sinh lợi của đất - Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trờng không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của ngời sử dụng đất chung quanhNgời sử dụng ngoài việc tuân theo các quy định của luật đất đai còn phải tuân theo các quy định về bảo vệ môi trờng tôn trọng lợi ích của ngời sử dụng đất lân cận - Nộp thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật + Lệ phí địa chính khoản nộp cho cơ quan Nhà nớc khi làm các thủ tục: Trích lục hồ sơ, bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất + Thuế sử dụng đất: nghĩa vụ vật chất mà bất kỳ tổ chức nhân nào sử dụng bất kỳ loại đất nào của Nhà nớc đều phải nộp vào ngân sách Nhà nớc+ Thuế chuyển quyền sử dụng đất: nghĩa vụ vật chất của ngời sử dụng đất khi họ tiến hành chuyển quyền sử dụng đất của mình cho ngời khác. Căn cứ để tính loại thuế này khung giá các loại đất đợc chính phủ ấn định đối với từng vùng từng thời gian nhất định - Nộp tiền sử dụng đất khi đợc giao đất theo quy định của pháp luật Tiền sử dụng đất khoản tiền mà ngời đợc nhà nớc giao đất cho sử dụng phải nộp khi đợc giao đất - Đền bù cho ngời có đất bị thu hồi để giao lại cho mình- Giao lại đất khi Nhà nớc có quyết định thu hồi10[...]...B Quyền Nghĩa Vụ Của Các Tổ Chức Nhân Nớc Ngoài (gọi tắt ngời nứơc ngoài) Tổ chức, nhân nớc ngoài, tổ chức quốc tế ngời Việt Nam định c ở nớc ngoài đầu t vào Việt Nam sử dụng đất phải tuân theo các quy định của luật đất đai các quy định khác của pháp luật Việt Nam trừ trờng hợp điều ớc quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác * Quyền của. .. đơng chịu mọi phí tổn - Đợc pháp luật của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo vệ khi bị ngời khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất của mình Đợc đền bù thiệt hại khi bị thu hồi vì nhu cầu cấp thiết về quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng * Nghĩa vụ của bên nớc ngoài - Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới các yêu cầu khác đã đợc quy định trong hợp đồng - Không đợc làm hại... Đợc sử dụng đất theo thời hạn quy định trong hợp đồng thuê đất - Đợc hởng thành quả lao động, kết quả đầu t trong thời hạn sử dụng - Đợc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Nhà nớc Việt Nam - Nếu vì lợi ích an ninh quốc gia hoặc khi phát hiện thấy trong khu đất cho thuê có các khu di tích cần đợc bảo tồn mà bên Việt Nam cần thu lại khoảnh đất đã cho thuê thì phía Việt Nam sẽ giao lại khoảnh đất. .. Không đợc làm hại đến môi trờng lợi ích của ngời sử dụng đất lân cận - Thi hành nghiêm chỉnh quyết định của chính phủ Việt Nam về thu hồi đất - Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng thời hạn quy định - Nộp cho Uỷ ban nhân dân địa phơng những vật thể quý hiếm (vàng, bạc, đồ cổ )phát hiện thấy trong quá trình sử dụng đất Bên sử dụng đất sẽ đợc chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thởng theo quy... địa chính khi làm thủ tục xin thuê đất, đăng ký ban đầu, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trích lục hồ sơ địa chính, giải quyết tranh chấp đất đai 11 Tài liệu tham khảo 1 Cac- Mac- Angghen, tuyển tập, tập 23, NXB Sự thật năm 1979 2 Những quy định về quản lý sử dụng ruộng đất, NXB Nông nghiệp năm 1980 3 Cac- Mac T bản, quyển 1, tập 2, NXB Sự thật năm 1979 4 Luật đất đai 12 . ích của nhà nớc và ngời sử dụng đất Chế Độ Sử Dụng Đất Đai1. Chủ Thể Sử Dụng Đất Chủ thể sử dụng đất là những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (gọi tắt là. đất này sang loại đất khác Ranh giới sử dụng đất là phạm vi giới hạn quyền sử dụng giữa các chủ thể sử dụng. Ngời sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong nước.doc, Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong nước.doc, Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong nước.doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn