Quy chế pháp lý về bảo đảm tiền vay và thực tiễn áp dụng.doc

105 591 3
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:41

Quy chế pháp lý về bảo đảm tiền vay và thực tiễn áp dụng.doc Chuyên đề thực tập Lời mở đầu Hoạt động ngân hàng là loại hình kinh doanh dịch vụ đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế. Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đã có sự thay đổi đáng kể, hoạt động của các ngân hàng đã từng bước được hoàn thiện, đa dạng phong phú hơn, thu hút được đông đảo tầng lớp dân cư cũng như các loại hình doanh nghiệp tham gia vào quá trình chu chuyển vốn của nền kinh tế. Trong hoạt động ngân hàng, tín dụng là hoạt động sinh lời lớn nhất song lại hàm chứa rủi ro cao nhất. Rủi ro tín dụng là không thể loại trừ trong kinh doanh ngân hàng. Một trong những biện pháp mà các ngân hàng thường áp dụng để hạn chế rủi ro là sử dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay. Nhà nước đã ban hành các văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay nhằm tạo cơ sở pháp cho các tổ chức tín dụng (TCTD) nhằm giúp các TCTD phòng ngừa rủi ro, có thể thu hồi các khoản nợ đã cho khách hàng vay. Trong thời gian thực tập tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ-một trong những đơn vị hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhất trong hệ thống NHNN & PTNT Việt Nam trên địa bàn thủ đô, được tiếp xúc tìm hiểu thực tế tại chi nhánh, đặc biệt là hoạt động tín dụng. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn tại chi nhánh Láng Hạ những kiến thức đã được học, em đã chọn đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập của mình đó là “Quy chế pháp về bảo đảm tiền vay thực tiễn áp dụng tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ”. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, chuyên đề tập trung nghiên cứu nhằm hệ thống hoá các quy định pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng; trên cơ sở phân tích thực trạng về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ; từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ nói riêng các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của các thầy cô trong khoa Luật trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, đặc biệt là TS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ cùng ThS. Vũ Văn Ngọc các cán bộ tín dụng trong chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ đã giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập của mình. Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2007 Sinh viên: Phạm Thị Như.Phạm Thị Như 1 Luật Kinh Doanh 45Chuyên đề thực tập Mục lụcPHẦN I : NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNGI. Bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng 1. Tín dụng ngân hàng 11.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 11.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng .21.3. Nguyên tắc hoạt động của hoạt động tín dụng ngân hàng .22. Vai trò của bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng 3II. Quy chế pháp về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng 1. Các văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng . 52. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc của bảo đảm tiền vay .72.1. Khái niệm về bảo đảm tiền vay 72.2. Các nguyên tắc đặc trưng của bảo đảm tiền vay .83. Hình thức của bảo đảm tiền vay 93.1. Các biện pháp cho vaybảo đảm tiền vay bằng tài sản .103.1.1. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố .113.1.2. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp .163.1.3. Bảo đảm tiền vay theo phương thức bảo lãnh .203.1.4. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay .253.2. Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản 294. Hợp đồng bảo đảm tiền vay 304.1. Khái niệm, phân loại hợp đồng bảo đảm tiền vay 304.2. Căn cứ xác lập hợp đồng .304.3. Nghĩa vụ được bảo đảm .314.4. Thẩm định tài sản thế chấp/cầm cố/bảo lãnh 314.5. Soạn thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay 31Phạm Thị Như 2 Luật Kinh Doanh 45Chuyên đề thực tập4.6. Giao kết, thực hiện,giải chấp hợp đồng bảo đảm tiền vay .325. Xử tài sản bảo đảm 335.1. Khái niệm xử tài sản bảo đảm .335.2. Đặc điểm xử tài sản bảo đảm tiền vay .345.3. Vai trò xử tài sản bảo đảm tiền vay .345.4. Thủ tục phương thức xử tài sản bảo đảm tiền vay 356. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong bảo đảm tiền vay 36PHẦN II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH NHNH& PTNT LÁNG HẠI. Lịch sử hình thành phát triển của chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ1. Tổng quan về NHNN & PTNT Việt Nam .381.1. Sự ra đời của NHNN & PTNT Việt Nam 381.2. Cơ cấu tổ chức, quản của NHNN & PTNT Việt Nam 382. Chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ .402.1. Sự ra đời phát triển của chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ .402.2. Cơ cấu tồ chức điều hành của chi nhánh .432.2.1. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ .432.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng tổ thuộc chi nhánh .452.3. Cơ cấu lao động, nhân sự của chi nhánh 482.4. Kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây 482.4.1. Hoạt động nguồn vốn 492.4.2. Hoạt động tín dụng .512.4.3. Hoạt động mua bán ngoại tệ thanh toán quốc tế 532.4.4. Công tác kế toán, ngân quỹ phát triển dịch vụ thanh toán 54II. Thực tiễn áp dụng chế độ pháp về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ 1. Cơ sở pháp về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh Láng Hạ .562. Quy trình bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ .57Phạm Thị Như 3 Luật Kinh Doanh 45Chuyên đề thực tập2.1. Quy trình nhận tài sản bảo đảm tại chi nhánh 572.2. Kết quả cho vay theo các hình thức bảo đảm tiền vay .612.3. Một số mẫu hợp đồng về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh 653. Các tranh chấp trong kinh doanh việc giải quyết tranh chấp .71 PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI CHI NHÁNH NHNN & PTNT LÁNG HẠI. Đánh giá việc áp dụng các quy định pháp luật về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ 1. Đánh giá những thành tựu đã đạt được .732. Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục 743. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ 773.1. Các giải pháp chung .783.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm tiền vay 793.2.1. Đối với cho vaybảo đảm bằng tài sản 793.2.2. Đối với cho vay không có bảo đảm bằng tài sản .81II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ1. Đối với Nhà nước, các Bộ ngành 822. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN & PTNT Việt Nam2.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .942.2. Đối với NHNN & PTNT Việt Nam .953. Đối với chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ 964. Đối với khách hàng 97 KẾT LUẬN .98Danh mục tài liệu tham khảo 99Phạm Thị Như 4 Luật Kinh Doanh 45Chuyên đề thực tậpDanh mục từ viết tắt1. Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - NHNN & PTNT. 2. Tổ chức tín dụng - TCTD.3. World Bank – WB.4. Doanh nghiệp Nhà nước – DNNN.5. Ngân hàng Nhà nước – NHNN.6. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh - DNNQD.7. Thông tư liên tịch – TTLT.8. Tổ chức kinh tế - TCKT.9. Uỷ thác đầu tư – UTĐT.10. Trung ương – TW.11. Nợ quá hạn – NQH.12. Uỷ ban nhân dân – UBND.13. Cán bộ công nhân viên – CBCNV.14. Hội đồng quản trị - HĐQT.15. Tổ chức cán bộ - TCCB.16. Trung tâm thông tin tín dụng – CICPhạm Thị Như 5 Luật Kinh Doanh 45Chuyên đề thực tậpPHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAYI. Chế độ pháp về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng1. Tín dụng ngân hàng1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng tồn tại trong nền sản xuất hàng hoá, biểu hiện trước hết là sự vay mượn tạm thời một số vốn tiền tệ hay tài sản. Tín dụng từ xa xưa dựa trên lòng tin là chủ yếu, ngày nay nó được pháp luật bảo trợ. Hiện nay tồn tại các hình thức tín dụng chủ yếu sau: tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại, tín dụng Nhà nước, tín dụng quốc tế. Trong đó, tín dụng ngân hàng là mối quan hệ kinh tế về sử dụng vốn tạm thời giữa ngân hàng các tổ chức, cá nhân theo nguyên tắc hoàn trả nhằm thỏa mãn nhu cầu về vốn của doanh nghiệp các cá nhân. Tín dụng ngân hàng giữ một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế đối với ngân hàng thì tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu. Tất cả các nghiệp vụ khác của ngân hàng đều có tính chất bổ sung cho nghiệp vụ tín dụng đây là nghiệp vụ quyết định sự tồn tại phát triển của ngân hàng. Thông thường, tín dụng ngân hàng được phân theo thời gian khách hàng vay vốn, bao gồm các loại sau:- Tín dụng ngắn hạn: đây là hình thức cấp tín dụng có thời hạn dưới 1 năm, thường áp dụng trong trường hợp nguồn vốn ngân hàng cho khách hàng vay được sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của các cá nhân dân cư.- Tín dụng trung hạn: Là hình thức cấp tín dụng có thời hạn từ 1 đến 5 năm, thường áp dụng trong trường hợp nguồn vốn ngân hàng cho khách hàng vay được sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng kinh doanh, xây dựng các dự án mới có thời gian thu hồi vốn nhanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.- Tín dụng dài hạn: Là hình thức cấp tín dụng có thời hạn trên 5 năm, chủ yếu đáp ứng các nhu cầu dài hạn như các công trình xây dựng của Nhà nước, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp có quy mô lớn .Phạm Thị Như 6 Luật Kinh Doanh 45Chuyên đề thực tập1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng. Ngân hàng được coi là huyết mạch trong bộ máy tài chính của đất nước, đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, hoạt động của hệ thống ngân hàng càng khẳng định hơn nữa vai trò quan trọng của mình. Đó là: - Tín dụng ngân hàng thúc đẩy sản xuất lưu thông hàng hoá, tiền tệ phát triển, góp phần đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thông qua chức năng phân phối lại vốn tiền tệ theo nguyên tắc hoàn trả, các nguồn vốn vật tư được đưa vào luân chuyển được sử dụng hợp trong sản xuất. Tín dụng ngân hàng góp phần thỏa mãn các nhu cầu vốn tiền tệ tạm thời của doanh nghiệp, đảm bảo tính liên tục của quá trình sản xuất cũng như mở rộng sản xuất. Đồng thời tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ cấu tối ưu trong phát triển kinh tế, là phương tiện để Nhà nước cung ứng tiền cho nền kinh tế phù hợp với sự phát triển kinh tế. - Tín dụng ngân hàng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhờ nguồn vốn vay của ngân hàng mà doanh nghiệp có thể khắc phục khi gặp khó khăn trong kinh doanh, hoặc doanh nghiệp có nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ .giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển. - Tín dụng ngân hàng góp phần mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu, vay nợ nước ngoài trở thành một nhu cầu khách quan đối với tất cả các nước trên thế giới, nó lại càng tỏ ra bức thiết đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Nhờ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển nâng cao mức sống vật chất của nhân dân.1.3. Nguyên tắc của hoạt động tín dụng ngân hàng - Nguyên tắc thứ nhất: Cho vay phải theo phương hướng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của người vay vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước phải có hiệu quả (phương án sản xuất kinh doanh khả thi). - Nguyên tắc thứ hai: Cho vay có giá trị tương đương làm bảo đảm. Nguyên tắc này đặt ra theo yêu cầu tất yếu khách quan của quy luật lưu thông tiền tệ, đòi hỏi các ngân hàng khi cấp tín dụng phải dựa trên cơ sở tài sản thế chấp hợp pháp có các vật tư có giá trị tương đương. Phạm Thị Như 7 Luật Kinh Doanh 45Chuyên đề thực tậpCác giá trị tương đương làm bảo đảm có thể là tài sản cố định, vật tư hang hoá trong kho hay đang trên đường vận chuyển, các giấy tờ có giá, các quyền về tài sản . - Nguyên tắc thứ ba: Cho vay có hoàn trả vốn lãi sau một thời gian nhất định. Đây là nguyên tắc thể hiện tính đặc trưng của tín dụng ngân hàng, đòi hỏi các khoản tiền ngân hàng cho vay sau khi đã sử dụng vào mục đích của người vay phải được hoàn trả cho ngân hàng theo đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng cả vốn lãi vay.2. Vai trò của bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng: 2.1. Bảo đảm tiền vay là cơ sở bảo đảm an toàn cho hoạt động cho vay của các TCTD. Trong cơ chế thị trường, sự ra đời phát triển của các loại hình ngân hàng, các TCTD cùng với sự đa dạng của các hoạt động các hình thức tín dụng đã tạo nên một thị trường tín dụng sôi động. Nhưng điều đó cũng chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro có thể xảy ra với các ngân hàng mà khả năng ngăn ngừa chống đỡ kém. Hơn nữa, ngành ngân hàng là một ngành kinh tế nhạy cảm, hoạt động ngân hàng với bản chất của nó chịu ảnh hưởng của rất nhiều loại rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng. Rủi ro trong hoạt động tín dụng là tình trạng người đi vay không có khả năng hoàn trả được lãi hoặc gốc, hoặc cả lãi gốc một cách đầy đủ, đúng hạn cho TCTD. Nguyên nhân có thể là do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên khách hàng không đủ tài chính để trả nợ, thậm chí có một số trường hợp người đi vay có khả năng tài chính nhưng chây ỳ không trả nợ, hoặc tìm cách lừa đảo chiếm đoạt vốn ngân hàng. Vì thế pháp luật của hầu hết các nước đều có quy định cụ thể về an toàn trong hoạt động tín dụng, theo đó các TCTD khi cấp tín dụng đều phải tuân thủ những điều kiện nhất định. Thông thường để có thể tránh những rủi ro không trả được nợ của người đi vay, các ngân hàng quy định các điều kiện vay vốn, trong đó bảo đảm tiền vay được xem là một trong những điều kiện quan trọng nhất. Bản chất của bảo đảm tiền vay là sử dụng những tài sản làm bảo đảm để trả nợ thay cho các khoản vay mà người vay đã dùng vào sản xuất kinh doanh nhưng không có khả năng trả nợ ngân hàng. Như vậy tài sản làm bảo đảm tiền vay phải có giá trị, tức nó phải là hàng hoá có thị trường tiêu thụ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Do đó khi có rủi ro xảy ra thì TCTD có thể thu hồi được vốn thông qua tài sản mà bên vay đã dùng làm vật bảo đảm ngay cả trong trường hợp bên đi vay không có khả năng trả nợ, đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay.2.2. Bảo đảm tiền vay kích thích hoạt động cho vay của các TCTDPhạm Thị Như 8 Luật Kinh Doanh 45Chuyên đề thực tập Theo Luật các TCTD năm 1997 (khoản 8 Điều 20), hoạt động tín dụng là việc TCTD sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng. Trong đó vốn tự có bao gồm giá trị thực có của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ một số tài sản nợ khác của TCTD theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ. Chức năng cơ bản của nguồn vốn tự có của TCTD là để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của chính các tổ chức đó đối với những người gửi tiền. Trong hoạt động ngân hàng, nguồn vốn tự có là cơ sở để cho các TCTD giữ được khả năng trả nợ, khả năng thanh toán ngay cả trong trường hợp hoạt động kinh doanh ngân hàng không đem lại lợi nhuận. Nguồn vốn huy động bao gồm tiền gửi của khách hàng, tiền vay của các TCTD khác, tiền huy động từ việc phát hành trái phiếu tiền vay tại ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên để huy động được các nguồn tiền này, TCTD phải chứng minh số vốn tự có của mình nhờ vào đó khách hàng có thể tin tưởng vào khả năng thanh toán của TCTD trong tình huống gay cấn. Vậy TCTD thực hiện hoạt động tín dụng trên cơ sở nguồn vốn huy động là chủ yếu, tức TCTD đi vay để cho vay. Thông qua việc đi vay để cho vay này, TCTD phân phối các nguồn vốn cho các nhu cầu đầu tư của nền kinh tế. Các quy định về bảo đảm tiền vay có tác dụng rất quan trọng trong việc kích thích hoạt động cho vay của các TCTD bởi vì nếu các bên tham gia quan hệ tín dụng ngân hàng tuân thủ các điều kiện vay vốn, đặc biệt là điều kiện về bảo đảm tiền vay thì rủi ro tín dụng sẽ được loại trừ.2.3. Bảo đảm tiền vay có vai tròquantrọng trong việc hạn chế tranh chấp xảy ra, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong quan hệ tín dụng ngân hàng. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản được thể hiện bằng các hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh mà Nghị định 165/1999/NĐ-CP gọi là các giao dịch bảo đảm. Các bên trong hợp đồng tín dụng ngân hàng có quyền thoả thuận áp dụng biện pháp bảo đảm cũng như thoả thuận các điều khoản trong giao dịch bảo đảm. Các giao dịch bảo đảm này là căn cứ pháp quan trọng để giải quyết tranh chấp về quyền nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tín dụng ngân hàng. Theo điều 5 Nghị định 178/1999/NĐ-CP quy định: “Nhà nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các bên trong việc bảo đảm tiền vay. Không một tổ chức, cá nhân nào được can thiệp trái pháp luật vào việc bảo đảm tiền vay việc xử tài sản bảo đảm tiền vay của các bên”. Do đó các tranh chấp được hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cho vay vốn của các TCTD cũng như sự phát triển của kinh tế - xã hội. Phạm Thị Như 9 Luật Kinh Doanh 45Chuyên đề thực tậpII. Quy chế pháp về bảo đảm tiền vay1.Các văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng Từ khi ra đời cho đến nay, đã có rất nhiều văn bản pháp luật đề cập đến hoạt động bảo đảm tiền vay, bởi vì đây là vấn đề có tính nhạy cảm biến động cao tác động tới sự phát triển ổn định an toàn của cả hệ thống ngân hàng tài chính. Trong thời gian đầu các quy định về bảo đảm tiền vay còn rất nhiều bất cập như coi tài sản bảo đảm là điều kiện tiên quyết để cấp tín dụng, có sự phân biệt giữa doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp ngoài quốc doanh .Sau một thời gian áp dụng, Nhà nước, tổ chức tín dụng khách hàng vay đã thấy được điểm còn hạn chế, do đó hàng loạt những quy định mới ra đời, bổ sung thay thế các quy định cũ tạo ra một hành lang pháp bảo đảm tiền vay khá chặt chẽ, chi tiết hợp hơn để thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế. Hiện nay, các TCTD khi thực hiện bảo đảm tiền vay đã đang áp dụng các văn bản pháp luật sau: Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005 (thay thế Bộ luật Dân sự ban hành ngày 28/10/1995). Luật các Tổ chức tín dụng ban hành ngày 12/12/1997, luật các Tổ chức tín dụng được sửa đổi bổ sung năm 2004. Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của chính phủ về bảo đảm tiền vay của TCTD. Thông tư số 07/2003/TT-NHNN ngày 19/5/2003 của NHNN hướng dẫn thực hiện nghị định số 178/1999/NĐ-CP của chính phủ. Đây là những văn bản pháp luật cơ bản nhất quy định về bảo đảm tiền vay trong đó quy định rõ về quyền nghĩa vụ của các bên trong giao dịch bảo đảm, các nguyên tắc về đảm bảo tiền vay, các tài sản tham gia làm tài sản bảo đảm . Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 về sửa đổi bổ sung nghị định 178/1999/NĐ-CP. Trong nghị định số 85/2002/NĐ-CP việc định giá quyền sử dụng đất được quy định rõ ràng hơn, tạo quyền chủ động hơn cho các TCTD. Theo đó, việc định giá đất do khách hàng ngân hàng tự thỏa thuận theo giá chuyển nhượng thực tế tại địa phương tại thời điểm thế chấp, tổ chức tín dụng tự xem xét quyết định mức cho vay tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.Phạm Thị Như 10 Luật Kinh Doanh 45[...]... đồng bảo đảm tiền vay Hợp đồng bảo đảm tiền vay là văn bản pháp thể hiện mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng người đi vay Đây chính là cơ sở pháp lý, trong đó quy định cụ thể các điều khoản mà hai bên đã thoả thuận để thực hiện việc cho vay, quản sử dụng khoản vay, tài sản bảo đảm, phương thức thu hồi nợ, biện pháp xử tài sản bảo đảm phương thức giải quy t tranh chấp (nếu có) * Theo pháp. .. pháp luật về bảo đảm tiền vay, kết quả của quá trình kiểm tra, thẩm định các thông tin về khách hàng vay vốn tài sản bảo đảm, ngân hàng khách hàng cùng nhau thoả thuận soạn thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay Theo Bộ luật Dân sự năm 2005, quy t định 1627/2001/QĐ-NHNN về quy chế cho vay của các TCTD Nghị định 85/2002/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các TCTD, thì hợp đồng bảo đảm tiền vay do các... tế pháp để thu hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay (Điều 2.1) Như vậy thực chất của bảo đảm tiền vay là một trong những biện pháp để phòng ngừa rủi ro của TCTD, theo đó TCTD đưa ra các hình thức bảo đảm thích hợp áp dụng cho từng đối tượng khách hàng biện pháp xử các bảo đảm đó nhằm hạn chế tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra 2.2 Các nguyên tắc đặc trưng của bảo đảm tiền vay. .. đồng Hợp đồng bảo đảm tiền vay được xác lập dựa trên hai căn cứ, đó là: - Cơ sở pháp dựa trên các quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng của Chính phủ, các bộ ngành, ngân hàng Nhà nước; các quy định nội bộ (nếu có) - Cơ sở thực tiễn: Tùy vào trường hợp cụ thể mà hợp đồng bảo đảm tiền vay được xác lập dựa trên: Hồ sơ vay vốn/ giấy yêu cầu bảo lãnh kết quả thẩm... nhất cho vay không có bảo đảm bằng tài sản; cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay trong trường hợp sử dụng vốn vay không đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng; các giấy tờ theo quy định về bộ hồ sơ, bảo đảm tiền vay bằng tài sản, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh trong trường hợp phải thực hiện bảo đảm bằng tài sản Phạm Thị Như 34 Luật Kinh Doanh 45 Chuyên đề thực tập 4 Hợp đồng bảo đảm tiền vay 4.1... - Phạm vi bảo đảm (số tiền nợ gốc, lãi vay, các khoản phí ) - Đối tượng tài sản dùng làm bảo đảm (đặc điểm, giá trị ) - Hình thức bảo đảm tiền vay (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay) - Bên giữ tài sản giấy tờ về tài sản - Quy n nghĩa vụ các bên trong quan hệ hợp đồng bảo đảm - Các trường hợp xử tài sản bảo đảm - Phương thức xử tài sản bảo đảm Phạm Thị... thỏa thuận theo quy định của pháp luật Như vậy bảo đảm tiền vay được hình thành trên cơ sở hợp đồng tín dụng là việc ngân hàng áp dụng các biện pháp đối với khách hàng để khoản vay có thể trở về ngân hàng một cách an toàn có lợi khi đến hạn Theo nghị định số 85/2002/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng thì bảo ảm tiền vay là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi... Chính phủ xử - Trường hợp khách hàng vay được TCTD lựa chọn cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, nếu trong quá trình sử dụng vốn vay, TCTD phát hiện khách hàng vay vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng, thì TCTD có quy n áp dụng các biện pháp bảo đảm bằng tài sản hoặc thu hồi nợ trước hạn - TCTD có quy n xử tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của nghị định này quy định của pháp luật có... các biện pháp bảo đảm ngân hàng thường áp dụng đó là cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh, tín chấp Theo điều 3 nghị định 178/1999/NĐ-CP quy định các biện pháp bảo đảm tiền vay của TCTD bao gồm: - Biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản: + Cầm cố, thế chấp bằng tài sản của khách hàng vay Phạm Thị Như 14 Luật Kinh Doanh 45 Chuyên đề thực tập + Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba + Bảo đảm bằng... ngân hàng quy n ưu tiên khi phát mại tài sản so với các chủ nợ khác của khách hàng nếu khách hàng vay không có khả năng trả được các khoản nợ đã vay Thực tiễn cho thấy, không phải bất kỳ tài sản nào cũng có thể dùng làm bảo đảm tiền vay được ngân hàng chấp nhận Theo pháp luật về bảo đảm tiền vay, tài sản dùng để bảo đảm tiền vay phải áp ứng đủ bốn điều kiện sau: • Thuộc quy n sở hữu, quy n quản lý, sử . Kinh Doanh 45Chuyên đề thực tậpII. Quy chế pháp lý về bảo đảm tiền vay1 .Các văn bản pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng Từ. đề thực tập của mình đó là Quy chế pháp lý về bảo đảm tiền vay và thực tiễn áp dụng tại chi nhánh NHNN & PTNT Láng Hạ”. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy chế pháp lý về bảo đảm tiền vay và thực tiễn áp dụng.doc, Quy chế pháp lý về bảo đảm tiền vay và thực tiễn áp dụng.doc, Quy chế pháp lý về bảo đảm tiền vay và thực tiễn áp dụng.doc, Vai trò của tín dụng ngân hàng. Ngun tắc của hoạt động tín dụng ngân hàng, Quy chế pháp lý về bảo đảm tiền vay, Các nguyên tắc và đặc trưng của bảo đảm tiền vay, Cho vay khơng có bảo đảm bằng tài sản, Căn cứ xác lập hợp đồng Nghĩa vụ được bảo đảm Thẩm định tài sản thế chấp cầm cốbảo lãnh Soạn thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay., Giao kết, thực hiện và giải chấp hợp đồng bảo đảm tiền vay., Đặc điểm xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, Vai trò của xử lý tài sản bảo đảm tiền vay Thủ tục và phương thức xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, Các phương thức giải quyết tranh chấp trong bảo đảm tiền vay:, Cơ cẩu tổ chức quản lý., Cơ cấu lao động, nhân sự, Quy trình nhận tài sản bảo đảm tại chi nhánh Láng Hạ., Kết quả cho vay theo các hình thức bảo đảm tiền vay., Một số mẫu hợp đồng về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh Láng Hạ., Các tranh chấp trong kinh doanh và việc giải quyết các tranh chấp, Cơ sở pháp lý về bảo đảm tiền vay tại chi nhánh NHNNPTNT Láng Hạ. Đánh giá những thành tựu đã đạt được., Các giải pháp chung:, Đối với NHNN PTNT Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn