Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt nam.doc

11 1,069 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:40

Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt nam.doc Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt namTrong thời gian dài gần 400 năm ( 1428-1802), các nhà nớc phong kiến nớc ta không ngừng xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Do tình hình chính trị xã hội ở từng triều đại và mỗi đời vua có những biến động, nên tình hình phát triển của pháp luật cũng có sự khác nhau. Hình thức pháp luật thế kỷ XV-XVIII rất đa dạng và phong phú. Nhng pháp luật ở thời kỳ này hầu hết là của triều Lê hoặc phải mang danh nghĩa vua Lê, nhất là thời Hồng Đức đã góp phần quan trọng trong việc củng cố nhà nớc và quốc gia Đại Việt.Bộ Quốc triều hình luậtsự kết tinh và đỉnh cao của những thành tựu lập pháp thế kỷ XV-XVIII, là bộ luật tiêu biểu nhất trong lịch sử pháp luật phong kiến Việt Nam.Thành tựu pháp luật điển hình của triều Nguyễn là bộ Hoàng Việt Luật lệ và các tập Hội điển. Hoàng Việt Luật lệ là một trong 2 bộ luật điển hình đợc soạn thảo theo một quy trình chặt chẽ dơí sự kiểm soát của Hoàng Đế.Bộ Hoàng Việt Luật lệ gồm 398 điều, chia thành 22 quyển. Cách thức phân chia các quyển, mục căn cứ vào thẩm quyền chức năng của Lục bộ. Cấu trúc này gần giống bộ Đại Thanh Luật lệSo với Quốc triều hình luật triều Lê, Hoàng Việt Luật lệ mang tính khái quát cao hơn, Việc chia quyển đã bớc đầu có sự phân ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình áp dụng pháp luật. Các chế định về trách nhiệm dân sự pháp luật thời Lê (Quốc triều Hình luật) và pháp luật thời nhà Nguyễn (Hoàng Việt luật lệ)đợc quy định sài và tản mạn. Các quy định này không phân biệt rõ trách nhiệm dân sựtrách nhiệm hình sự. Chế tài hình sự đợc quy định trớc hết nhằm trừng phạt kẻ nào đã xâm phạm vào tài sản hoặc nhân thân của ngời khác, ngoài hình phạt kẻ phạm tội còn phải bồi thờng cho nạn nhân về thiệt hại xảy ra.1Trong chế độ phong kiến ruộng đất là t liệu sản xuất cơ bản là tài sản chính trong gia đình. Bởi vậy, ở Bộ luật Hồng Đức ruộng đất cũng là đối tợng điều chỉnh của pháp luật trong lĩnh vực dân sự. Nó đợc thể hiện qua hình thức sở hữu và hợp đồng. Quốc Triều hình luật đã phản ánh hai chế độ sở hữu ruộng đất trong chế độ phong kiến. Ruộng đất thuộc sở hữu nhà nớc trong Bộ luật gọi là ruộng công, ruộng đất thuộc sở hữu t nhân (ruộng t).Vua là ngời đứng đầu là chủ sở hữu tối cao về ruộng đất công có quyền ban cấp một phần ruộng đất công cho quý tộc quan lại để họ hởng thuế. Còn tập thể làng xã có quyền phân phối ruộng công cho các gia đình cày cấy và phải có trách nhiệm đóng thuế cho nhà nớc. Trong bộ luật Hồng Đức quyền sở hữu nhà nớc về ruộng đất chỉ đợc quy định dới góc độ các chế tài áp dụng đối với các hành vi vi phạm chế độ sử dụng ruộng công và xâm hại tới ruộng công qua đó bác bỏ quyền lợi của chủ sở hữu là nhà nớc. Phong kiến bảo đảm nguồn thu ngân khố chủ yếu, góp phần giữ gìn trật tự trị an trong làng xã. Ví dụ: - Ngời đợc bán cấp hoặc ngời cày cấy không đợc bán ruộng đất công (Điều 342) - Không đợc chiếm ruộng đất công quá số hạn định (Điều 343) - Không đợc nhận bậy ruộng đất công của ngời đã đợc giao (Điều 344) - Cấm quan lại làm sai quy định phân cấp ruộng đất công (Điều 347) - Trong hạt có nơi nào mà bị nạn lụt, nạn ma đá, sâu keo, châu chấu, phá hoại lúa má, quan chủ ty đáng phải tâu thì không tâu hoặc tâu sai sự thật thì xử tội tr-ơng hay phạt. Quan kiểm tra không xét đúng sự thật thì biếm ba t và bãi chức .(Điều 349) - Ruộng đất khấu phần thì không đợc bán cho ngời khác hay chuyển riêng cho ai trái pháp luật thì phải khép vào tội chiếm bán ruộng đất công (Điều 372) - Nh vậy rõ ràng ruộng đất công không phải là đối tợng hợp đồng mua bán. Trong khi đó ruộng đất t cũng đợc bảo vệ một cách chắc chắn nh: - Cấm xâm lấn ruộng đất của ngời khác (Điều 357)2 - Cấm nhà quyền quý chiếm đoạt ruộng đất của lơng dân (Điều 370) - Cấm tá điền tranh chiếm ruộng đất của chủ (Điều 356) - Cấm bán trộm ruộng đất của ngời khác (Điều 382) - Cấm nô tỳ bán trộm ruộng đất của chủ (Điều 386) - Cấm con cái bán trộm ruộng đất của cha mẹ (Điều 378) - Không đợc ức hiếp để mua ruộng đất của ngời khác (Điều 353) - Các quy định này cho ta thấy bộ luật đã điều chỉnh ba loại hợp đồng về ruộng đất. - Hợp đồng mua bán ruộng đất nhà làm luật thời bấy giờ gọi là bán đứt và hợp đồng này chỉ hợp pháp khi đủ hai điều kiện + Ruộng đất đem bán là của mình+ Không đợc ức hiếp để mua ruộng đất - Hợp đồng cầm cố ruộng đất nhà làm luật thời bấy giờ gọi là bán tạm hoặc ruộng cầm. Ngời bán có quyền chuộc lại trong một thời gian mà đã thoả thuận hoặc theo luật định đợc ghi trong văn tự nh chẳng hạn theo luật định là 30 năm và thời điểm chuộc là trớc vụ để khỏi thiệt hại hoa màu lợi tức cho ngời sử dụng. - Hợp đồng thuê mớn ruộng đất gọi là cấy rẽ ruộng hoặc tá điền cấy nhờ ruộng cho thuê ruộng đất là có thời hạn. Nếu vi phạm hợp đồng thuê mớn ruộng đất thì bị phạt rất nặng. - Vấn đề trách nhiệm dân sự đợc thể hiện qua ba bản hợp đồng trên khá rõ và trật trẽ đã củng cố quyền nghĩa vụ của những ngời có liên quan. - Trong khi đó ở bộ luật Hoàng Việt luật lệ có những quy định khá chi tiết rành mạch nội dung thể hiện trong phần luật bao gồm những vấn đề sau: hộ tịch, nhân khẩu, thuế điền sản, điền thế, kho tàng, chợ, cửa hàng. Tài sản mang ra giao dịch dân sự là điền sản, tiền lụa, vàng bạc, xe thuyền, đồ gia dụng, gia súc, gia cầm . - Cũng nh bộ Quốc Triều hình luật đối tợng điều chỉnh quan trọng nhất tài sản là ruộng đất vi tài sản giá trị nhất trong nền kinh tế trọng nông là ruộng đất.3- Sở hữu ruộng đất công và t- Sở hữu công thuộc nhà nớc, thuộc làng xã.- Sở hữu ruộng đất công và t + Sở hữu công thuộc nhà nớc là bất khả xâm phạm nh cung điện, hoàng thành, thái miếu, lăng tẩm . + Sở hữu thuộc làng xã gồm công điền, công thổ, thần minh đình, hồ, ao . - Lý trởngtrách nhiệm thu thuế theo định kỳ. Vấn đề trách nhiệm dân sự cũng đặt ra nghiêm khắc nếu lý trởng gian dối đều bị xử trợng truy thu nộp vào nhà nớc. Nếu nơi nào thiên tai, hoạn nạn thất bát tra xét đúng sự thật cho miễn giảm thuế+ Sở hữu t tài sản t hữu bao gồm nhà ở, ruộng đất, đồ thờ cúng, đồ gia dụng. Mọi sự xâm hại đến sở hữu t đều bị trừng phạt. Trong việc xác định chủ tài sản theo điều 136 nổi bật nên nh sau: Của rơi: đồ rớt mất ắt có chủ nhặt đợc trong hạn năm ngày phải đa đến cửa quan. Của nhà nớc trả cho nhà nớc, của t nhân trả cho ngời đến nhận lấy 1/2 trả cho chủ còn 1/2 thởng cho ngời nhặt đợc trong 30 ngày không ai đến nhận thi thuộc về ngời nhặt. Vàng bạc chôn giấu duới đất không kể của nhà nớc hay t nhân, đào đợc thì cho phép sử dụng không phải bảo quản. Đổ cổ, chung đỉnh, phù ấn là các những khác thờng dân không có quyền sử dụng, phải nộp cho nhà nớc và trách nhiệm đặt ra là nh vậy, nếu không sẽ bị phạt, sau 30 ngày không nộp thì sử phạt 80 trợng, thu vật cho vào quan.Về vấn đề hợp đồng: chủ thể hợp đồng là gia trởng. Vợ, con, cháu là chủ thể bị hạn chế quyền. Phải có năng lực chủ thể thể hiện nh sau:Ngời bị rối loạn tinh thần, ngời điên dù bệnh có thuyên giảm cũng không có quyền kết ớc. Họ luôn bị quản chế bởi ngời thân trong gia đình, gia tộc (Điều 261)Theo lệ 1- Điều 82 : Trờng hợp cha mẹ, ông ba còn sống các con cháu cũng không thế giao kết khổ ớc phân sản, chia gia tài và xin đứng số riêng Bộ luật quy định Nếu cha mẹ ông bà cho phép thì đợc4Điều kiện để kết ớc là sự thoả thuận giữa các bên, là sự thống nhất ý chí của những ngời tham gia khế ớcTrong vấn đề khế ớc đoạn mai trách nhiệm của hai bên mua bán đợc qui định một cách cụ thể, ví dụ:Điều 87: Ngời bán và ngời mua sau khi thoả thuận, ngời bán giao vật, ng-ời mua giao tiền, sau khi chuyển quyền, mọi sự tranh chấp đều bị nghiêm trị.Trong vấn đề khế ớc thuê mớn thể hiện qua thuê mớn nhân công, theo điều 283 Hoàng Việt Luật lệ: Những nông phu, tá điền hay những ngời đợc thêu mớn để cày cấy, những ngời đợc thuê mớn làm việc tại cửa hàng. Họ không phải hạng sai bảo, tạp dịch, khác hẳn với nô tỳ. Nếu chủ thuê đánh chết hay gây thơng tích cho họ xử nh ngời thờng. Trách nhiệm bồi thờng thiệt hại chỉ phát sinh nếu thiệt hại xảy ra là do ngời gây thiệt hại đã thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi vi phạm pháp luật của ngời gây thiệt hại là sự vi phạm quy định của pháp luật ấn định rõ việc đợc làm hay không đợc làm. Nghiên cứu pháp luật phong kiến chúng ta có thể nhận thấy mặc dù cha có sự tách biệt khỏi trách nhiệm hình sự, nhng pháp luật thời bấy giờ quan niệm về trách nhiệm dân sự cũng tơng tự nh dân luật hiện đại. Ví dụ: Điều 455 Quốc triều Hình luật quy định cấm không đợc chứa chấp quân trộm cớp mà ngời chủ trang trại lại chứa chấp, thì ngoài việc bị phạt 500 quan và tịch thu trang trại, ngời đó còn phải bồi thờng cả tang vật nếu có. Trong trờng hợp này ngời chủ trang trại đã vi phạm quy định của pháp luật về không đợc làm một việc (không chứa chấp quân trộm cớp). Do đó, ngời chủ trang trại phải bồi thờng tang vật do hành vi vi phạm pháp luật của mình. Điều 457 của Quốc triều Hình luật quy định trách nhiệm của cha mẹ phải bồi thờng tang vật thay cho con khi con vi phạm những điều mà pháp luật cấm. Trong trờng hợp này cha mẹ đã không thực hiện tốt trách nhiệm nuôi dỡng giáo dục con (việc phải làm mà không làm trọn vẹn). Điều 74 Hoàng Việt luật lệ quy định: xã trởng ẩn lậu dân đinh ngoài phải chịu những hình phạt nh trợng, đồ, lu . còn phải chịu phạt tiền. Số tiền phạt tuỳ theo số đinh ẩn lậu, ngời tố giác đợc thởng một khoản tiền nhất định.5Khế ớc vay nợ, trách nhiệm của ngời cho vay và ngời vay cũng giành mạch. VD: Điều 134: Cho vay, cầm đồ là để giúp cho sự tiêu xài lúc gấp lúc hoạn, trong việc lấy lời cũng có ý nghĩa giúp nhau. Cũng có kẻ thừa cơ hội ngời ta cần gấp mà siết nợ vô độ, cũng có ngời chậm rãi nên kẻ thiếu nợ lần khần trễ hẹn không trả cho nên lập điều cấm hạn này.Thiệt hại đợc đề cập trong hai bộ luật bao gồm cả thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Thiệt hại về vật chất là những tổn thất vật chất thực tế, đợc đề cập đến trong hầu hết các điều luật liên quan đến vấn đề bồi thờng thiệt hại do xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng và tài sản. Ví dụ: Điều 29 của Quốc triều Hình luật quy định về trờng hợp bồi thờng thiệt hại do xâm phạm đến tính mạng: Tiền đền mạng - nhất phẩm, tòng nhất phẩm đợc đền 15.000 quan; nhị phẩm, tòng nhị phẩm 9.000 quan; tam phẩm, tòng tam phẩm 7.000 quan; tứ phẩm, tòng tứ phẩm 5.000 quan; ngũ phẩm, tòng ngũ phẩm 2.000 quan; lục phẩm, tòng lục phẩm 1.000 quan; thất phẩm, tòng thất phẩm 500 quan; bát phẩm đến cửu phẩm 300 quan, thứ nhân trở xuống 150 quan. Đoạn 235 Hồng Đức Thiện chính th quy định: Sầy da, đền ba tiền, chảy máu, đền một quan; gãy một ngón tay, một cái răng, đều đền một quan; đâm chém đến nỗi bị thơng, đều đền mời lăm quan; đánh đọa thai cha thành hình, đền năm mơi quan. Điều 391 Hoàng Việt luật lệ quy định: Các tài sản ở kinh thành, hay tỉnh, các nơi công sảnh, thơng khố, phòng xá h hại, cần sửa chữa thì các quan cai quản phải xin sửa sang. Nếu không sửa sang làm h hại đến tài sản đó thì bị phạt và bồi thờng những vật bị h hại. Thiệt hại về tinh thần là những tổn thất về tinh thần do sức khoẻ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Trong các quy định liên quan đến trách nhiệm bồi thờng thiệt hại của Quốc triều Hình luật và Hoàng Việt luật lệ, thuật ngữ thiệt hại về tinh thần không đợc đề cập nhng thông qua một số điều luật cụ thể, chúng ta có thể suy đoán đợc đó là bồi thờng thiệt hại về tinh thần. Ví dụ, trong Quốc triều hình luật, Điều 473 quy định trờng hợp đánh các quan chức bị thơng, thì ngoài tiền bồi thờng thơng tích, ngời gây thiệt hại còn phải đền tiền tạ tơng tự, Điều 474 quy định trờng hợp đánh ngời trong hoàng tộc, v.v . cũng đều đa ra một khoản tiền tạ ngoài việc phải chịu một khoản tiền phạt. 6Trong các ví dụ trên đây, khoản tiền tạ có thể hiểu là một khoản tiền bồi thờng thiệt hại về tinh thần cho các vị quan lại phong kiến, tuỳ theo địa vị xã hội của họ do danh dự, nhân phảm, uy tín bị xâm phạm. Đối với ngời dân thờng trong xã hội, khoản tiền tạ không thấy đợc pháp luật phong kiến đề cập. Bất công xã hội đợc phản ánh trong pháp luật: chỉ có danh dự, nhân phẩm, uy tín của tầng lớp vua chúa, quan lại mới đợc bảo vệ, còn thứ dân thì không đợc quan tâm. Ngoài ra, sự bồi thờng do gây thiệt hại về tinh thần đợc dự liệu chung cho tất cả mọi ngời trong trờng hợp từ hôn, nghĩa là đã nhận đồ sính lễ gả con gái rồi lại thay đổi ý kiến, hoặc nhà trai mang đồ sính lễ đến dạm hỏi rồi mà thay đổi ý kiến không kết hôn nữa phải bồi thờng thiệt hại về danh dự cho ngời kia (Điều 315 Quốc triều Hình luật và Điều 94 Hoàng Việt luật lệ). Pháp luật phong kiến quy định về ph-ơng thức bồi thờng thiệt hại cũng tơng tự nh dân luật hiện đại: thiệt hại xảy ra cũng có thể bồi thờng bằng hiện vật, bằng tiền, bằng tài sản khác hoặc là một khoản tiền cấp dỡng. Sau đây chúng ta sẽ nhgiên cứu về các phơng thức bồi thờng trong Quốc triều Hình luật và Hoàng Việt luật lệ.Các vi phạm khế ớc chỉ phải bồi thờng khi đã gây tổn thiệt, có thể đền bồi bằng vật hoặc bằng tiền theo mức trung bình, có thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đã cam kết, có thể khôi phục quyền sở hữu hoặc họ tự thoả thuận với nhau.- Trách nhiệm bồi thờng dân sự gây thiệt hại đó là: Các hành vi gây thiệt hại làm h phòng ốc của quan, dân buộc phải phạt bằng cách sửa sang dặm vá lại nhà cửa ấy; bỏ bê làm mất, lỡ làm h, chặt phá đồ của quan thì trả cho quan, liên hệ đến dân thì trả cho chủ (Điều 91)-Trách nhiệm nghề nghiệp: Thầy thuốc hành nghề gây tổn hại cho sức khoẻ, mạng sống của bệnh nhân bị cấm hành nghề y, cho chuộc tội bằng tiền, cấp cho gia đình nạn nhân.(Điều 206)-Trách nhiệm bồi thờng cho ngời khác hoặc súc vật gây nên, gia trởng bồi thờng cho những hành vi gây thiệt hại của con cháu trong gia đình, phạt vạ đền sính lễ. (Điều 21, 94,109, 269).Bồi thờng thiệt hại bằng hiện vật: phơng thức này đáp ứng đợc ý nguyện của ngời bị thiệt hại hơn cả. Vì việc bồi thờng bằng hiện vật là nhằm lập lại tình trạng ban đầu nh khi cha xảy ra thiệt hại. Việc bồi thờng thiệt hạ bằng hiện vật đ-7ợc chấp nhận trong cả hai Bộ luật. Ví dụ Điều 315 của Quốc triều Hình luật quy định: gả con gái đã nhận đồ sính lễ (nh tiền, lụa, vàng, bạc, lợn, rợu) mà không gả nữa thì phải phạt 80 trợng.v.v. còn ngời con gái thì phải gả cho ngời hỏi trớc, nếu ngời hỏi trớc không lấy nữa thì phải bồi thờng đồ sính lễ gấp hai, ngời con gái đ-ợc gả cho ngời hỏi sau. Nhà trai đã có sính lễ rồi mà không hỏi nữa, thì phải phạt 80 trợng và mất đồ sính lễ. Điều 94 của Hoàng Việt luật lệ cũng quy định với nội dung tơng tự. Chấp nhận hiệu lực của sự đính hôn sau khi đã nạp sính lễ, nhà làm luật đã bắt buộc hai bên phả giữ lời hứa và dự kiến sự tái lập trạng thái ban đầu trong một lĩnh vực mà việc thực hiện rất khó. Có lẽ cũng ý thức đợc khó khăn đó nên nhà làm luật cũng đã dự phòng rằng, trong trờng hợp ngời hỏi vợ trớc không muốn tiếp tục thực hiện giá thú, các đồ sính lễ phải đợc bồi thờng gấp hai. Hay nói cách khác, trong những trờng hợp không thể thực hiện đợc sự bồi thờng bằng hiện vật thì phải bồi thờng bằng tiền hoặc bằng tài sản khác.Bồi thờng bằng tiền: Việc bồi thờng bằng tiền đợc pháo luật phong kiến chấp nhận dới hai hình thức bồi thờng trong trờng hợp thông thờng và trong một số trờng hợp đặc biệt (nguyên tắc bội tang phần).+ Bồi thờng trong trờng hợp thông thờng: trong trờng hợp thông th-ờng ngời gây thiệt hại phải bồi thờng cho ngời bị thiệt hại giá trị tơng đơng của thiệt hại xảy ra. Ví dụ: trong Quốc triều Hình luật Điều 353 quy định là kẻ nào đem ruộng của ngời khác khai vào sổ là của mình thì phải biếm ba t và trả tiền đất cho chủ cũ. Điều 208 của Hoàng Việt luật lệ, khoản cuối quy định rằng ngời nào thả chó chạy rông cắn gia súc của ngời khác bị thơng hay chết, thì phải phạt 40 roi và phảiđền thiệt hại. Trong lời giải thích nhà làm luật triều Nguyễn đã nhấn mạnh về ngạch giá bồi thờng đối với các súc vật bị thờng là khoản tiền mà súc vật đã bị giảm giá vì thơng tích.Điều 18 của Quốc triều Hình luật đã nêu một nguyên tắc bồi thờng tổng quát bao gồm tất cả các tội phạm có tang vật, đợc áp dụng cho tất cả các thiệt hại có tính chất hình sự. Tuy nhiên, do cha có sự tách biệt giữa trách nhiệm hình sựtrách nhiệm dân sự, vì vậy Điều 28 của Quốc triều Hình luật cũng đợc áp dụng đối với các vấn đề bồi thờng thuần tuý dân sự.8Do tiền bồi thờng trong pháp luật phong kiến mang sắc thái hình sự và còn ghi lại dấu tích của chế độ thục kim (ngời gây thiệt hại phải nộp một khoản tiền chuộc), nên trong Quốc triều Hình luật và Hoàng Việt luật lệ đều có một số điều khoản ấn định sẵn số tiền bồi thờng trong các trờng hợp đánh bị thờng hay chết. Ví dụ: trờng hợp đánh ngời gây thơng tích(Điều 466 của Quốc triều Hình luật và Điều 271 Hoàng Việt luật lệ), trờng hợp giết ngời (Điều 29 của Quốc triều Hình luật và Điều 261 của Hoàng Việt luật lệ).Bồi thờng bằng tài sản khác: Ngời gây thiệt hại có thể bồi thờng thiệt hại xảy ra bằng một tài sản khác nhằm bù đắp tổn thất mà mình đã gây ra cho ngời bị thiệt hại. Trong Quốc triều Hình luật và HoàngViệt luật lệ đều có những khoản quy định về vấn đề này. Điều 360 của Quốc triều Hình luật quy định: Đơng tranh kiện nhau về ruộng đất mà lại đánh ngời để gặt cớp lúa, thì phải phạt 60 trợng, biếm hai t, bắt trả gấp đôi phần lúa cho ngời kia. Trong Hoàng Việt luật lệ cũng có một điều khonả áp dụng biện pháp bồi thờng đặc biệt này, cụ thể là Điều 271. Theo quy định của điều này thì ngời gây thiệt hại khi đánh ngời khác làm hỏng hai mắt, đánh gẫy hai tay chân, làm hỏng hai bộ hận trong thân thể.v.v. thì không những phải chịu hình phạt nặng (phạt 100 trợng, lu đi châu xa 3000 lý) mà còn phải đến nửa số gia sản cho nạn nhân để họ nuôi thân. Nuôi bảo cô: Trong Quốc triều Hình luật và Hoàng Việt luật lệ nhà làm luật đã đa ra một hình thức đặc biệt của bồi thờng tơng đơng là sự nuôi bảo cô (nghĩa là nuôi dỡng và điều trị thuốc thang cho ngời bị thiệt hại). Về thời hạn nuôi bảo cô đợc hai Bộ luật quy định trong một số điều luật cụ thể. Ví dụ Điều 468 của Quốc triều Hình luật đã ấn định thời hạn nuôi bảo cô nh sau:+ Đánh bị thơng bằng chân tay, thì phải nuôi 10 ngày;+ Đánh bằng vật gì khác, thì phải nuôi 20 ngày;+ Đánh bằng thứ có mũi nhọn, nớc sôi hay lửa thì phải nuôi 40 ngày;+ Đánh gãy xơng thì phải nuôi 80 ngày. Trong Hoàng Việt luật lệ, thời hạn nuôi bảo cô đợc quy định tại Điều 272 nhng tơng đối ngắn hơn:9+ Đánh bị thơng nhẹ bằng tay chân hay đồ vật, thời hạn nuôi bảo cô là 20 ngày;+ Đanh bằng vật nhọn, nớc sôi hay lửa thì hời hạn là 30 ngày;+ Đánh gãy xơng, truỵ thai, huỷ hoại bộ phận thân thể, thời hạn nuôi bảo cô là 50 ngày.Nuôi bảo cô có thể đợc coi nh một hình thức cấp dỡng mà ngày nay các Toà án thờng áp dụng cho ngời bị thiệt hại nếu ngời đó không còn khả năng lao động. Trờng hợp ngời đó chết thì cho những ngời thân gần nhất mà ngời chết có nghĩa vụ nuôi dỡng nếu nh còn sống dới thể thức tiền cấp dỡng. Tuy nhiên, điều đáng lu ý là trong pháp luật phong kiến, nuôi bảo cô không chỉ nhằm mục đích nuôi dỡng nạn nhân mà còn phải chữa chạy cho nạn nhân nữa. Điều này đợc nhà làm luật triều Nguyễn quy định rõ trong Điều 272: phàm nuôi bảo cô trớc hết phải giảo nghiệm xem thơng tích nặng hay nhẹ, đánh bằng tay chân hay vật gì khác hoặc là đánh bằng đồ nhọn, để định rõ thời hạn nuôi bảo cô và trách cứ phạm nhân phải chữa thuốc.Trong trờng hợp nạn nhân không lành bệnh :Theo Điều 468 Quốc triều Hình luật đoạn cuối: .còn trong thời hạn nuôi mà ngời bị thơng chết, xử nhẹ hơn tội đánh chết ngời một bậc. Nếu đã hết hạn nuôi hay là còn trong thời hạn nuôi, nhng vì cớ khác mà chết, thì xử nh tội đánh ngời bị thơng. Điều 272 Hoàng Việt luật lệ cũng có sự phân biệt và giải quyết nh trên chỉ khá chi tiết về hình phạt. Ngoài ra Điều 272 còn một khoản quy định về trờng hợp hết hạn nuôi bảo cô mà nạn nhân bị tàn tật hoặc không lành bện, thì ngời gây thiệt hại sẽ bị kết tội theo các điều khoản liên hệ về đả thơng, tội nặng hay nhẹ tuỳ theo thơng tích. Nghiên cứu các quy định trong Quốc triều Hình luật và Hoàng Việt luật lệ, chúng ta thấy bảo cô là một hình thức bồi thờng do nhà làm luật quy định để duy trì trật tự trong xã hội. Nếu sau thời hạn nuôi bảo cô, nạn nhân khoẻ mạnh và lành bệnh thì ngời gây thiệt hại sẽ khỏi bị tội về hình sự. Trong trờng hợp nạn nhân không thể đợc lành mạnh hoặc bị chết thì ngời đó sẽ phải chịu hình phạt. Hình phạt đợc áp dụng nh một chế tài bổ sung trong những trờng hợp nuôi bảo cô không đem lạ đợc sự bồi thờng tơng xứng. 10[...]... trách nhiệm dân sử trong trờng hợp đặc biệt đó là đợc Hoàng Đề đặc xá, ân xá, tài sản đã tiêu sài hết mà phạm nhân đã chết thì không truy thu Có thể nói trong Hoàng Việt Luật lệ cũng nh Quốc triều Hình luật, trách nhiệm hình sự thờng gắn với trách nhiệm dân sự Qua các ví dụ trên ta nhận thấy các điều luật đều dựa trên những sự viêc đã xảy ra trong đời sống xã hội để quy định việc miên trách nhiệm bồi... xã hội để quy định việc miên trách nhiệm bồi thờng cho ngời gây thiệt hại khi ngời bị thiệt hại có lỗi Quan điểm khái quát sự việc thực tế thành những điều luật cụ thể trong pháp luật phong kiến đã đợc dân luật hiện đại kế thừa và phát huy trong việc xây dựng pháp luật về dân sự 11 ... dụng trong trờng hợp mà hành vi xâm hại mang tính hình sự nh, gây thiệt hại cho nạn nhân, tái phạm cố ý nh, cắt lỡi, tuyệt đờng sinh sản, xử trợng và phải đền bồi 1/2 gia sản Bồi thờng giảm nhẹ do sự lầm lỡ vô ý gây thiệt hại, phụ nữ phạm tội nhẹ, vợ quan chức hoặc ngời quá nghèo khổ Phàm về giết ngời vô ý, nếu xét kỹ phạm nghèo cùng cực không thể trả đủ thì bắt 1/2 cho gia đình nạn nhân Miễn trách nhiệm . Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt namTrong thời gian dài gần 400 năm ( 1428-1802), các nhà nớc phong kiến nớc. trình áp dụng pháp luật. Các chế định về trách nhiệm dân sự pháp luật thời Lê (Quốc triều Hình luật) và pháp luật thời nhà Nguyễn (Hoàng Việt luật lệ)đợc
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt nam.doc, Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt nam.doc, Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt nam.doc

Từ khóa liên quan