Một số giải pháp và kiến nghị về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai.doc

13 737 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:40

Một số giải pháp và kiến nghị về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai.doc Lời nói đầuNgày nay việc quản lý sử dụng đất đại đang là một vấn đề khá bức xúc trong thời đại kinh tế mở.Từ xa việc sở hữu t nhân về đất đai đã gây ra nhiều tranh chấp phức tạp gây ra nhiều cuộc tranh chấp. Đó chính là sự mâu thuẫn giữa địa chủ nô lệ cũng nh chủ nô nông dân. Chính vì vậy mà sự cấp thiết phải có một bộ luật đất đai để xử lý giải quyết những tranh chấp từ thời chiếm hữu t nhân tức là lúc bắt đầu có quyền sở hữu, quyền chiếm dụng cá nhân cũng là khi đất nớc xuất hiện bộ luật đã ra đời. Nó ra đời để chủ yếu phục vụ cho giai cấp thống trị nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Qua nhiều lần sửa đổi bổ sung đến nay thì luật đất đai đã đợc quy định rõ về các quyền nghĩa vụ của ngời sử dụng đất, qua đó nói lên rằng ngời sử dụng đất ngày nay đã có một số quyền lợi nhất định cũng nh có nghĩa vụ nộp thuế thổ trạch cho Nhà nớc, để Nhà nớc lấy số kinh phí để sửa sang lại cơ sở hạ tầng cho đất nớc.Tuy nhiên trong nền kinh tế mở ở tất cả các nớc hiện nay thì so với họ nền kinh tế nớc ta còn nghèo các đạo luật đa ra còn lỏng lẻo cha có sức thuyết phục, nhiều kẻ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Nên qua đây em muốn viết thêm một vài hiểu biết của em về luật đất đai của nớc ta một số kiến nghị về quyền nghĩa vụ của ngời sử dụng đất.1I. Những vấn đề chung của đất đai.* Khái niệm.Là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nớc CHXHCN Việt Nam bao gồm toàn bộ những quy định về pháp luật để điều chnhr các quan hệ đất đai đợc hình thành trong quá trình Nhà nớc quản lý chiếm hữu, định đoạt sử dụng đất đai để đảm bảo lợi ích của toàn dân lợi ích của ngời sử dụng đất.* Những đặc điểm của luật đất đai.Là một ngành luật độc lập nhng tập hợp những quy định pháp luật của các ngành có liên quan.Là một ngành luật bao gồm các quan hệ hành chính dân sự kinh tế Nhà nớc thay mặt toàn dân thực hiện chức năng quản lý đất đai trên phạm vi cả nớc tất cả các tổ chức doanh nghiệp, trờng học, bộ đội, các hộ gia đình cá nhân.* Đối tợng điều chỉnh của luật đất đaiNhóm 1: Các quan hệ xã hội giữa các cơ quan Nhà nớc với hộ gia đình, các tổ chức cá nhân thông qua quy định về đất đai.Nhóm 2: Mối quan hệ xã hội giữa cơ quan Nhà nớc cấp trên với cơ quan Nhà n-ớc cấp dới thông qua quy định về pháp luật trong việc phân chia các loại đất trong vùng lãnh thổ.Nhóm 3: Mối quan hệ xã hội giữa các tổ chức, các hộ gia đình cá nhân trong việc chiếm định đoạt quản lý sử dụng đất đai.* Phơng pháp điều chỉnh của luật đất đai: có 2 phơng pháp chủ yếu: Phơng pháp bình đẳng dùng để điều chỉnh các quan hệ bình đẳng giữa hai bên tham gia vào một quan hệ đất đai nhất định nh chuyển nhợng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.Phơng pháp hành chính: dùng để điều chỉnh các quan hệ đất đai giữa cơ quan Nhà nớc với các cá nhân, tổ chức phải tuân thu hồi đất đăng ký đất, thanh tra, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm luật đất đai, cấp các loại giấy về quyền sử dụng đất.2Sử dụng đất gắn với việc bảo vệ đất, bồi bổ đất đặc biệt là bảo vệ nghiêm ngặt đất nông nghiệp nghiêm cấm mọi hành vi huỷ hoại đất.* Quan hệ pháp luật về đất đaiCác bộ phận cấu thành của pháp luật về đất đai.Chủ thể là ngời đợc giao quyền sử dụng đất hay đợc pháp luật giao quyền.Cá nhân (công nhân Việt Nam, hoặc ngời nớc ngoài định c tại Việt Nam). Hộ gia đình.Các tổ chức trong nớc (cơ quan, trờng học, bệnh viện, đoàn thể các tổ chức nớc ngoài thuê đất tại Việt Nam).Khách thể: Của các quan hệ đất đai là toàn bộ quỹ đất đai của Nhà nớc đợc quản lý bằng chế độ pháp lý nhất định.Nội dung của các quan hệ đất đai: đó là quyền nghĩa vụ của các chủ thể tham gia một quan hệ đất đai nhất định.Quyền nghĩa vụ của Nhà nớc, với t cách thay mặt nhân dân là chủ sở hữu đất đai trong cả nớc, có quyền quản lý toàn bộ đất đai. Nhà nớc có nghĩa vụ nắm chắc, quy hoạch phân phối đất, kiểm tra giám sát giao việc sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình.* Quyền nghĩa vụ của ngời sử dụng đất, đó là đợc cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, hớng dụng thành quả của đất, đợc chuyển nhợng, đợc chuyển đổi, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng đất đợc giao đợc Nhà nớc bảo vệ lợi ích thích hợp.Nghĩa vụ của ngời sử dụng đấtsử dụng đúng mục đích, bảo vệ đất, nộp thuế về đất, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trờng, thi hành các quyết định của cơ quan Nhà nớc.II. Các quy định về quyền nghĩa vụ của ngời sử dụng đất.Điều 73 ngời sử dụng đất có những quyền sau đây.1. Đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất2. Hớng thành quả lao động, kết quả đầu t trên đất đợc giao 3. Đợc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật34. Hởng các lợi ích do công trình công cộng về bảo vệ, cải tạo đất đai mang lại.5. Đợc Nhà nớc hớng dẫn giúp đỡ trong việc cải tạo bồi bổ đất6. Đợc Nhà nớc bảo vệ khi bị ngời khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình, đợc bồi thờng thiệt hại về đất khi bị thu hồi.7. Đợc quyền góp đất để hợp tác sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật phù hợp với mục đích khi giao đất.8. Đợc quyền khiếu nại, tố cáo, về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.Điều 74:Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở do nhu cầu sản xuất đời sống, đợc chuyển đổi từ sử dụng đất phải sử dụng đất đó theo đúng mục đích, thời hạn đợc giao.Điều 75:1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đợc chuyển nhợng quyền sử dụng đất trong các trờng hợp sau:a. Chuyển đi nơi khácb. Chuyển sang làm nghề khácc. Không có khả năng trực tiếp lao động 2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, do chuyển đi nơi khác hoặc không còn nhu cầu ở đợc chuyển nhợng quyền sử dụng đất. Việc chuyển nhợng phải đợc cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền cho phép, ngời nhận đất phải đợc sử dụng đúng mục đích.Điều 76:1. Cá nhân đợc Nhà nớc giao đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, nuôi d-ỡng thuỷ sản sau khi chết thì quyền sử dụng đất của họ đợc để lại cho những ngời thừa kế theo quy định của pháp luật thừa kế.2. Hộ gia đình đợc Nhà nớc giao đất nông nghiệp, trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản, nếu trong hộ có thành viên chết thì các thành viên khác trong hộ đợc quyền tiếp tục sử dụng diện tích đất mà Nhà nớc đã giao cho họ. Trờng hợp trong hộ gia đình không còn thành viên nào thì Nhà nớc thu hồi đất.43. Cá nhân, thành viên của hộ gia đình đợc giao đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở sau khi chết quyền sử dụng đất của họ đợc để lại cho những ngời thừa kế theo quy định của các luật thừa kế.Điều 77:1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lâm nghiệp để trồng rừng đợc thế chấp quyền sử dụng đất tại các ngân hàng Nhà nớc, các tổ chức tín dụng Việt Nam do Nhà nớc cho phép thành lập để vay vốn sản xuất.2. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất ở, do nhu cầu sản xuất đời sống đợc thế chấp quyền sử dụng đất với các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam ở trong nớc.Điều 78:Hộ gia đình, cá nhân ngời sử dụng đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản do hoàn cảnh gia đình neo đơn, khó khăn do chuyển sang nghề khác nhng cha ổn định hoặc thiếu sức lao động thì đợc cho ngời khác thuê đất với thời hạn không đợc quá 3 năm. Trờng hợp đặc biệt khó khăn, thời hạn cho thuê có thể dài hơn do Chính phủ quy định ngời thuê đất phải sử dụng đúng mục đích.Điều 79:1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng gianh giới các yêu cầu khác đã đợc quy định khi giao đất.2. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ làm tăng khả năng sinh lợi của đất.3. Tuân theo những quy định về bảo vệ môi trờng không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của ngời sử dụng đất xung quanh.4. Nộp thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.5. Nộp quyền sử dụng đất khi đợc giao đất theo quy định của pháp luật.6. Đền bù cho ngời có đất khi bị thu hồi để giao cho mình.7. Giao lại đất khi Nhà nớc có quyết định thu hồiXử lý vi phạmĐiều 85:5Ngời nào lấn chiếm đất, huỷ hại đất, chuyển quyền sử dụng đất trái phép hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật đất đai, tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Điều 86:Ngời nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc vợt quá quyền hạn giao đất, thu hồi đất, cho phép chuyển quyền sử dụng đất trái phép với quy định của pháp luật bao che cho ngời có hành vi vi phạm pháp luật đất đai, quyết định xử lý trái pháp luật hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà xử lý ký luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Điều 87:Ngời nào có hành vi vi phạm pháp luật đất đai mà gây thiệt hại cho ngời khác thì ngoài việc bị xử lý theo quy định tại điều 86 điều 87 của luật này còn phải bị bồi thờng cho ngời bị thiệt hại.III. Chế độ pháp lý đối với việc giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền cho thuê đất một vài bất cập trong việc sử dụng đất.* Giao đất không thu tiền sử dụng đất.Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản làm muối mà nguồn sống chủ yếu là thu nhập có đợc từ những hoạt động sản xuất đó đợc ubnd xã phờng, thị trấn xác nhận sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối trong phạm vi mức đất nớc Nhà nớc giao.Hộ gia đình đang sử dụng đất nông nghiệp vợt hạn mức trớc ngày 1-1-1999, thì tiếp tục sử dụng diện tích đất vợt hạn mức thời gian bằng một phần hai thời hạn giao đất phải nộp thuế bổ sung đối với diện tích đất đó theo quy định của pháp luật, sau thời hạn này thì phải chuyển sang thuế đất. Đối với diện tích đất vợt hạn mức sau ngày 1-1-1999 thì ngời sử dụng đó phải thuê đất.Tổ chức sử dụng đất để trồng bảo vệ rừng phòng hộ rừng đặc dụng.6Cơ quan Nhà nớc, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị trang nhân dân sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, sử dụng đất vào mục đích quốc phòng an ninh.Cơ quan Nhà nớc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội đơn vị trang nhân dân sử dụng đất để xây dựng các công trình thuộc các ngành lĩnh vực sự nghiệp về kinh tế, văn hoá, xã hội khoa học, kỹ thuật, ngoại giao.Tổ chức sử dụng đất vào mục đích công cộng để xây dựng đờng giao thông cầu cống vỉa hè, hệ thống cấp thoát nớc, sông, hồ đê đập, trờng học, bệnh viện, chợ, công viên vờn hoa khu vui chơi trẻ em, quảng trởng, sân vận động, sân bay bến cảng các công trình khác.* Giao đất có thu tiền sử dụng đất.Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở.Tổ chức kinh tế đầu t xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê nhợng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất gắn liền với kết cấu hạ tầng đó.Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với một số trờng hợp để tạo vốn xây dựngsở hạ tầng theo dự án do Chính phủ quyết định.Những trờng hợp này phải bảo đảm các điều kiện:* Ngời sử dụng đất phải có dự án khả thi đã đợc cơ quan Nhà nớc có thêm quyền phê duyệt.+ Sử dụng đất theo đúng quy hoạch+ Ngời sử dụng đất phải có điều kiện về vốn kỹ thuật.* Cho thuê đấtTổ chức kinh tế sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh theo dự án đợc cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền phê duyệt, trừ các doanh nghiệp Nhà nớc đang sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp nuôi trồng thuỷ sản, làm muối đợc giao trớc ngày 1-1-1999.Nhà nớc thu hồi đất đã giao cho doanh nghiệp Nhà nớc sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối nhng không có hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích để giao hoặc cho ngời khác thuê.7Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất kinh doanh.Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất thuộc quỹ đất công ích 5% ở xã phờng, thị trấn.Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đợc miễn giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất trong các trờng hợp: thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực u đãi đầu t tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thực hiện dự án trong đó có chính sách nhà ở, đến ở.* Hộ gia đình, cá nhân đợc nhn cho thuê mà trả tiền thuê hàng năm có quyền:Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tiêu dùng Việt Nam để vay vốn sản xuất kinh doanh.Chuyển nhợng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, ngời nhận tài sản đợc Nhà nớc tiếp tục cho thuê đất.* Hộ gia đình, cá nhân đợc Nhà nớc cho thuê đất mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê có quyền.Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tiêu dùng Việt Nam để vay vốn sản xuất kinh doanh.Chuyển nhợng quyền sử dụng đất thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, trao quyền thừa kế quyền sử dụng đất thuế, trong thời hạn thuê.Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nớc.Cho thuê lại quyền sử dụng đất trong thời hạn thuê đất việc cho thuê lại chỉ đợc thực hiện khi đất đó đã đợc đầu t theo dự án hoặc theo đơn xin thuê đất ngời thuê đất phải sử dụng đúng mục đích.* tổ chức trong nớc đợc Nhà nớc giao đất không thu tiền sử dụng đất theo mục đích đợc giao, không có quyền chuyển đổi, chuyển nhợng, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.8* Tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản làm muối đợc thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với quyền sử dụng đất đó tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất, kinh doanh đợc góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nớc, tổ chức cá nhân nớc ngoài để tiếp tục sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối, mở rộng công nghệ chế biến dịch vụ.* Tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc giao đất có thu tiền sử dụng đất có quyền.Chuyển nhợng quyền sử dụng đất gắn liền với công trình kiến trúc với kết cấu hạ tầng đã đợc xây dựng trên đất đó.Cho thuê quyền sử dụng đất gắn liền với công trình kiến trúc, với kết cấu hạ tầng đã đợc xây dựng trên đó.Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh với tổ chức cá nhân trong nớc, tổ chức cá nhân nớc ngoài.* Tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc cho thuê đất hàng năm có quyền.Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất kinh doanh.Chuyển nhợng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê ngời nhận tài sản đợc Nhà nớc tiếp tục cho thuê đất.Đối với các doanh nghiệp Nhà nớc thì có quyền góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thuê để hợp tác sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nớc, tổ chức, cá nhân nớc ngoài.* Tổ chức kinh tế đợc Nhà nớc cho thuê đất mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê có quyền.Thế chấp giá trị quyền sử dụng đất cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng Việt Nam để vay vốn sản xuất kinh doanh.Chuyển nhợng quyền sử dụng đất thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê. Ngời nhận quyền chuyển nhợng quyền sử dụng đấtquyền quy định tại khoản này.9Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thuê trong thời hạn thuê cùng với tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuế để hợp tác sản xuất kinh doanh với tổ chức cá nhân trong nớc, tổ chức cá nhân nớc ngoài.Cho thuê lại quyền sử dụng đất trong thời hạn thuê. Việc cho thuê lại chỉ đợc thực hiện khi đất đã đợc đầu t the dự án ngời thuê lại phải sử dụng đất đúng mục đích.Những bất cập trong việc chuyển nhợng đấthầu hết đất chuyển nhợng đổi hiện nay ở nớc ta đều chuyển nhợng chuyển đổi bằng cách viết tay. Vì thủ tục giấy tờ qua cơ quan cấp trên rất khó khăn thủ tục rờm rà nếu chuyển nhợng chuyển đổi mà thủ tục giấy tờ đợc các cơ quan giải quyết nhanh gọn thì việc dân đi mua nhà ở sẽ không phải cờ đợi.Những ngời làm thủ tục giấy thờng gây khó khăn cho những ngời sử dụng đất do vậy ngời sử dụng đất chuyển nhợng chuyển đổi bằng cách viết tay. Mà theo em biết thì thủ tục chuyển nhợng, chuyển đổi kiểu viết tay thì không hợp lệ với cả ngời chuyển nhợng ngời nhận sự chuyển nhợng.IV. Một số giải pháp kiến nghị về quyền nghĩa vụ sử dụng đất đai.Chúng ta đã biết qua Hà Nội nói riêng các thành phố lớn nói chung. Việc sốt đất đã làm cho các cơ quan quản lý đất đai rất bức xúc. Giá đất đã tăng đột biến từ 1 đến 4 lần. Theo phân tích, đây là một sự hỗn loạn trong thị trờng bất động sản - việc cho thuê, chuyển nhợng quyền sử dụng đất do nhân dân tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất thổ c buôn bán trao tay không qua đơn vị phờng xã vô tình chung đã tự đẩy giá đất không theo quy luật giá trị. Chúng ta phải thấy rằng chế độ pháp tầm nhận thức của nhân dân về luật đất đai cha đợc rõ ràng. Hoặc do lợi nhuận mà một số ngời dân đã tự làm trái pháp luật, trái những quy định về luật đất đai.Thu hồi đất bỏ hoang của 54 tổ chức tại Hà Nội UBND Hà Nội đã đồng ý kiến nghị của sở Địa chính thu hồi đất hoang của 54 tổ chức tại thành phố. Hơn 90% số đơn vị này là các doanh nghiệp Nhà nớc có 10[...]... đai 2 II Các quy định về quyền nghĩa vụ của ngời sử dụng đất 3 III Chế độ pháp lý đối với việc giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền cho thuê đất một vài bất cập trong việc sử dụng đất 6 IV Một số giải pháp kiến nghị về quyền nghĩa vụ sử dụng đất đai .10 Tài liệu tham khảo .13 Mục lục 13 13 ... diện giải toả tái định c - Xử lý nghiêm khắc các trờng hợp cố ý lấn chiếm đất công hành vi đầu cơ làm lũng đoạn thị trờng nhà đất 12 Tài liệu tham khảo Những văn bản hớng dẫn quyền sử dụng đất Sách giáo trình luật đất đai Mục lục Lời nói đầu .1 I Những vấn đề chung của đất đai 2 II Các quy định về quyền nghĩa vụ của ngời sử dụng đất 3 III Chế độ pháp lý đối với việc giao đất. . .đất bỏ hoang ít nhất từ 3 năm, nhiều nhất là 19 năm Đối với một số đơn vị tự ý chia đất làm nhà ở nếu đúng về mặt quy hoạch không có tranh chấp thì đợc lập hồ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các trờng hợp cho thuê, liên doanh, liên kết sai mục đích nếu phù hợp với quy hoạch thì đơn vị đang sử dụng đất đợc hợp thức thì phải thu hồi giao cho UBND phờng quản lý 11 Kiến nghị - Quy... chẽ hơn về việc chuyển nhợng quyền sử dụng đất - Đối với đất canh tác nơi nào có thể chuyển đổi thành đất thổ c thì nếu cho chuyển đổi để vừa có nguồn thu cho ngân sách vừa ổn định cho nhân dân định c - Nơi nào đã quy hoạch hoạc có kế hoạch quy hoạch thì nên thông báo công khai cho nhân dân biết để tránh tình trạng buôn bán bất hợp pháp, ngăn chặn lấn chiếm, đền bù - Nếu đền bù cho nhân dân một cách . đất không thu tiền, giao đất có thu tiền và cho thuê đất và một vài bất cập trong việc sử dụng đất. ............6IV. Một số giải pháp và kiến nghị về quyền. nhợng và ngời nhận sự chuyển nhợng.IV. Một số giải pháp và kiến nghị về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai. Chúng ta đã biết qua Hà Nội nói riêng và các
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp và kiến nghị về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai.doc, Một số giải pháp và kiến nghị về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai.doc, Một số giải pháp và kiến nghị về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất đai.doc

Từ khóa liên quan