Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng.doc

82 618 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:40

Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng.doc LỜI NÓI ĐẦUỞ bất kỳ giai đoạn phát triển nào, pháp luật luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Nó là tiêu chuẩn pháp cho mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Trong hệ thống pháp luật đópháp luật về hợp đồng kinh tế, nó điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động kinh tế.Hiện nay, khi đã chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản của Nhà nước theo định hướng XHCN thì pháp luật về hợp đồng kinh tế đã đang là một vấn đề hết sức phức tạp . Nền kinh tế càng phát triển thì các quan hệ kinh tế càng đa dạng phức tạp hơn nhiều, nó không chỉ dừng lại ở các quan hệ kinh tế trong nước mà còn có sự tham gia bởi các nhân tô nước ngoài.Song cho đến nay, pháp luật hiện hành về chế độ hợp đồng kinh tế của chúng ta vẫn là pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 cùng với các văn bản cụ thể hoá hướng dẫn thi hành pháp lệnh. Thực tế cho thấy pháp lệnh này còn có nhiều điểm chưa phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tế hiện nay. Những hạn chế thiếu sót đó đã gây khó khăn cho các chủ thể kinh doanh trong quá trình ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế đồng thời cũng gây trở ngại cho h của các cơ quan quản về hợp đồng kinh tế.Bên cạnh đó, trong điều kiện nước ta hiện nay, Bộ luật dân sự Luật thương mại là hai văn bản rất quan trọng đã được thông qua có hiệu lực đã đáp ứng được những đòi hỏi trong đời sống xã hội. Trong khi đó pháp lệnh hợp đồng kinh tế sau mọt thời gian dài không còn phù hợp, không còn đáp ứng được yêu cầu thực tiễn sôi động của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm ra những điểm hạn chế đưa ra phương hướng sửa đổi bổ sung là rất cần thiết.Xuât phát từ những đòi hỏi đó, bằng những kiến thức đã được trang bị cùng với nhận thức về thực tiễn trong quá trình thực tập tại Công ty quan hệ quốc tế - Đầu sản xuất (CIRI), tôi chọn đề tài : "Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu sản xuất (CIRT), chế độ pháp thực tiễn áp dụng" để làm đề tài chuyên đề thực tập cho mình, nhằm nghiên cứu góp phần vào công cuộc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng kinh tế.Đề tài được kết cấu thành 3 chương :Trang 1Chương I : Chế độ pháp về hợp đồng kinh tế.Chương II : Thực trạng ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế áp dụng với việc thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu sản xuất (CIRI)Chương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu sản xuất (CIRI)Để hoàn thành đề tài này, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc các anh chị trong công ty quan hệ quốc tế - đầu sản xuất cùng với các thầy cô giáo trong Bộ môn Luật kinh tế, đặc biệt chất lượng là thầy giáo TS. Nguyễn Hợp Toàn cô giáo Phạm Thị Phương Thuỷ đã nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn tôi hoàn thành bài viết này.Trang 2CHƯƠNG ICHẾ ĐỘ PHÁP VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾI. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ Do đặc điểm của nền kinh tế ở các giai đoạn khác nhau mà đặc điểm hình thành phát triển của hợp đồng kinh tế cũng khác nhau trong các giai đoạn sau :1. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ khôi phục nền kinh tế cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân (1954 - 1959)Thời kỳ này nền kinh tế gồm nhiều thành phần kinh tế hoạt động đan xen lẫn nhau. Vì thế, chế độ pháp về hợp đồng kinh tế được thực hiện theo nghị định số 738/TTg ngày 10/4/1956 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tạm thời về lập hợp đồng kinh doanh, qui định mối quan hệ hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh giữa các đơn vị kinh doanh của Nhà nước, hợp tác xã, công ty hợp doanh doanh.Đặc điểm của hợp đồng kinh doanh là rất coi trọng ý chí tự do, tự nguyện, bình đẳng, thật thà, cùng có lợi của các đương sự tham gia hợp đồng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nước như : hợp đồng phải đăng ký tạiquan Nhà nước có thẩm quyền, quyền huỷ bỏ hợp đồng bị hạn chế.v.v 2. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung (1960 - 1974)Là thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân đã căn bản hoàn thành. Nhà nước chủ trương phát triển nền kinh tế theo kế hoạch , chịu sự điều hành của Nhà nước. Vì thế, chế độ hợp đồng kinh doanh cũng được thay đổi. Điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế do Chính phủ ban hành theo Nghị định số 004/TTg ngày 4/1/1960 quy định một kiểu hợp đồng mới, hợp đồng được ký kết trên cơ sở kế hoạch Nhà nước.Đặc điểm của điều lệ tạm thời là nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh quan Nhà nước. Coi ký kết hợp đồng kinh tế là kỷ luật Nhà nước trong quan hệ kinh tế chỉ được ký kết hợp đồng kinh tế trong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, đồng thời cũng không được tự ý thương lượng Trang 3điều chỉnh hợp đồng kinh tế nếu không có sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Do đó, chế độ hợp đồng kinh tế được chia làm hai loại : hợp đồng nguyên tắc hợp đồng cụ thể.Bên cạnh đó, Điều lệ tạm thời - cũng qui định việc thành lập Hội đồng trọng tài với cách là cơ quan tài phán Nhà nước có chức năng giải quyết các tranh chấp trong việc ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế.Như vậy, chế độ hợp đồng kinh tế thường kỳ này là công cụ pháp của việc thực hiện kế hoạch Nhà nước, với bản chất mang đậm yếu tố kế hoạch còn yếu tố tài sản là thứ yếu.3. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ thực hiện chủ trương cải tiến quản kinh tế (1975 - 1988)Đây là thời kỳ nền kinh tế thực hiện việc quản theo phương thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Để tương ứng với nó chính phủ đã ban hành Điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế kèm theo Nghị định số 54/CP ngày 10/3/1975 của Hội đồng Chính phủ, qui định kiểu hợp đồng kinh tế mới, thay thế cho bản điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế trước đó.Đặc điểm chế độ hợp đồng kinh tế thời kỳ này là : Hợp đồng kinh tế được ký kết ngay sau khi có sổ kiểm tra kế hoạch sau đó được điều chỉnh lại khi Nhà nước gao chỉ tiêu kế hoạch chính thức, việc ký kết hợp đồng kinh tế căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ , kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản Nhà nước cấp trên, bên cạnh đó các đơn vị kinh tế còn có thể ký kết các hợp đồng kinh tế ngoài chỉ tiêu pháp lệnh, vì thế mà chủ thể của hợp đồng kinh tế được mở rộng hơn, thể loại hợp đồng cũng được đa dạng hơn nhiều 4. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ đổi mới cơ chế quản kinh tế (từ năm 1989 đến nay)Sau đại hội VI, Đảng Nhà nước ta chủ trương đổi mới nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ chế quản kinh tế cũng được chuyển đổi hoàn toàn theo nền kinh tế. Chính vì thế, chế độ hợp đồng kinh tế - cũng được chuyển đổi. Tren cơ sở đó, pháp lệnh hợp đồng kinh tế do Hội đồng Nhà nước , thông qua ngày 25/9/1989 được ban hành.Trang 4Đặc điểm của pháp lệnh hợp đồng kinh tế gồm : + Hợp đồng kinh tế được xác lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng về quyền nghĩa vụ, cùng có lợi không trái pháp luật.+ chủ thể tham gia hợp đồng kinh tế là tất cả các pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh, ngoài ra còn được mở rộng trong một số trường hợp đặc biệt+ Chủ thể có quyền tự quyết trong việc ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế + Thể loại hợp đồng kinh tế được đa dạng hoá, bên cạnh đó còn qui định một số hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh áp dụng đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nước giao chính phủ cũng có văn bản qui định riêng (Quyết định số 18/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng bộ trưởng)Như vậy, những điểm đổi mới của chế độ hợp đồng kinh tế thời kỳ này đã đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản nền kinh tế nhiều thành phần, bước đầu xây dựng nền kinh tế thị trường có sự quản của Nhà nước theo định hướng XHCN.Sau đây, chúng ta sẽ nghiên cứu chế độ hợp đồng kinh tế theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989.II. KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ 1. Khái niệm hợp đồng kinh tếTrong các mối quan hệ xã hội có những quan hệ được các bên thoả thuận thiết lập nhằm mục đích làm phát sinh những đổi thay chấm dứt quyền nghĩa vụ - giữa các bên với nhau. Những mối quan hệ thuộc loại này được gọi chung là quan hệ hợp đồng. Cũng như vậy quan hệ hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế được gọi là quan hệ hợp đồng kinh tế . Trong khoa học pháp lý, hợp đồng kinh tế thường được hiểu theo hai nghĩa. Đó là nghĩa khách quan chủ quan.- Theo nghĩa khách quan (tức là dưới góc độ ý chí Nhà nước ) : hợp đồng kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trên cơ sở tự nguyện bình đẳng giữa các bên chủ thể kinh doanh với nhau (còn gọi là chế độ hợp đồng kinh tế hay pháp luật về hợp đồng kinh tế). Chế độ hợp đồng kinh tế của nước ta mang đặc thù của pháp luật xã hội chủ nghĩa nó bao gồm các quy phạm pháp luật về nguyên tắc ký kết cách chủ thể tham gia; trình tự thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế; các điều kiện có hiệu lực của Trang 5hợp đồng cũng như các nguyên tắc nội dung thực hiện; các điều kiện cách thức giải quyết hậu quả của việc thay đổi, huỷ bỏ, đình chỉ thanh hợp đồng kinh tế; quyền nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng kinh tế; trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng kinh tế.Cùng với sự phát triển của nền kinh tế , sự thay đổi của quan hệ kinh tế, chế độ hợp đồng kinh tế cũng được thay đổi phát triển.- Theo nghĩa chủ quan (tức là theo ý chí của các bên ký kết hợp đồng) : "Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản hoặc tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu , ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự qui định rõ ràng về quyền nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng thực hiện kế hoạch của mình" (Điều 1 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế.Như vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng như các loại hợp đồng khác, đều là sự thay đổi giữa các chủ thể về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền nghĩa vụ của các chủ thể trong các quan hệ cụ thể. Tuy nhiên, có một số điểm khác nhau giữa hợp đồng kinh tế với các loại hợp đồng khác về các chủ thể, mục đích, hình thức ký kết, thực hiện Trang 62. Đặc điểm hợp đồng kinh tế Những thay đổi cơ bản trong nền kinh tế cũng như chế độ quản kinh tế theo sự thay đổi những qui định của chế độ hợp đồng kinh tế để phù hợp với tình hìh diễn biến mới trong các quan hệ kinh tế. Vì thế, những qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế hiện nay có các đặc điểm để chúng ta phân biệt với những qui định hợp đồng kinh tế trước đây. Đồng thời cũng phân biệt với các loại hợp đồng khác. Những đặc điểm đó là :2.1 Đặc điểm về mục đích của hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế được ký kết nhằm mục đích kinh doanh. Mục đích này được thể hiện trong nội dung công việc mà các bên thoả thuận trong hợp đồng như là : thực hiện hoạt động sản xuất , trao đổi hàng hoá, dịch vụ Điều đó có nghĩa là hợp đồng kinh tế phải gắn với quá trình sản xuất tái sản xuất của các chủ thể kinh doanh, trong đó ít nhất một bên ký hợp đồng phải có mục đích kinh doanh còn bên kia có thể không có mục đích kinh doanh nhưng không có mục đích đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt. Đặc điểm này dùng để phân biệt hợp đồng kinh tế với hợp đồng dân sự, hơn nữa mục đích kinh doanh là đặc trưng của các quan hệ kinh tế.2.2 Đặc điểm về chủ thể hợp đồng kinh tế :Theo Điều 2 - pháp lệnh hợp đồng kinh tế, thì hợp đồng kinh tế được ký kết giữa các bên : pháp nhân với pháp nhân; pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật. Như vậy theo qui định này thì chủ thể ký kết hợp đồng kinh tế phải là chủ thể có điều kiện tổ chức, phải là pháp nhân luôn phải là một bên ký kết, còn bên kia có thể là cá nhân có đăng ký kinh doanh.Cá nhân có đăng ký kinh doanh được hiểu là cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.2.3 Đặc điểm về hình thức hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế có thể ký kết dưới hình thức văn bản hợp đồng hoặc tài liệu giao dịch (như công văn, điện báo, đơn chào hàng, đặt hàng). Ngoài ra các bên có thể ký kết các văn bản phụ lục hợp đồng cụ thể hoá các điều kiện trong hợp đồng hoặc biên bản bổ sung những điều khoản mới thoả thuận vào văn bản hợp đồng. Phụ lục hợp đồng biên bản bổ sung có giá trị pháp như hợp đồng kinh tế.Trang 73. Phân loại hợp đồng kinh tế Dựa trên những căn cứ khác nhau mà hợp đồng kinh tế được phân thành nhiều loại khác nhau.3.1 Căn cứ tính chất của quan hệ hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm các loại sau:* Hợp đồng kinh tế mang tính chất đền bù :Là loại hợp đồng mà theo đó quyền nghĩa vụ của các bên tương xứng nhau (quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia ngược lại). Trong quan hệ hợp đồng, một bên có nghĩa vụ giao hàng hoá, thực hiện dịch vụ hoặc kết quả công việc đã thoả thuận, bên kia có nghĩa vụ nhận hàng hoá hoặc kết quả đó thanh toán tiền. Đây là loại hợp đồng phản ánh quan hệ hàng hoá - tiền tệ với bản chất là quan hệ ngang giá được sử dụng trong các lĩnh vực như la trao đổi hàng hoá; vận chuyển hàng hoá .* Hợp đồng kinh tế mang tính tổ chức :Là loại hợp đồng được xác lập trên cơ sở sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các chủ thể kinh doanh có thể thoả thuận với nhau lập ra một cơ sở kinh tế - kỹ thuật mới để thực hiện mục đích chung. Hợp đồng này không phản ánh quan hệ hàng hoá tiền tệ, không mang tính chất đền bù. Các bên chủ thể có thể thoả thuận góp vật chất, góp sức lao động để lập ra cơ sở kinh doanh mới. Song chủ thể của loại hợp đồng này phải có cách pháp nhân đầy đủ. Tuỳ theo tính chất của tổ chức, hợp đồng không chỉ có 2 bên chủ thể mà có nhiều bên cùng tham gia.3.2 Căn cứ vào thời hạn thực hiện hợp đồng, hợp đồng kinh tế chia làm 2 loại :* Hợp đồng kinh tế dài hạn :Là những hợp đồng kinh tế có thời hạn thực hiện từ 1 năm trở lên nhằm thực hiện kế hoạch dài hạn* Hợp đồng kinh tế ngắn hạn :Là những hợp đồng kinh tế có thời hạn thực hiện từ 1 năm trở xuống, gồm hợp đồng năm, nửa năm, quý, tháng để thực hiện kế hoạch năm những phần kế hoạch trong năm.Trang 8Như vậy, tuỳ theo đối tượng của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trường mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn.3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm:* Hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh :Là những hợp đồng kinh tế được ký kết nhằm thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh doquan Nhà nước có thẩm quyền giao cho các doanh nghiệp Nhà nước. Việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa những đơn vị kinh tế được giao nhiệm vụ kế hoạch là nghĩa vụ, là kỷ luật của Nhà nước. Hợp đồng này mang tính kế hoạch cao, vì thế, tính tự nguyện bình đẳng giữa các chủ thể của hợp đồng bị hạn chế. Tuy nhiên, trong cơ chế mới loại hợp đồng này không còn được áp dụng phổ biến nữa mà chỉ những doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích mới thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao.* Hợp đồng kinh tế thông thường :Loại hợp đồng này được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi . Việc ký kết hợp đồng là quyền tự do ý chí của các đơn vị kinh tế , không một tổ chức hay cá nhân nào được áp đặt ý chí của mình cho các đơn vị kinh tế khác. Trong cơ chế mới này, loại hợp đồng này được áp dụng rất phổ biến.3.4 Căn cứ vào nội dung giao dịch của quan hệ hợp đồng gồm:* Hợp đồng mua bán hàng hoá Là hợp đồng mà theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển giao hàng hoá quyền sở hữu đối với hàng hoá đó cho bên mua theo đúng điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng, còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng hoá thanh toán tiền hàng. Quan hệ hợp đồng này là quan hệ trao đổi hàng hoá, gọi là quan hệ hàng hoá - tiền tệ * Hợp đồng vận chuyển hàng hoá Là hợp đồng mà theo đó bên vận tải hàng hoá có nghĩa vụ vận chuyển hàng hoá nhất định đến địa điểm đã ấn định để giao cho bên nhận hàng, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cho bên vận tải một khoản tiền nhất định gọi là cước phí vận chuyển.* Hợp đồng xây dựng cơ bản :Là hợp đồng kinh tế trong đó bên nhận thầu có nghĩa vụ xây dựng bàn giao cho bên giao thầu toàn bộ công trình theo đúng đồ án thiết kế thời hạn như Trang 9đã thoả thuận trong hợp đồng, còn ben giao thầu có nghĩa vụ bàn giao mặt bằng xây dựng , các bản thiết kế đầu xây dựng đúng tiến độ đồng thời có nghĩa vụ nghiệm thu công trình thanh toán cho bên nhận thầu. Hợp đồng này mang tính chất đền bù.* Hợp đồng dịch vụ :Là hợp đồng kinh tế theo đó bên cung cáp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện hành vi nhất định phù hợp với ngành nghề đã đăng ký để thoả mãn nhu cầu của bên thuê dịch vụ được hưởng khoản tiền công nhất định gọi là phí dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ tiếp nhận kết quả dịch vụ thanh toán cho bên thuê dịch vụ phí như đã thoả thuận.Tóm lại, trên đây là những hợp đồng kinh tế cụ thể được áp dụng phổ biến trong thực tiễn đời sống kinh tế của nước ta hiện nay.4. Nguồn văn bản hiện hành của chế độ hợp đồng kinh tế1- Nghị định số 735/TTg ngày 10/4/1960 ban hành điều lệ về hợp đồng kinh doanh.2- Nghị định 04/TTg ngày 04/1/1960 ban hành điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh quan Nhà nước.3- Nghị định 54/CP ngày 10/3/1975 ban hành điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế4- Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/19895- Nghị định 17/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng bộ trưởng qui định chi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế6- Quyết định 18/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng bộ trưởng về việc ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh.Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về chế độ pháp về hợp đồng kinh tế III. CHẾ ĐỘ PHÁP VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ 1. Chế độ ký kết về hợp đồng kinh tế1.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế Theo điều 3 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế : "Để bảo vệ quyền nghĩa vụ chính đáng của các bên tham gia quan hệ hợp đồng, bảo vệ lợi ích của xã hội, việc ký kết hợp đồng kinh tế được pháp luật quy định, phải tuân theo những nguyên tắc Trang 10[...]... tế sau đây là thực trạng áp dụng những quy định đó trong hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ Quốc tế đầu sản xuất (CIRI) Trang 33 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KÝ KẾT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KINH TẾ ÁP DỤNG VỚI VIỆC THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU SẢN XUẤT (CIRI) I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY QUAN HỆ QUỐC TẾ - ĐẦU SẢN XUẤT (CIRI) 1 Sự hình thành của công ty 1.1 Xu hướng và. .. nhiệm vụ quyền hạn sau: * Chức năng: Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu sản xuất (CIRI) là một doanh nghiệp nhà nước là đơn vị thành viên, hạch toán độc lập của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 Do đó, công ty có chức năng sản xuất, cung ứng vật tư, thiết bị tổng hợp, vấn - đầu - chuyển giao công nghệ xây dựng các công trình, sản xuất công nghiệp, kinh doanh xuất nhập khẩu vật thiết... phù hợp với pháp luật 1.2 Chủ thể hợp đồng kinh tế Những tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật tham gia hợp đồng kinh tế có quyền nghĩa vụ đối với nhau gọi là chủ thể hợp đồng kinh tế Theo điều 2 pháp lệnh hợp đồng kinh tế , chủ thể ký kết hợp đồng kinh tế phải là pháp nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Như vậy, trong quan hệ hợp đồng. .. không được trái với quy định của pháp luật Những hợp đồng kinh tế rơi vào trường hợp sau đây là hợp đồng trái pháp luật coi là vô hiệu - Nội dung của hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm của pháp luật - Một trong các bên ký kết hợp đồng kinh tế không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc thoả thuận trong hợp đồng - Người ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền hoặc... Quan hệ quốc tế - Đầu sản xuất (CIRI) góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tạo điều kiện về vật chất tinh thần nhằm phát triển lực lượng sản xuất của công ty nói riêng của xã hội nói chung, đồng thời góp phần tăng tích luỹ cho ngân sách nhà nước thông qua nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước * Nhiệm vụ: Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu sản xuất (CIRI) có nhiệm vụ: - Thực hiện... đối tài sản, các quỹ tập trung theo qui định của chính phủ hướng dẫn của Bộ Tài chính Trên đây là sự hình thành của Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu sản xuất (CIRI) Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về hình thức tổ chức hoạt động của Công ty 2 Hình thức tổ chức hoạt động của công ty 2.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Công ty Theo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, công ty có các... thanh vẫn có hiệu lực cho đến khi mỗi bên hoàn thành nghĩa vụ của mình 3 Trách nhiệm pháp trong hợp đồng kinh tế 3.1 Khái niệm căn cứ xác định 3.1.1 Khái niệm trách nhiệm tài sản Trang 27 Trách nhiệm tài sản là biện pháp pháp áp dụng cho các hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế đã quy định sẵn trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế các văn bản hướng dẫn thi hành Điều 19 pháp lệnh hợp đồng kinh tế. .. - Có sự vi phạm hợp đồng kinh tế của bên cùng ký kết bên đó đã thừa nhận thôngqua chứng từ, văn bản hoặc được cơ quan Nhà nước có kết luận bằng văn bản - Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng kinh tế đó không đem lại lợi ích bên bị vi phạm như mực đích ký kết hợp đồng kinh tế 2.4.2 Thanh hợp đồng kinh tế Trang 26 Thanh hợp đồng kinh tế là hành vi pháp của cá bên để chấm dứt các quan hệ hợp đồng. .. nhiên, theo qui định tại điều 42 , 43 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế thông số 11/TT/PL ngày 25/5/1992 của Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế mở rộng điều kiện cho phép pháp nhân có thể xác lập hợp đồng kinh tế với tổ chức, cá nhân nước ngoài có vốn đầu ở Việt Nam, các doanh nghiệp không có cách pháp nhân (doanh nghiệp nhân, công ty hợp doanh) , hộ kinh... của công ty Việt Nam hiện nay nằm trong các quốc gia đang phát triển, do đó việc chuyển giao công nghệ từ các nước công nghiệp phát triển về Việt Nam có rất nhiều cơ hội vàlợi thế tạo ra lợi nhuận Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu sản xuất (CIRI) luôn đặt mục tiêu tìm kiếm cơ hội đầu chuyển giao công nghệ mới vào Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, cơ hội thực hiện việc chuyển giao công nghệ mới vào . về thực tiễn trong quá trình thực tập tại Công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRI), tôi chọn đề tài : " ;Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan. tế. Chương II : Thực trạng ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế áp dụng với việc thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRI)Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng.doc, Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng.doc, Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng.doc, ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP ĐỒNG KINH TẾ, Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm: Căn cứ vào nội dung giao dịch của quan hệ hợp đồng gồm:, Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế, Chủ thể hợp đồng kinh tế, Căn cứ ký kết hợp đồng kinh tế, Nội dung của hợp đồng kinh tế, Hình thức của hợp đồng kinh tế Trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế :, Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng kinh tế, Thực hiện hợp đồng kinh tế, Sửa đổi, đình chỉ , thanh lý hợp đồng kinh tế, Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, Sự hình thành của cơng ty, 0.4 0.8 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty, Nghiên cứu thị trường và lập phương án kinh doanh Quá trình đàm phán, Thẩm quyền ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng Nội dung hợp đồng thuê nhà xưởng, Cách thức ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng, Thành lý hợp đồng thuê nhà xưởng, Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng

Từ khóa liên quan