Hoàn thiện chế định thỏa ước lao động tập thể nhằm góp phần hạn chế đình công.pdf

2 653 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:39

Hoàn thiện chế định thỏa ước lao động tập thể nhằm góp phần hạn chế đình công.pdf
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chế định thỏa ước lao động tập thể nhằm góp phần hạn chế đình công.pdf, Hoàn thiện chế định thỏa ước lao động tập thể nhằm góp phần hạn chế đình công.pdf

Từ khóa liên quan