Hình thức chế tài trong hợp đồng mua bán tài sản và mua bán hàng hóa.doc

20 2,078 3
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:39

Hình thức chế tài trong hợp đồng mua bán tài sản và mua bán hàng hóa.doc Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2NỘI DUNG CHÍNHI. Một số vấn đề chung 1. Khái niệm đặc điểm HĐMBTS21.1. Khái niệm hợp đồng mua bán tài sản: “HĐMBTS là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản trả tiền cho bên bán” (Đ428 BLDS 2005).1. 2 Chủ thể của hợp đồng mua bán tài sản Bên bán: là người có tài sản đem bán, là chủ sở hữu tài sản hoặc là người được uỷ quyền bán hoặc cũng có thể là người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật. Bên mua: là người có tiền mua tài sản.1.3 Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản “Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sảntài sản3 được phép giao dịch” (Đ428.1 BLDS4)1.4 Vi phạm hợp đồng mua bán tài sản• Bộ luật Dân sự năm 2005 không có quy định cụ thể định nghĩa “vi phạm hợp đồng mua bán tài sản”. Đ428.1 BLDS quy định về trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự: “Bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền”. Do đó, có thể hiểu vi phạm hợp đồng mua bán tài sản là việc bên có nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán tài sản (bên mua, bên bán) không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.• Một số biểu hiện cụ thể của vi phạm hợp đồng mua bán tài sản: Bên bán không giao tài sản; bên bán giao vật (đối tượng của hợp đồng mua bán 2 Từ đây xin hiểu là HĐMBTS theo quy định của BLDS 2005.3 Theo Đ163 BLDS thì Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản.4 Từ đây cách trình bày văn bản này được đọc là: Khoản 1 Điều 428 Bộ Luật Dân sự 2005.1Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2tài sản) với số lượng ít hơn số lượng hoặc không đúng chất lượng như đã thoả thuận, hoặc giao vật không đồng bộ, không đúng chủng loại…;bên bán không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin hướng dẫn cách sử dụng về tài sản mua bán; bên bán không đảm bảo quyền sở hữu của bên mua đối với tài sản mua bán theo quy định của pháp luật; bên mua không trả tiền; bên mua trả tiền không đúng thời điểm hay địa điểm như đã thoả thuận…• Bất kì bên nào vi phạm hợp đồng mua bán tài sản (bên vi phạm) đều có thể bị áp dụng những chế tài theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bên bị vi phạm. Lỗi trong dân sự được hiểu là lỗi suy đoán, có nghĩa là khi một bên vi phạm hợp đồng thì bị suy đoán là có lỗi có thể bị áp dụng các chế tài khác nhau. Tuy nhiên, trong trường hợp một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình nhưng do lỗi của bên kia thì không những không bị áp dụng chế tài (không bị coi là vi phạm hợp đồng) mà còn có “quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại”5. Trong trường hợp này, bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình lại có quyền áp dụng những chế tài đối với bên có lỗi làm cho nghĩa vụ không được thực hiện hoặc được thực hiện không đúng.2. Khái niệm đặc điểm HĐMBHH62.1. Khái niệmHĐMBHH là sự thỏa thuận, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua nhận thanh toán còn bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán nhận hàng nhận quyền sở hữu theo thỏa thuận7.5 Xem Đ417 BLDS.6 Từ đây xin hiểu là HĐMBHH theo quy định của Luật Thương Mại 2005.7 LTM 2005 không đưa ra định nghĩa về HĐMBHH song có thể xác định bản chất pháp lí của HĐMBHH trong thương mại trên cơ sở quy định của BLDS về HĐMBTS như trên.2Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A22.2. Các đặc điểm- Chủ thể: chủ yếu là thương nhân8 (ít nhất 1 bên tham gia hợp đồng là thương nhân).- Đối tượng của hợp đồng: Hàng hóa9.- Hình thức: bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể của các bên (Đ24.1 LTM10).- Về nội dung: HĐMBHH thể hiện quyền nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán, theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua nhận tiền; còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng hóa trả tiền cho bên bán. Hành vi mua bán của các bên trong HĐMBHH có tính chất hành vi thương mại.- Mục đích: Phụ thuộc vào chủ thể, chủ yếu là kinh doanh kiếm lợi nhuận11.II. Chế tài trong hợp đồng mua bán tài sản Chế tài trong hợp đồng mua bán tài sản được hiểu là những biện pháp tác động tới chủ thể có hành vi vi phạm hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho bên bị vi phạm do bên mua bên bán thoả thuận hoặc do pháp luật quy định. Chế tài không áp dụng trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng hay hoàn toàn do lỗi của bên có quyền. Các chế tài cụ thể trong HĐMBTS:- Buộc thực hiện đúng hợp đồng;- Phạt vi phạm;- Bồi thường thiệt hại;- Huỷ bỏ hợp đồng.8 Theo Đ6.1 LTM thì thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên có đăng kí kinh doanh.9 Xem thêm về khái niệm “hàng hóa”: ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thương Mại, TS.Nguyễn Viết Tý (chủ biên), tập 2, trang 20 21.10 Từ đây cách trình bày văn bản này được đọc là: Khoản 1 Điều 24 Luật Thương Mại 2005.11 Luật Thương Mại 2005 chủ yếu được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ mua bán giữa các thương nhân với nhau nhằm mục đích lợi nhuận.3Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A21. Buộc thực hiện đúng hợp đồng• Khái niệm: Buộc thực hiện đúng hợp đồngchế tài áp dụng với bên vi phạm hợp đồng mua bán tài sản, theo đó bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm phải thực hiện đúng nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng.• Nội dung của chế tài: bên vi phạm phải tiếp tục thực hiện đúng nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng.• Hậu quả pháp lý của chế tài: hợp đồng vẫn còn hiệu lực các bên vẫn bị ràng buộc với nhau bởi các quyền nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng. • Chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng được áp dụng khi có vi phạm hợp đồng mua bán tài sản có thể được áp dụng theo:  Thoả thuận trong hợp đồng hợp đồng mua bán tài sản; Theo quy định của Pháp luật dân sự: + Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng như đã thoả thuận, bên mua có quyền nhận phần đã giao định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu (Đ435.2.b BLDS). + Trường hợp bên bán giao vật không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật không đạt được, bên mua có một quyền nhận yêu cầu bên bán giao tiếp phần hoặc bộ phận còn thiếu, yêu cầu bồi thường thiệt hại hoãn thanh toán phần hoặc bộ phận đã nhận cho đến khi vật được giao đồng bộ (Đ436.1.a BLDS). + Trường hợp bên bán giao vật không đúng chủng loại, bên mua có quyền yêu cầu giao đúng chủng loại bồi thường thiệt hại (Đ437.2 BLDS). + Trường hợp bên bán không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin hướng dẫn cách sử dụng về tài sản mua bán thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán phải thực hiện (Đ442 BLDS).4Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A22. Phạt vi phạm Chế tài này được quy định tại Đ436 BLDS được áp dụng chung cho các loại hợp đồng dân sự, trong đó có hợp đồng mua bán tài sản. Phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm (Đ 436.1 BLDS). Như vậy, phạt vi phạm được áp dụng khi có vi phạm hợp đồng chế tài này phải được các bên thoả thuận trong hợp đồng (điều kiện bắt buộc). Nội dung của chế tài: bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. Về mức phạt vi phạm, luật dân sự không giới hạn về mức phạt vi phạm mà do các bên thoả thuận.3. Bồi thường thiệt hại Bồi thường thiệt hại là một loại trách nhiệm dân sự (bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm bù đắp tổn thất về tinh thần). Quy định này được áp dụng chung cho các loại hợp đồng dân sự, trong đó có hợp đồng mua bán tài sản (Đ 307 BLDS). Có thể hiểu chế tài bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm nghĩa vụ bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm nghĩa vụ. Nội dung của chế tài bồi thường thiệt hại: bên vi phạm bù đắp những tổn thất thực tế được tính thành tiền cho bên bị vi phạm. Mức bồi thường thiệt hại do các bên thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật nếu không có thoả thuận. Mức bồi thường thiệt hại được tính thành tiền căn cứ vào thiệt hại thực tế (như tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, .). Ngoài ra, bên vi phạm được giảm mức bồi thường nếu bên bị vi phạm không áp dụng những biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn hạn chế thiệt hại.• Chế tài bồi thường thiệt hại được áp dụng khi có đủ 3 điều kiện :+ Có hành vi vi phạm hợp đồng;+ Có thiệt hại xảy ra trong thực tế;5Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2+ Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng thiệt hại xảy ra.• Chế tài bồi thường thiệt hại có thể được áp dụng theo: - Thoả thuận trong hợp đồng mua bán tài sản;- Theo quy định của Pháp luật dân sự: + Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng như đã thoả thuận, bên mua có quyền nhận phần đã giao yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại (Đ 435.2.a &c BLDS). + Trường hợp bên bán giao vật không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật không đạt được, bên mua quyền nhận yêu cầu bên bán giao tiếp phần hoặc bộ phận còn thiếu, yêu cầu bồi thường thiệt hại hoãn thanh toán phần hoặc bộ phận đã nhận cho đến khi vật được giao đồng bộ hoặc huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại ( Đ436.1.a &b BLDS). Trường hợp bên bán giao vật không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật không đạt được nhưng bên mua đã trả tiền chưa nhận vật do giao không đồng bộ thì bên mua được trả lãi với số tiền đã trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do giao vật không đồng bộ, kể từ thời điểm phải thực hiện hợp đồng cho đến khi vật được giao (Đ 436.2 BLDS). + Trường hợp bên bán giao vật không đúng chủng loại, bên mua có quyền yêu cầu giao đúng chủng loại bồi thường thiệt hại hoặc huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại (Đ 437.2 &3 BLDS). + Trường hợp bên bán không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin hướng dẫn cách sử dụng về tài sản mua bán, bên mua đã yêu cầu bên bán phải thực hiện mà bên bán vẫn không thực hiện thì bên mua có quyền huỷ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại (Đ 442 BLDS).6Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2 + Trường hợp tài sản (đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản) bị người thứ ba tranh chấp, nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán đồng thời bên mua không biết buộc phải biết tài sản mua bán thuộc sở hữu của người mua thì bên mua có quyền huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại (Đ 443.2 BLDS). + Trường hợp sau khi mua vật, bên mua phát hiện ra khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua mà không thuộc các trường hợp quy định tại Đ 444.3 BLDS thì áp dụng Đ444.1 BLDS. Theo đó, bên mua phải báo ngay khi phát hiện ra khuyết tật có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật, giảm giá yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu không có thoả thuận khác. + Đ448 BLDS quy định về bồi thường thiệt hại trong thời gian bảo hành. Ngoài ra, còn một số trường hợp áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại cho các loại hợp đồng dân sự, trong đó có hợp đồng mua bán tài sản: Đ417 BLDS quy định về nghĩa vụ không thể thực hiện do lỗi của bên có quyền: “Trong hợp đồng song vụ, khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình do lỗi của bên kia thì có quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại”, Đ425.5 BLDS: “Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn các bên có thể thoả thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại”, Đ425.4 BLDS: “Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị huỷ bỏ phải bồi thường thiệt hại”, Đ426.4 BLDS: “Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại”. 4. Huỷ bỏ hợp đồng:• Huỷ bỏ hợp đồng được quy định tại Điều 425 - Bộ luật Dân sự năm 2005. Quy định này được áp dụng chung cho các loại hợp đồng dân sự, trong đó có hợp đồng mua bán tài sản7Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2• Hậu quả pháp lý của việc huỷ bỏ hợp đồng: “Khi hợp đồng bị huỷ bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền”. Hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết có nghĩa là kể từ thời điểm đó các bên không có quyền nghĩa vụ đối với nhau.• Hủy bỏ hợp đồng là quyền của các bên trong hợp đồng khi có đủ 2 điều kiện sau:+ Chủ thể bên kia vi phạm hợp đồng;+ Vi phạm hợp đồng là điều kiện huỷ bỏ mà các bên có thoả thuận trước hoặc pháp luật có quy định.Khi có đủ 2 điều kiện trên thì một bên trong hợp đồng có quyền huỷ bỏ hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại. Còn nếu không có hai điều kiện trên hoặc chỉ có một điều kiện thì bên huỷ bỏ hợp đồng bị coi là có lỗi trong việc bỏ hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.• Chế tài huỷ bỏ hợp đồng có thể được áp dụng theo: - Thoả thuận trong hợp đồng hợp đồng mua bán tài sản ;- Theo quy định của pháp luật dân sự: + Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng như đã thoả thuận, bên mua có quyền huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại (Đ 435.2.c BLDS) + Trường hợp bên bán giao vật không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật không đạt được, bên mua quyền huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại (Đ 436.1.b BLDS). + Trường hợp bên bán giao vật không đúng chủng loại, bên mua có quyền huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại (Đ 437.3 BLDS).8Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2 + Trường hợp bên bán không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin hướng dẫn cách sử dụng về tài sản mua bán, bên mua đã yêu cầu bên bán phải thực hiện mà bên bán vẫn không thực hiện thì bên mua có quyền huỷ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại (Đ 442 BLDS). + Trường hợp tài sản (đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản) bị người thứ ba tranh chấp, nếu người thứ ba có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ tài sản mua bán đồng thời bên mua không biết buộc phải biết tài sản mua bán thuộc sở hữu của người mua thì bên mua có quyền huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại (Đ 443.2 BLDS). + Ngoài ra, Đ 417 BLDS quy định về nghĩa vụ không thể thực hiện do lỗi của bên có quyền: “Trong hợp đồng song vụ, khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình do lỗi của bên kia thì có quyền yêu cầu bên kia vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình hoặc huỷ bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại”.5. Mối quan hệ giữa các chế tài Do hậu quả pháp lý giữa hai chế tài buộc thực hiện hợp đồng huỷ bỏ hợp đồng là trái ngược nhau nên hai chế tài này không bao giờ được áp dụng cùng một lúc đối với bên bị vi phạm. Chế tài bồi thường thiệt hại có mục đích là bù đắp những tổn thất thực tế cho bên bị vi phạm nghĩa vụ nên để bảo vệ một cách tốt nhất quyền lợi ích của bên bị vi phạm chế tài này có thể được áp dụng cùng một lúc với các chế tài khác (buộc thực hiện hợp đồng; phạt vi phạm; huỷ bỏ hợp đồng).  Có một chú ý trong hợp đồng dân sự là: bên vi phạm chỉ phải vừa nộp tiền phạt vi phạm vừa bồi thường thiệt hại nếu như các bên đã thoả thuận trong hợp đồng. Còn trong trường hợp chỉ thoả thuận vi phạm mà không 9Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2có thoả thuận về bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm (Đ422.3 BLDS). Phạt vi phạm trước hết có ý nghĩa phòng ngừa những vi phạm hợp đồng; sau đó mới có ý nghĩa “trừng phạt” bên vi phạm nghĩa vụ. Vì vậy, phạt hợp đồng có thể được áp dụng cùng một lúc với các chế tài khác (buộc thực hiện hợp đồng; bồi thường thiệt hại; huỷ bỏ hợp đồng). Nhưng với điều kiện bắt buộc là chế tài phạt vi phạm phải được thoả thuận trong hợp đồng tuân theo Đ422.3 BLDS như chú ý ở trên.III. Chế tài trong hợp đồng mua bán hàng hóa Kể từ khi HĐMBHH được giao kết, các bên chủ thể có nghĩa vụ phải thực hiện đúng hợp đồng. Việc vi phạm các nghĩa vụ theo HĐMBHH sẽ dẫn đến các bên vi phạm phải chịu những chế tài do pháp luật quy định. LTM quy định các hình thức chế tài sau đây đối với các hành vi vi phạm hợp đồng: 1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng Theo Đ 297.1 LTM thì buộc thực hiện đúng hợp đồnghình thức chế tài, theo đó bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện. Ví dụ: Ngày 1/5/2007, công ty trách nhiệm hữu hạn A kí hợp đồng mua vật liệu xây dựng với công ty B. Hai bên thoả thuận là công ty A mua xi măng của công ty B số lượng là 1000 bao, giá 90.000đ/bao; thời điểm giao hàng là ngày 20/7/2007 tại kho của công ty A. Đến thời hạn giao hàng, công ty A chỉ nhận được 700 bao, còn thiếu 300 bao so với thoả thuận trong hợp đồng. Như vậy ở đây công ty B đã có sự vi phạm số lượng hàng. Công ty A có quyền yêu cầu công ty B phải giao đủ số hàng còn lại (300 bao xi măng). Trên đây là một trong rất nhiều ví dụ về việc áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng. Hình thức chế tài này áp dụng khi có hành vi vi phạm có lỗi của bên vi phạm. Biểu hiện của hình thức chế tài này là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng các nghĩa vụ hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng 10[...]... hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận trên cơ sở pháp luật 11 Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2 Điều kiện áp dụng: có sự vi phạm hợp đồng, có lỗi của bên vi phạm; trong hợp đồng có thoả thuận trước về việc áp dụng chế tài này Trong trường hợp bên vi phạm hợp đồng. .. một trong hai hình thức này không loại trừ việc áp dụng hình thức chế tài còn lại Khi áp dụng hình thức chế tài tạm ngừng việc thực hiện hợp đồng thì theo quy định tại điều 309 Luật thương mại, hợp đồng sẽ vẫn còn hiệu lực đối với các bên, bên bị vi phạm có thể áp dụng đồng thời hình thức chế tài này cùng với hình thức chế tài buộc bồi thường thiệt hại IV So sánh các quy định về hình thức chế tài trong. .. loại hợp đồng trên Qua việc phân tích các hình thức chế tài của 2 hợp đồng trên, chúng ta có thể rút ra những điểm như sau: 1 17 Sự giống nhau Xem Điều 299 Luật Thương Mại 2005 15 Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2 - Ý nghĩa của các hình thức chế tài: nâng cao ý thức. .. vụ hợp đồng đối với toàn bộ 15 Xem Điều 308 LTM 13 Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2 hợp đồng; huỷ bỏ một phần, tức là việc bãi bỏ thực hiện một phần nghĩa vụ hợp đồng, các phần còn lại trong hợp đồng vẫn còn hiệu lực Tương tự như tạm ngừng thực hiện hợp đồng đình... chủ thể tham gia hợp đồng HĐMBHH theo Luật Thương Mại xét về bản chất là 1 dạng 17 Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2 cụ thể của HĐMBTS trong Luật Dân sự18 với vai trò là Hợp đồng của 1 Luật “riêng” nó đã có thêm những hình thức chế tài khác cho phù hợp với bản chất... là một chế tài do vi phạm được thỏa thuận trong hợp đồng) : trong HĐMBTS thì mức phạt do các bên thỏa thuận 16 Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2 (Đ422 BLDS) còn trong HĐMBHH thì cũng do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị... cả hình thức chế tài buộc bồi thường theo quy định của pháp luật song song với hình thức chế tài này 6 Huỷ bỏ hợp đồng Huỷ bỏ hợp đồng mua bánhình thức chế tài, theo đó một bên chấm dứt thực hiện hợp đồng làm cho hợp đồng không có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết Theo Điều 312 LTM thì huỷ bỏ hợp đồng bao gồm huỷ bỏ toàn phần, tức là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp. .. LTM 14 Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương Mại – Nhóm 1 Kinh tế 30 A2 hại phạt vi phạm nhưng không được áp dụng các biện pháp chế tài khác Quy định này nhằm tránh trường hợp bên bị vi phạm bắt bên vi phạm phải chịu quá nhiều hình thức chết tài cho một hành vi vi phạm nhỏ Tuy nhiên nếu trong thời... cơ bản nghĩa vụ hợp đồng 15… 5 Đình chỉ thực hiện hợp đồng Theo Điều 310 LTM thì đình chỉ thực hiện hợp đồnghình thức chế tài do vi phạm hợp đồng, theo đó một bên chấm dứt việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng mua bán hàng hoá Chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng mua bán được áp dụng khi có đủ các điều kiện: xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng hoặc một bên... điểm chuyển rủi ro của bên mua kể từ khi bên mua nhận quyền sở hữu - Hình thức chế tài của HĐMBHH đa dạng hơn, có thêm các hình thức: tạm ngừng việc thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng các hình thức khác theo thỏa thuận của các bên Điều này thể hiện sự mở rộng hơn của Luật Thương mại so với BLDS về các hình thức chế tài Chế định hợp đồng trong LTM không phải là chế định “xương sống” Do . trong đó có hợp đồng mua bán tài sản7 Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Hợp đồng mua bán hàng hóa theo. biện pháp khác để hợp đồng 10 Hình thức chế tài trong Hợp đồng mua bán tài sản theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thức chế tài trong hợp đồng mua bán tài sản và mua bán hàng hóa.doc, Hình thức chế tài trong hợp đồng mua bán tài sản và mua bán hàng hóa.doc, Hình thức chế tài trong hợp đồng mua bán tài sản và mua bán hàng hóa.doc, Vi phạm hợp đồng mua bán tài sản, Buộc thực hiện đúng hợp đồng, Bồi thường thiệt hại, Huỷ bỏ hợp đồng:, Mối quan hệ giữa các chế tài Buộc thực hiện đúng hợp đồng, Phạt vi phạm: Theo Đ30 LTM thì phạt vi phạm là hình thức chế tài do vi Buộc bồi thường thiệt hại:, Tạm ngừng việc thực hiện hợp đồng Đình chỉ thực hiện hợp đồng Huỷ bỏ hợp đồng, Các biện pháp khác do các bên thoả thuận Mối quan hệ giữa các hình thức chế tài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn