HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ LY HÔN VÀ HẬU QuẢ PHÁP LÝ CỦA NÓ.doc

24 1,574 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:39

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ LY HÔN VÀ HẬU QuẢ PHÁP LÝ CỦA NÓ.doc lời nói đầuHậu quả của ly hôn là một vấn đề mà pháp luật quy định cần phải giải quyết khi có sự kiện pháp xảy ra về vấn đề ly hôn. Ly hôn là nguyên nhân dẫn đến hậu quả làm tan vỡ gia đình, từ đó làm ảnh hởng một phần đến đời sống xã hội. Vì vậy dới bất kỳ chế độ xã hội nào, Nhà nớc cũng quan tâm đến việc giải quyết ly hôn hậu quả pháp của nó. Nhng đối với những xã hội khác nhau thì mục đích điều chỉnh của pháp luật đối với vấn đề hôn nhân gia đình nói chung cũng nh việc ly hôn giải quyết hậu quả của nó nói riêng là hoàn toàn khác nhau. Trong thực tế, nhìn chung các vụ kiện về hôn nhân gia đình là không đơn giản, nhất là việc giải quyết về ly hôn đã phức tạp thì việc giải quyết hậu quả của nó lại càng phức tạp hơn. Bởi vì nó không chỉ đụng chạm đến quyền lợi thiết thân của các bên đơng sự về mặt vật chất mà còn đụng chạm đến tình cảm của vợ, chồng; giữa cha, mẹ với con cái. Cho nên nếu giải quyết vấn đề này không hợp tình, hợp lý, không thoả mãn đối với các bên đơng sự, làm cho các bên đơng sự phải đi lại kiện tụng nhau nhiều lần, mất nhiều thời gian, cuộc sống không ổn định sẽ làm ảnh hởng không nhỏ đến lợi ích của cá nhân cũng nh lợi ích chung của xã hội không những thế còn gây nên tình trạng mất đoàn kêts giữa các bên đơng sự. Do đó muốn giải quyết đúng đắn những hậu quảpháp của ly hôn, các cấp Toà án cần phải giải quyết đúng đắn việc ly hôn giữa vợ chồng, trên cơ sở đó mới giải quyết tốt hậu quả của nó. Trong quá trình giải quyết thì Toà án phải tiến hành điều tra, tìm hiểu tâm t, nguyện vọng của các bên đơng sự, phải nắm vững tình hình tài sản, con cái, tình trạng cụ thể của gia đình mới có thể ra quyết định đúng đắn trong mỗi bản án của mình. Trong giai đoạn hiện nay, việc giải quyết đúng đắn các vụ kiện ly hôn hậu quả pháp của nó có một ý nghĩa đặc biệt to lớn. Về mặt luận nó củng cố chế độ 1vợ 1 chồng, tự nguyện, tiến bộ góp phần khẳng định các nguyên tắc: Nguyên tắc 1bình đẳng giữa vợ chồng, nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của ngời vợ con cha thành niên, nguyên tắc bảo vệ bà mẹ trẻ em theo Luật hôn nhân gia đình 1986. Về mặt thực tiễn nó đảm bảo sự công bằng về lợi ích của các bên đơng sự, đồng thời góp phần giải phóng các thành viên trong gia đình(nhất là ngời phụ nữ) khỏi quan hệ hôn nhân đã thực sự không còn, góp phần ổn định cuộc sống mới cho mỗi bên đơng sự. 2nội dunghệ thống pháp luật của việt nam về ly hôn hậu quả pháp của nóI. Các giai đoạn phát triển của pháp luật việt nam về ly hôn hậu quả pháp của nó. Đất nớc ta đã trải qua 45 năm xây dựng phát triển, đồng thời với sự ra đời của Nhà nớc ta thì hệ thống pháp luật dần dần đợc hình thành phát triển hoàn thiện. Luật hôn nhân gia đình nớc ta là một nghành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt nam, nó điều chỉnh các quan hệ về nhân thân quan hệ về tài sản (chủ yếu là các quan hệ nhân thân) phát sinh giữa các chủ thể là thành viên của gia đình. Trớc cách mạng tháng tám, chế độ hôn nhân gia đình dựa trên cơ sở quan hệ sản xuất phong kiến, đó là một chế độ hôn nhân cỡng ép: trọng nam khinh nữ, coi rẻ quyền lợi của con cái nhất là ngời phụ nữ phải chịu nhiều đau khổ. Trong thời kỳ pháp thuộc, pháp luật về hôn nhân gia đình phong kiến ở Việt nam đợc bảo vệ duy trì, bọn thc dân pháp lợi dụng chế độ hôn nhân gia đình ấy để củng cố nền thống trị sự áp bức bóc lột của chúng. Cách mạng tháng tám thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử hôn nhân gia đình nớc ta. Từ sau cách mạng tháng tám đến nay, nhiều văn bản pháp luật về hôn nhân gia đình đã đợc ban hành nhằm củng cố nhằm hoàn thiện quan hệ về hôn nhân gia đình mới tiến bộ, xây dựng gia đình thật sự dân chủ, hoà thuận, hạnh phúc. Việc luật hôn nhân gia đình phát triển nh ngày hôm nay đó chính là cả một quá trình tồn tại phát triển, nó đánh mốc qua các giai đoạn phát triển sau: 31. Giai đoạn từ 1945 đến 1954. Cách mạng tháng tám thành công đã giải phóng dân tộc ta thoát khỏi ách đế quốc phong kiến, đồng thời nó cũng là cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ. Dới sự lãnh đạo của Đảng, nhândân ta đã đấu tranh xoá bỏ dần dần chế độ hôn nhân gia đình phong kiến, lạc hậu cổ hủ, xây dựng chế độ hôn nhân gia đình mới, tiến bộ. Nh-ng việc xoá bỏ chế độ hôn nhân gia đình phong kiến không phải là dễ dàng trong ngày một ngày hai mà nó đòi hỏi cả một quá trình lâu dài. Chính vì vậy, sau cách mạng tháng tám Nhà nớc ta cha ban hành một đạo luật mà chỉ mới thực hiện phong trào vận động đời sống mới nhằm vận động nhân dân tự nguyện xoá bỏ những tục lệ cũ về hôn nhân gia đình. Đây là cuộc cách mạng về t tởng-văn hoá, do đó ngay một lúc không thể dùng văn bản bản pháp luật hoặc mệnh lệnh để cỡng bức đợc. Theo sắc lệnh 10\10\1945, từ 1945 đến 1950 về cơ bản chúng ta vẫn vận dụng những văn bản pháp luật cũ có chọn lọc để giải quyết những vấn đề về hôn nhân gia đình: trong đó có ly hôn giải quyết hậu quả của nó. Năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của nớc Việt nam dân chủ cộng hoà ra đời, đã xác nhận quyền bình đẳng giữa nam nữ trên mọi phơng diện. Điều 9 Hiến pháp đã quy định: Đàn bà ngang quyền với đàn ông trên mọi phơng diện đây chính là cơ sở pháp quan trọng cho việc đấu tranh xoá bỏ chế độ hôn nhân gia đình phong kiến, đặt cơ sở cho việc xây dựng một chế độ hôn nhân gia đình mới dân chủ tiến bộ. Để đáp ứng đợc tình hình nhiệm vụ của giai đoạn đầu sau khi giành đợc chính quyền trong khi cha xây dựng đợc bộ luật về hôn nhân gia đình. Nhà nớc ta đã ban hành sắc lệnh số 97/SL ngày 22/5/1950 quy định một số điều cơ bản về hôn nhân gia đình. Sắc lệnh đã xoá bỏ sự bất bình đẳng về duyên cớ ly hôn giữa vợ chồng(Điều 2 của sắc lệnh quy định). Sắc lệnh 159 quy định đơn giản, bớt thủ tục ly hôn: Vợ chồng có thể xin thuận tình ly hôn(Điều 3). Bên cạnh đó sắc lệnh còn quy định việc bảo vệ phụ nữ có thai thai nhi trong ly hôn . 4Nh vậy, sắc lệnh 97 sắc lệnh 159 đã đề ra đợc một số nguyên tắc chung tiến bộ, đã góp phần đáng kể vào việc xoá bỏ chế độ hôn nhân gia đình phong kiến, giải phóng phụ nữ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt nam. 2. Giai đoạn 1954 - 1975: Trớc tình hình phát triển của xã hội, cuộc kháng chiến chống pháp đã hoàn toàn thắng lợi hoà bình đã đợc xác lập ở miền bắc bớc vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đợc xác lập. Đó là cơ sở vững chắc của chế độ hôn nhân gia đình mới xã hội chủ nghĩa. Vì vậy sắc lệnh 97 sắc lệnh 159 với những hạn chế của mình không đáp ứng đợc những yêu cầu trong tình hình mới nữa. Do đó cần phải xây dựng một chế độ hôn nhân gia đình cho phù hợp với đạo đức xã hội chủ nghĩa, việc cần thiết là phải ban hành luật hôn nhân gia đình mới là cơ sở pháp cho cuộc đấu tranh xoá bỏ tận gốc rễ những tàn tích lạc hậu của chế độ hôn nhân gia đình phong kiến. Nhận thức đ-ợc điều đó Đảng Nhà nớc ta, tại kỳ họp Quốc hội khoá 1 ngày 29/12/1959 Luật hôn nhân gia đình Việt nam đã đợc thông qua ngày 13/1/1960 đợc công bố. Luật hôn nhân gia đình 1959 có nhiệm vụ là xoá bỏ những tàn tích của chế độ hôn nhân gia đình phong kiến lạc hậu thực hiện chế độ hôn nhân gia đình mới, tiến bộ. Với nhiệm vụ đó Luật hôn nhân gia đình đợc xây dựng trên 4 nguyên tắc: Hôn nhân tự do tiến bộ; hôn nhân một vợ, một chồng; nam nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi phụ nữ trong gia đình; bảovệ quyền lợi của con cái. Trong đó nguyên tắc cơ bản nhất là nam, nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi phụ nữ trong gia đình. Nh vậy về cơ bản Luật hôn nhân gia đình 1959 đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó trong nhiệm vụ xoá bỏ tàn tích phong kiến lạc hậu. Mặt khác nó đã góp phần xây dựng nếp sống xã hội-xã hội chủ nghĩa trong đời sống gia đình. Để áp dụng Luật một cách đúng đắn, phát huy đợc tác dụng một cách có hiệu quả cao, nhất là về ly hôn giải quyết hậu quả của nó thì Toà án tối cao đã ban hành các thông t, chỉ thị hớng dẫn các Toà án cấp dới giải quyết việc ly hôn giải quyết hậu quả của nó. Đây là những văn bản pháp quan trọng hớng dẫn thực hiện 5luật 1959, đảm bảo tính đúng đắn của luật pháp; đồng thời đáp ứng đợc lợi ích nguyện vọng của nhân dân, quyền lợi của phụ nữ trẻ em sau khi ly hôn. Bên cạnh những u điểm đó, Luật hôn nhân gia đình 1959 còn có những mặt hạn chế khó tránh khỏi, đó là các quy phạm còn mang tính khái quát, tổng hợp, cha chi tiết cụ thể, nhiều vấn đề về hôn nhân gia đình cha đợc luật đề cập tới. 3. Giai đoạn từ 1976 đến nay: Luật hôn nhân gia đình 1959 đợc ban hành khi đất nớc còn bị chia cắt làm 2 miền, Miền bắc đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa, Miền nam vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh thống nhất đất nớc. Những điều kiện kinh tế-xã hội trong thời kỳ đó chua cho chúng ta thấy đợc dự kiến đợc đầy đủ những vấn đề cụ thể trong quan hệ hôn nhân gia đình xã hội chủ nghĩa cần phải quy định trong luật. Từ sau ngày giải phóng miền nam(1975) cả nớc thống nhất tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, trong tình hình mới nền kinh tế-xã hội của đất nớc có nhiều thay đổi thì Luật hôn nhân gia đình năm 1959 với một số quy định không còn phù hợp với không đáp ứng đợc yêu cầu của thời kỳ mới. Do đó, cần thiết phải ban hành luật hôn nhân gia đình mới là một tất yếu khách quan, phù hợp với sự biến đổi của xã hội để thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nớc ta. Luật hôn nhân gia đình 1986 đã đợc Quốc hội khoá VII kỳ họp 12 ngày 29/12/1986 thông qua. Luật hôn nhân gia đình 1986 vẫn tiếp tục nhiệm vụ của luật hôn nhân gia đình 1959 trong tình hình mới, nên mối tơng quan giữa 2 mặt xây dựng xoá bỏ khác nhau, trong xây dựng củng cố có xoá bỏ nhng xâydựng là chủ yếu. Để đáp ứng đ-ợc nhiệm vụ yêu cầu trớc tình hình mới, Luật hôn nhân gia đình1986 đợc xây dựng thực hiện trên 5 nguyên tắc: Hôn nhân tự nguyện tiến bộ; hôn nhân một vợ một chồng; vợ chồng bình đẳng; bảo vệ quyền lợi của ngời mẹ con cái; bảo vệ bà mẹ trẻ em; Chính những nhiệm vụ nguyên tắc của Luật hôn nhân gia đình 1986 đã quyết định những nội dung quy định trong luật. Nhiều quy định trong luật hôn nhân gia 6đình 1959 đợc quy định lại trong luật hôn nhân gia đình 1986, nhng cũng có nhiều quy định mới. Bên cạnh đó nhiều vấn đề đã đợc quy định cụ thể chi tiết hơn trớc nh quan hệ giữa cha mẹ con cái. Có những vấn đề đợc quy định khác trớc cho phù hợp với sự phát triển của kinh tế-văn hoá-xã hội nh chế độ tài sản chung của vợ chồng. Vấn đề ly hôn giải quyết hậu quả của nó cũng đã đợc quy định lại chặt chẽ cụ thể hơn, nhằm khắc phục những hiện tợng thi hành luật không đợc đúng đắn. Có thể nói, trong nhữnh năm qua tình hình thực hiện luật hôn nhân gia đình 1986 đã co nhiều tiến bộ, đợc hầu hết mọi ngơì tuân theo, đem lại một chuyển biến sâu sắc trong đời sống tình cảm, phong tục tập quán lâu đời của nhân dân ta. Những tàn tích, hủ tục trong hôn nhân phong kiến, t sản đã dần dần đợc xoá bỏ, chế độ hôn nhân gia đình mới dợc hình thành. II. Vấn đề ly hôn hậu quả pháp của nó theo luật hôn nhân gia đình 1986. 1. Vấn đề ly hôn: Ly hônhậu quả của hành vi có ý chí của vợ chồng, do Toà án nhân dân xét xử trên cơ sở pháp luật. Điều đó nói lên rằng ly hôn lhông chỉ dựa trên cơ sở ý chí của 2 vợ chồng cũng nh không phải ý chí chủ quan của ngời xét xử, hay ý chí chủ quan của ngời làm luật, mà dựa trên cơ sở thực trạng của hôn nhân đợc phản ánh một cách khách quan trong hệ thống pháp luật. Theo điều 40 quy định: khi vợ, chồng hoặc cả 2 ngời có đơn xin ly hôn thì Toà án nhân dân phải tiến hành điều tra, hoà giải. Hoà giải là một trong các giai đoạn tố tụng bắt buộc, cần thiết, luật quy định việc hoà giải thì Toà án đều phải tiến hành trong cả hai trờng hợp đó là: do một bên yêu cầu hoặc do cả hai bên thuận tình ly hôn. Hoà giải nhằm cải thiện quan hệ vợ chồng để vợ chồng còn có cơ hội đoàn tụ, Toà án nhân dân chỉ tiến hành xét xử khi đã hoà giải nhiều lần mà không đạt kết quả. Luật quy định nh vậy một phần để nhấn mạnh vai trò của Toà án trong việc ly hôn, giai đoạn hoà giải của Toà án nhằm tác động, củng cố ổn định gia đình, khi xét thấy tình trạng đời sống chung của gia đình cha tới mức phải cho ly hôn hoặc cả khi 7giải quyết cho ly hôn. Khi một bên yêu cầu xin ly hôn, Toà án chỉ xét xử cho ly hôn khi xét thấy giữa vợ chồng tình trạng đã trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài mục đích của hôn nhân là xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, bền vững không đạt đợc; tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài là nói đến thực trạng của gia đình, giữa vợ chồng đã có mâu thuẫn sâu sắc, quan hệ vợ chồng khó lòng tiếp tục duy trì, không thể nào sống bình thờng với nhau. Đối với trờng hợp thuận tình ly hôn, Toà án nhân dân phải xác định rõ cả hai vợ chồng có thật sự tự nguyện thoả thuận bỏ nhau hay không. Nếu một bên do tự ái, nông nổi hay vì sỹ diện cá nhân hoặc vì bị o ép mà đồng tình ly hôn thì không đợc coi là thuận tình ly hôn chỉ giải quyết thuận tình ly hôn khi cả hai ngời cùng viết đơn. Theo quy định của pháp luật, cơ sở của ly hôn là cả hai bên phải thực sự tự nguyện, tuy nhiên việc thực sự tự nguyện phải đúng với quan hệ của vợ chồng, do đó vẫn phải dựa trên căn cứ chung, tức là nó phản ánh thực tế khách quan hôn nhân đã tan rã thực sự. Do đó nếu xét thấy đúng là hai bên tự nguyệnvì họ không thể sống chung với nhau đợc nữa thì Toà án nhân dân mới quyết định công nhận việc thuận tình ly hôn. Giải quyết cho ly hôn của Toà án là một công việc hết sức thận trọng. Bởi quyếtđịnh cho ly hôn hay công nhận thuận tình ly hôn tức là Toà án đã xác nhận một sự kiện: sự tan rã thực sự của một gia đình-một tế bào của xã hội. Sự ổn định của gia đình ảnh hởng tới sự ổn định của xã hội ngợc lại, vấn đề ly hôn đều xuất phát từ những nguyên nhân xã hội. Sự tan rã của gia đình sau khi ly hôn đặt ra biết bao vấn đề cần giải quyết tiếp theo, chính vì vậy khi quyết định Toà án cần phải điều tra, hoà giải một cách thận trọng. 2. Hậu quả pháp của ly hôn: Việc Toà án nhân dân xét xử cho ly hôn do một bên yêu cầu hoặc công nhận thuận tình ly hôn sẽ dẫn đến những hậu quả pháp nhất định cho vợ chồng con cái. Do đó, chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ chồng tất yếu sẽ kéo theo nhiều vấn đề cần giải quyết trong quá trình tiến hành xét xử đó là: 8- Quan hệ vợ chồng về nhân thân chấm dứt trớc pháp luật. - Chế độ tài sản chung của vợ chồng chấm dứt tài sản chung đợc chia cho mỗi bên vợ, chồng sẽ thuộc sở hữu riêng của mỗi ngời. - Việc cấp dỡng giữa vợ chồng sau ly hôn đợc đặt ra nếu một bên vợ hoặc chồng túng thiếu, yêu cầu cấp dỡng. - Nếu vợ chồng đã có con chung thì phải giải quyết việc giao con cho ai trông nom, nuôi dỡng, giáo dục con cha thành niên, đồng thời giải quyết vấn đề đóng góp phí tổn nuôi dỡng giáo dục con. Trong luật hôn nhân gia đình Việt nam không có điều nào quy định cụ thể về việc chấm dứt quan hệ nhân thân giữa vợ chồng khi ly hôn. Nhng thông thờng khi ly hôn thì quan hệ nhân thân giữa vợ chồng không liên quan gì đến nhau, dù hai bên có thoả thuận hay không thoả thuận thì Toà án cũng sẽ quyết định việc chấm dứt quan hệ nhân thân giữa vợ chồng đợc tính từ khi bản án của Toà án có hiệu lực. Đồng thời luật cũng không quy định hạn chế việc kết hôn xây dựng hạnh phúc mới của vợ chồng sau khi đã ly hôn, mỗi bên đều có quyền kết hôn với ngời khác. Tuy nhiên việc quyết định cho ly hôn hoặc công nhận thuận tình ly hôn giã hai vợ chồng không có nghĩa là giải phóng họ khỏi các quyền nghĩa vụ khác nh: nghĩa vụ cấp dỡng lẫn nhau đặc biệt là quyền nghĩa vụ đối với con cái, đó chính là trách nhiệm vinh dự của ngời làm cha, làm mẹ, Toà án phải giải thích cho họ biết thấy đợc những quyền nghĩa vụ của họ đối với con cái họ ngay cả khi đã ly hôn. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu các quy định của pháp luật thực tế vận dụng của các Toà án về việc giải quyết hậu quả pháp của ly hôn. a. Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. - Xác định sở hữu của vợ chồng: Chế độ tài sản của vợ chồng là một trong những vấn đề quan trọng của luật hôn nhân gia đình. Nó góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, dân chủ, hoà thuận bình đẳng, góp phần bảo vệ những quyền lợi chính đáng của công dân. Tài sản của vợ chồng không chỉ là vấn đề sở hữu của cải vật chất liên quan đến lợi ích riêng của 9vợ chồng. Gắn với tài sản của vợ chồng là những quan hệ xã hội cần giải quyết trong đời sống gia đình có liên quan đến lợi ích của các thành viên khác. Chính vì vậy tài sản của vợ chồng đợc Nhà nớc quy định trong pháp luật thành chế độ pháp tài sản của vợ chồng, đó là một quy định cần thiết nhằm điều chỉnh những quan hệ tài sản trong đời sống gia đình. Luật hôn nhân gia đình 1959 luật hôn nhân gia đình 1986 đều quy định chế độ tài sản của vợ chồng là chế độ tài sản chung. Song phạm vi tài sản chung của vợ chồng quy định trong luật hôn nhân gia đình 1986 hẹp hơn. Tài sản chung của vợ chồng theo tinh thần Điều 14 quy định gồm: +) Tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân tồn tại. +) Thu nhập về nghề nghiệp những thu nhập hợp pháp khác. +) Tài sản của vợ chồng đợc thừa kế chung hoặc cho chung. Để giúp các Toà án cấp dới xác định một cách đúng đắn khối tài sản chung của vợ chồng trong NQ 01-HĐTP của TANDTC đã hớng dẫn cụ thể. Tài sản chung của vợ chồng bao gồm các khoản thu nhập sau: +) Tiền lơng, tiền thởng, tiền trợ cấp hu trí, các thu nhập về sản xuất ở gia đình các thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng, không phân biệt thu nhập của mỗi bên. +) Các tài sản mà vợ chồng mua sắm đợc bằng những thu nhập nói trên. +) Tài sản mà vợ chồng đợc cho hoặc thừa kế chung. Tài sản chung của vợ chồng theo quy định chỉ có thể là sở hữu chung hợp nhất thời điểm sau khi kết hôn là căn cứ để xác định khối tài sản chung, điều này là rất cần thiết. Nh vậy trong quá trình chung sống Tài sản chung đợc sử dụng để đảm bảo những nhu cầu chung của gia đình. Vợ chồng có quyền nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung. Việc mua, bán, đổi, cho, vay, mợn những giao dịch khác có liên quan đến tài sản mà có giá trị lớn thì phải đợc sự thoả thuận của vợ chồng. Theo tinh thần quy định của Điều 15 thì khi sử dụng tài sản chung của vợ chồng đơng nhiên đợc coi là có sự thoả thuận của cả vợ chồng. Những việc mua bán hoặc cho 10[...]... hệ thống pháp luật của việt nam về ly hôn hậu quả pháp của nó 3 I Các giai đoạn phát triển của pháp luật việt nam về ly hôn hậu quả pháp của nó .3 1 Giai đoạn từ 1945 đến 1954 4 2 Giai đoạn 1954 - 1975: .5 3 Giai đoạn từ 1976 đến nay: 6 II Vấn đề ly hôn hậu quả pháp của nó theo luật hôn nhân gia đình 1986 7 1 Vấn đề ly hôn: ... hậu quả pháp của nó cũng mang tính giai cấp rõ rệt Pháp luật là ý chí các giai cấp thống trị xã hội đợc lên thành luật Trong xã hội bóc lột, chế định ly hôn cũng chỉ nhằm mục đích phục vụ vàcủng cố lợi ích của thiểu số bóc lột Dới chế độ xã hội chủ nghĩa, pháp luật thể hiện ý chí củatoàn thể nhân dân lao động, họ là những ngời làm chủ đất nớc, do đó pháp luật qui định về ly hôn giải quyết hậu quả. .. Hiến pháp nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 1992 2 Luật hôn nhân gia đình 1959 3 Luật hôn nhân gia đình 1986 Nxb pháp 1988 4 Giáo trình luật hôn nhân gia đình 5 Hệ thống hoá luật lệ về hôn nhân gia đình Việt nam 6 Nghị quyết số 01/NQ/HĐTP ngày 20/1/1988 của TANDTC 7 Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII Nxb sự thật 1991 23 mục lục lời nói đầu 1 nội dung 3 hệ thống. .. ly hôn dới sự kiểm soát của mình, đây không chỉ còn là vấn đề riêng t của hai vợ chồng, mà nó mang tính chất xã hội, trong đó có cả vấn đề giải quyết hậu quả của ly hôn Bởi vì sự ổn định của gia đình nó ảnh hởng tới sự ổn định của xã hội, do đó với sự tác động của pháp luật cũng chỉ nhằm ổn định gia đình dù gia đình đó đã tan vỡ Hôn nhân làmột hiện xã hội mang tính giai cấp sâu sắc, nên ly hôn hậu. .. nhân tơng lai của đất nớc kết luận Trên đây em đã trình bày một cách trình bày về vấn đề ly hôn giải quyết hậu quả của nó theo luật hôn nhân gia đình 1986 Đây là một chế định quan trọng của 19 luật hôn nhân gia đình thể hiện sự quan tâm của Nhà nớc tới gia đình tế bào của xã hội Để đảm bảo quyền lợi cho mỗi thành viên trong gia đình, đảm bảo trật tự của xã hội những nguyên tắc của hôn nhân xã... sản chung của vợ chồng khi ly hôn - Chia tài sản của vợ, chồng khi ly hôn: Trên cơ sở xác định sở hữu chung, riêng của vợ chồng, việc chia tài sản chung khi ly hôn phải đảm bảo theo pháp luật quy định: Luật, các văn bản dới luật Cần quán triệt các nguyên tắc các căn cứ khi chia tài sản của vợ chồng: +) Nguyên tắc: - Bình đẳng - Bảo vệ bà mẹ trẻ em - Bảo vệ lợi ích chính đáng của sản xuất nghề... kết hợp với tình hình cụ thể của từng địa phơng từng vụ việc mới có đợc quyết định một cách đúng đắn chính xác, thoã mãn yêu cầu của bên đơng sự nh vậy thì mới phát huy đợc kết quả của bản án Khi giải quyết hậu quả pháp của ly hôn, Toà án nhân dân cần phải quán triệt nguyên tắc của pháp luật hôn nhân gia đình là: đảm bảo quyền lợi của các bên đơng sự, nhất là phụ nữ trẻ em cha thành niên 21... tài sản của vợ chồng khi ly hôn là hết sức phức tạp khó khăn Thờng tài sản riêng ít bị tranh chấp hầu nh tự họ thoả thuận đợc với nhau, kể cả tài sản chung cũng vậy nếu nh nó không có gia trịi lớn Đặc biệt là vấn đề nhà ở cần có sự giải quyết của Toà án b Cấp dỡng cho một bên túng thiếu khi vợ chồng ly hôn Quan hệ cấp dỡng là quan hệ tài sản phải phát sinh giữa chủ thể nhất định của luật hôn nhân... đình(quan hệ cấp dỡng giữa vợ chồng; giữa cha mẹ với con cái ) dựa trên mối quan hệ về hôn nhân trong những trờng hợp cần thiết Chính vì vậy nghĩa vụ cấp dỡng nó luôn luôn gắn liền với nhân thân của những ngời nhất định do luật định trớc, quyền nghĩa vụ này không thể thay đổi chủ thể theo thoả thuận của các đơng sự đợc Do đó, khi vợ chồng ly hôn thì quan hệ cấp dỡng này vẫn tồn tại, đây không chỉ... đơng sự nhất là phụ nữ trẻ em khi ly hôn thì ngay cả trờng hợp tự thoả thuận cũng phải đợc Toà án công nhận, nếu việc thoả thuận đó là hợp pháp thì không sao nhng nếu không hợp pháp, quyền lợi của một trong hai bên bị vi phạm thì Toà án cũng cần phải quyết định lại Về nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn phải theo quy định: Tài sản riêng của bên nào thì vẫn thuộc quyền sở hữu của bên ấy Tài sản chung . II. Vấn đề ly hôn và hậu quả pháp lý của nó theo luật hôn nhân gia đình 1986. 1. Vấn đề ly hôn: Ly hôn là hậu quả của hành vi có ý chí của vợ và chồng,. thực sự không còn, góp phần ổn định cuộc sống mới cho mỗi bên đơng sự. 2nội dunghệ thống pháp luật của việt nam về ly hôn và hậu quả pháp lý của nóI. Các
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ LY HÔN VÀ HẬU QuẢ PHÁP LÝ CỦA NÓ.doc, HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ LY HÔN VÀ HẬU QuẢ PHÁP LÝ CỦA NÓ.doc, HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ LY HÔN VÀ HẬU QuẢ PHÁP LÝ CỦA NÓ.doc, Giai đoạn từ 1945 đến 1954., Giai đoạn 1954 - 1975:, Giai đoạn từ 1976 đến nay:, Vấn đề ly hôn:

Từ khóa liên quan