Hệ thống luật Dân sự và nguồn của luật Dân sự.doc

26 2,135 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 16:39

Hệ thống luật Dân sự và nguồn của luật Dân sự.doc Lời mở đầu Để quản lý xã hội bằng pháp luật không ngừng nâng cao tính thực thi của các văn bản pháp luật, tăng cờng pháp chế xã hội chủ nghĩa, Đảng Nhà nớc ta chủ trơng xây dựng một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh với đầy đủ các ngành luật phản ánh tốt hơn đờng lối của Đảng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nớc ta hiện nay. Với mục tiêu, động ực chính của sự phát triển là vì con ngời, do con ngời, đặt con ngời vào vị trí trung tâm, giải phóng sức sản xuất, khơi dậy mọitiềm năng của mỗi cá nhân, mỗi tập thể lao động của cả cộng đồng dân tộc; động viên tạo mọi điều kiện cho mọi ngời Việt Nam phát huy ý chí tự lực, tự cờng, cần kiệm xây dựng tổ quốc, ra sức làm giàu cho mình cho đất nớc. Trong đó, mọi ngời đợc tự do kinh doanh theo pháp luật, đợc bảo hộ quyền sở hữu thu nhập hợp pháp. Hệ thống pháp luật của Nhà nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm nhiều ngành luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội đa dạng, phức tạp. Trong đó, mỗi ngành luật điều chỉnh những nhóm quan hệ xã hội nhất định. Những nhóm quan hệ xã hội do một ngành luật điều chỉnh đợc gọi là đối tợng điều chỉnh của ngành luật đó. Để điều chỉnh các quan hệ xã hội, Nhà nớc sử dụng các biện pháp tác động khác nhau hớng cho các quan hệ xã hội đó phát sinh, thay đổi chấm dứt phù hợp với ý chí của Nhà nớc. Phơng pháp tác động của Nhà nớc lên các quan hệ xã hội có những đặc thù khác nhau phụ thuộc vào các quan hệ xã hội cần điều chỉnh bằng pháp luật. Luật dân sự là một ngành luật đợc hình thành từ rất sớm trong lịch sử phát triển của Nhà nớc pháp luật. Các nhà nớc luôn luôn chú trọng hoàn thiện luật dân sự vì tính phổ biến vai trò quan trọng của nó trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. Với t cách là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của Nhà nớc ta, luật dân sự có đối tợng điều chỉnh là những nhóm quan hệ tài sản quan hệ nhân thân. Tạo cơ sở hành lang pháp lý nhằm tiếp tục giải phóng mọi năng lực sản xuất, bảo đảm dân chủ công bằng xã hội. Bộ luật dân sự quy định các chuẩn mực pháp lý cho cách 1ứng xử của các chủ thể trong giao lu dân sự nhằm bảo đảm sự ổn định, lành mạnh các quan hệ dân sự trong điều kiện phát triển phát triển kinh tế hàng hóa. Với t cách là một đạo luật lớn nhất, kết luận của Bộ Chính trị khẳng định: Việc ban hành Bộ luật Dân sự là một bớc đổi mới chính trị quan trọng. Sau Hiến pháp, Bộ luật Dân sự là đạo luật có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật của nớc ta, có liên quan mật thiết đến mọi mặt của đời sống thờng ngày của của ngời dân thì giá trị pháp lý cần đợc xác định nh thế nào. Theo thông lệ tập quán quốc tế thì Bộ luật Dân sự phải đợc u tiên áp dụng để giải quyết tranh chấp, dù trong hệ thống pháp thực định còn có những quy định tơng tự nhng hiệu lực pháp lý thấp hơn. Đây cũng là yêu cầu quan trọng của pháp chế xã hội chủ nghĩa.2Chơng I: Hệ thống luật Dân sự nguồn của luật Dân sự.A.Hệ thống của luật Dân sự. Luật Dân sựhệ thống các quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh các quan hệ tài sản quan hệ nhân thân. Các quy phạm pháp luật này hợp thành những nhóm quan hệ tơng đối đồng nhất đó đợc gọi là chế định trong luật dân sự. Những chế định lớn( quyền sở hữu, nghĩa vụ hợp đồng, thừa kế ) đ ợc phân chia thành các chế định nhỏ hơn. Các chế định đều phải tuân theo các quy định ở phần chung mỗi chế định của phần riêng có những quy định chung xuyên suốt phần riêng đó. Căn cứ vào cách sắp xếp truyền thống đợc thể hiện trong Bộ luật Dân sự, khoa học luật dân sự sắp xếp luật dân sự thành hai phần lớn: Phần chung phần riêng. Phần chung: Bao gồm những quy phạm chung nhất xuyên suốt toàn bộ hệ thống pháp luật dân sự, quy định những nguyên tắc, nhiệm vụ của luật dân sự, chủ thể, địa vị pháp lý của chủ thể, các căn cứ xác lập, thay đổi , chấm dứt quyền dân sự, thời hạn, thời hiệu. Phần riêng: Dựa theo các nhóm quan hệluật dân sự điều chỉnh, căn cứ vào khách thể của quan hệ dân sự- luật dân sự đợc chia thành các chế định lớn tơng ứng. Trong các chế định lớn này có phần chung chỉ áp dụng cho riêng phần đó. Hiện nay, luật dân sự Việt Nam hình thành các chế định lớn sau đây: + Chế định quyền sở hữu: Đây là chế định trung tâm, quan trọng nhất không chỉ riêng cho luật dân sự mà cho cả hệ thống pháp luật nói chung. Trong đó, quy định các hình thức sở hữu; đối tợng của quyền sở hữu; các căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu; nội dung quyền sở hữu các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu, đồng thời cũng quy định những hạn chế đối với chủ sở hữu trong việc thực hiện các quyền năng quyền sở hữu. +Chế định nghĩa vụ hợp đồng: Đây là chế định lớn nhất trong luật dân sự- là chế định dẫn xuất của chế định quyền sở hữu gồm các quy định liên quan đến 3nghĩa vụ các căn cứ phát sinh nghĩa vụ quân sự- chế định lớn này đợc chia thành các chế định nhỏ: Những quy định chung về nghĩa vụ dân sự, căn cứ phát sinh nghĩa vụ nghĩa vụ dân sự, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; Hợp đồng dân sự thông dụng( mua bán, thuê tài sản ); Chế định thực hiện công việc không có uỷ quyền; Chế định đợc lợi về tài sản không có căn cứ hợp pháp; Chế định trách nhiệm dân sự do gây thiệt hại quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm do gây thiệt hại một số trờng hợp riêng biệt của trách nhiệm do gây thiệt hại. +Chế định quyền thừa kế: Bao gồm các quy định về trình tự dịch chuyển di sản của ngời chết cho những ngời còn sống, việc dịch chuyển di sản theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. +Chế định chuyển quyền sử dụng đất: Quy định trình tự, điều kiện dịch chuyển quyền sử dụng đất. +Chế định quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ: Quy định về việc xác lập quyền của mỗi cá nhân đối với kết quả sáng tạo tinh thần nh: tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, các đối tợng của sở hữu công nghiệp việc chuyển giao các đối tợng đó.B.Nguồn của luật dân sự . Nguồn của pháp luật nói chung đã đợc nghiên cứu kỹ, chi tiết trong chơng trình lý luận chung về Nhà nớc pháp luật. Về mặt xã hội học, nguồn của pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị đa lên thành luật mà nội dung đợc xác định bởi các điều kiện chính trị, kinh tế tồn tại trong xã hội cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật với phơng thức nào là do giai cấp thống trị, thông qua hoạt động lập pháp của Nhà nớc quyết định. Mỗi ngành luật là tổng thể các quy phạm pháp luật quy định các cách thức xử sự của các chủ thể tham gia vào các quan hệ đó phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Trong điều kiện của chúng ta hiện nay-Đảng là lực lợng lãnh đạo Nhà nớc xã hội(1)là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân nhân dân (1) Điều 4 Hiến Pháp 1992.4lao động, của dân tộc thì pháp luậtsự thể chế hoá đờng lối của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng. Đờng lối, chủ trơng của Đảng đợc các cơ quan nhà nớc có thẩm quyền thể chế hóa bằng quá trình lập pháp. Bởi vậy, chấn chỉnh bộ máy theo hớng tinh, gọn, có đủ năng lực thể chế hoá của Đảng thành pháp luật là nhiệm vụ cấp bách của quá trình lập pháp của nớc ta để đảm bảo quản lý nhà nớc bằng pháp luật mà không chỉ bằng đạo lý. Nguồn của luật dân sự hiểu theo nghĩa hẹp là những văn bản pháp luật( hình thức của pháp luật) do cơ quan nhà nớc có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản quan hệ các quan hệ nhân thân. Một văn bản đợc coi là nguồn của luật dân sự phải đáp ứng đợc những yêu cầu sau: Văn bản do cơ quan nhà nớc có thẩm quyền ban hành; Chứa đựng các quy phạm pháp luật dân sự; Phải ban hành theo trình tự, thủ tục do luật quy định.*áp dụng luật dân sự. Luật dân sựhệ thống các quy phạm. Các quy phạm này là những hình mẫu để các chủ thể khi hành xử phải tuân theo. Đó là các chuẩn mực ứng xử của chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự. Nhng việc thực thi pháp luật; việc tuân theo các chuẩn mực ứng xử đó khi tham gia vào các quan hệ dân sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: Vào bản thân nội dung các quy phạm pháp luật đó. Nó thực sự phù hợp phản ánh đúng các điều kiện kinh tế trong xã hội đó hay không; Vào ý thức pháp luật của các chủ thể tham gia, vào các ý thức pháp luật của xã hội nói chung; Vào việc áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền. Tự bản thân các quy phạm không thể sống nếu không đợc áp dụng trong thực tế cuộc sống. Vì vậy, việc áp dụng pháp luật dân sự trong cuộc sống là hết sức quan trọng để biến các quy phạm pháp luật trở thành công cụ thực sự, tích cực điều chỉnh các quan hệ xã hội. áp dụng luật dân sự là những hoạt động cụ thể của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền căn cứ vào những sự kiện thực tế đó để đa ra quyết định phù hợp với thực tế những quy phạm của pháp luật. Những quyết định đợc cơ quan có thẩm quyền đa ra có thể là: Công nhận hay bác bỏ một quyền dân sự nào đó đối với một chủ thể( quyền sở hữu, quyền thừa 5kế, quyền đòi nợ ); Xác lập một nghĩa vụ cho một chủ thể nhất định ( bồi th -ờng thiệt hại, trả nợ, giao vật, trả tiền, chấm dứt hành vi vi phạm ); áp dụng các biên pháp cỡng chế cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích của các chủ thể khác, của Nhà nớc(tịch thu tài sản, phạt vi phạm, quyết định bán đấu giá ).6Chơng II: Nhìn nhận về Bộ luật dân sự trên thực tế. I.Một số vấn đề đổi mới tổ chức hoạt động thi hành án dân sự. 1.Thực trạng tổ chức thi hành án dân sự. Về hệ thống pháp luật, cùng với việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án nói chung, hệ thống các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự đã đợc xây dựng tơng đối hoàn chỉnh, tạo cơ sở vững chắc cho việc quản lý cũng nh tổ chức hoạt động của thi hành án dân sự( điển hình là Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993, hệ thống các Nghị định văn bản hớng dẫn thi hành) Về cơ chế quản lý, đã xây dựng đợc một cơ chế quản lý thống nhất đối với các công tác thi hành án dân sự, tạo điều kiện tơng đối thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động cũng nh quan hệ với cơ quan hữu quan, giúp cho việc tập trung đến mức tối đa đầu t cơ sở vật chất phơng tiện làm việc cả con ngời cho hoạt động thi hành án dân sự. Cơ chế quản lý theo ngành kết hợp quản lý theo lãnh thổ, có sự phân cấp quản lý rõ ràng cùng cơ chế phối hợp quản lý đã hình thành một cơ chế quản lý chung tơng đối hiệu quả phù hợp, giúp cho hoạt động thi hành án dân sự đợc triển khai đồng bộ, thống nhất trong cả nớc, đồng thời, góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng địa phơng. Việc giao cho Bộ t pháp giúp Chính phủ quản lý thống nhất về mặt tổ chức nghiệp vụ thi hành án đã giúp cho việc quản lý đội ngũ chấp hành viên cán bộ thi hành án đợc chặt chẽ hơn từ khâu tuyển dụng cán bộ đến việc theo dõi quá trình công tác, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức chấp hành viên, tạo ra một quy chế thống nhất, khách quan. Về cơ cấu tổ chức cơ quan thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự đợc thành lập từ Trung ơng đến địa phơng. ở Bộ t pháp có Cục quản lý thi hành án dân sự. ở cấp tỉnh có Phòng thi hành án dân sự thuộc Sở T pháp bao gồm chấp hành viên trởng( trởng phòng), các chấp hành viên cấp phòng, các cán bộ làm công tác thi hành án. ở cấp huyện có Đội thi hành án thuộc Phòng T Pháp 7cũng bao gồm chấp hành viên trởng ( đội trởng), các chấp hành viên cấp Đội các cán bộ làm công tác thi hành án. Cơ quan thi hành án trong quân đội là các Phòng thi hành án các quân khu các cấp tơng đơng. Việc tổ chức các cơ quan thi hành án theo đơn vị hành chính cấp tỉnh cấp huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhà nớc đối với công tác thi hành án, đồng thời cũng luôn gắn với sự chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ đảng chính quyền địa phơng, sự phối hợp của các cơ quan cùng cấp trong việc tổ chức thi hành án. Kết quả hoạt động thi hành án dân sự trong 10 năm qua đã chứng minh tính u điểm của cơ chế tổ chức quản lý hoạt động vào việc khôi phục bảo vệ quyền lợi của Nhà nớc, các cơ quan, tổ chức công dân, tăng cờng pháp chế xã hôi chủ nghĩa. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng: công tác thi hành án dân sự hiện nay cha đáp ứng đợc quá trình phát triển kinh tế- xã hội đất nớc khi các quan hệ xã hội phát sinh trong điều kiện kinh tế thị trờng ngày càng mở rộng, phong phú đa dạng.2.Những hạn chế trong công tác thi hành án dân sự hiện nay. Thứ nhất, các quy định pháp luật thi hành án dân sự: Pháp lệnh Thi hành án dân sự đợc ban hành từ năm 1993 đến nay đã bộc lộ khá nhiều điểm hạn chế cần bổ sung, sửa đổi hoàn thiện, điển hình là về phạm vi áp dụng, các quy định về thủ tục thi hành án, nh chủ động thi hành theo đơn yêu cầu thi hành án, quy định về trả lại đơn yêu cầu, về chế định uỷ thác trong thi hành án; về các biện pháp cỡng chế trong thi hành án; các biện pháp kê biên, xử lý tài sản của cơ quan, tổ chức, các quyền sở hữu trí tuệ, về xác minh tài sản thời hạn xác minh để thi hành án, các quy định về bán đấu giá, các quy định về hoãn , tạm đình chỉ , đình chỉ, quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, về kháng nghị trong thi hành án, về thi hành án có yếu tố nớc ngoài Đặc biệt pháp luật thi hành án hiện hành cha quy định rõ trách nhiệm của cơ quan hữu quan trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện thực hiện các yêu cầu của cơ quan thi hành án, các chấp hành viên; hình thức, chế tài trong trờng hợp họ không thực hiện. Những bất cập trong các quy định pháp luật về thi hành án các quy định pháp luật về nội 8dung có liên quan đến thi hành án đã ảnh hởng không nhỏ đến thi hành án dân sự. Thứ hai, về cơ chế quản lý thi hành án dân sự: xét cả về lý luận thực tiễn, hoạt động thi hành án dân sự mang nhiều nét đặc thù riêng, mặc dù có những nét nổi trội của hoạt động hành chính t pháp, song về cơ bản nó bị chi phối mạnh mẽ của quá trình xét xử các bớc tố tụng. Không ít các trờng hợp do bản án quyết định không rõ ràng hoặc sự can thiệp, chi phối, thiếu căn cứ của các bớc tố tụng nh tạm hoãn, kháng nghị, quyết định của cấp giám đốc lật ngợc lại bản án, quyết định theo chiều ngợc lại đã làm ảnh hởng đến việc tổ chức thi hành án. Hơn nữa, việc thi hành án dân sự còn liên quan đến hoạt động của nhiều ngành nh Công an, Kiểm sát, Địa chính- Nhà đất, Xây dựng, Tài chính- Vật giá Bởi vậy, nếu không có cơ chế thích hợp sẽ không tạo đ ợc điều kiện thuận lợi nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự. Cơ chế quản lý thi hành án dân sự hiện nay còn nhiều bất cập. Cục quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ T pháp có chức năng giúp Bộ trởng Bộ t pháp, giúp Chính phủ thực hiện việc quản lý thống nhất đối với công tác thi hành án dân sự trong cả nớc, quản lý, hớng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ công tác thi hành án dân sự; thực hiện một số nội dung của quản lý Nhà nớc khác; chỉ đạo, kiểm tra, tổng kết công tác quản lý công tác thi hành án dân sự ở địa phơng. Tuy nhiên, việc quản lý Nhà nớc về tổ chức cũng nh nghiệp vụ gặp nhiều vớng mắc chồng chéo. Cũng do tổ chức của ngành T pháp không theo nguyên tắc tập trung thống nhất, nên thực hiện sự quản lý xuống các địa phơng cần phải có sự kết hợp với các chủ thể quản lý ở địa phơng là Sở T pháp, Phòng T pháp. Các cơ quan này lại thuộc uỷ ban nhân dân cùng cấp, hởng ngân sách từ địa phơng. Do vậy, cơ chế phối hợp quản lý theo ngành theo lãnh thổ đôi khi thiếu hiệu quả, nhiều đầu mối, tầng nấc, ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động tác nghiệp thi hành án. ở các địa phơng chủ thể quản lý là cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền địa phơng, song đối tợng quản lý là các phòng, các đội thi hành án lại đợc tổ chức theo ngành dọc, hởng ngân sách từ Trung ơng cả về tổ chức, biên chế kinh phí 9hoạt động. Do vậy, không ít trờng hợp các cơ quan thi hành án qua mặtcơ quan quản lý. Nhiều nơi, Phòng T pháp chỉ có hai biên chế , ngoài việc phải thực hiện một số hoạt động của công tác t pháp khác, lại còn phải thực hiện quản lý nhà nớc của đội thi hành án có tổ chức biên chế chặt chẽ chuyên nghiệp từ 7 đến 10 ngời, gần đây một số Phòng T pháp còn bị sát nhập vào văn phòng UBND cấp huyện, nên việc thực hiện quản lý Nhà nớc càng khó khăn hơn. Có thể nói, cơ chế quản lý tổ chức hoạt động thi hành án dân sự hiện nay cha phù hợp hiệu quả, cha xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, dẫn đến chồng chéo, giảm hiệu lực quản lý nhà nớc. Các nội dung quản lý thể hiện ở mối quan hệ gữa cơ quan quản lý cơ quan thi hành án còn nhiều điểm gây khó khăn, vớng mắc cho hoạt động thi hành án, cha đảm bảo tính chủ động, độc lập, hiệu quả của các cơ quan thi hành án; cha quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan hữu quan các cấp trong phối hợp tổ chức thi hành án. Điều này đã hạn chế rất lớn đến hiệu lực, hiệu quả của cơ chế thi hành án hoạt động thi hành án dân sự. Thứ ba, về cơ cấu tổ chức các cơ quan thi hành án dân sự: về cơ cấu tổ chức các cơ quan thi hành án dân sự theo đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện nh hiện nay phần nào đã tạo đợc một số thuận lợi trong quản lý nhà nớc, có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phơng đối với cơ quan thi hành án thuộc địa phơng mình. Tuy nhiên, một số địa phơng đặc biệt là cấp huyện ở vùng xa, vùng sâu số lợng án phải thi hành hàng năm rất ít, nhng về tổ chức vẫn phải thành lập Đội thi hành án với đủ biên chế theo quy định. Trong khi đó, tại các quận huyện, tại các thành phố lớn, số lợng án phải thi hành nhiều, nhng số không tăng so với quy định dẫn đến tình trạng quá tải, tạo ra sự mất cân đối giữa các cơ quan thi hành án cùng cấp trong các vùng miền đất nớc về sự thừa, thiếu cán bộ. Thiết nghĩ, chúng ta cần nghiên cú tới phơng án tổ chức cơ quan thi hành án theo khu vực, căn cứ theo nhu cầu thực tế công việc sự tiện lợi cho nhân dân mà ấn định số lợng biên chế các cán bộ, chứ không nhất thiết phải tạo ra một khuôn mẫu chung cho tất cả các đơn vị theo địa giới hành chính.10[...]... của Nhật Bản thì: vấn đề xác định hiệu lực của bộ luật Dân sự phải đợc xem xét, cân nhắc kỹ lỡng cần phải đợc quy định cụ thể trong bộ luật Trong sách bình luận khoa học Bộ luật Dân sự Nhật Bản có ghi nhận: Pháp luật dân sự có hiệu lực đối với tất cả các mối quan hệ thuộc pháp luật dân sự( 1) Trong Bộ luật Dân sự của nớc Cộng hoà Pháp, ngay Thiên mở đầu quy định về hiệu lực của luật áp dụng luật, ... dụng nguyên tắc tại điều 7 Bộ luật Dân sự để giải quyết tranh chấp, đó là sự thoả thuận trớc của các chủ thể trong khi xác lập giao dịch dân sự Đây chính là nguyên tắc đặc trng nhất của pháp luật Dân sự Mặc dù trên thực tế cả dới góc độ khoa học cũng nh giá trị pháp lý của Bộ luật Dân sự, việc áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự để giải quyết tranh chấp là đúng đắn cần thiết Nhng đã có không... quyết Tuy còn một số ít hạn chế, nhng bộ luật Dân sự năm 1995 là bộ luật có nhiều tiến bộ vợt bậc so với hệ thống các văn bản quy định về dân sự trớc đây Lần đầu tiên nhiều nội dung quan trọng của pháp luật dân sự đã đợc phát triển hóa một cách có hệ thống, ví dụ nh chế định tài sản quyền sở hữu, các quy định về chủ thể của luật dân sự trớc đây, Bộ luật Dân sự đã có những quy định tơng đối đầy đủ, cụ... hết sức mạnh nội tại vận dụng những điều kiện khách quan, chắc chắn sẽ đẩy mạnh hoạt động thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao 25 Mục lục Trang Lời mở đầu 1 ChơngI: Hệ thống luật dân sự nguồn của luật dân sự 3 Chơng II: Nhìn nhận về Bộ luật dân sự trên thực tế 7 Chơng III: Một số vấn đề về đổi mới thi hành án dân 22 sự ở Việt Nam hiện nay Tài liệu tham khảo: Giáo trình pháp luật đại cơng- Trờng... áp dụng cao nhất của Bộ luật Dân sự đợc chấp nhận nh thông lệ tập quán quốc tế, tức là thừa nhận giá trị pháp lý của Bộ luật Dân sự cao hơn các văn bản pháp luật khác, tôi thấy cần phải có sự bổ sung nội dung các quy định tại Điều 15 Bộ luật Dân sự Hiện nay, tại Điều 15 Bộ luật Dân sự hiện hành có 4 khoản, nhng không có điều khoản nào quy định về vấn đề nguyên tắc áp dụng luật dân sự với các hợp đồng... chia hệ thống pháp luật thành: luật công luật t nh hệ thống pháp luật một số nớc trên thế giới, nên việc xác định vị trí nguyên tắc áp dụng cần phải đợc khẳng định ngay trong Bộ luật Dân sự để tạo ra sự thuận lợi cho việc áp dụng của các cơ quan nhà nớc có thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lu dân sự phát triển đúng hớng trong một hành lang pháp lý an toàn Tham khảo luật pháp của một... nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện II.Vị trí, vai trò của Bộ luật Dân sự chủ thể của luật Dân sự *Vị trí, vai trò của Bộ luật Dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam nguyên tắc áp dụng Trong giới nghiên cứu khoa học pháp lý trong những năm gần đây đã có nhiều cuộc hội thảo khoa học bàn về tiêu chí khoa học để phân định ranh giới giữa 11 hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế, hợp đồng thơng mại Do cùng... Tổ hợp tác đề nghị Ban sửa đổi Bộ luật Dân sự nên xem xét lại có nên để hai loại Chủ thể đặc thù này trong Bộ luật Dân sự hay không? Trong hệ thống các Bộ luật Dân sự thành văn( thuộc Civil Law) các nớc trên thế giới quy định hai loại chủ thể truyền thống pháp nhân cá nhân Các quy định liên quan đến hai loại chủ thể đợc coi là đặc thù trong Bộ luật Dân sự Việt Nam cha bảo đảm tính khả thi và. .. luật dân sự với các hợp đồng Vấn đề quan trọng này tại Chơng I Chơng II, phần thứ ba Bộ luật Dân sự về nghĩa vụ dân sự hợp đồng dân sự cũng cha quy định dự liệu Tôi cho rằng: Đây là vấn đề rất cấp thiết nhằm bảo đảm nguyên tắc áp dụng pháp luật thống nhất của pháp chế xã hội chủ nghĩa trong thực thi pháp luật của ngành toà án nhân dân các cơ quan nhà nớc có thẩm quyền cần có quy định cụ thể... thảo sửa Bộ luật Dân sự cần thực hiện theo một trong hai phơng án: -Cần có thêm điều khoản bổ sung tại Điều 15, Bộ luật Dân sự nói về nguyên tắc áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự trong các quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân( không có sự phân biệt giao dịch kinh tế, giao dịch thơng mại) nh tinh thần đoạn hai Điều 1, Bộ luật Dân sự đã xác định Phơng án hai là bổ sung thêm một điều luật riêng biệt . quan trọng của pháp chế xã hội chủ nghĩa.2Chơng I: Hệ thống luật Dân sự và nguồn của luật Dân sự. A .Hệ thống của luật Dân sự. Luật Dân sự là hệ thống các. quyền dân sự, thời hạn, thời hiệu. Phần riêng: Dựa theo các nhóm quan hệ mà luật dân sự điều chỉnh, căn cứ vào khách thể của quan hệ dân sự- luật dân sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống luật Dân sự và nguồn của luật Dân sự.doc, Hệ thống luật Dân sự và nguồn của luật Dân sự.doc, Hệ thống luật Dân sự và nguồn của luật Dân sự.doc

Từ khóa liên quan