Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

74 925 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2014, 02:04

Tại Việt Nam, Hidrasec được đưa vào sử dụng hỗ trợ điều trị tiêu chảy từ năm 2007 nhưng chưa có nghiên cứu nào đánh giá hiệu quả của thuốc, để góp phần vào việc nghiên cứu đánh giá hiệu quả của thuốc Hidrasec, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên”, nhằm mục tiêu:1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh tiêu chảy cấp tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.2. Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec.MỤC LỤCLời cảm ơn . iLời cam đoan iiDanh mục chữ viết tắt . iiiMục lục ivDanh mục bảng . viDanh mục biểu đồ viiĐặt vấn đề CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN . 31.1. Định nghĩa và phân loại tiêu chảy 31.2. Dịch tễ học . 31.3. Bệnh sinh học tiêu chảy . 41.4. Triệu chứng lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp . 81.5. Triệu chứng cận lâm sàng . 111.6. Phác đồ điều trị tiêu chảy cấp và các thuốc hỗ trợ điều trị 121.7. Một số nghiên cứu trên thực nghiệm và lâm sàng . 21CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 232.1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu . 232.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 232.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ . 232.2. Phương pháp nghiên cứu 232.2.1. Thiết kế nghiên cứu 232.2.2. Mẫu nghiên cứu 232.2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu . 242.2.4. Kỹ thuật thu thập số liệu và vật liệu nghiên cứu 252.2.5. Xử lý số liệu 272.2.6. Đạo đức trong nghiên cứu 27CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 283.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu . 283.1.1. Đặc điểm chung 283.1.2. Đặc điểm lâm sàng . 303.1.3. Đặc điểm cận lâm sàng . 323.2. Kết quả điều trị . 33CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 414.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu . 414.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng . 434.3. Hiệu quả hỗ trợ điều trị bằng thuốc giảm tiết đường ruột Hidrasec . 45Kết luận 52Khuyến nghị . 53Tài liệu tham khảo . 54Bệnh án nghiên cứuDanh sách bệnh nhân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC VŨ THỊ HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP BẰNG THUỐC KHÁNG TIẾT ĐƢỜNG RUỘT HIDRASEC TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60.72.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thi Nguyên, năm 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC VŨ THỊ HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP BẰNG THUỐC KHÁNG TIẾT ĐƢỜNG RUỘT HIDRASEC TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60.72.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Đình Học Thi Nguyên, năm 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 Lêi c¶m ¬n Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học Trường Đại học Y - Dược Đại học Thái Nguyên; Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập và nghiên cứu luận văn thạc sĩ y học của mình. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn tới TS. Nguyễn Đình Học, người thầy đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ tôi trong thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, cô giáo Bộ môn Nhi và các bộ môn liên quan đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp, những người bạn thân thiết đã luôn giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn trong thời gian tôi học tập để hoàn thành khóa học. Thái Nguyên, tháng 11 năm 2010 Vũ Thị Huyền Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 Lêi cam ®oan Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn do tôi thu thập là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ trong việc thực hiện khóa luận này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Thái Nguyên, tháng 11 năm 2010 Vũ Thị Huyền Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CS : Cộng sự E.coli : Escherichia coli ENK : Enkephalins MN : Mất nƣớc NC : Nghiên cứu NT-MN : Nông thôn - Miền núi ORS : Oresol S : Shigella WHO : World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Danh mục chữ viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ vii Đặt vấn đề 1 Chƣơng 1: Tổng quan 3 1.1. Định nghĩa và phân loại tiêu chảy 3 1.2. Dịch tễ học 3 1.3. Bệnh sinh học tiêu chảy 4 1.4. Triệu chứng lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp 8 1.5. Triệu chứng cận lâm sàng 11 1.6. Phác đồ điều trị tiêu chảy cấp và các thuốc hỗ trợ điều trị 12 1.7. Một số nghiên cứu trên thực nghiệm và lâm sàng 21 Chƣơng 2: Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu 23 2.1. Đối tƣợng và thời gian nghiên cứu 23 2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 23 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 23 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 23 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 23 2.2.2. Mẫu nghiên cứu 23 2.2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu 24 2.2.4. Kỹ thuật thu thập số liệu và vật liệu nghiên cứu 25 2.2.5. Xử lý số liệu 27 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 2.2.6. Đạo đức trong nghiên cứu 27 Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu 28 3.1. Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu 28 3.1.1. Đặc điểm chung 28 3.1.2. Đặc điểm lâm sàng 30 3.1.3. Đặc điểm cận lâm sàng 32 3.2. Kết quả điều trị 33 Chƣơng 4: Bàn luận 41 4.1. Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu 41 4.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 43 4.3. Hiệu quả hỗ trợ điều trị bằng thuốc giảm tiết đƣờng ruột Hidrasec 45 Kết luận 52 Khuyến nghị 53 Tài liệu tham khảo 54 Bệnh án nghiên cứu Danh sách bệnh nhân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Xác định mức độ mất nƣớc 10 Bảng 1.2. Bù dung dịch Oresol theo phác đồ A 14 Bảng 1.3. Bù dung dịch Oresol theo phác đồ B 14 Bảng 1.4. Bù nƣớc và điện giải theo phác đồ C 15 Bảng 2.1. Chẩn đoán mức độ mất nƣớc trên lâm sàng 25 Bảng 3.1. Phân bố về tuổi của đối tƣợng nghiên cứu 28 Bảng 3.2. Phân bố về dân tộc và nơi sống của đối tƣợng nghiên cứu 29 Bảng 3.3. Đặc điểm lâm sàng của đối tƣợng nghiên cứu khi vào viện 30 Bảng 3.4. Các triệu chứng kèm theo khi vào viện 31 Bảng 3.5. Tình trạng mất nƣớc của đối tƣợng nghiên cứu khi vào viện 31 Bảng 3.6. Chỉ số natri và kali trong máu trƣớc điều trị của đối tƣợng nghiên cứu 32 Bảtre 3.7. Cân nặng trung bình của trẻ trƣớc và sau điều trị 33 Bảng 3.8. Số lần đi ngoài trung bình trên ngày trƣớc và sau điều trị 34 Bảng 3.9. Số lƣợng dịch Oresol trung bình đƣợc sử dụng (ml) 36 Bảng 3.10. Số lƣợng dịch truyền tĩnh mạch của đối tƣợng nghiên cứu 36 Bảng 3.11. Tiến triển của mức độ mất nƣớc sau điều trị 37 Bảng 3.12. Thời gian điều trị trung bình giữa nhóm nghiên cứu và nhóm chứng 38 Bảng 3.13. Khối lƣợng phân trên ngày theo nhóm tuổi của đối tƣợng nghiên cứu 38 Bảng 3.14. Khối lƣợng phân (gram) trên cân nặng (kg) của đối tƣợng nghiên cứu 39 Bảng 3.15. Chi phí điều trị trực tiếp của đối tƣợng nghiên cứu 40 Bảng 4.1. So sánh kết quả nghiên cứu về giới tính với các tác giả khác 42 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Phân bố về tuổi của đối tƣợng nghiên cứu 28 Biểu đồ 3.2. Phân bố về giới của đối tƣợng nghiên cứu 29 Biểu đồ 3.3. Đặc điểm lâm sàng của đối tƣợng nghiên cứu khi vào viện 30 Biểu đồ 3.4. Chỉ số natri và kali trong máu trƣớc điều trị của đối tƣợng nghiên cứu 32 Biểu đồ 3.5. Số lần đi ngoài trung bình của đối tƣợng nghiên cứu 35 Biểu đồ 3.6. Khối lƣợng phân trên ngày theo nhóm tuổi của đối tƣợng nghiên cứu 39 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Ruột non bình bình thƣờng 5 Hình 1.2. Ruột non khi bị tiêu chảy xuất tiết 5 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Tiêu chảy cấpbệnh thƣờng gặp ở trẻ em, tỉ lệ mắc bệnh chỉ đứng hàng thứ hai sau nhiễm khuẩn hấp cấp tính. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm trên thế giới có khoảng một tỉ đợt tiêu chảy ở trẻ dƣới 5 tuổi, với hơn hai triệu trẻ tử vong, trong đó 80% xảy ra ở trẻ dƣới 2 tuổi [29], [60]. Tiêu chảy cấp không những gây tử vong do mất nƣớc và điện giải, mà còn là nguyên nhân quan trọng gây suy dinh dƣỡng ở trẻ em. Tại Việt Nam, trung bình mỗi trẻ dƣới 5 tuổi mắc 0,8-2,2 đợt tiêu chảy [2], [24], [25]. Do đó tiêu chảy là gánh nặng với nền kinh tế xã hội, không chỉ ở các nƣớc đang phát triển mà cả ở các nƣớc phát triển. Ở Việt Nam, đƣợc sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization - WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chƣơng trình phòng chống bệnh tiêu chảy Quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 1982, tới nay chƣơng trình đã đƣợc triển khai rộng khắp và bảo vệ đƣợc hơn 90% tổng số trẻ em trong toàn quốc nhƣng tỉ lệ mắc còn cao và đứng thứ hai sau các bệnh nhiễm trùng đƣờng hấp. Điều trị tiêu chảy cấp bằng biện pháp bù dung dịch Oresol theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới đã thực sự có hiệu quả vì làm giảm tỉ lệ tử vong do tiêu chảy từ 3 triệu trên năm xuống còn 1,3 triệu trên năm [2], [38], [50]. Nhờ có Oresol mà hơn 25 năm qua đã cứu đƣợc hàng triệu trẻ em mắc tiêu chảy, tuy nhiên Oresol chỉ an toàn và có hiệu lực khi bù nƣớc và điện giải ở bệnh nhân tiêu chảy chứ không ngăn chặn hay loại trừ đƣợc sự tăng tiết trong lòng ruột nên số lần đi ngoài, tốc độ đào thải phân và đặc biệt thời gian điều trị cho một trẻ bị tiêu chảy cấp còn khá dài đôi khi làm giảm lòng tin và thiếu sự kiên trì hợp tác điều trị của gia đình bệnh nhi. Hiện nay, ngoài việc bù dịch cho trẻ Hội Nhi khoa Việt Nam cũng khuyến cáo các cơ sở y tế cập nhật và sử dụng thêm các thuốc hỗ trợ điều trị [...]... chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên , nhằm mục tiêu: 1 Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh tiêu chảy cấp tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 2 Đa nh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn... dụng Hidrasec có tác dụng làm giảm lƣợng nƣớc trong phân và rút ngắn thời gian tiêu chảy [dẫn từ 16] Tại Việt Nam, Hidrasec đƣợc đƣa vào sử dụng hỗ trợ điều trị tiêu chảy từ năm 2007 nhƣng chƣa có nghiên cứu nào đánh giá hiệu quả của thuốc, để góp phần vào việc nghiên cứu đánh giá hiệu quả của thuốc Hidrasec, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng. .. 1.7.2 Tại Việt Nam - Tháng 12 năm 2008, Hội thảo chuyên đề “Tiếp cận mới trong điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em” của Hội Nhi khoa Việt Nam tại Hà Nội đã khuyến cáo sử dụng Hidrasec trong hỗ trợ điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em [14] - Tháng 11 năm 2009, Hội thảo chuyên đề “Vai trò thuốc kháng tiết đƣờng ruột Hidrasec trong điều trị tiêu chảy cấp ở Việt Nam” tại Hà Nội đã khẳng định tác dụng của Hidrasec. .. đình bệnh nhi tự nguyện mua và cho con uống thuốc trong thời gian điều trị tiêu chảy tại khoa Nhi chúng tôi chọn vào nhóm nghiên cứu Gia đình bệnh nhi có quyền rút khỏi danh sách nhóm nghiên cứu bất kỳ lúc nào - Nghiên cứu này không nhằm mục đích gì khác ngoài việc góp phần đánh giá hiệu quả tác dụng của thuốc kháng tiết đƣờng ruột Hidrasec trong hỗ trợ điều trị bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em Số hóa bởi Trung. .. thưc máu ́ Bạch cầu đa nhân trung tính tăng cao trong các bệnh nhi m khuẩn 1.6 Phác đồ điều trị tiêu chảy cấp và các thuốc hỗ trợ điều trị 1.6.1 Điều trị triệu chứng Từ năm 1978, ORS ra đời và đƣợc WHO khuyến cáo sử dụng trong điều trị tiêu chảy mất nƣớc cấp tính Chống mất nƣớc và cân bằng hợp lý nƣớc và điện giải là phƣơng pháp điều trị chính, bệnh nhân tử vong phần lớn do điều trị muộn gây nên Trƣớc... trong điều trị tiêu chảy cấp, việc bù nƣớc và điện giải kịp thời sẽ giảm đƣợc tình trạng mất nƣớc cấpbệnh nhi tiêu chảy nhƣng đồng thời cũng rất cần phải giảm khối lƣợng nƣớc trong phân, giảm thời gian điều trị tiêu chảy bằng cách tác động vào cơ chế tăng tiết trong tiêu chảy cấp (kháng tiết đƣờng ruột) Ức chế đƣợc sự tiết dịch ruột từ đó sẽ giảm thể tích dịch cần bù, rút ngắn thời gian điều trị Theo... phân của tiêu chảy ở trẻ em mất nƣớc khi đƣa ra điều trị hỗ trợ bù nƣớc uống 1.7 Một số nghiên cứu trên thực nghiệm và lâm sàng 1.7.1 Trên thế giới - Năm 1999, Hamza nghiên cứu đa trung tâm, mù đôi, có nhóm chứng trên 70 bệnh nhân lớn ở Tunisia Kết quả cho thấy hiệu quả của Hidrasec trong hỗ trợ điều trị tiêu chảy cấp ở ngƣời lớn có hiệu quả cao, giảm số lần tiêu chảy và rút ngắn thời gian điều trị [dẫn... nghiệm đánh giá hiệu quả trên bệnh nhân tiêu chảy cấp [11], [14] - Cuối năm 2002, Racecadotril đƣợc sử dụng rộng rãi tại Pháp với biệt dƣợc là Tiorfan và Hidrasec [16] - Năm 2002, Hidrasec đƣợc sử dụng tại Tây Ban Nha [16] - Năm 2002, Hội nghị quốc tế (India, Holland, United Kingdom, USA, Thailand) kết luận: “Racecadotril (Hidrasec) là thuốc kháng tiết đƣờng ruột có hiệu quả trong điều trị tiêu chảy cấp. .. nghiên cứu hiệu quả và an toàn của Hidrasec trong điều trị 135 trẻ trai Peru nhập việntiêu chảy cấp Kết quả cho thấy tác dụng của Hidrasec làm giảm 56% tổng lƣợng phân/thể trọng, giảm thời gian trung bình tiêu chảy từ 72 giờ xuống còn 28 giờ và giảm nhu cầu bù dịch [37] - Năm 2001, Cézard nghiên cứu hiệu quả của Hidrasec trên 172 trẻ bị tiêu chảy cấp tại Pháp Kết quả cho thấy dùng Hidrasec với liều... giảm tiết dịch ruột trong tiêu chảy và rút ngắn thời gian tiêu chảy, đồng thời không có tác dụng phụ gây ảnh hƣởng đến sức khỏe trẻ Hội nghị đã khuyến cáo nên phối hợp sử dụng thuốc này trong điều trị tiêu chảy cho trẻ em tại các cơ sở y tế [16] Hiện nay, tại Việt Nam vẫn chƣa có một nghiên cứu nào đánh giá hiệu quả của thuốc kháng tiết đƣờng ruột Hidrasec một cách hệ thống và toàn diện Số hóa bởi Trung . đánh giá hiệu quả của thuốc Hidrasec, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec tại Khoa Nhi Bệnh viện. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP BẰNG THUỐC KHÁNG TIẾT ĐƢỜNG RUỘT HIDRASEC TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60.72.16. viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên , nhằm mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh tiêu chảy cấp tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 2. Đnh gi kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên, Mặc định đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột hidrasec tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Từ khóa liên quan