Đề tài: Chỉnh lý biến động sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Mộc Hóa giai đoạn 2005-2-10 potx

56 346 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 16:20

Trương Quốc Toàn Chỉnh biến ñộng sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Mộc Hóa giai ñoạn 2005 - 2010MỤC LỤC  Trang Chương 1: TỔNG QUAN 3 1.1. KHÁI QUÁT ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU 3 1.1.1 Vị trí ñịa 3 1.1.2 ðiều kiện tự nhiên 5 1.2 KINH TẾ - XÃ HỘI 7 1.2.1 Hiện trạng nền kinh tế 7 1.2.2 Thực trạng xã hội 8 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN 9 2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 9 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13 3.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 13 3.1.1 Khái quát tình hình quản ñất ñai 13 3.1.2 ðánh giá nguồn tài liệu hồ sơ ñịa chính ñến cuối năm 2008 16 3.2 TÌNH HÌNH BIẾN ðỘNG ðẤT ðAI 18 3.2.1 Phân loại biến ñộng ñất ñai 19 3.2.2 Chỉnh bản ñồ ñịa chính 22 3.3 CHỈNH HỆ THỐNG SỔ BỘ 29 3.4 MỘT SỐ BIẾN ðỘNG ðẤT ðAI ðIỂN HÌNH TẠI ðỊA PHƯƠNG 36 3.4.1 Kểt quả chỉnh biến ñộng ñất ñai từ năm 2005 ñến cuối năm 2008 42 3.4.2 ðề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác chỉnh biến ñộng ñất ñai .43 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 1: Biến ñộng ñất ñai từ năm 2003 – 2005 18 Bảng 2: Biến ñộng ñất ñai từ năm 2005 – 2008 18 Bảng 3: Sổ ñịa chính 38 Bảng 4: Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 39 Bảng 5: Sổ theo dõi biến ñộng ñất ñai 40 Bảng 6: Sổ mục kê ñất ñai 41 Bảng 7: Kết quả chỉnh biến ñộng ñất ñai từ năm 2005 – 2008 42 DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 1: Sơ ñồ vị trí thị trấn Mộc Hóahuyện Mộc Hóa 4 Hình 2: Thửa 195 chưa chỉnh trong trường hợp tách thửa 23 Hình 3: Thửa 195 ñã chỉnh trong trường hợp tách thửa 24 Hình 4: Trường hợp chưa chỉnh 25 Hình 5: Thửa ñã chỉnh trong trường hợp nhập thửa (nhập thửa 182, 189,190 thành thửa 192) 25 Hình 6: Trường hợp biến ñộng theo tuyến chưa chỉnh 26 Hình 7: Trường hợp biến ñộng theo tuyến ñã chỉnh 27 Hình 8: Trường hợp biến ñộng tập trung chưa chỉnh 27 Hình 9: Trường hợp biến ñộng tập trung ñã chỉnh 28 1 ðẶT VẤN ðỀ • do thực hiện ñề tài: Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp nằm cạnh Biển ðông, nông nghiệp chiếm trên 80% tổng sản phẩm toàn quốc. Do ñó ñất ñai trở thành công cụ sản xuất vô cùng quý giá, là lãnh thổ quốc gia, là cơ sở sản xuất nông nghiệp, là tư liệu sản xuất ñặt biệt, là ñối tượng lao ñộng ñộc ñáo, ñồng thời cũng là môi trường sản xuất ra lương thực, là nhân tố quan trong hợp thành môi trường sống. ðất ñai không chỉ quan trọng ñối với ngành sản xuất lương thực nuôi sống con người mà còn quan trọng ñối với các ngành khác như: giao thông, xây dựng, lâm nghiệp…. Trước áp lực về tăng dân số, cùng nhịp ñộ phát triển nền kinh tế thị trường luôn luôn vận ñộng, phát triển theo hướng nông thôn hóa ñô thị như hiện nay, nhất là các vùng kinh tế trọng ñiểm dẫn ñến nhu cầu về sử dụng ñất ngày càng trở nên cấp thiết. Do ñó ñất ñai luôn bị ñộng theo thời gian về nhiều mặt như: diện tích, mục ñích sử dụng ñất, chủ sử dụng… ñể giúp cơ quan nhà nước quản ñất ñai ñược chặt chẽ theo dõi cập nhật thường xuyên thì việc tổ chức thực hiện công tác cập nhật chỉnh biến ñộng ñất ñai hằng ngày là ñiều rất cần thiết Huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An gồm 13 xã, thị với tổng diện tích tự nhiên là 50192.43 ha, trong ñó thị trấn Mộc Hóa rộng 1752.72 ha, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Mộc hóa và của cả khu vực vùng ðồng Tháp Mười và cũng là khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Bình Hiệp. Thị trấn Mộc Hóa là cửa ngõ giao lưu quốc tế vương quốc CamPuChia. Thị trấn Mộc Hóa còn là ñầu mối giao thông ñường bộ, có Quốc lộ 62 ñi ngang, giao thông ñường thủy có sông Vàm Cỏ Tây. Từ hai hướng giao thông chính này có thể kết nối giao thông trong tỉnh và liên vùng với trung tâm thị trấn Mộc Hóa một cách hết sức thuận lợi, là trục ñường bộ xuyên hướng Tây Bắc- ðông Nam của vùng ðồng Tháp Mười. Từ những ñiều kiện khách quan ñó, sự biến ñộng ñai trên ñịa bàn thị trấn Mộc Hóa diễn ra ngày càng nhiều với nhiều hình thức khác nhau. Chính vì thế, 2 hiện nay công tác cập nhật chỉnh biến ñộng ñất ñai tại ñịa phương phải ñược thực hiện thường xuyên lieân tục nhằm ñảm bảo phản ánh ñúng hiện trạng sử dụng ñất và người sử dụng ñất. Xuất phát từ những vấn ñề thực tế trên và ñược sự ñồng ý của Khoa Nông Nghiệp – Bộ môn ðất và cây trồng của trường Cao ðẳng Cộng ðồng Vĩnh Long, em thực hiện ñề tài: “Công tác cập nhật chỉnh biến ñộng trên ñịa bàn thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An” nhằm góp phần quản tình hình ñất ñai trên ñịa bàn và hiểu rõ về công tác cập nhật chỉnh biến ñộng ñất ñai của ñịa phương. * Mục tiêu nghiên cứu: - Qua việc tìm hiểu nghiên cứu và ñánh giá nội dung cập nhật chỉnh biến ñộng ñất ñai trên ñịa bàn thị trấn Mộc Hóa ñồng thời thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng ñất ñể phát hiện và tiến hành tổ chức ñối với những biến ñộng ñất ñai chưa ñăng ký chỉnh hồ sơ ñịa chính, ñề tài ñược tiến hành nhằm mục ñích chỉnh bản ñồ gốc ñịa chính tất cả biến ñộng ñã ñược hoàn thành thủ tục ký, in sao bản ñồ ñịa chính mới ñể sử dụng thay thế cho các tờ bản ñồ ñịa chính có nhiều biến ñộng. - Tạo ñiều kiện thuận lợi cho người sử dụng yên tâm xây dựng ñầu tư ñể phát huy vốn ñất ñai một cách có hiệu quả nhất và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo luật qui ñịnh tạo cơ sở quản lý, cập nhật theo ñúng qui ñịnh. * Yều cầu của ñề tài: - Chỉnh biến ñộng phản ánh ñúng hiện trạng thực tế và sửa chửa ñồng thời các sai sót trước ñây. - ðảm bảo tính khoa học, ñúng quy trình kỹ thuật giữ nguyên ñược thông tin cũ, cập nhật thông tin mới. - Kết quả chỉnh biến ñộng phải phù hợp với thực tế của người sử dụng ñất hợp pháp và thuận lợi cho ñịa phương làm tốt công tác quản biến ñộng ñất ñai. 3 * ðối tượng nghiên cứu: - Biến ñộng ñất ñai hợp pháp của các tổ chức, hộ gia ñình cá nhân sử dụng ñất trên ñịa bàn thị trấn Mộc Hóa. - Loại hình sử dụng ñất, phạm vi sử dụng ñất của ñối tượng sử dụng ñất trên ñịa bàn thị trấn Mộc Hóa. * Phạm vi nghiên cứu: - Thực hiện công tác cập nhật chỉnh biến ñộng trên ñịa bàn thị trấn Mộc Hóa. - Số liệu chỉnh ñược thu thập, xử lý, bổ sung cập nhật từ những năm 2005 ñến năm 2008. - Thời gian nghiên cứu trong vòng 2 tháng từ tháng 4 ñến tháng 6 năm 2009. 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1. KHÁI QUÁT ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU: 1.1.1 Vị trí ñịa lý: Thị trấn Mộc Hóa nằm ở trung tâm của huyện Mộc Hoá, là trung tâm kinh tế, hành chính của Huyện, có tổng diện tích tự nhiên là 1752,72 ha và chiều dài ranh giới là 20,22 Km. Ranh giới hành chính như sau: - Phía Bắc giáp xã Bình Hòa Tây - Phía Nam giáp xã Tân Lập và huyện Tân Thạnh - Phía ðông giáp xã Bình Hòa Trung - Phía Tây giáp xã Tuyên Thạnh và Thạnh Hưng Tọa ñộ ñịa lý: - Từ 10o43’43” ñến 10o46’57” vĩ ñộ Bắc - Từ 105o55’19” ñến 106o58;15” kinh ñộ ðông 5 Hình 1: Sơ ñồ vị trí thị trấn Mộc Hóa-huyện Mộc Hóa 6 1.1.2 ðiều kiện tự nhiên: + ðịa chất: ðất ñai Thị trấn Mộc Hóa ñược hình thành trên hai loại trầm tích: (1) Trầm tích phù sa non trẻ ( Holocene) và (2) Trầm tích phù sa cổ (pleiistocene). (1) Mẫu chất phù sa cổ chiếm 66,03% diện tích của: nền móng của khu vực hầu hết là mẫu chất phù sa cổ nhưng phần lớn ñã bị trầm tích Halocene nhấn chìm. Mẫu chất này có tầng dày từ 2-3 ñến 5-7 mét; cấp hạt thường thô tạo cho ñất có cấp hạt cát là chủ yếu. Nên phần lớn ñất hình thành trên phù sa cổ thuộc nhóm ñất xám bị rửa trôi, chua, hoạt tính thấp và bị nhiễm phèn ngoại lai. (2) Trầm tích Halocene nó ñược phủ trùm lên trầm tích phù sa cổ. ðặc trưng cơ bản của ñơn vị này là sự có mặt cùa Sulfidic, vật liệu chính hình thành nên ñất phèn, trong ñiều kiện yếm khí chiếm ưu thế và sự ngập lụt theo chu kỳ nước lợ, tốc ñộ bồi tích chậm và sự có mặt của thực vật biển. Trên trầm tích này hình tành các loại ñất phèn. + ðịa hình và vấn ñề sử dụng ñất: Nhìn chung ñịa hình Thị trấn Mộc Hóa mang ñặc ñiểm chung của ñịa hình ðTM là thấp trũng và khó thoát nước nên rất khó khăn trong bố trí sử dụng ñất. Trong huyện, thị trấn Mộc Hóa có ñịa hình tương ñối cao so với các xã khác, ñịa hình cao ở phía Tây Bắc và thấp dần về phía ðông Nam, có thể chia thành 2 dạng ñịa hình cơ bản sau: - ðịa hình ñồng bằng thấp có ñộ cao trung bình từ 0.5m ñến 0.9m, chiếm phần lớn diện tích ñược phân bố ở khu vực phía Nam xã. - ðịa hình ñồng bằng cao có cao ñộ biến ñộng từ 1.0m ñến 2.2m, phân bố ở khu vực Tây Bắc xã. Với ñịa hình như vậy, ñã ảnh hưởng rất lớn ñến chế ñộ ngập và thoát lũ. Thống kê theo ñộ sâu và thời gian ngập lũ cho thấy: Hầu hết diện tích của xã dều ngập từ 1.2- 1.5 mét vá thời gian ngập kéo dài trên 3 tháng ñiều ñó ñã làm trở ngại ñến vấn ñề bố trí sử dụng ñất. [...]... Công tác l p và qu n h sơ ñ a chính Song song v i vi c ño ñ c b n ñ ñ a chính qua các th i kỳ, các l n ch nh bi n ñ ng, h th ng h sơ ñ a chính c a huy n tương ñ i hoàn ch nh, ñ c bi t hơn khi công tác c p nh t, ch nh bi n ñ ng ñ t ñai ñư c phân c p v cho c p huy n s là cơ s ñ qu n Nhà nư c v ñ t ñai t t hơn trên ñ a bàn th tr n Tính ñ n th i ñi m cu i năm 2008 trên ñ a bàn Th tr n có: + S... chính ph c v công tác ch nh bi n ñ ng ñ t ñai t i ñ a phương - ðánh giá hi n tr ng s d ng ñ t và tình hình bi n ñ ng ñ t ñai c a ñ a phương làm cơ s ñ chính h sơ ñ a chính - Nghiên c u th m quy n, trình t , phương pháp và cách th c th c hi n c p nh t, ch nh bi n ñ ng ñ t ñai t i ñ a phương - Công tác ch nh b n ñ ñ a chính - Ch nh h th ng s b ñ a chính - Ch nh gi y ch ng nh n quy n s... thông trung h c là 1779 h c sinh T l tr em trên 6 tu i vào l p ñ t 100%, phong trào xóa mù ch và ph c p c p 1 cho ngư i dân c a ñ a phương cũng ñư c tri n khai Quy mô và ch t lư ng c a các trư ng cũng ñã ñư c nâng cao * ð i s ng văn hóa Thông tin: Th tr n M c Hóa là trung tâm hành chính, kinh t , văn hóa thông tin c a huy n M c Hóa, nhưng nhìn chung, v văn hóa thông tin v n còn th p Ngu n thông tin... (Th xã, thành ph ) sau khi ch nh chính th c vào b h sơ lưu t i Xã (phư ng, th tr n) 20 + Bi n ñ ng chưa pháp hóa: Sau khi UBND xã ( phư ng ,th tr n ) xác nh n h sơ bi n ñ ng lên c p trên, cán b ñ a chính lưu tr vào h sơ c p nh t như sau : B h sơ b n sao - Chuy n th a bi n ñ ng lên b n ñ ñ a chính b ng bút chì - Vào s theo dõi bi n ñ ng + Bi n ñ ng ñã ñư c pháp hóa: Tùy theo th m quy n gi i quy... 29 Hình 8: Trư ng h p bi n ñ ng t p trung chưa ch nh Hình 9: Trư ng h p bi n ñ ng t p trung ñã ch nh * N I NGHI P: Ch nh trên b n ñ ñ a chính c n căn c vào th c t c a BððC khu ñ t ( trích l c và ño v b sung ho c trích ño) ñ ch n ra m t trong nh ng cách ch nh sau: + N u BððC xã, phư ng và BððC khu ñ t (ño v b sung) cùng t l thì s d ng bàn kính, ch ng ghép, can l i các y u t c a b n ñ (ño... ghép trên bàn kính + N u BððC khu ñ t (ño v b sung) khác t l mà không th thu phóng ñư c thì dùng cách chuy n v t a ñ , kích thư c, phương hư ng b ng thư c nh a có chia mm và compa Th c hi n xong khâu chuy n v trên BððC ph i ki m tra l i, ñ t yêu c u thì c p nh t ngay s li u vào s theo dõi ch nh bi n ñ ng và bi u kê trên 30 BððC Ngoài ra có th ng d ng ph n m n Famis và Cad ñ ph c v công tác ch nh lý. .. 0.04 ha * Nh n xét chung trong 2 giai ño n: Ph n l n 2 giai ño n có di n tích bi n ñ ng không ñáng k Tình hình bi n ñ ng di n tích các lo i ñ t không thay ñ i nhi u, giai ño n t năm 2003- 2005 bi n ñ ng khá nhi u so v i giai ño n t 2005- 2008, ch y u là bi n ñ ng các lo i hình s d ng ñ t ( như thay ñ i tên ch s d ng và m t ph n chuy n ñ i m c ñích s d ng ñ t ) Trong giai ño n 2005 – 2008 di n tích... c Hóa ñ n năm 2010 và ñ nh hư ng ñ n năm ñ n năm 2020”, ñã ñư c phê duy t và ñang trong quá trình tri n khai các d án quy ho ch Trong ho t ñ ng qu n vi c th c hi n QHKHSDð, luôn tuân th QHKHSSð ñã ñư c phê duy t trên các m t tác nghi p: giao ñ t, thu h i ñ t th c hi n d án, cho phép chuy n m c ñích s d ng ñ t Tình hình bi n ñ ng ñ t ñai và công tác c t nh t, ch nh bi n ñ ng ñ t ñai Huy n M c Hóa. .. trư ng thông báo cho các Xã bi t ñ c p nh t, ch nh ñ nh kỳ vào hàng tháng t i UBND Huy n + Bi n ñ ng chưa pháp hóa: Là bi n ñ ng thu c th m quy n T nh Các trư ng h p này khi Phòng TNMT trình UBND huy n (th xã, thành ph ), S Tài nguyên – Môi trư ng ph i gi h sơ lưu tr và c p nh t bi n ñ ng t m th i như t i c p xã 21 + Bi n ñ ng ñã ñư c pháp hóa: N u thu c th m quy n c a c p huy n thì sau khi... th a) c trư ng h p pháp hóa và chưa pháp hóa b ng cách: - N u nh p th a thì s cho s th a m i là s th a cu i cùng c a t b n ñ theo th t - N u tách th a thì m t th a l y s cũ, các th a còn l i l y s th a là s th a cu i cùng c a t b n ñ theo th t ðây là v n ñ ph c t p, do ñó ñ có s li u th ng nh t trong s h sơ ñ a chính ð a chính xã ph i có trách nhi m theo dõi và ch nh s th a trong các lo i . Biến ñộng ñất ñai hợp pháp của các tổ chức, hộ gia ñình cá nhân sử dụng ñất trên ñịa bàn thị trấn Mộc Hóa. - Loại hình sử dụng ñất, phạm vi sử dụng ñất của ñối tượng sử dụng ñất trên ñịa bàn. Chỉnh lý biến ñộng sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện Mộc Hóa giai ñoạn 2005 - 2010 MỤC LỤC  Trang Chương 1: TỔNG QUAN 3 1.1. KHÁI QUÁT ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU 3 1.1.1 Vị trí ñịa lý 3 . trên ñịa bàn thị trấn Mộc Hóa. * Phạm vi nghiên cứu : - Thực hiện công tác cập nhật chỉnh lý biến ñộng trên ñịa bàn thị trấn Mộc Hóa. - Số liệu chỉnh lý ñược thu thập, xử lý, bổ sung cập nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Chỉnh lý biến động sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Mộc Hóa giai đoạn 2005-2-10 potx, Đề tài: Chỉnh lý biến động sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Mộc Hóa giai đoạn 2005-2-10 potx, Đề tài: Chỉnh lý biến động sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Mộc Hóa giai đoạn 2005-2-10 potx

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn