ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC docx

4 375 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 10:20

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC THỜI GIAN 60 PHÚT 1. Cho phản ứng: aFe + bHNO3  cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất tổng (a+b) bằng A) 5. B) 4. C) 3. D) 6. 2. Đặc điểm nào sau đây không phài là của gang xám? A) Gang xám dùng đúc các bộ phận của máy. B) Gang xám chứa nhiều xementit. C) Gang xám kém cứng và kém dòn hơn gang trắng. D) Gang xám nóng chảy khi hóa rắn thì tăng thể tích. 3. Cho các ion sau: Fe3+, Fe2+, Cu2+. Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá tăng dần từ trái sang phải là A) Cu2+, Fe2+, Fe3+. B) Fe3+, Cu2+, Fe2+. C) Fe2+, Fe3+, Cu2+. D) Fe2+, Cu2+, Fe3+. 4. Tiến hành điện phân hoàn toàn 100 ml dd X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được 56 gam hỗn hợp kim loại ở catốt và 4,48 l khí ở anốt (đktc). Nồng độ mol mỗi muối trong X lần lượt là A) 0,2M ; 0,4M B) 4M; 2M C) 2M ; 4M D) 0,4M; 0,2M 5. Cho các chất Al, Fe, Cu, khí clo, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3 loãng chất nào tác dụng được với dung dịch chứa ion Fe3+ là A) Al, Cu, dung dịch NaOH, khí clo. B) Al, Fe, Cu, dung dịch NaOH. C) Al, Cu, dung dịch NaOH, khí clo. D) Al, dung dịch NaOH. 6. Chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các chất dưới đây có thể phân biệt được 3 dung dịch NaAlO2,(CH3COOH)3Al,Na2CO3. A) Dung dịch HCl loãng B) Khí CO2 C) Dung dịch NaOH D) Dung dịch BaCl2 7. Hỗn hợp X gồm Al và Fe. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Nếu cho cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). m có giá trị là (Cho Al = 27, Fe = 56) A) 11 gam. B) 8,3 gam. C) 9,4 gam. D) 16 gam. 8. Với sự có mặt của oxi trong không khí, đồng bị tan trong dung dịch H2SO4 loãng theo phản ứng nào sau đây: A) Cu + H2SO4  CuSO4 + H2. B) 2Cu + 2H2SO4 +O2  2CuSO4 + 2H2O C) Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O. D) 3Cu + 4H2SO4 + O2  3CuSO4 + SO2 + 4H2O 9. Cho 1,6 gam bột Fe2O3 tác dụng với axit HCl (dư). Khối lượng muối trong dung dịch sau phản ứng là (Cho Fe = 56, O = 16, Cl = 35,5) A) 4,24 gam. B) 1,62 gam. C) 2,12 gam. D) 3,25 gam. 10. Cho 10 gam Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64) A) 4,4 gam. B) 3,4 gam. C) 6,4 gam. D) 5,6 gam. 11. Hiện tượng nào dưới đây đã được mô tả không đúng? A) Thêm dư NaOH và Cl2 vào dung dịch CrCl2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng. B) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu tan lại trong NaOH dư. C) Thêm dư NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. D) Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan lại. 12. Chất không có tính lưỡng tính là A) NaHCO3. B) Al(OH)3. C) Al2O3. D) AlCl3 13. Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag theo phương pháp nhiệt luyện A) 2AgNO3 0t 2Ag + 2NO2+ O2. B) Tất cả đều sai. C) 4AgNO3 + 2H2O  4Ag + 4HNO3 + O2. D) 2AgNO3 + Zn  2Ag + Zn(NO3)2. 14. Một hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp nhau. Cho 8,5 gam hỗn hợp này tác dụng với nước (dư) thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại đó là A) K, Pb. B) Na, K. C) Li, Na. D) K, Rb. 15. Để nhận biết ba chất Al, Al2O3 và Fe người ta có thể dùng A) dd HCl. B) dd KOH. C) dd AgNO3. D) dd BaCl2 16. Cho 10 gam hỗn hợp Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong hỗn hợp là (Cho Al = 27, O = 16) A) 63%. B) 81%. C) 46%. D) 27%. 17. Ngâm một đinh Fe trong 200ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh Fe ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô, nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 đã dùng là (Cho Cu = 64, Fe = 56) A) 0,02M. B) 1,5M. C) 1M. D) 0,5M. 18. Hòa tan hoàn toàn 8,32 g Cu vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 4,928 lit hỗn hợp NO và NO2 (đktc). Khối lượng của hỗn hợp khí thu được nặng bao nhiêu gam (g) A) 7.8 B) 8.9 C) 1,89 D) 9.8 19. Phương trình điện phân NaOH nóng chảy là A) 2NaOH  2Na + H2O2. B) 4NaOH  2Na2O + O2 + H2. C) 4NaOH  4Na + O2 + 2H2O. D) 2NaOH  2Na + O2 + H2. 20. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố Fe (Z = 26) là A) 1s22s22p63s23p64s23d6. B) 1s22s22p63s23p63d64s2. C) 1s22s22p63s23p64s24p6. D) 1s22s22p63s23p63d8. 21. Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3 thu được dung dịch A.Cho A phản ứng hoàn toàn với 1.58 gam KMnO4 trong m ôi trường H2SO4.Thành phần % theo khối lượng của FeSO4 và Fe2(SO4)3 trong hỗn hợp ban đầu là.(Fe=56,K=39,Mn=55,O=16s) A) 55% và 45% B) 60% và 40% C) 76% và 24% D) 50% và 50% 22. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng của muối tan thu được trong dung dịch X là A) 20,8 gam. B) 18,9 gam. C) 25,2 gam. D) 23,0 gam. 23. Có thể điều chế Cu bằng cách dùng H2 để khử A) CuSO4. B) CuCl2. C) Cu(OH)2. D) CuO. 24. Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất A) bị oxi hoá. B) bị khử. C) nhường proton. D) nhận proton. 25. Trong lò cao, sắt oxit có thể bị khử theo 3 phản ứng: 3Fe2O3 + CO  2Fe3O4 + CO2 (1) Fe3O4 + CO  3FeO + CO2 (2) FeO + CO  Fe + CO2 (3) Ở nhiệt độ khoảng 700-800oC, thì có thể xảy ra phản ứng A) (3). B) (1). C) (2). D) (1), (2) và (3) 26. Phản ứng nào sau đây giải thích sự tạo thành thạch nhũ trong hang động A) CaCO3  CaO + CO2. B) CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2. C) Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2. D) Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O. 27. Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol CrCl2, rồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là: A) 1,03 gam B) 2,06 gam C) 1,72 gam D) 0,86 gam 28. Có dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Người ta có thể dùng một hoá chất để loại bỏ được tạp chất là A) Fe dư. B) Al dư. C) Zn dư. D) Cu dư. 29. Cho Cu tác dụng với từng dung dịch sau : HCl (1), HNO3 (2), AgNO3 (3), Fe(NO3)2 (4), Fe(NO3)3 (5), Na2S (6). Cu phản ứng được với những chất nào sau đây. A) 1, 2, 3. B) 2, 3, 5, 6. C) 2, 3. D) 2, 3, 5. 30. Dung dịch NaOH tác dụng được với những chất trong dãy nào sau đây A) ZnCl2, Al(OH)3, AgNO3, Ag. B) HCl, NaHCO3, Mg, Al(OH)3. C) CuSO4, SO2, H2SO4, NaHCO3. D) CO2, Al, HNO3, CuO. 31. Để bảo vệ vỏ tàu biển người ta có thể dùng phương pháp A) Gắn lá Zn lên vỏ tàu. B) Dùng hợp kim không gỉ. C) Dùng chất chống ăn mòn. D) Mạ một lớp kim loại bền lên vỏ tàu. 32. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaAlO2 sinh ra kết tủa A) Khí CO2. B) Dung dịch NaOH. C) Dung dịch Na2CO3. D) Khí NH3. 33. Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là A) Fe, Al, Cr B) Fe, Al, Cu C) Fe, Zn, Cr D) Fe, Al, Ag 34. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của A) ion HCO3-. B) tất cả đều đúng. C) ion Cl- và SO42-. D) ion Ca2+ và Mg2+. 35. Khối lượng đồng thu được ở catot sau 1 giờ điện phân dung dịch CuSO4 với cường độ dòng điện 2 ampe là (g) A) 2,8. B) 2,387. C) 3,0. D) 2,4. 36. Chỉ dung dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3 có thể phân biệt được ba dung dịch nào? A) Tất cả đều đúng B) NaCl,BaCl2,MgCl2 C) NaCl,KCl,MgCl2 D) NaCl,MgCl2,AlCl3 37. Cho dãy biến đổi sau: CrHCl X 2Cl Y NaOHdu Z 3/NaOHBr T: X, Y, Z, T là A) CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO7. B) CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO4. C) CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO4. D) CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO7. 38. Tiến hành hai thí nghiệm sau : - Thí nghiệm 1 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; - Thí nghiệm 2 : Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là A) V1 = V2 B) V1 = 2V2 C) V1 = 59V2 D) V1 = 5.9V2 39. Cho hỗn hợp gồm mol Mg và mol Al tác dung với dung dich CuCl2 dư rồi lấy chất rắn thu được cho tác dung với dung dịch HNO3 đặc.Hỏi số mol khí thu được là bao nhiêu? A) 0.3 mol B) 0.2 mol C) 0.8 mol D) 0.6 mol 40. Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) A) 0,6 lít B) 1,2 lít C) 1,0 lít D) 0,8 lít . ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC THỜI GIAN 60 PHÚT 1. Cho phản ứng: aFe + bHNO 3  cFe(NO 3 ) 3 . AlCl 3 13. Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag theo phương pháp nhiệt luyện A) 2AgNO 3  0 t 2Ag + 2NO 2 + O 2 . B) Tất cả đều sai. C) 4AgNO 3 + 2H 2 O. điện phân hoàn toàn 100 ml dd X chứa AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2 thu được 56 gam hỗn hợp kim loại ở catốt và 4,48 l khí ở anốt (đktc). Nồng độ mol mỗi muối trong X lần lượt là A) 0,2M ; 0,4M B) 4M;
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC docx, ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC docx, ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC docx