Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa pdf

121 504 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 00:20

Bộ Y Tế ___________________________________________________ BáO CáO KếT QUả NGHIÊN CứU Đề TàI CấP Bộ đánh giá thực trạng đề xuất chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa Chủ nhiệm đề tài: TS. Dơng Quốc Trọng Cơ quan chủ trì đề tài: Văn phòng Bộ Y tế 6317 14/3/2007 Hà Nội, 2006 2 Bộ Y Tế BáO CáO KếT QUả NGHIÊN CứU Đề TàI CấP Bộ đánh giá thực trạng đề xuất chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa Chủ nhiệm đề tài: TS. Dơng Quốc Trọng Cơ quan chủ trì đề tài: Văn phòng Bộ Y tế Cấp quản lý: Bộ Y tế Mã số đề tài (nếu có): Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006 Tổng kinh phí thực hiện đề tài 300 triệu đồng Trong đó: kinh phí SNKH 300 triệu đồng Nguồn khác (nếu có) 0 triệu đồng Hà Nội, 2006 3 BáO CáO KếT QUả NGHIÊN CứU Đề TàI CấP Bộ Tên đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa 1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Dơng Quốc Trọng 2. Cơ quan chủ trì đề tài: Văn phòng Bộ Y tế 3. Cơ quan quản lý đề tài: Bộ Y tế 4. Th ký đề tài: BS. Nguyễn Huy An, Trởng phòng Công nghệ Thông tin, Văn phòng Bộ Y tế 5. Danh sách những ngời thực hiện chính: - TS. Dơng Quốc Trọng, Cục trởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài - Bs. Đỗ Hán, Q Chánh Văn phòng Bộ Y tế - Bs Trơng Xuân Hơng, Phó Chánh Văn phòng - Ths. Đào Thị Khánh Hoà, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế - BS. Hùng Thế Loan, Phó Chánh Văn Phòng Bộ Y tế - Ts Hà Văn Nh, Trởng phòng Đào tạo, Trờng Đại học Y tế công cộng - Ths. Phạm Phơng Thảo, Trởng phòng Tài chính Kế toán, Văn phòng Bộ - BS. Nguyễn Huy An, Trởng phòng Công nghệ Thông tin, Văn phòng Bộ - Bs Vũ Văn Hng, Phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ - Ths. Hà Anh Đức, Chuyên viên Phòng Tổng hợp Văn Phòng Bộ, - Ks Nguyễn Thị Thu Trang, Phòng Công nghệ thông tin Văn phòng Bộ - một số nhà quản lý, khoa học khác 6. Các đề tài nhánh (đề mục) của đề tài: Không có 7. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006 4Những chữ viết tắt PCLBTW Phòng chống lụt bão trung ơng UBQG Uỷ ban quốc gia TKCN Tìm kiếm cứu nạn PCTH Phòng chống thảm họa UBND Uỷ ban nhân dân SYT Sở Y tế TTYT Trung tâm y tế YTDP Y tế dự phòng VSMT Vệ sinh môi trờng PCDB Phòng chống dịch bệnh QPPL (Văn bản) Quy phạm pháp luật BVĐK Bệnh viện đa khoa TTYT Trung tâm y tế WEBSITE Trang tin điện tử WHO Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization) WPRO Tổ chức Y tế khu vực Tây Thái Bình Dơng (Western Pacific Regional Organization) 5Mục lục Phần A - báo cáo tóm tắt 11 Phần B - Báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu 13 1. Đặt vấn đề 13 2. Tổng quan nghiên cứu của đề tài 20 3. Đối tợng phơng pháp nghiên cứu: 23 4. Kết quả nghiên cứu: 25 4.2.1. Tổng quan tình hình thiên tai, thảm họa 1996-2006 27 4.2.2. Công tác quản lý thiên tai của ngành y tế 35 4.2.3. Công tác tổ chức cấp cứu nạn nhân của các bệnh viện: 41 4.2.4. Công tác vệ sinh môi trờng phòng chống dịch bệnh: 53 4.2.5. Công tác đảm bảo hậu cần: 73 4.2.6. Vai trò của cộng đồng: 75 5. Bàn luận: 82 6. Kết luận kiến nghị 94 6.1. Quan điểm chỉ đạo mục tiêu 99 6.1.1. Quan điểm: 99 6.1.2. Mục tiêu đến 2015: đạt đợc những mục tiêu cụ thể sau đây: 99 6.2. Những nhiệm vụ chủ yếu: 99 6.2.1. Tăng cờng công tác quản lý thiên tai, thảm họa: 99 6.2.2. Tăng cờng hệ thống cấp cứu nạn nhân: 101 6.2.3. Phát triển hệ thống phòng chống dịch bệnh: 102 6.2.4. Tăng cờng đảm bảo hậu cần (Kinh phí, vật t, thuốc ): 103 6.2.5. Phát triển nhân lực vận động cộng đồng: 104 6.2.6. Hợp tác quốc tế: 104 6.2.7. Phát triển CNTT trong PCTH 104 6.3. Các giải pháp chủ yếu: 105 6.3.1. Nâng cao nhận thức 105 6.3.2. Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế 105 66.3.3. Tăng cờng năng lực quản lý nhà nớc về phòng chống thảm họa 105 6.3.4. Huy động nguồn kinh phí để thực hiện chiến lợc 105 6.3.5. Phát triển nguồn nhân lực: 106 6.3.6. Phát triển hệ thống nghiên cứu triển khai 106 6.3.7. Hoàn thiện môi trờng pháp lý hỗ trợ phát triển công tác PCTH: 106 6.3.8. Tăng cờng hợp tác, liên kết trong nớc quốc tế 106 6.4. Các chơng trình trọng điểm: 107 6.4.1. Chơng trình kiện toàn tổ chức, bộ máy 107 6.4.2. Chơng trình nâng cao năng lực quản lý 107 6.4.3. Chơng trình nâng cao năng lực cấp cứu nạn nhân 107 6.4.4. Chơng trình nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh 107 6.4.5. Chơng trình nâng cao năng lực tham gia của cộng đồng 108 6.4.6. Chơng trình đào tạo nhân lực cho phòng chống thảm họa 108 6.4.7. Chơng trình kết hợp quân dân y trong PCTH 108 6.4.8. Chơng trình phát triển công nghệ thông tin cho PCTH 109 6.5. Đề xuất mô hình phát triển thí điểm 109 6.5.1. Mô hình quản lý tại Bộ Y tế Sở Y tế 109 6.5.2. Mô hình tại các bệnh viện 109 6.5.3. Mô hình tại các TTYT Dự phòng 110 6.5.4. Mô hình cung ứng thuốc TBYT cho PCTH 110 6.5.5. Mô hình đào tạo nhân lực tại các trờng 110 Tài liệu tham khảo 111 7 Mục lục các biểu đồ Biu 1: Cỏc loi thiờn tai giai on 1996 2006 27 Biu 2: Thit hi do thiờn tai gõy ra 1996-2006 (triu USD) 29 Biu 3: Tai nn giao thụng 1995-2006 29 Biu 4: Thit hi v ngi do thiờn tai giai on 1996 2006 30 Biu 5: Phõn tớch nguyờn nhõn cht do cỏc loi thiờn tai gõy ra 31 Biu 6: Phõn tớch nguyờn nhõn cht, mt tớch theo loi thiờn tai 10 nm 31 Biu 7: Phõn tớch nguyờn nhõn b thng theo loi thiờn tai 10 nm 32 Biu 8: Nguyờn nhõn c s y t b phỏ hu hon ton 33 Biu 9: Nguyờn nhõn c s y t b h hi mt phn 34 Biểu đồ 10: Các loại thiên tai, thảm họa xẩy ra tại địa phơng 1996-2006 35 Biểu đồ 11: Các yếu tố tính đến khi xây mới bệnh viện (tỉnh) 5 năm gần đây 37 Biểu đồ 12: Các họat động y tế tại nơi di dời khi có thiên tai 39 Biểu đồ 13: Các loại chi viện cho y tế địa phơng khắc phục hậu quả thiên tai 40 Biểu đồ 14: Các cơ sở y tế bị tác động do thiên tai, thảm họa 42 Biểu đồ 15: Cơ sở y tế nằm trong vùng có nguy cơ bão, lũ lụt 42 Biểu đồ16: Thời gian xây dựng các bệnh viện đợc điều tra 43 Biểu đồ 17: Chuẩn bị bảo đảm cơ sở phục vụ khi có thiên tai, thảm họa 44 Biểu đồ 18: Các khó khăn khi thực hiện phơng châm 4 tại chỗ 45 Biểu đồ 19: Bố trí khi có thảm họa nhiều nạn nhân của các bệnh viện 46 Biểu đồ 20: Khả năng tuyến huyện thu dung < 10 nạn nhân một lúc 48 Biểu đồ 21: Xử trí thảm họa có nhiều nạn nhân tại các bệnh viện 49 Biểu đồ 22: Các nội dung tập huấn cho tuyến dới của bệnh viện 50 Biểu đồ 23: Các u tiên khắc phục hậu quả sau thiên tai đối với bệnh viện 51 Biểu đồ 24: Các nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa 52 Biểu đồ 25: Các hình thức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh 53 Biểu đồ 26: Các lực lợng tham gia vệ sinh môi trờng sau thiên tai 54 Biểu đồ 27: Các hoạt động vệ sinh môi trờng sau thiên tai 54 Biểu đồ 28: Xử lí phân trong sau thiên tai lũ lụt 55 8Biểu đồ 29: Đánh giá tình hình VSMT khi có thiên tai xẩy ra 55 Biểu đồ 30: Các kênh thông tin về tình hình dịch bệnh 56 Biểu đồ 31: Tình hình nguồn lực để chống dịch bệnh sau thiên tai 57 Biểu đồ 32: Các nguồn lực hỗ trợ chống dịch sau thiên tai 57 Biểu đồ 33: Các giải pháp phòng chống bệnh do véc tơ truyền 58 Biểu đồ 34: Tình hình dịch bệnh sau thiên tai 59 Biểu đồ 35: Một số bệnh thờng xẩy ra tại một số tỉnh phía Bắc 60 Biểu đồ 36: Một số bệnh thờng xẩy ra tại một số tỉnh Miền Trung 64 Biểu đồ 37: Một số bệnh thờng xẩy ra tại một số tỉnh Tây Nguyên 67 Biểu đồ 38: Một số bệnh thờng xẩy ra tại một số tỉnh Nam Bộ 69 Biểu đồ 39: Tình hình nhà ở của nhân dân vùng thiên tai 76 Biểu đồ 40: Tình hình sử dụng nớc của nhân dân vùng thiên tai 76 Biểu đồ 41: Các loại hố xí của nhân dân vùng thiên tai 76 Biểu đồ 42: Những đối tợng đến cứu nạn nhân sớm nhất 79 Biểu đồ 43: Các kỹ thuật cấp cứu nhân dân đợc hớng dẫn 80 Biu 44: Nhõn dõn c hng dn lm v sinh mụi trng sau thiờn tai 81 Biểu đồ 45: Kiến nghị của nhân dân với ngành y tế về phổ biến kiến thức 81 Biu 46: S b thng do cỏc loi thiờn tai gõy ra 86 9Mục lục các ảnh nh 1: Chỏy Trung tõm thng mi 2002 15 nh 2: Chỏy xe khỏch ti i Bỏi - Bc Ninh 2003 15 nh 3: Bóo s 7 vo Hi Hu Nam nh 2005 16 nh 4: L quột gõy cht 41 ngi ti Yờn Bỏi 2005 16 nh 5: Bóo s 9 (Durian) tn phỏ Vng Tu 2006 17 nh 6: Bnh vin Bỡnh i (Bn Tre) sau bóo s 9 (2006) 17 nh 7: Nhng cn cỏt này dễ dng gõy l cỏt nu cú ma to kộo di 77 nh 8: Nh sỏt ngay ven sụng, mựa l lờn s b ngp sõu 2-3m 77 nh 9: Ngi dõn l nhng ngi u tiờn n gii thoỏt nn nhõn 78 nh 10: Thanh niờn hc sinh n giỳp Bnh vin no vột bựn t 78 nh 11: Mt Gũ chng l ti mt xó thuc huyn Hng Nguyờn - Ngh An 91 nh 12: Mt trm Y t xó vựng ngp l ti huyn Hng Nguyờn - Ngh An 91 Một số hình ảnh điều tra tại địa phơng 114 10Mục lục các bảng Bảng 1: Chi tiết số lợng các ngời đợc điều tra 25 Bảng 2 : Các loại thiên tai giai đoạn 1996 - 2006 27 Bảng 3: Thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra các năm 1996 - 2006 28 Bảng 4: Thiệt hại về ngời do các loại thiên tai gây ra 30 Bảng 5: Số chết do các loại thiên tai trong 10 năm 31 Bảng 6: Số bị thơng do các loại thiên tai trong 10 năm 32 Bảng 7: Thiệt hại các cơ sở Y tế do thiên tai gây ra 33 Bảng 8 : Nguyên nhân thiệt hại các cơ sở Y tế do thiên tai 33 Bảng 9: Nguyên nhân các cơ sở Y tế bị h hại từng phần do thiên tai 33 Bảng 10: Thực hiện phơng châm 4 tại chỗ tại các địa phơng 44 [...]... tai, thảm họa của ngành Y tế Chính vì những lý do mang tính thời sự cấp bách đó, Đề tài nghiên cứu n y có nhiệm vụ đánh giá năng lực hiệu quả công tác bảo đảm y tế trong phòng chống thiên tai, thảm họa giai đoạn 1996-2006 đề xuất nhu cầu cho giai đoạn 10 năm tới 2006-2015 x y dựng dự thảo định hớng chiến lợc cho công tác bảo đảm y tế trong giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. .. x y dựng kế hoạch của mình Vì các lý do nêu trên nên cần phải nghiên cứu đánh giá đúng thực trạng đề xuất x y dựng chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa cho giai đoạn 10 năm tới 1.3 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Mô tả thực trạng thiên tai, thảm họa x y ra tại Việt Nam giai đoạn 10 năm gần đ y từ 1996 đến 2006 - Đánh giá năng lực hiệu quả công tác bảo. .. chủ y u đề cập đến tình hình thiên tai, thảm họa đã x y ra, công tác cảnh báo, di dời dân, các hậu quả do thiên tai, thảm họa g y ra về con ngời, về môi trờng sống, vai trò tham gia của cộng đồng trong chủ động giảm nhẹ khắc 26 phục hậu quả thiên tai, thảm họa, các kiến nghị với Chính phủ, với ngành y tế để làm tốt hơn công tác n y 4.2 Kết quả nghiên cứu về bảo đảm y tế trong thiên tai, thảm họa: ... của đề tài nhằm 1 Mô tả thực trạng thiên tai, thảm họa x y ra tại Việt Nam trong đó tập trung chủ y u vào giai đoạn 10 năm gần đ y từ 1996 đến 2006 2 Đánh giá năng lực hiệu quả công tác bảo đảm y tế trong phòng chống thiên tai, thảm họa giai đoạn 1996-2006 đề xuất nhu cầu cho giai đoạn 10 năm tới 2006-2015 3 X y dựng dự thảo định hớng chiến lợc cho công tác bảo đảm y tế trong giảm nhẹ khắc phục. .. nhân, chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm tốt hậu cần, phát triển nhân lực, hợp tác quốc tế ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa của ngành Nghiên cứu cũng đề xuất một số mô hình chủ động giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa của ngành y tế giai đoạn 2006-2015 là: - Mô hình quản lý tại Bộ Y tế Sở Y tế các tỉnh, thành phố - Mô hình cho... trong kế hoạch kinh phí tài trợ của WHO chu kỳ 2006-2007) 2 Phơng pháp bàn gi y : Nghiên cứu các t liệu sẵn có qua các báo cáo 3 Phơng pháp chuyên gia: L y ý kiến các chuyên gia về phòng chống thảm họa tìm kiếm cứu nạn trong ngoài nớc ngành y tế để đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu công tác bảo đảm y tế trong giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa của Ngành, trên cơ cở đó đề xuất. .. bộ y tế từ trung học, cao đẳng, đại học trên đại học 6 Tăng cờng vận động nâng cao năng lực của cộng đồng tham gia vào việc chủ động giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa 7 Phát triển hợp tác quốc tế trong chuyển giao kiến thức trao đổi kinh nghiệm về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa 8 Bớc đầu thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thảm họa Trong. .. phòng chống thiên tai, thảm họa còn rất hạn chế, chỉ nặng về khắc phục hậu quả khi thiên tai, thảm họa đã x y ra mà cha đầu t cho công tác chủ động phòng chống quản lý thiên tai, thảm họa Chúng ta cha sẵn sàng cả về nguồn lực con ngời kinh phí để có đủ khả năng đối phó với các loại thảm họa mới nghiêm trọng hơn - Ngành y tế cha x y dựng đợc Chiến lợc đảm bảo y tế khi có thiên tai, thảm họa dài... cả vào một Ban chỉ huy duy nhất cho dễ quản lý điều hành Xu hớng n y là phù hợp với nhu cầu thực tiễn Tuy nhiên trớc sự thay đổi rất nhanh chóng y u cầu cấp bách về chủ động giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa trong ngành y tế đang đứng trớc những thách thức lớn: a Về nhận thức: Mặc dù lãnh đạo Ngành Y tế từ trung ơng đến địa phơng đã coi công tác phòng chống, giảm nhẹ khắc phục. .. công tác bảo đảm y tế trong phòng chống thiên tai, thảm họa giai đoạn 1996-2006 đề xuất nhu cầu cho giai đoạn 10 năm tới 2006-2015 - X y dựng dự thảo định hớng chiến lợc cho công tác bảo đảm y tế trong giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa giai đoạn 2006-2015 2 Tổng quan nghiên cứu của đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nớc liên quan đến đề tài Về tổ chức bộ m y PCTH: Hiện nay có hai . 2 Bộ Y Tế BáO CáO KếT QUả NGHIÊN CứU Đề TàI CấP Bộ đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa . Tên đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa 1. Chủ nhiệm đề tài: TS. Dơng Quốc Trọng 2. Cơ quan chủ trì đề tài:. cứu đánh giá đúng thực trạng và đề xuất x y dựng chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa cho giai đoạn 10 năm tới 1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa pdf, Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa pdf, Đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách đảm bảo y tế trong giảm nhẹ và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa pdf

Từ khóa liên quan