Hướng dẫn cách soạn giáo án trên chương trình trình chiếu powerpoint

26 1,875 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2014, 21:37

Hướng dẫn cách soạn giáo án trên chương trình trình chiếu powerpoint III/ X©y dùng néi dung cho Slide:III/ X©y dùng néi dung cho Slide:1) NhËp néi dung:1) NhËp néi dung:Thùc hiÖn Thùc hiÖn x©y dùng x©y dùng néi dung néi dung cho Slide cho Slide b»ng c¸ch b»ng c¸ch nhÊp chuét nhÊp chuét & nhËp & nhËp th«ng tin th«ng tin vµo c¸c vµo c¸c khung.khung. 2) TiÕng ViÖt trong PowerPoint:2) TiÕng ViÖt trong PowerPoint: BiÓu tîngBiÓu tîng Vietkey 2000 Vietkey 2000 gãc díi, bªn ph¶i mµn h×nh.– gãc díi, bªn ph¶i mµn h×nh.– BiÓu tîngBiÓu tîng Unikey Unikey::gãc díi, bªn ph¶i mµn h×nh (V mµu ®á gãc díi, bªn ph¶i mµn h×nh (V mµu ®á ®¸nh TV hoÆc E mµu xanh T. Anh)–®¸nh TV hoÆc E mµu xanh T. Anh)– 3) Tạo hộp văn bản để thêm nội dung 3) Tạo hộp văn bản để thêm nội dung mới:mới:- C1:- C1:Nhấp chuột vào Nhấp chuột vào biểu t'ợng Text Boxbiểu t'ợng Text Box ( Nằm ( Nằm trên Thanh công cụ Drawing dới đáy màn trên Thanh công cụ Drawing dới đáy màn hình)hình) đ#a trỏ chuột vào màn hình soạn thảo đ#a trỏ chuột vào màn hình soạn thảo nhấn giữ chuột trái và kéo rê 1 khoảng nhỏ nhấn giữ chuột trái và kéo rê 1 khoảng nhỏ tùy ý tùy ý nhả chuột ta có nhả chuột ta có một hộp văn bản mới một hộp văn bản mới và tiếp tục nhập nội dung.và tiếp tục nhập nội dung. 3) Tạo hộp van bản để thêm nội dung 3) Tạo hộp van bản để thêm nội dung mới:mới:- C2:- C2: Sao chépSao chép (Copy) hộp (Copy) hộp van bản đã có. Thao bản đã có. Thao tác:tác:+ Trỏ chuột vào khung bao quanh văn bản, nhấn + Trỏ chuột vào khung bao quanh văn bản, nhấn giữ phím giữ phím Ctrl, Ctrl, nhấn nhấn chuột tráichuột trái (ngón trỏ), (ngón trỏ), rê rê chuột đến vị trí khác chuột đến vị trí khác nhả chuột nhả chuột nhả phím nhả phím Ctrl.Ctrl.+ Nhấp chuột vào hộp văn bản + Nhấp chuột vào hộp văn bản dùng phím dùng phím Delete Delete hoặchoặc BackSpace BackSpace xóa nội dung cũ, nhập xóa nội dung cũ, nhập nội dung khác vào.nội dung khác vào. 4) Di chuyÓn, thay ®æi kÝch th'íc Hép van b¶n:4) Di chuyÓn, thay ®æi kÝch th'íc Hép van b¶n: 5) Thªm mét Slide:5) Thªm mét Slide:- C¸ch 1: Më môc chän ( Thanh Menu ), chän - C¸ch 1: Më môc chän ( Thanh Menu ), chän Insert Insert  New Slide. New Slide.- C¸ch2: BÊm - C¸ch2: BÊm Ctrl + M.Ctrl + M. * Nhấn chuột để chọn một mẫu Slide mới:* Nhấn chuột để chọn một mẫu Slide mới:áp dụng 1 số cách sắp đặt sẵn áp dụng 1 số cách sắp đặt sẵn cho 1 hoặc toàn bộ bản chiêu.cho 1 hoặc toàn bộ bản chiêu. * * ýý nghĩa một số biểu t#ợng trên New slide: nghĩa một số biểu t#ợng trên New slide:1 - Chèn một bảng 1 - Chèn một bảng bảng tính (Table)bảng tính (Table)1 2 34 5 62 - Chèn một biểu đồ 2 - Chèn một biểu đồ (Chart)(Chart)3 - Chèn một hinh vẽ, 3 - Chèn một hinh vẽ, biểu tr'ng biểu tr'ng 4 - Chèn một ảnh.4 - Chèn một ảnh.5 - Chèn một sơ đồ tổ 5 - Chèn một sơ đồ tổ chức.chức.6 - Chèn một đoạn 6 - Chèn một đoạn phim (Video Clip).phim (Video Clip). [...]... tắt Ctrl+O Hộp thoại Open xuất hiện: Chọn tệp cần mở Chọn tệp Vùng hiển thị cho xem trư ớc tệp cần mở VII/ Thoát khỏi môi trường làm việc: - Cách 1: Mở mục chọn File Exit - Cách 2: Nhấn nút Close trên tiêu đề cửa sổ Powerpoint (Dấu X, góc trên, bên phải) - Cách 3: Nhấn tổ hợp phím tắt Alt + F4 ... sẵn: - Cách 1: Trỏ chuột vào Menu lệnh, nhấn chọn lệnh Format Slide Design Bên phải xuất hiện cửa sổ Design Templates Nhấp chuột chọn áp dụng 6) Thêm một Slide sử dụng khuôn mẫu có sẵn: - Cách 2: Nhấn nút chuột trái vào biểu tượng Design ( Góc trên, bên phải cửa sổ ) - Cách 3: Nhấn nút chuột phải tại vùng trống của bản chiêu Xuất hiện Thực đơn Chọn Slide Design 7) Các hiệu ứng chuyển động: - Cách. .. liệu của bạn đã ghi thành một tệp rồi, khi ra lệnh lưu (Save), mọi sự thay đổi trên tài liệu sẽ được ghi lại lên đĩa mà không xuất hiện cửa sổ Save Minh họa hộp thoại Save As Chọn ổ đĩa và thư mục lưu (Không nên lưu vào ổ C:) Gõ tên tệp tin vào đây! VI/ Mở tệp Trỡnh din đã tồn tại trên đĩa: - Cách 1: Mở mục chọn File Open - Cách 2: Nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl+O Hộp thoại Open xuất hiện: Chọn tệp cần mở... cần xoá ở danh sách các slide- bên trái màn hỡnh nhấn phím Delete trên bàn phím IV/ Trỡnh din - Bấm phím F5 trên bàn phím - Chuyển đến slide tiếp: nhấn trái chuột hoặc nhấn phím Enter - Thoát khỏi mn hỡnh Trỡnh din, để trở về màn mn hỡnh thiết kế bấm phím ESC V/ Ghi tệp Trỡnh din lên đĩa: - C1: Mở mục chọn File Save - C2: Nhấn nút Save trên thanh công cụ Standard (Hỡnh chiếc đĩa mềm) - C3: Nhấn tổ hợp... Chọn More Effect 7) Các hiệu ứng chuyển động: - Xuất hiện cửa sổ Add Entrance Effect, nhấp chuột vào danh mục xem các hiệu ứng chuyển động - Nhấn OK để áp dụng các hiệu ứng To hiu ng trong Slide ca PowerPoint : Hiu ng xut ra trờn mn hỡnh Hiu ng lp li trờn mn hỡnh Hiu ng bin mt trờn mn hỡnh Hiu ng di chuyn trờn mn hỡnh 7) Các hiệu ứng chuyển động: Thay i - Thit lp thụng s * R b hiu ng * Bt u hiu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách soạn giáo án trên chương trình trình chiếu powerpoint, Hướng dẫn cách soạn giáo án trên chương trình trình chiếu powerpoint, Hướng dẫn cách soạn giáo án trên chương trình trình chiếu powerpoint, Xuất hiện cửa sổ Add Entrance Effect, nhấp chuột vào danh mục xem các hiệu ứng chuyển động. - Nhấn OK để áp dụng các hiệu ứng.

Từ khóa liên quan