Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx

2 981 17
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2014, 21:21

Khúa hc LTH mụn Húa Thy Ngc Bo ton khi lng trong cỏc bi toỏn hu c Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BO TON KHI LNG TRONG CC BI TON HU C P N V HNG DN GII BI TP T LUYN I. P N 1. A 2. D 3. B 4. D 5. A 6. D 7. B 8. A 9. C 10. A 11. A 12. D 13. D 14. C 15. B 16. D 17. B 18. C 19. B 20. B 21. A 22. A 23. B 24. B 25. B 26. A 27. D 28. D 29. B 30. B 31. B 32. D 33. D 34. B II. HNG DN GII Cõu 1: 21 289 8 3222 40 2X 3 8 335,2 + 1 - - 0,1 62M = = 92 gam/mol X là C H O,,,,ì ì Cõu 2: Y XM - M = 135 = 45 3 Y là sản phẩm thế trinitro loại A Bì Bo ton nguyờn t Oxi cho phn ng ủt chỏy, ta cú: 77 11 252 3 244 182 2 2O (O ) O (CO ) O (H O) O (Y)n = n + n - n = + - 0,25 = 2,625 mol,ì ì ì 2 625 162O m = = 42 gam, ì Bo ton khi lng cho phn ng ủt chỏy, ta cú: 8 42822 4YY YYm 56,75m = 77 + 11,25 + - 42 = 56,75 gam M = = 227 g/moln 0,25,,ì = Y l C7H5(NO2)3 * Cú th bin lun theo t l C : H : N = 7 : 5 : 3 ủỏp ỏn D s nhanh v ủn gin hn! Cõu 3: T l CH4 (M = 16) Y l CH3COONa. p dng ủnh lut bo ton khi lng cho phn ng ủt chỏy Z, ta cú: 5 0422 42 2 2CO H O Z Om + m = m + m = 4,8 + 32 = 12 gam,,ì Mt khỏc: 12 2CO H Om - m = 2 gam, gii h phng trỡnh, ta cú: 42 2CO H Om = 6,6 gam hay 0,15 mol m = 5 gam hay 0,3 mol, 2 2H O CO 4 3 3 n = 2n Z là CH O X là CH COOCH Cõu 11: p dng ủnh lut bo ton nguyờn t v khi lng, ta cú: C H OV a V a Vm = m + m + m = 12 + 2 + - 16 = a - 22,4 18 22,4 18 5,6 ì ì ì Cõu 12: S ủ phn ng x phũng húa: Este + NaOH muối + rợu p dng ủnh lut bo ton khi lng, ta cú: 5,56este NaOH muối rợu NaOH NaOHm + m = m + m hay 11,44 + m = 11,08 + m = 5,2 gam 5,240este rợu muối NaOH este 4 8 211,44 n = n = n = n = = 0,13 mol M = = 88 g/mol C H O0,13 * Cú th b qua bc ny, vỡ c 4 ủỏp ỏn ủu l C4H8O2! (cú th thờm ủỏp ỏn: HCOOC2H5 v C2H5COOCH3 khụng phi ủng phõn!) muối311,08M = = 85,23 phải muối CH COONa (M = 82) hoặc HCOONa (M=68)0,13 Khúa hc LTH mụn Húa Thy Ngc Bo ton khi lng trong cỏc bi toỏn hu c Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - cú 1 este l CH3COOC2H5 hoc HCOOC3H7 rợu35,56M = = 42,77 phải 1 rợu là CH OH (M = 32)0,13 chc chn phi cú 1 este l C2H5COOCH3 ủỏp ỏn ủỳng l D. Cõu 13: p dng ủnh lut bo ton khi lng, ta cú: NaOH muối rợu estem = m + m - m = 1g NaOH rợu muối este1 n = = 0,025 mol = n = n = n (este đơn chức)40 Do ủú, muối32,05M = = 82 axit trong este là CH COOH0,025 v rợu3 2 50,94M = = 37,6 2 rợu trong este là CHOH C H OH0,025 hoc thay 2 bc tớnh muốiM v rợuM bng: este3 6 2 4 8 21,99M = = 79,6 2 este phải là C H O CH O0,025 Cn c vo 4 ủỏp ỏn thỡ ch cú D l tha món. Cõu 14: Bo ton khi lng cho phn ng x phũng húa, ta cú: X NaOH Y muối Y Y 2 2m + m = m + m m = 6,2 gam M = 62 Y là HO-CH -CH -OH Cõu 16: D dng nhm ra X gm 0,05 mol mi cht, hay l 0,1 mol acid M trung bỡnh = 53 Chỳ ý l ủõy, s mol C2H5OH l 0,125 mol nờn lng phn ng phi tớnh theo cỏc acid. M = (53 + 46 18)*0,1*0,8 = 6, 48 (cỏc giỏ tr 53, 46, 18 l phi thuc hoc tớnh nhm ủc) Cõu 28: mtng = 0,06*26 + 0,04*2 0,02*16 = 1,32g Giỏo viờn: V Khc Ngc Ngun: Hocmai.vn . (este đơn chức) 40 Do ủú, muối 3 2,05 M = = 82 axit trong este là CH COOH 0,025 v rợu 3 2 5 0,94 M = = 37,6 2 rợu trong este là CH OH và C H OH 0,025 hoc thay 2 bc tớnh muối M v rợu M . mụn Húa Thy Ngc Bo ton khi lng trong cỏc bi toỏn hu c Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BO TON KHI LNG TRONG CC BI TON HU C P N V HNG. 1 2 2 CO H O m - m = 2 gam , gii h phng trỡnh, ta cú: 4 2 2 CO H O m = 6,6 gam hay 0,15 mol và m = 5 gam ha y 0,3 mol , 2 2 H O CO 4 3 3 n = 2n Z là CH O X là CH COOCH Cõu 11: p dng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx, Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx, Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn