Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình

116 517 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2012, 13:58

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninhLời nói đầu Trong nền kinh tế thị trờng, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một đơn vị hạch toán độc lập, tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện các mục tiêu về lợi nhuận. Tối đa hoá lợi nhuận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải có những quyết sách, chiến lợc phù hợp, kịp thời đối với các hoạt động kinh tế của mình. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trờng đa thành phần, nếu chỉ dựa vào khả năng của mình bỏ qua sự hỗ trợ của các nguồn lực bên ngoài, doanh nghiệp khó có thể đứng vững phát triển đợc. Phân tích tình hình tài chính là một công việc thờng xuyên vô cùng cần thiết không những đối với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tợng bên ngoài doanh nghiệp có quan hệ về kinh tế pháp lý với doanh nghiệp. Đánh giá đợc đúng thực trạng tài chính, chủ doanh nghiệp sẽ đa ra đợc các quyết định kinh tế thích hợp, sử dụng một cách tiết kiệm có hiệu quả vốn các nguồn lực; Nhà đầu t có quyết định đúng đắn với sự lựa chọn đầu t của mình; các chủ nợ đợc đảm bảo về khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với các khoản cho vay; Nhà cung cấp khách hàng đảm bảo đợc việc doanh nghiệp sẽ thực hiện các cam kết đặt ra; các cơ quan quản lý Nhà n-ớc có đợc các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cũng nh hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời kiểm soát đợc hoạt động của doanh nghiệp bằng pháp luật. Báo cáo tài chính kế toán là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán, tất cả các thông tin mà kế toán cung cấp đều đợc thể hiện trên báo cáo tài chính kế toán cuối kỳ của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà chúng ta có thể coi hệ thống báo cáo tài chính kế toán là một tấm gơng phản ánh toàn diện về tình hình tài chính, khả năng sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất khoa tài chính ngân hàng 1Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninhđịnh. Do đó, việc trình bày các báo cáo tài chính kế toán một cách trung thực khách quan sẽ là điều kiện tiên quyết để phân tích chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp . Nhận thức đợc tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đánh giá thực trạng tài chính của một doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình , nhờ có sự giúp đỡ của giáo viên hớng dẫn các cán bộ phòng kế toán tài vụ, Ban quản lý của Công ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài: "Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình.Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên đề đợc trình bày với nội dung nh sau :Phần I: Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệpPhần II: Phân tích tình hình tài chính của Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình chủ yếu thông qua bảng CĐKT BCKQKD :Phần III: Một số kiến nghị giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình.khoa tài chính ngân hàng 2Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninhPhần ILý luận chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp---------------&---------------I. Tài chính doanh nghiệp sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp : Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng không chỉ trong bản thân doanh nghiệp mà cả trong nền kinh tế, nó là động lực thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia mà tại đây diễn ra quá trình sản xuất kinh doanh : Đầu t, tiêu thụ phân phối, trong đó sự tru chuyển của vốn luôn gắn liền với sự vận động của vật t hàng hoá. Hoạt động tài chính là một trong những nội dung cơ bản thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh đợc biểu hiện dới hình thái tiền tệ. Nói cách khác, trên giác độ kinh doanh vốn, hoạt động tài chính là những khoa tài chính ngân hàng 3Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninhquan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức, huy động, phân phối, sử dụng quản lý vốn một cách có hiệu quả. Để nắm đợc tình hình tài chính của doanh nghiệp mình cũng nh tình hình tài chính của các đối tợng quan tâm thì việc phân tích tài chính là rất quan trọng. Thông qua việc phân tích tình hình tài chính, ngời ta có thể sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng nh rủi ro trong tơng lai triển vọng của doanh nghiệp. Bởi vậy, việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm của nhiều nhóm đối tợng khác nhau nh Ban giám đốc (Hội đồng quản trị) các nhà đầu t, các cổ đông, các chủ nợ, các nhà cho vay tín dụng, nhân viên ngân hàng, các nhà bảo hiểm kể cả cơ quan Nhà nớc cũng nh ngời lao động. Mỗi nhóm ngời này có nhu cầu thông tin khác nhau, do vậy mỗi nhóm có những xu hớng tập trung vào các khía cạnh riêng trong bức tranh tài chính của một doanh nghiệp.1.2: Các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp: Hoạt đônag tài chính của doanh nghiệp rất phức tạp, phong phú đa dạng, muốn phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thì trớc hết phải hiểu rõ đ-ợc các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp: 1.2.1: Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nớc: Quan hệ này phát sinh dới hình thái tiền tệ, theo hai chiều vận động ngợc nhau. Đó là: Ngân sách Nhà nớc góp phần hình thành vốn sản xuất kinh doanh (tuỳ theo mức độ loại hình sở hữu doanh nghiệp); Ngợc lại doanh nghiệp phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định để hình thành Ngân sách Nhà nớc.1.2.2: Quan hệ giữa doanh nghiệp với các tổ chức trung gian tài chính: Các trung gian tài chính (chủ yếu là ngân hàng ) là cầu nối giữa ngời có vốn tạm thời nhàn rỗi với ngời cần vốn để đầu t kinh tế. Quan hệ này phát sinh khi doanh nghiệp đi vay vốn của các tổ chức tín dụng đồng thời trả chi phí cho việc sử dụng vốn đi vay đó .khoa tài chính ngân hàng 4Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninh1.2.3: Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trờng: Với t cách là một chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp có quan hệ với thị trờng cung cấp các yếu tố đầu vào thị trờng phân phối đầu ra.Thông qua thị trờng, doanh nghiệp có thể xác định nhu cầu sản phẩm dịch vụ cung ứng, từ đó doanh nghiệp xác định số tiền đầu t cho kế hoạch sản xuất tiêu thụ nhằm thoả mãn nhu cầu xã hội thu đợc lợi nhuận tối đa với lợng chi phí bỏ ra thấp nhất , đứng vững liên tục mở rộng thị trờng trong môi trờng cạnh tranh khốc liệt. Trong nền kinh tế thị trờng, ngoài các yếu tố nêu trên, các doanh nghiệp còn phải tiếp cận với thị trờng vốn. Doanh nghiệp có thể tạo ra đợc nguồn vốn dài hạn bằng việc phát hành chứng khoán nh kỳ phiếu, cổ phiếu, đồng thời có thể kinh doanh chứng khoán để kiếm lời trên thị trờng này.1.2.4: Quan hệ phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp: Biểu hiện của quan hệ này là sự luân chuyển vốn trong doanh nghiệp. Đó là các quan hệ tài chính giữa các bộ phận sản xuất kinh doanh với nhau, giữa các đơn vị thành viên với nhau, giữa quyền sử dụng vốn sở hữu vốn. Các quan hệ này đợc biểu hiện thông qua các chính sách tài chính của doanh nghiệp nhchính sách phân phối thu nhập, chính sách về cơ cấu vốn, về đầu t cơ cấu đầu t.1.2.5: Quan hệ giữa doanh nghiệp với hộ gia đình: Quan hệ này phát sinh khi doanh nghiệp thu hút sức lao động, tiền vốn của các thành viên hộ gia đình để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh, đồng thời doanh nghiệp phải trả tiền lơng, lãi suất cho họ.1.2.6: Quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác nớc ngoài: Quan hệ này phát sinh khi doanh nghiệp vay, cho vay, trả nợ đầu t với các tổ chức kinh tế nớc ngoài. Tóm lại, thông qua các mối quan hệ trên cho thấy tài chính doanh nghiệp đã góp phần hình thành nên nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, các doanh nghiệp khoa tài chính ngân hàng 5Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninhphải sử dụng đúng đắn có hiệu quả các công cụ tài chính nhằm thúc đấy doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện các phơng thức kinh doanh để đạt hiệu quả cao hơn, nếu không sẽ kìm hãm sự phát triển của toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia.2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong môi trờng cạnh tranh gay gắt trên nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế thị trờng hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển đợc thì phải bảo đảm một tình hình tài chính vững chắc ổn định. Muốn vậy phải phân tích đợc tình hình tài chính của doanh nghiệp. Phân tích tài chính là nghiên cứu khám phá hoạt động tài chính đã đợc biểu hiện bằng con số. Cụ thể hơn , phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu về tài chính hiện hành với quá khứ mà nếu không phân tích thì các con số đó cha có ý nghĩa lớn đối với những ngời quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nhiệm vụ của phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là sử dụng các công cụ, phơng pháp kỹ thuật để làm các con số nói lên thực chất của tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các quyết định của ngời quan tâm sẽ chính xác hơn nếu nh họ nắm bắt đợc cơ chế hoạt động tài chính thông qua việc sử dụng thông tin của phân tích tài chính. Mặc dù việc sử dụng thông tin tài chính của một nhóm ngời trên những góc độ khác nhau, song phân tích tình hình tài chính cũng nhằm thoả mãn một cách duy nhất cho các đối t-ơng quan tâm, cụ thể là: Đối với bản thân doanh nghiệp: Việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo bộ phận tài chính doanh nghiệp thấy đợc tình hình tài chính của đơn vị mình chuẩn bị lập kế hoạch cho tơng lai cũng nh đa ra các kết quả đúng đắn kịp thời phục vụ quản lý. Qua phân tích, nhà lãnh đạo doanh nghiệp thấy đợc một cách toàn diện tình hình tài chính trong doanh nghiệp trong mối quan hệ nội bộ với mục đích lợi nhuận khả năng thanh toán để trên cơ sở đó dẫn dắt doanh nghiệp theo một chiều hớng sao khoa tài chính ngân hàng 6Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninhcho chỉ số của chỉ tiêu tài chính thoả mãn yêu cầu của chủ nợ cũng nh của các chủ sở hữu. Đối với các chủ Ngân hàng các nhà cho vay tín dụng: Phân tích tình hình tài chính cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp về các khoản nợ lãi. Đồng thời, họ quan tâm đến số lợng vốn của chủ sở hữu, khả năng sinh lời của doanh nghiệp để đánh giá đơn vị có trả nợ đợc hay không trớc khi quyết định cho vay. Đối với nhà cung cấp: Doanh nghiệp là khách hàng của họ trong hiện tại tơng lai. Họ cần biết khả năng thanh toán có đúng hạn đầy đủ của doanh nghiệp đối với món nợ hay không. Từ đó họ đặt ra vấn đề quan hệ lâu dài đối với doanh nghiệp hay từ chối quan hệ kinh doanh . Đối với các nhà đầu t : Phân tích tình hình tài chính giúp cho họ thấy khả năng sinh lợi, mức độ rủi ro hiện tại cũng nh trong tơng lai của doanh nghiệp để quyết định xem có nên đầu t hay không. Đối với công nhân viên trong doanh nghiệp: Nhóm ngời này cũng muốn biết về thu nhập của mình có ổn định không khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đối với Nhà nớc: Cần thông tin cho việc áp dụng các chính sách quản lý vĩ mô, để điều tiết nền kinh tế. Nh vậy, hoạt động tài chính tập trung vào việc mô tả mối quan hệ mật thiết giữa các khoản mục nhóm các khoản mục nhằm đạt đợc mục tiêu cần thiết phục vụ cho chủ doanh nghiệp các đối tợng quan tâm khác nhằm đa ra quyết định hợp lý, hiệu quả phù hợp với mục tiêu của đối tợng này. Mục đích tối cao quan trọng nhất của phân tích tình hình tài chính là giúp cho nhà quản trị lựa chọn đợc phơng án kinh doanh tối u đánh giá chính xác tiềm năng của doanh nghiệp. Để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thì hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp chính là cơ sở tài liệu hết sức quan trọng .khoa tài chính ngân hàng 7Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninhII. Hệ Thống báo cáo tài chính kế toán trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.1. Khái niệm ý nghĩa. 1.1. Khái niệm: Báo cáo tài chính kế toán là những báo cáo tổng hợp đợc lập dựa vào phơng pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại những thời điểm hoặc thời kỳ nhất định. Các báo cáo tài chính kế toán phản ánh một cách có hệ thống tình hình tài sản, công nợ, tình hình sử dụng vốn kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những thời kỳ nhất định, đồng thời chúng đợc giải trình giúp cho các đối tợng sử dụng thông tin tài chính nhận biết đợc thực trạng tài chính tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để đề ra các quyết định cho phù hợp .1.2. ý nghĩa: Báo cáo tài chính kế toán là căn cứ quan trọng cho việc đề ra quyết định quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thích hợp, giúp cho chủ doanh nghiệp sử dụng một cách tiết kiệm có hiệu quả vốn các nguồn lực, nhà đầu t có đợc quyết định đúng đắn đối với sự đầu t của mình, các chủ nợ đợc bảo đảm về khả năng thanh toán của doanh nghiệp về các khoản cho vay, Nhà cung cấp khách hàng đảm bảo đợc việc doanh nghiệp thực hiện các cam kết, các cơ quan Nhà nớc có đợc các chính sách phù hợp để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng nh kiểm soát đợc doanh nghiệp bằng pháp luật 2. Vai trò mục đích các yêu cầu đối với các thông tin trình bày trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán 2.1. Vai trò:Hệ thống báo cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp có những vai trò sau đây :khoa tài chính ngân hàng 8Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninh* Cung cấp những chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết, giúp kiểm tra phân tích một cách tổng hợp toàn diện có hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh nghiệp .* Cung cấp thông tin, số liệu để kiểm tra, giám sát tình hình hạch toán kinh doanh, tình hình chấp hành các chính sách chế độ kế toán - tài chính của doanh nghiệp .* Cung cấp thông tin số liệu cần thiết để phân tích đánh giá tình hình, khả năng về tài chính- kinh tế của doanh nghiệp, giúp cho công tác dự báo lập kế hoạch tài chính ngắn hạn dài hạn của doanh nghiệp .2.2. Mục đích : Doanh nghiệp phải lập trình bày các báo cáo tài chính kế toán với các mục đích sau:* Tổng hợp trình bày một cách tổng quát toàn diện tình hình biến động về tài sản công nợ nguồn vốn chủ sở hữu, tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán .* Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính chủ yếu phục vụ việc đánh giá, phân tích tình hình kết quả hoạt động kinh doanh đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua ,làm cơ sở để đa ra các quyết định kinh tế trong tơng lai .2.3. Yêu cầu đối các thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính kế toán:Để thực hiện đợc vai trò là hệ thống cung cấp thông tin kinh tế hữu ích của doanh nghiệp cho các đối tợng sử dụng, các thông tin trên các báo cáo tài chính kế toán phải đáp ứng các yêu cầu sau: Tính dễ hiểu: Các thông tin do các báo cáo tài chính kế toán cung cấp phải dễ hiểu đối với ngời sử dụng để họ có thể lấy đó làm căn cứ đa ra các quyết định của mình. Tất nhiên ngời sử dụng ở đây phải là ngời có kiến thức về khoa tài chính ngân hàng 9Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninhhoạt động kinh doanh hoạt động kinh tế, hiểu biết về lĩnh vực tài chính kế toán ở một mức độ nhất định . Độ tin cậy: Để báo cáo tài chính kế toán thực sự hữu ích đối với ngời sử dụng, các thông tin trình bầy trên đó phải đáng tin cậy. Các thông tin đợc coi là đáng tin cậy khi chúng đảm bảo một số yêu cầu sau + Trung thực: Để có độ tin cậy, các thông tin phải đợc trình bầy một cách trung thực về những giao dịch sự kiện phát sinh. + Khách quan : Để có độ tin cậy cao, thông tin trình bầy trên báo cáo tài chính kế toán phải khách quan, không đợc xuyên tạc hoặc bóp méo một cách cố ý thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính sẽ không đợc coi là khách quan nếu việc lựa chọn hoặc trình bầy có ảnh hởng đến việc ra quyết định hoặc xét đoán cách lựa chọn trình bầy đó nhằm đạt đến kết quả mà ngời lập báo cáo đã biết trớc . + Đầy đủ: thông tin trên báo cáo tài chính kế toán cung cấp phải đảm bảo đầy đủ, không bỏ sót bất cứ khoản mục hay chỉ tiêu nào vì một sự bỏ sót dù nhỏ nhất cũng có thể gây ra thông tin sai lệch dẫn đến kết luận phân tích nhầm lẫn . + Tính so sánh đợc: Các thông tin do hệ thống báo cáo tài chính kế toán cung cấp phải đảm bảo cho ngời sử dụng có thể so sánh chúng với các kỳ trớc, kỳ kế hoạch để xác định đợc xu hớng biến động thay đổi về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, ngời sử dụng cũng có nhu cầu so sánh báo cáo tài chính kế toán của các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực để đánh giá mối tơng quan giữa các doanh nghiệp cũng nh so sánh thông tin khi có sự thay đổi về cơ chế chính sách tài chính kế toán mà doanh nghiệp áp dụng. + Tính thích hợp: Để báo cáo tài chính kế toán trở nên có ích cho ngời sử dụng, các thông tin trình bầy trên báo cáo tài chính kế toán phải thích hợp với ngời sử dụng để họ có thể đa ra các quyết định kinh tế của mình. khoa tài chính ngân hàng 10[...]... phơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp khoa tài chính ngân hàng 28 Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninh III nội dung phơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 1 Phơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp Phơng pháp phân tích báo cáo tài chính kế toán là một hệ thống các công cụ, biện pháp, các kỹ thuật cách thức nhằm tiếp cận, nghiên cứu các. .. về tình hình tài chính của doanh nghiệp sau đây: + Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp + Phân tích tình hình sử dụng hiệu quả sử dụng TSLĐ của doanh nghiệp + Phân tích tình hình sử dụng hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp + Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp + Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp Sau đây chúng ta đi sâu vào phân tích cụ... tài chính phải đạt đợc các mục tiêu sau: Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp thông tin để đánh giá rủi ro từ hoạt động đầu t cho vay của nhà đầu t, ngân hàng Phân tích tình hình tài chính phải cung cấp thông tin về khả năng tạo ra tiền tình hình sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính phải làm rõ sự biến đổi của tài sản, nguồn vốn các tác nhân gây ra sự... hình hoạt động của doanh nghiệp nh chỉ tiêu bố trí cơ cấu vốn, tỷ suất lợi nhuận, tình hình tài chính + Phơng hớng sản xuất kinh doanh trong kỳ tới + Các kiến nghị 5 Khái quát hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp từ hệ thống báo cáo tài chính kế toán Dựa trên cơ sở nguyên tắc lập các báo cáo tài chính kế toán để phần tích tình hình tài chính của doanh nghiệp chúng... bảng phân tích cơ cấu tài sản: Bảng 1: Bảng phân tích cơ cấu tài sản Đầu năm Cuối năm Tỷ Tỷ trọng Chỉ tiêu trọng Cuối kỳ so với đầu năm Tỷ trọng A- TSLĐ ĐTNH I- Tiền II- Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn III- Các khoản phải thu IV- Hàng tồn kho V- TSLĐ khác VI- Chi sự nghiệp B- TSCĐ ĐTDH I- TSCĐ II- Đầu t tài chính dài hạn III- Chi phí XDCB dở dang IV- Các khoản ký cợc, ký quỹ dài hạn Tổng cộng tài. .. với các điều kiện kinh doanh tơng tự nhau Tiêu chuẩn so sánh: là các chỉ tiêu đợc chọn làm căn cứ so sánh (còn gọi là kỳ gốc) Tuỳ theo mục đích, yêu cầu của phân tích mà chọn các tiêu chuẩn so sánh thích hợp 2 Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp: Xuất phát từ nhu cầu thông tin về tình hình tài chính của chủ doanh nghiệp các đối tợng quan tâm khác nhau, phân tích tình hình tài chính. .. tợng các mối liên hệ bên trong bên ngoài, các luồng chuyển dịch biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài chính tổng hợp chi tiết nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định Từ đó giúp các đối tợng sử dụng báo cáo tài chính kế toán có các quyết định phù hợp tuỳ theo mục đích yêu cầu của từng đối tợng Để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tợng sử dụng báo cáo tài. .. đi sâu vào phân tích cụ thể: 2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp: Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ cung cấp một cách tổng quát nhất tình hình tài chính trong kỳ kinh doanh là khả quan hay không khả quan Điều đó sẽ cho phép các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp thấy rõ thực chất của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh dự đoán đợc khả năng phát triển... CĐKT là tài liệu quan trọng để phân tích, đánh giá một cách tổng quát tình hình kết quả kinh doanh, trình độ sử dụng vốn và những triển vọng kinh tế tài chính của doanh nghiệp .1.2 Cơ sở lập các nguyên tắc chung trình bày thông tin trên Bảng cân đối kế toán: a) Cơ sở lập bảng CĐKT: Bảng CĐKT đợc lập căn cứ vào số liệu của các sổ kế toán tổng hợp chi tiết (sổ cái sổ chi tiết) các tài khoản... từng loại tài sản cố định + Tình hình thu nhập của công nhân viên + Tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu khoa tài chính ngân hàng 22 Chuyên đề tốt nghiệp nguyễn hữu ninh + Tình hình tăng, giảm các khoản đầu t vào các đơn vị khác + Các khoản phải thu nợ phải trả + Giải thích thuyết minh một số tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh + Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt . chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp -- - -- - -- - -- - -- - & ;-- -- - -- - -- - -- - -I. Tài chính doanh. tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình, Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình, Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty XNK Thiết bị điện ảnh - truyền hình, Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp., Khái niệm về tài chính doanh nghiệp : ý nghĩa:, Nguyên tắc trình bầy thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán., Vai trò: Mục đích : Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN: 1. Khái niệm và ý nghĩa:, Báo cáo kết quả kinh doanh Mẫu số B02-DN: 1. Khái niệm và ý nghĩa :, B¸o c¸o lu chun tiỊn tƯ MÉu sè B03- DN:, Phơng pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp., Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp:, Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSLĐ:, Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp., Phân tích khả năng sinh lợi của doanh nghiệp:, Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:, Hệ thống báo cáo tài chính kế toán của Công ty, Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty .1 Chức năng nhiệm vụ của công ty Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty:, Phân tích hiệu quát kinh doanh của Công ty:, Kiến nghị về công tác kế toán:, Kiến nghị về công tác phân tích tài chính:, Phơng hớng nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty:

Từ khóa liên quan