MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ.doc

79 977 14
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2012, 10:35

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU .1CHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾUTRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ .21.1. Trái phiếu 21.1.1. Khái niệm .21.1.2 Phân loại trái phiếu 31.1.2.1. Căn cứ vào hình thức thể hiện .31.1.2.2. Theo chủ thể phát hành 31.1.3. Đặc điểm của trái phiếu 51.1.3.1. Tính rủi ro của trái phiếu 51.1.3.2. Khả năng sinh lời của trái phiếu .61.1.3.3. Tính thanh khoản của trái phiếu .61.1.4. Các yếu tố cơ bản của trái phiếu 71.1.4.1. Mệnh giá của trái phiếu 71.1.4.2. Lãi suất danh nghĩa .71.1.4.3. Thời hạn của trái phiếu .81.1.4.4. Kỳ trả lãi 81.1.4.5. Giá phát hành .81.2. Trái phiếu Chính phủ .81.2.1. Khái niệm .81.2.2. Các đặc điểm của trái phiếu Chính phủ 91.2.3. Mục đích của việc phát hành trái phiếu 91.2.4. Phân loại trái phiếu Chính phủ 101.2.4.1. Tín phiếu kho bạc 10Phan Thanh Hoài GVHD: ThS. Trần Mai Hoa1.2.4.2.Trái phiếu kho bạc .101.2.4.3.Trái phiếu công trình trung ương .111.2.4.4.Trái phiếu đầu tư .121.2.4.5.Trái phiếu ngoại tệ .121.2.4.6. Công trái xây dựng Tổ quốc 131.2.5 Trách nhiệm của các Bộ ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 131.2.6. Vai trò và chức năng của trái phiếu Chính phủ trong việc huy động vốn đầu tư phát triển .151.3. Sự phát triển của hình thức trái phiếu Chính phủ 171.3.1 Giai đoạn kháng chiến .171.3.2. Thời kì xây dựng đất nước .171.3.3. Khi thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước 181.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quảhiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ .191.4.1. Chỉ tiêu kết quả .191.4.2. Chỉ tiêu hiệu quả .20CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2003-2010 .212.1. Tình hình huy động vốn trái phiếu Chính phủ 212.1.1. Tình hình huy động vốn .212.1.1.1. Tín phiếu kho bạc 212.1.1.2. Trái phiếu kho bạc 222.1.1.3. Trái phiếu công trình trung ương 232.1.1.4. Trái phiếu đầu tư 232.1.1.5. Trái phiếu ngoại tệ 24Phan Thanh Hoài GVHD: ThS. Trần Mai Hoa2.1.1.6. Công trái xây dựng tổ quốc .252.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn trái phiếu Chính phủ 262.1.2.1. Nhân tố khách quan 262.1.2.2. Nhân tố chủ quan 272.2. Thực trạng sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ .272.2.1. Nguyên tắc phân bổ, sử dụng nguồn vốn 272.2.1.1. Phân bổ, sử dụng nguồn vốn .272.2.1.2. Điều chỉnh mức vốn thanh toán 282.2.1.3. Chuyển vốn, hạch toán, quyết toán .292.2.1.4. Báo cáo, quản lý, kiểm tra .302.2.2. Thực trạng phân bổ và sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 322.2.2.1. Tình hình chung 322.2.2.2. Tình hình phân bổ và sử dụng vốn TPCP cho các ngành giao thông, thuỷ lợi 362.2.2.3. Tình hình phân bổ và sử dụng vốn TPCP cho các ngành y tế, giáo dục .472.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân tồn tại .512.3.2.1. Hạn chế 512.3.2.2. Nguyên nhân 53CHƯƠNG 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ .583.1. Định hướng phát triển 583.1.1. Với ngành giao thông 583.1.2. Với ngành thuỷ lợi .59Phan Thanh Hoài GVHD: ThS. Trần Mai Hoa3.1.3. Với ngành y tế 613.1.4. Với ngành giáo dục 623.2. Một số giải pháp sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ hiệu quả .633.2.1. Tiếp tục hoàn chỉnh các Bộ luật, hướng dẫn, nghị định 643.2.2. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan có thẩm quyền 643.2.3. Tăng cường các biện pháp để đảm bảo chất lượng công trình .663.2.4. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng 673.2.5. Tăng cường công tác quản lý đấu thầu và cơ chế đấu thầu 683.2.6. Đào tạo nguồn nhân lục có phẩm chất tốt .69KẾT LUẬN .71Phan Thanh Hoài GVHD: ThS. Trần Mai HoaDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTPCP : Trái phiếu Chính phủNSNN : Ngân sách Nhà nướcTPKB : Tín phiếu Kho bạcUBND : Ủy ban Nhân dânKBNN : Kho bạc Nhà nướcĐBSH : Đồng bằng sông HồngĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu LongPhan Thanh Hoài GVHD: ThS. Trần Mai HoaDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUBảng 1.1: Kết quả phát hành Tín Phiếu KB qua KBNN giai đoạn 2003-2007 21Bảng 1.2: Kết quả phát hành Trái Phiếu KB qua KBNNgiai đoạn 2003-2007 22Bảng 1.3 : Kết quả huy động TPCP có mệnh giá bằng ngoại tệ giai đoạn 2003-2004 24Bảng 1.4 : Kết quả phát hành công trái XDTQ giai đoạn 2003-2005.26Bảng 2.1: Bảng tồng hợp trái phiếu chính phủ giai đoạn 2003-2010. 32Bảng 2.2: Kế hoạch vốnvốn đầu tư thực hiện từng năm 35Biểu đồ 1 :KH vốnvốn ĐT thực hiện theo từng năm 35Bảng 3.1 : Bảng tổng hợp các công trình giao thông giai đoạn 2003-2010 .37Bảng 3.2 : Tỷ lệ giải ngân cho các năm của ngành giao thông .38Biểu đồ 2: Tỷ lệ giải ngân vốn TPCP từng năm của ngành giao thông .39Bảng 4.1 :Bảng tổng hợp các công trình thủy lợi giai đoạn 2003-2010 .43Bảng 4.2: Tỷ lệ giải ngân các năm cho ngành thủy lợi .45Biểu đồ 3: Tỷ lệ giải ngân vốn TPCP từng năm của ngành thủy lợi 45Phan Thanh Hoài GVHD: ThS. Trần Mai HoaLỜI MỞ ĐẦUTrong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì đòi hỏi cần huy động nhiều nguồn lực. Các nguồn lực bao gồm như vốn, lao động, khoa học công nghệ, tài nguyên thiên nhiên và vốn chínhmột trong số những nguồn lực cơ bản nhất. Hiện nay thì đất nước ta còn nhiều khó khăn, nguồn lực còn nhiều hạn chế mà nhu cầu đầu tư lại rất cao, chính vì thế mà một khi nắm giữ vốn trong tay thì phải làm sao sử dụng cho thật hiệu quả. Trong tất cả các nguồn vốn mà nước ta đang sử dụng thì nguồn vốn trái phiếu Chính phủ có tầm quan trọng nhất, tuy nhiên trong quá trình thực tập nhận thấy việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn có nhiều bất cập và chưa hiệu quả nên em quyết định chọn đề tài : ”Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010” để nghiên cứu. Lựa chọn đề tài này sẽ đưa ra được một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tốt hơn trong giai đoạn này và có thể sử dụng cho các giai đoạn sau.Là một sinh viên thực tập chuẩn bị ra trường, tầm hiểu biết, nhìn nhận việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn có giới hạn, nhưng được sự giúp đỡ của Ths. Trần Mai Hoa và các cán bộ ở Vụ đầu tư-Bộ tài chính nên em đã hoàn thành tốt đề tài của mình. Kết cấu đề tài gồm 3 chương :CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾUTRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦCHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2003-2010CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦPhan Thanh Hoài 1 GVHD: ThS. Trần Mai HoaCHƯƠNG 1NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾUTRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ1.1. Trái phiếu1.1.1. Khái niệmTrái phiếumột công cụ nợ do các cơ quan công quyền, các công ty đang hoạt động phát hành nhằm huy động vốn trên thị trường, trong đó các trái chủ được cam kết sẽ thanh toán cả gốc và lãi trong một thời hạn nhất định.Về bản chất, phát hành trái phiếu chínhmột hình thức vay nợ. Người mua và sở hữu trái phiếu được gọi là trái chủ chính và chủ nợ của đơn vị phát hành. Trái chủ được hưởng các quyền và lợi ích của một chủ nợ. Họ sẽ được ưu tiên thanh toán tiền lãi và hoàn trả tiền gốc khi đơn vị giải thể hoặc phá sản. Thời gian đáo hạn của trái phiếu là hữu hạn. Chủ thể phát hành trái phiếu không chỉ bao gồm các công ty cổ phần mà còn bao gồm các loại hình doanh nghiệp khác. Ngoài ra, Chính phủ trung ương và chính quyền địa phương cũng phát hành trái phiếu để huy động vốn trên thị trường.Tiền lãi trái phiếu thường là ổn định so với mệnh giá. Người ta thường xếp trái phiếu vào loại chứng khoán có thu nhập ổn định. Lãi suất của các loại trái phiếu tại các thời điểm khác nhau phụ thuộc vào cung cầu vốn trên thị trường.Lượng cung cầu vốn đó lại tuỳ thuộc vào chu kỳ kinh tế, động thái chính sách của Ngân hàng trung ương, mức độ thâm hụt ngân sách của Chính phủ và phương thức tài trợ thâm hụt đó. Lãi suất trái phiếu cũng phụ thuộc vào mức độ rủi ro của mỗi nhà phát hành và của từng đợt phát hành. Cấu trúc rủi ro của lãi suất sẽ quy định lãi suất của mỗi trái phiếu. Rủi ro càng lớn thì lãi suất càng cao. Thời gian đáo hạn của trái phiếu cũng ảnh hưởng đến lãi suất. Nếu trái phiếu có mức rủi ro như nhau, thời gian đáo hạn càng dài thì lãi suất càng cao.Phan Thanh Hoài 2 GVHD: ThS. Trần Mai Hoa1.1.2 Phân loại trái phiếu1.1.2.1. Căn cứ vào hình thức thể hiện Trái phiếu vô danh: là trái phiếu không mang tên trái chủ, cả trên chứng chỉ cũng như trên sổ sách của người phát hành. Những phiếu trả lãi đính theo tờ chứng chỉ, và khi đến hạn trả lãi, người nắm giữ trái phiếu chỉ việc xé ra và mang tới ngân hàng nhận lãi. Khi trái phiếu đáo hạn, người nắm giữ nó mang chứng chỉ tới ngân hàng để nhận lại khoản cho vay.Trái phiếu ghi danh: là trái phiếu có ghi tên và địa chỉ của trái chủ, trên chứng chỉ và trên sổ của người phát hành. Hình thức ghi danh có thể chỉ được thực hiện cho phần vốn gốc, cũng có thể là ghi danh toàn bộ, cả gốc lẫn lãi. Dạng ghi danh toàn bộ mà đang phổ biến là hình thức ghi sổ. Trái phiếu ghi sổ hoàn toàn không có dạng vật chất, quyền sở hữu được xác nhận bằng việc lưu giữ tên và địa chỉ của chủ sỡ hữu trên máy tính.1.1.2.2. Theo chủ thể phát hành - Trái phiếu Chính phủĐể đáp ứng nhu cầu chi tiêu của NSNN, Chính phủ các nước thường phát hành trái phiếu để huy động tiền nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư và các tổ chức kinh tế xã hội. Chính phủ một quốc gia luôn được xem là nhà phát hành có uy tín nhất trên thị trường. Như vậy, có thể khái quát Trái phiếu Chính phủ là công cụ vay nợ dài hạn do Chính phủ phát hành nhằm mục đích bù đắp thâm hụt ngân sách, tài trợ cho các công trình công ích, hoặc làm công cụ điều tiết tiền tệ. Trái phiếu Chính phủ là loại chứng khoán không có rủi ro thanh toán và cũng là loại trái phiếu có tính thanh khoản cao. Do đặc điểm đó, lãi suất của trái phiếu Chính phủ thường được xem là lãi suất chuẩn để làm căn cự ấn định lãi suất của các công cụ nợ khác có cùng kì hạn. Trái phiếu Chính phủ có nhiều loại khác nhau, nếu căn cứ vào kỳ hạn và mục đích phát hành thì TPCP được chia thành: Tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình TW, trái phiếu đầu tư, trái phiếu ngoại tệ, công trái xây dựng tổ quốc.- Trái phiếu doanh nghiệpPhan Thanh Hoài 3 GVHD: ThS. Trần Mai HoaTrái phiếu doanh nghiệp là các trái phiếu do các doanh nghiệp phát hành để vay vốn dài hạn. Trái phiếu doanh nghiệp có đặc điểm là : trái chủ được trả lãi định kỳ và trả gốc khi đáo hạn, song không được tham dự vào công việc của công ty. Nhưng cũng có loại trái phiếu không được trả lãi định kỳ, người mua được mua dưới mệnh giá và khi đáo hạn được nhận lại đúng mệnh giá. Khi công ty giải thể hoặc thanh lý, trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu . Trái phiếu doanh nghiệp có thể có những điều kiện cụ thể kèm theo, hoặc nhiều hình thức đảm bảo cho khoản vay. Trái phiếu doanh nghiệp bao gồm những loại sau : trái phiếu có đảm bảo và trái phiếu không đảm bảo. + Trái phiếu đảm bảo là trái phiếu được đảm bảo bằng những tài sản thế chấp cụ thể , thường là các bất động sản và các thiết bị. Người nắm giữ trái phiếu này được bảo vệ ở một mức độ cao trong trường hợp công ty phá sản, vì họ có quyền đòi nợ đối với một tài sản cụ thể.+ Trái phiếu không đảm bảo (trái phiếu tín chấp) là trái phiếu không được đảm bảo bằng tài sản mà được đảm bảo bằng uy tín của đơn vị phát hành. Nếu công ty bị phá sản, các trái chủ của trái phiếu này được giải quyết quyền lợi sau các trái chủ có bảo đảm, nhưng trước cổ đông.Các trái phiếu tín chấp có thể chuyển đổi cho phép trái chủ được quyền chuyển trái phiếu thành cổ phiếu thường của công ty phát hành. Tuỳ theo quy định, việc chuyển đổi có thể được tiến hành vào bất cứ thời điểm nào, hoặc chỉ vào những thời điểm cụ thể xác định. Ngoài ra, mỗi đợt trái phiếu được phát hành có thể được gắn kèm theo những đặc tính riêng khác nữa nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của một bên nào đó như:+ Trái phiếu có thể mua lại : cho phép người phát hành mua lại chứng khoán trước khi thấy cần thiết. Đặc tính này có lợi cho người phát hành song lại bất lợi cho ngườ đầu tư, nên loại trái phiếu này có thể có lãi suất cao hơn so với những trái phiếu khác có cùng kì hạn.+ Trái phiếu có thể bán lại : cho phép người nắm giữ trái phiếu được quyền bán lại trái phiếu cho bên phát hành trước khi trái phiếu đáo hạn. Quyền chủ động trong Phan Thanh Hoài 4 GVHD: ThS. Trần Mai Hoa[...]... kết quảhiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ 191.4.1. Chỉ tiêu kết quả 191.4.2. Chỉ tiêu hiệu quả 20CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2003-2010 212.1. Tình hình huy động vốn trái phiếu Chính phủ 212.1.1. Tình hình huy động vốn 212.1.1.1. Tín phiếu kho bạc 212.1.1.2. Trái phiếu kho bạc 222.1.1.3. Trái phiếu cơng trình trung ương 232.1.1.4. Trái. .. hành trái phiếu Chính phủ. Đối với các dự án đang đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nay được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hoặc các dự án được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, vốn trái phiếu Chính phủ chỉ bố trí để đầu tư tiếp và trong phạm vi nguồn vốn trái Phan Thanh Hoài 28 GVHD: ThS. Trần Mai Hoa 3.1.3. Với ngành y tế 613.1.4. Với ngành giáo dục 623.2. Một số giải pháp sử dụng. .. trị giải ngân của các dự án của cả nguồn vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngoài ngân sách đều cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2006 và 2007. Đặc biệt với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, trong nhiều tháng, khối lượng thực hiện và giải ngân thường cao gấp đôi những tháng đầu năm. Kết quả cả năm 2008, vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện 8.600 tỷ, đạt 107,5% kế hoạch. Từ chỗ tưởng giải. .. 7,1;7,4; 7,8 % năm- Căn cứ Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số cơng trình giao thơng, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. Chính phủ đã phát hành 110.000 tỷ đồng trái phiếu để thực hiện Nghị quyết này. 1.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quảhiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ Một hoạt động đầu tư diễn ra bao giờ... LÝ LUẬN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾUTRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 21.1. Trái phiếu 21.1.1. Khái niệm 21.1.2 Phân loại trái phiếu 31.1.2.1. Căn cứ vào hình thức thể hiện 31.1.2.2. Theo chủ thể phát hành 31.1.3. Đặc điểm của trái phiếu 51.1.3.1. Tính rủi ro của trái phiếu 51.1.3.2. Khả năng sinh lời của trái phiếu 61.1.3.3. Tính thanh khoản của trái phiếu 61.1.4. Các yếu tố cơ bản của trái phiếu 71.1.4.1.... sở hữu trái phiếu. 1.2.4.3 .Trái phiếu cơng trình trung ương Trái phiếu cơng trình trung ương là loại trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ một năm trở lên do kho bạc Nhà nước phát hành, nhằm huy động vốn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các dự án thuộc vốn đầu tư của ngân sách trung ương, đã ghi trong kế hoạch nhưng chưa được bố trí vốn trong năm. Trái phiếu này chỉ phát hành khi sử dụng. .. Trái phiếu đầu tư 232.1.1.5. Trái phiếu ngoại tệ 24Phan Thanh Hoài GVHD: ThS. Trần Mai Hoa phiếu Chính phủ đã được quyết định, khơng thanh tốn cho phần vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác đã bố trí cho dự án. Các dự án đã được ứng trước vốn ngân sách nhà nước được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ để hồn ứng. Số vốn hồn ứng được bố trí trong nhu cầu vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính. .. Mệnh giá của trái phiếu Mệnh giá trái phiếu hay còn gọi là giá trị danh nghĩa của trái phiếu là giá trị được ghi trên trái phiếu, giá trị này được coi là số vốn gốc. Mệnh giá trái phiếu là căn cứ để xác định số lợi tức tiền vay mà người phát hành phải trả. Mệnh giá cũng thể hiện số tiền người phát hành phi hoàn trả khi trái phiếu đến hạn.1.1.4.2. Lãi suất danh nghĩa Lãi suất trái phiếu thường... Nguồn vốn TPCP là nguồn vốn huy động từ tầng lớp dân cư nên hiệu quả quả bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu. Kết quảhiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ được đánh giá qua các chỉ tiêu sau:1.4.1. Chỉ tiêu kết quả Trước hết, thể hiện ở khối lượng vốn đầu tư đã được thực hiện: đây là tổng số tiền đã chi ra để tiến hành các hoạt động đầu tư bao gồm các chi phí cho cơng tác đền bù, giải phóng... đưa vào sử dụng. Đây là một chỉ tiêu kết quả quan trọng, nó phản ánh được kết quả một cách rõ ràng nhất, đó là những con đường, những cơng trình thủy lợi, số giường bệnh, số trường lớp…được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Và cuối cùng chính là tỷ lệ giải ngân vốn. Trước khi một cơng trình, một dự án được bắt đầu thì phải xác định được lượng vốn cần đầu tư cho cơng trình, dự án đó và có một kế hoạch . ra được một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tốt hơn trong giai đoạn này và có thể sử dụng cho các giai đoạn sau.Là một sinh. nhiều bất cập và chưa hiệu quả nên em quyết định chọn đề tài : ”Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010”
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ.doc, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ.doc, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ.doc, Theo chủ thể phát hành, Tính rủi ro của trái phiếu Khả năng sinh lời của trái phiếu, Mệnh giá của trái phiếu Lãi suất danh nghĩa Thời hạn của trái phiếu Kỳ trả lãi Giá phát hành, Công trái xây dựng Tổ quốc, Các đặc điểm của trái phiếu Chính phủ Mục đích của việc phát hành trái phiếu Thời kì xây dựng đất nước, Khi thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước, Chỉ tiêu kết quả Chỉ tiêu hiệu quả, Nhân tố khách quan Nhân tố chủ quan, Phân bổ, sử dụng nguồn vốn Điều chỉnh mức vốn thanh toán, Chuyển vốn, hạch toán, quyết toán, Báo cáo, quản lý, kiểm tra, Tình hình phân bổ và sử dụng vốn TPCP cho các ngành giao thơng, thuỷ lợi, Tình hình phân bổ và sử dụng vốn TPCP cho các ngành y tế, giáo dục, Nguyên nhân, Với ngành thuỷ lợi, Với ngành y tế, Với ngành giáo dục, Tiếp tục hồn chỉnh các Bộ luật, hướng dẫn, nghị định Tăng cường hiệu quả cơng tác quản lý của các cơ quan có thẩm quyền, Tăng cường các biện pháp để đảm bảo chất lượng cơng trình, Đẩy mạnh cơng tác giải phóng mặt bằng, Tăng cường công tác quản lý đấu thầu và cơ chế đấu thầu

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn