Thực trạng của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo ở VN trong thời gian qua

35 761 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2012, 15:15

Luận văn : Thực trạng của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo ở VN trong thời gian qua Đề án môn họcLời nói đầuViệt Nam đã có chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế- xã hội từ sau Đại hội Đảng toàn quuốc lần thứ VI. Nền kinh tế luôn đạt tăng trởng kinh tế cao, ổn định trên 7%/ năm, tăng gấp hơn 3 lần xo với1990, từ thu nhập quốc dân chỉ đạt hơn 10 tỷ $ đầu những năm 90, đến nay thu nhập quốc dân đạt gần 50tỷ$. Việt Nam luôn coi trọng tăng trởng kinh tế đi đôi với tiến bộ xã hội, trong quá trình phát triển kinh tế, chúng ta không ngừng tăng đầu t phát triển dịch vụ xã hội cơ bản, thc hiện nhiều chiến lợc mang tính chất quyết định để đảm bảo xã hội phát triển bền vững, đó con ngời là mục tiêu phát triển của xã hội. Một trong những chơng trình lớn đó là chơng trình xóa đói giảm nghèo quốc gia, nhờ vậy mà tỷ lệ nghèo đói giảm rõ rệt trong quá trình phát triển kinh tế đến cuối năm 2004 theo chuẩn cũ Việt Nam chỉ còn dới 10% dân số trong ngỡng nghèo đói. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn những hạn chế nhất định mà muốn đa đất nớc phát triển thành một nuớc công nghiệp thì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi Đảng và Nhà Nớc phải có nhiều chính sách phát triển hợp lý đất nớc phù hợp với điều kiện khách quan.Xóa đói giảm nghèo là việc không thể thiếu trong quá trình phát triển đất nớc, mặc dù chúng ta đã và đang làm, thành tựu đạt đợc là không thể phủ nhận, nhng cũng còn những tồn tại nh: giảm nghèo cha bền vững, tỷ lệ tái nghèo vẫn cao Đề tài: quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo trong điều kiện phát triển kinh tế Việt Nam. Cũng chỉ muốn tiếp cận một phần nào đó trong cách giải quyết mối quan hệ tăng trởng kinh tế-xóa đói giảm nghèo, để từ đó có cái nhìn tổng quát về một chơng trình quốc gia, đó là chơng trình: xóa đói giảm nghèo trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam.Đề tài hoàn thành với sự hớng dẫn của: GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng.Giảng viên khoa kế hoạch & phát triển trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân- HNChơng1SV. Đinh Mạnh Kiên Lớp: KTPT 44B1Đề án môn họcnhững vấn đề lý luận chung về tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo1.Tăng trởng và phát triển kinh tế với mức độ đáp ứng phúc lợi cho con ngời.1.1Tăng trởng và phát triển kinh tế.1.1.1Tăng trởng kinh tế:đợc hiểu là sự gia tăng về thu nhập của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định.Đợc xem xét dới hai góc độ.Sự gia tăng về quy mô đồng nghĩa với sự tăng thêm về lợng tuyệt đối của nền kinh tế gọi là mức tăng trởng kinh tế.Sự tăng thêm về tốc độ đồng nghĩa sự tăng thêm lợng tơng đối của nền kinh tế gọi là tốc độ tăng trởng kinh tế.ý nghĩa:Khi xem xét nền kinh tế dới góc độ lợng tuyệt đối là xem trong 1 % tăng thêm của GDP là bao nhiêu thu nhập đợc tăng thêm.Khi xem xét nền kinh tế dới góc độ lợng tơng đối dùng để so sánh giữa các nớc đang phát triển với các nớc phát triểnThực tế cho thấy khoảng cách chênh lệch tơng đối về thu nhập của các nớc đang phát triển xo với các nớc phát triển có xu hớng thu hẹp nhng khoảng cách chênh lệch lợng tuyệt đối có xu hớng tăng thêm.Ví dụ năm 1960 khoảng cách lợng tơng đối và tuyệt đối giữa câc nớc có thu nhập thấp với các nớc có thu nhập cao là1/10-1/9 và6000$. Nhng đến năm 1998 khoảng cách đó là1/5 và 13000$. Rõ ràng lợng tơng đối có xu hớng giảm xong lợng tuỵệt đối có xu hớng tăng lên.(báo cáo của ngân hàng thế giới năm 2000)SV. Đinh Mạnh Kiên Lớp: KTPT 44B2Đề án môn học1.1.2 Phát triển kinh tế:đợc hiểu là quá trình lớn lên về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Trong đó bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lợng và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế xã hội.Phát triển kinh tế bao gồm tăng cả của cải vật chất, dịch vụ và sự biến đổi tiến bộ về cơ cấu kinh tếđời sống xã hội.Tức là phát triển kinh tế đi đôi với cải thiện diều kiện sống của nhân dân và đặc biệt có sự thay đổi trong cơ cấu ngành, hàng hóa tăng thêm những sản phẩm công nghiệp,sự đóng góp ngày càng nhiều của dịch vụ vào nền kinh tế chứ không đơn thuần chỉ những sản phẩm nông nghiệp.Phát triển kinh tế thể hiện sự chuyển biến của nền kinh tế từ trạng thái thấp lên trạng thái cao hơn.Mà đây sự tiến bộ về các mặt xã hội đợc chú trọng:giảm nghèo, giảm bất bình đẳng .ý nghĩa:Phát triển kinh tế cho ta biết tăng trởng kinh tế đi kèm vơí nó các vấn đề xã hội đợc giải quyết nh vấn đề bất bình đẳng, vấn đề về nghèo đói,vấn đề giải quyết việc làm1.1.3. Phân biệt tăng trởng và phát triển kinh tế.Tăng trởng kinh tế thuần túy phản ánh sự tăng thêm về thu nhập trong đó phát triển kinh tế phản ánh sự tăng thêm về mọi mặt của nền kinh tế:thu nhập, thay đổi cơ cấu kinh tế, thay đổi về mặt xã hội.Tăng trởng kinh tế thuần túy phản ánh sự thay đổi về lợng trong quá trình phát triển, trong khi đó phát triển kinh tế phản ánh cả sự thay đổi về lợng và sự thay đổi về chất:Phát triển kinh tế phản ánh mối quan hệ kinh tế xã hội.Phát triển kinh tế luôn nhấn mạnh yếu tố con ngời trong quá trình phát triển, đó con ngời đợc coi là phơng tiện thực hiện các mục tiêu phát triển, mặt khác con ngời là mục tiêu của sự phát triển.SV. Đinh Mạnh Kiên Lớp: KTPT 44B3Đề án môn học1.2 Nghèo đói và phơng pháp tiếp cận.Định nghĩa chung về nghèo đói do hội nghị chống đói nghèo khu vực Châu á- Thái Bình Dơng do ESCAP tổ chức tại Băng Cốc Thái Lan tháng 9/1993:nghèo là tình trạng một bộ phận dân c không đợc hởng và thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con ngời mà các nhu cầu này đã đợc xã hội thừa nhận tùy theo sự phát triển kinh tế xã hội và phong tục tập quán của địa phơng.1.2.1Theo phơng pháp xác định chuẩn đói nghèo của quốc tế: có các đờng đói nghèo khác nhau.Đờng đói nghèo mức thấp gọi là đờng đói nghèo về lơng thực thực phẩm:theo mức chuẩn của các nớc đang pát triển cũng nh tổ chức y tế thế giới là mức calo tối thiểu càn thiết cho mỗi thể trạngcon ngời là 2100Kcalo/ngời /ngày.Những ngời nào có mức chi tiêu dới mức chi tiêu cần thiết để đạt lợng Kcalo này gọi là ngời nghèo về lơng thực thực phẩm.Đờng đói nghèo thứ hai mức cao hơn là đói nghèo chung: bao gồm cả mặt lơng thực thực phẩm và phi lơng thực thực phẩm:ở đây đói nghèo chung tính thêm các chi phí cho các mặt hàng phi lơnh thực thực phẩm.ở Việt Nam năm 1993 1,16 triệu đồng/ngời /năm.Từ năm 1998 đến cuối năm 2004 là 1.79 triệu/ngời/năm.1.2.2 Nghèo đói theo phơng pháp tiếp cận của chơng trình xóa đói giảm nghèo quốc gia: Căn cứ vào quy mô và tốc độ tăng trởng kinh tế, nguồn lực tài chính và mức sống thực tế của ngời dân từng vùng,căn cứ vào mức chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2001-2005.Chơng trình xóa đói giảm nghèo đa ra các mức chuẩn nghèo khác nhau cho từng vùng nh sau:80 nghìn đồng /ngời /tháng các vùng hải đảo,vùng núi nông thôn.100 nghìn đồng/ng-ời/tháng cho các vùng nông thôn đồng bằng.150 nghìn đồng/ngời/ tháng khu vực thành thị.1.3. Tăng trởng kinh tế với vấn đề đáp ứng phúc lợi cho con ngời.1.3.1Ai có lợi từ tăng trởng kinh tế.SV. Đinh Mạnh Kiên Lớp: KTPT 44B4Đề án môn họcSau chiến tranh thế giới thứ II các nớc đang phát triển đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tăng trởng, coi đó là điều kiện thiết yếu cho sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.Sau một thời gian nhiều quốc gia tốc độ tăng trởng kinh tế đợc cải thiện rõ rệt nhng đời sống nhân dân vẫn mức nghèo khổ, thất nghiệp gia tăng.Vậy tại làm sao tăng trởng kinh tế đợc cải thiện mà đời sống nhân dân không đợc cải thiện? Việc nghiên cứu triển khai từ những năm 50 đến cuối những năm 60 số liệu thống kê về thu nhập về thu nhập của Ân Độ và các nớc phát triển cho thấy một thực tế là không chỉ có vấn đề về sự bất bình đẳng của các nớc nghèo khổ cao hơn các nớc giàu có nh đã đợc dự đoán, mà còn nảy sinh các vấn đề khác nh sự bất bình đẳng tiếp tục tăng lên rõ rệt các nớc đang phát triển,số đông ngời dân các nớc hầu nh không có lợi ích gì do tăng trởng đem lạiVậy đâu là nguyên nhân dẫn đến kết quả nh vậy? Từ quan sát thực tế các nhà kinh tế cho rằng những nớc có tăng trởng kinh tế đã sử dụng thu nhập vào các mục đích khác mà không hớng vào mục tiêu cải thiện đời sống nhân dân nh:Các chính phủ sử dụng khoản thu nhập vào để tăng cờng đầu t hệ thống quân sự, vào những dự án lớn thực chất phô trơng thế lực quân sự quốc gia và danh tiếng quốc gia mà không chú trọng đến lợi ích của ngời dân.Hoặc các chính phủ giành tỷ trọng đầu t cao còn dành cho tiêu dùng ít nên ảnh hởng tới đời sống nhân dân.Và còn một nguyên nhân nữa cũng cần tính đến đó là sự bất bình đẳng trong phân phối.1.3.2Các hình thức phân phối.Trong tăng trởng kinh tế các hình thức phân phối đợc xem là yếu tố quyết đinh đến việc xem xét ai là ngời hởng lợi từ tăng trởng kinh tế.Phân phối theo chức năng là xem xét mỗi cá nhân đợc bao nhiêu thu nhập và nguôn gốc tạo thu nhập từ đâu. Phân phối theo chức năng là kết quả tất yếu của quá trình phát triển kinh tế, hình thức phân phối này dựa vào các yếu tố sản xuất:vốn, trình độ ngời lao đọng, nó phụ thuộc vào quyền sở hữu tài SV. Đinh Mạnh Kiên Lớp: KTPT 44B5Đề án môn họcsản(vốn lao động, trí tuệ )quyết định mỗi cá nhân nhận đợc bao nhiêu và giá cả của vốn,lao động cũng quyết định mỗi cá nhân nhận đợc bao nhiêu.Đây là hình thức phân phối nếu không bị bóp méo bởi thị trờng thi tăng trởng kinh tế sẽ đem lại cải thiện đời sống nhân dân.Nhng chính quyền sở hữu tài sản lại gây ra sự bất bình đẳng bởi vì những ngời sở hữu tài sản không phải là những ngời nghèo.Phân phối lại thu nhập là giải pháp điều tiết phân phối lần đầu,hình thức này nhằm điều chỉnh lại thu nhập , bằng các biện pháp nh:thuế, trợ cấp,chi tiêu của chính phủ. Đây là hinh thức không đem lại thu nhập cho đa số nhân dân.Vậy viêc phân phối nh thế nào tùy thuộc vào mỗi quốc gia mà ngời dân có đợc hởng lợi ích từ tăng trởng kinh tế hay không.2.Mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo.2.1Xóa đói giảm nghèo là yếu tố cơ bản công bằng xã hội và tăng tr-ởng bền vững.Trớc hết mỗi quốc gia cần phải nhận thức đợc rằng xóa đói giảm nghèo không chỉ là nhiêm vụ truóc mất ma còn là nhiệm vụ lâu dài.Tức là trớc tiên là xóa đói giảm nghèo sau đó dần dần xóa hẳn sự nghèo đói,giảm khoảng cách giàu nghèo.Xóa đói giảm nghèo không chỉ đơn thuần là việc phân phối lại sao cho đem lại lợi ích cho ngời dân mà phải tạo đợc động lực tăng trởng để cho ngời nghèo chủ động vơn lên thoát nghèo, đây tăng trởng kinh tế tạo ra mặt bằng đồng đều cho phát triển,tạo thêm lực lợng sản xuất rồi rào và đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn cấch cánh của nền kinh tế.Do đó xóa đói giảm nghèo là mục tiêu của tăng trởng, đồng thời nó là điều kiện cho tăng trởng và bền vững. Trong ngắn hạn khi phân phối một phần đáng kể trong thu nhập xã hội cho chơng trình xóa đói giảm nghèo thì nguồn lực dàng cho tăng trởng bị ảnh hởng, xong xét một cách toàn diện và lâu dàI SV. Đinh Mạnh Kiên Lớp: KTPT 44B6Đề án môn họcthì kết quả của xóa đói giảm nghèo, lại tạo tiền đề cho tăng trởng nhanh và bền vững.2.2Chơng trình xóa đói giảm nghèo phải đợc coi là bộ phận của chiến lợc và kế hoạch phát triển quuốc gia.Xóa đói giảm nghèo phải đợc quan tâm ngay từ khi xây dung chiến lợc, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn,trung hạn và hàng năm. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nớc, Nhà nớc có cách chính sách, biện pháp điều tiết hợp lý các nguồn lực, nhằm hỗ trợ sản xuất,xây dựng cơ sở hạ tầng, lập các quỹ cứu trợ xã hội để một mặt vừa tạo cơ hội chop hat triển kinh tế vùa kết hợp giảI quyết nghèo đói. Để ngời nghèo không cảm thấy bị loại khỏi quá trình phat triển của đất nớc, do đó thu hút ng-ời nghèo cùng tham gia phát triển quốc gia.Xóa đói giảm nghèo phải dựa trên cơ sở tăng trởngkinh tế trên diện rộng với chất lợng cao và bền vững để cộng đồng nói chung và ngời nghèo nói riêng tiếp cận các cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh và hởng thụ từ thàng quả tăng trởng.Để làm đợc điều đó trớc hết phải tập trung chuyển dịch cơ cấu và đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp phát triển ngành nghề,tạo cơ hội nhiều hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Coi tăng trởng kinh tế là điều kiện quan trọng để xóa đói giảm nghèo trên diện rộng.2.3. Xóa đói giảm nghèo là công việc lâu dài trong quá trình phat triển đát nớc:thực hiện nhà nớc và nhân dân cùng làm, đặc biệt là sự cố gắng của chính những ngời nghèo.Chính Phủ phả giúp gỡ bỏ rào cản ngăn cách xã hội và kinh tế để xóa đói giảm nghèo.Xóa đói giảm nghèo đợc coi là sự nghiệp bản thân của ngời nghèo, cộng đồng nghèo, bởi vì sự nỗ lực tự vơn lên đẻ thoát nghèo là động lực, là điều kiện cần cho sự thành công của mục tiêu chống đói nghèo các nớc.SV. Đinh Mạnh Kiên Lớp: KTPT 44B7Đề án môn họcNhà Nớc sẽ trợ giúp ngời nghèo biết cách tự thoát nghèo và tránh tái nghèo khi gặp rủi ro. Bên cạnh sự hỗ trợ trực tiếp về vật chất, thì việc tạo việc làm cho ngời nghèo bằng cách hớng dẫn họ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế theo điều kiện cụ thể của họ chính là điều kiện để xóa đói giảm nghèo thành công nhanh và bên vững.SV. Đinh Mạnh Kiên Lớp: KTPT 44B8Đề án môn họcChơng 2Thực trạng của mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo Việt Nam trong thời gian qua1.Tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo trong bối cảnh kinh tế xã hội của đất n ớc.1.1Bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam: Bắt đầu từ những năm 90 việt nam đẩy mạnh công cuộc cải cách về luật pháp thể chế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh quá trình mở cửa hội nhập với kinh thế giới và khu vực, nhờ đó nhờ đó đã thực hiện thành công kiềm chế lạm phát , duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đạt mức tăng trởng bình quân cao 7,5%/năm trong thời gian dài và hớng tới tăng trởng bình quân 8,5% trong giai đoạn 2001-2005.Cải cách trong nông nghiệp và nong thôn đá giuúp tăng nhanh giá trị sản xuất nông nghiệp, sản lợng lơng thực bình quân đầu ngời từ 303kg/ngời/năm năm 1990 lên 444kg/ngời/năm năm 2000 và hiện nay binh quân đầu ngời của nớc ta đã trên 500kg/ngời/ năm.Phát triển nguồn nhân lực, sức khỏe cộng đồng, đời sống nhân dân đợc cải thiện đáng kể,chỉ số phát triển con ngời Việt Nam (HDI) tăng từ 0,456(xếp thứ120) năm1990 iên0,688(xếp thứ101 trên162 n-ớc)năm2000 và hiện nay chi số HDIcủa Việt Nam gần 0,7. Mặc dù đạt nhiều thành tựu quan trọng nhng tình hình kinh tế xã hội đất nớc con nhiều tồn tại nh: thu nhập một bộ phận lớn dân c vẫn giáp danh với mức nghèo và dễ bị tác động bởi các tác động bởi các biến động do thiên tai, mất việc làm, giá nông sản bấp bênh thêm nữa trình độ học vấn kém, tình trạng vệ sinh và môi tr ờng xuống thấp làm cho ngời nghèo khó vơn lên thoát nghèo. Vấn đề cải cách SV. Đinh Mạnh Kiên Lớp: KTPT 44B9Đề án môn họcdoanh nghiệp nhà nớc còn nhiều vấn đề nảy sinh nh giải quyết số công nhân bị giảm biên chế,áp lực tạo viêc làm ngày càng lớn1.2Thực hiên chiến lợc ổn định và phát triển kinh tế xã hội đi đôI với xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001-2010.Chiến lợc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn2001-2010 tăng trởng kinh tế nhanh ổn định đi đôi với cải thiện đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân giàu nớc mạnh, xã hội dân chủ văn minh, hình thành thể chế kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa , bảo vệ duy trì nguồn tài nghuyên và văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau. Để đạt muc tiêu này cần phải tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hớng hiệu quả và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.Mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế, tăng cờng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, cải tiến hệ thống giáo dục, đào tạo để nâng cao nguồn nhân lực.1.2Tăng trởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội.Đây là điều kiện không thể khác trong định hớng phát triển của đất nớc tăng trởng phải đi đôi với công bằng và tiến bộ , bảo vệ môi trờng , tạo thêm việc làm, cải thiện sức khẻo cộng đồng, xóa bỏ đói nghèo và ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội. Tăng trởng kinh tế sẽ tạo nguồn lực cho xóa đói giảm nghèo đồng thời có các chính sách phân bổ nguồn lực và chính sách xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngời nghèo tiếp cận các cơ hội cải thiện cuộc sống của mình tăng thêm nhận thức và nỗ lực vơn lên tự thoát nghèo.2.Những đánh giá mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo của Việt Nam trong thời gian qua.2.1Những thành tựu xóa đói giảm nghèo trong quá trình tăng trởng và phát triển kinh tế.SV. Đinh Mạnh Kiên Lớp: KTPT 44B10[...]... ngời nghèo Chơng:2 Thực trạng của mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm ngheo Việt Nam 1Tăng trởng với xóa đói giảm nghèo trong bối cảnh kinh tế xã hội của đất nớc 1. 1Thực hiện chiến lợc định và phát triển kinh tế xã hội đi đôi với xóa đói giảm nghèo giaiđoạn2001-2010 1. 2Tăng trởng đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội 2Những đánh giá tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo Việt... biệt giữa tăng trởng và phát triển kinh tế 1. 2Nghèo đói và phơng pháp tiếp cận -Khái niệm về nghèo đói -Nghèo đói theo phơng pháp tiếp cận của ngân hàng thế giới và của liên hợp quốc 1. 3Tăng trởng kinh tế với vấn đề đáp ứng phúc lợi cho con ngời -Ai là ngời đợc hởng lợi từ tăng trởng kinh tế -Các hình thức phân phối Phân phối theo chức năng Phân phối lại thu nhập 2 .Mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với. .. vụ y tế khi mắc bệnh cũng là nguyên nhân dẫn tới nghèo đói 2.Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tếxóa đói giảm nghèo của Việt Nam 2.1Mục tiêu tổng quát -trong chiến lơc :2001-2010 -trong kế hoạch:2001-2005 2.2Các chỉ tiêu tăng trởng kinh tếxóa đói giảm nghèo -các chỉ tiêu kinh tế tích lũy trong nền kinh tế Tỷ ttrọng đóng góp vào GDP của CN-NN-DV -các chỉ tiêu xóa đói giảm nghèo Giảm tỷ lệ nghèo. .. Nam trong thời gian qua 2.1Những thành tựu xóa đói giảm nghèo trong quá trình tăng trởng và phat triển kinh tế 2.1. 1Tăng trởng đi đôi với tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho đại bộ phận dân c 2.1. 2Tăng trởng và phát triển kinh tế làm tăng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội, tăng sự bất bình đẳng giữa những nhóm ngời trong xã hội 2.1.3Việt Nam coi giải pháp đầu t cho đói nghèo là đầu t cho tăng trởng... giàu nghèo trong quá trình phát triển kinh tế Việt Nam, NXB thống kê 2001 SV Đinh Mạnh Kiên 29 Lớp: KTPT 44B Đề án môn học Chơng: 1 Những vấn đề lý luận về tăng trởng kinh Tế với xóa đói giảm nghèo 1Tăng trởng và phát triển kinh tế với mức độ đáp ứng phúc lợi cho con ngời 1. 1Tăng trởng và phát triển kinh tế -Khái niệm và ý nghĩa của tăng trởng kinh tế -Khái niệm và ý nghĩa của phát triển kinh tế -Phân... quyết mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo Việt Nam 1.Những nguyên nhân ảnh hởng tới nghèo đói 1.1 Nguồn lực hạn chế và nghèo nàn Ngời nghèo thờng thiếu nhiều nguồn lực, họ bị bỏ rơi vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói Ngời nghèo có thể vẫn tiễp tục nghèo đói vì họ không thể đầu t vào vốn và nhân lực của họ, ngợc lại nguồn vốn nhân lực thấp lại cản trở họ thoát khỏi nghèo đói Các... muốn của họ đã đẩy họ đên nghèo khó 2.3Các tồn tại trong mối quan hệ tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo 2.3.1 Tỷ lệ nghèo còn cao Theo chuẩn nghèo mới của chơng trình xóa đói giảm nghèo quốc gia, mặc dù chuẩn này con thấp xo với các nớc trong khu vực váo đầu năm 2001 vẫn còn khoảng 2,8 triệu hộ gia đình nghèo, chiếm khoảng 17% tổng số hộ, trong đó phần lớn là những hộ gặp nhiều khó khăn để giảm. .. trình phát triển kinh tế đem lại nhiều rủi ro cho con ngời nên có nhiều ngời trở nên nghèo đói khi tham gia vào quá trình phát triển kinh tế 2.3.Các tồn tại trong mối quan hệ tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo 2.3.1Tỷ lệ nghèo còn cao 2.3.2Các cơ chế, chính sách của Nhà Nớc 2.3.3Còn có sự chênh lệch về thu nhập,mức sống gữa các vùng trong lãnh thổ 2.3.4Những thành tựu xoá đói giảm nghèo còn thiếu... 23.5Nguồn lực trong nớc hạn hẹp phục vụ cho nghèo đói Chơng:3 Phơng hớng giải quyết mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo Việt NAM 1.Những nguyên nhân và yếu tố ảnh hởng đến nghèo đói 1.1Nguồn lực hạn chế và nghèo nàn 1.2Trình độ học vấn thấp của đại bộ phận lao động Việt Nam,việc làm thiếu và không ổn định 1.3 Luật pháp bảo vệ và quan tâm tới lợi ích của ngời nghèo còn thiếu... tăng trởng kinh tế 2.2Những khó khăn trong việc giải quyết mối quan hệ tăng trởng và phát triển kinh tế với xóa đói giảm nghèo 2.2. 1Nghèo đói tập trung những vùng có điều kiện sống khó khăn(những vùng không có điều kiện phát triển kinh tế) SV Đinh Mạnh Kiên 31 Lớp: KTPT 44B Đề án môn học 2.2. 2Nghèo đói tập trung khu vực nông thôn:khu vực mà sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn khó khăn 2.2. 3Trong quá . 2Thực trạng của mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam trong thời gian qua1 .Tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo trong. ngời dân có đợc hởng lợi ích từ tăng trởng kinh tế hay không.2 .Mối quan hệ giữa tăng trởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo. 2. 1Xóa đói giảm nghèo là yếu tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo ở VN trong thời gian qua, Thực trạng của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo ở VN trong thời gian qua, Thực trạng của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo ở VN trong thời gian qua, Tăng trởng kinh tế với vấn đề đáp ứng phúc lợi cho con ngời., Luật pháp bảo vệ và quan tâm tới ngời nghèo còn thiếu tính đồng bộ., Bảo vệ môi trờng và duy trì môi trờng sống cho mọi ngời.

Từ khóa liên quan