Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG potx

31 362 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2014, 21:20

1 Luận văn ĐĐÁÁNNHH GGIIÁÁ HHIIỆỆUU QQUUẢẢ HHOOẠẠTT ĐĐỘỘNNGG CCỦỦAA CCÔÔNNGG TTYY CCÔÔNNGG NNGGHHỆỆ TTỰỰ ĐĐỘỘNNGG 2 LLỜỜII NNÓÓII ĐĐẦẦUU :: Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam . Trước đây khi nhắc đến các công ty tư nhân là người ta nghĩ đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ manh mún . Cùng với thời gian , đất nước đổi mới , doanh ngày càng phát triển và lớn mạnh và trở thành một thành phần kinh tế quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước , tạo ra ngày càng nhiều việc làm . Nhận thức rõ vai trò ngày càng quan trọng của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh , em xin lựa chọn thực tập tại công ty TNHH công nghệ tự động – một doanh nghiệp ngoài quốc doanh để tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của công ty cũng như vai trò của doanh nghiệp với nền kinh tế , khả năng tác động và tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp với thị trường , và quan trọng hơn là để xem xét các hoạt động của doanh nghiệp trong đấu thầu và trong đầu - xem những kiến thức được học trong nhà trường được thực hiện trong thực tế như thế nào ,và dựa trên những kiến thức đã học và những hiểu biết thực tế xin được đưa ra những kiến nghị , nhận định về những hoạt động trên . Lựa chọn thực tập trong một tổ chức kinh tế không phải cơ quan nhà nước, cũng không phải là doanh nghiệp nhà nước là một sự lựa chọn có nhiều khó khăn. Trước tiên là trong quá trình thực tập , do công ty có rất ít sinh viên thực tập do đó công ty không có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn thực tập , vì vậy việc định hướng về báo cáo cũng như lựa chọn đề tài gặp nhiều khó khăn . Mặt khác , việc tìm tài liệu cho quá trình viết bài cũng 3 thật sự khó khăn . Không được cung cấp mà phải tự tìm kiếm và sắp xếp , vì vậy không chỉ khó khăn trong thu thập được đủ tài liệu cần mà còn cần nhiều thời gian để tìm và sắp xếp chúng . Việc được hướng dẫn thực hành thực tế càng khó được thực hiện . Bài viết xin được cung cấp những hiểu biết sau khoá thực tập về một doanh nghiệp ngoài quốc doanh – công ty TNHH Công nghệ tự động – và một phần vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh với sự phát triển của nền kinh tế cũng như sự phát triển của đất nước. 4 PPHHẦẦNN II:: GGIIỚỚII TTHHIIỆỆUU CCHHUUNNGG VVỀỀ CCÔÔNNGG TTYY TTNNHHHH CCÔÔNNGG NNGGHHỆỆ TTỰỰ ĐĐỘỘNNGG II..QQUUÁÁ TTRRÌÌNNHH HHÌÌNNHH TTHHÀÀNNHH :: Công ty TNHH Công nghệ tự động hiện là công ty mẹ của Tập đoàn Tự động hoá CommanD bao gồm 4 Công ty thành viên với vốn đầu của tất cả các Công ty thành viên hơn 6.5 tỷ VNĐ và hơn 150 cán bộ công nhân viên trong đó có hơn 30 lập trình viên chuyên nghiệp, hơn 50 chuyên viên Tự động hoá với nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm và đội ngũ kỹ sư, công nhân xây lắp và chế tạo cơ nhiệt điện. Công ty là đối tác tin cậy và là nhà thầu chính của nhiều dự án lớn đặc biệt trong ngành điện và ngành thép. Với bề dầy kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động, ngày nay Tập đoàn Tự động hoá CommanD (CommanD Automation Group) lớn mạnh và đi đầu trong lĩnh vực điện và tự động hoá. Hoạt động của CommanD AG bao trùm toàn lãnh thổ Việt Nam thông qua 4 Công ty thành viên: Công ty Công nghệ tự động; Công ty Kỹ thuật tự động hoá; Công ty Thương mại và dịch vụ kỹ thuật tự động hoá và Công ty Giải pháp thông tin. Công ty công nghệ động được thành lập vào năm 1993 với vốn ban đầu là 1 tỷ VND , do ông Đỗ Chính làm giám đốc . Ban đầu chỉ là một công ty nhỏ , với các phòng ban chuyên phụ trách từng mảng công việc khác nhau và chuyên trách các mảng lĩnh vực khác nhau trong tự động hoá . Cùng với 5 sự phát triển của Đất nước nói chung và ngành công nghiệp nói riêng , nhu cầu công nghiệp hoá , tự động hoá ngày càng cao , để đáp ứng được hiệu quả cao nhất công ty thành lập các công ty con : công ty TNHH công nghệ tự động năm 2000 , công ty TNHH giải pháp thông tin năm 2001 , công ty TNHH thương mại và dịch vụ tự động hoá và công ty TNHH kỹ thuật tự động hoá vào năm 2002 và phát triển thành tập đoàn Command như ngày nay . Công ty công nghệ tự động : CommanD Automatic Technology Company Limited. Tên thương mại: CommanD Automatic Technology Co.,Ltd. Được thành lập theo quyết định số : 0101000735 ngày 26 tháng 6 năm 2000 do Sở KHĐT Hà Nội cấp . Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần 3 số : 0102000735 với vốn điều lệ 4.000.000.000 VNĐ ( 4 tỷ VNĐ) Địa chỉ: Toà nhà CommanD Số 28 – Bạch Mai – Hai Bà Trưng – Hà Nội . Tel : (84.4) 6226841 – 6226840 Fax: (84.4) 6272056 Giám đốc: ông Đỗ Chính. Webside: commandag.com.vn II.CƠ CẤU TỔ CHỨC : Công ty công nghệ tự động là một thành viên trong tập đoàn Tự động hoá COMMAMD . Mặc dù , hoạt động khá độc lập về tài chính với các công ty thành viên và tập đoàn nhưng công ty TNHH Công nghệ tự động vẫn hoạt động trong mục đích phát triển chung của tập đoàn , vì lợi ích chung của tập 6 đoàn . Trước khi xem xét cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban trong công ty Công nghệ tự động ta xem xét mối quan hệ của công ty với tập đoàn tự động hoá CommanD : CƠ CẤU TỔ CHỨC CHUNG CỦA TẬP ĐOÀN : Hội đồng quản trị Văn phòng điều hành tập đoàn: Ban tài chính Ban kinh doanh và đối ngoại Ban tổ chức nhân sự Ban công nghệ cao Sau đây là thông tin về các thành viên trong tập đoàn : 1. Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động ( Công ty Autech ) Các đơn vị trực thuộc Các công ty liêndoanh,liênkết Các công ty thành viên khác Các thành viên sáng lập Công ty Autech Công ty Trading Công ty IS Công ty Engineering 7 CommanD Automatic Technology Company Limited.  Tên thương mại: CommanD Automatic Technology Co.,Ltd  Thành lập năm 2000 .  Giám đốc: ông Đỗ Chính 2. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kĩ thuật tự động hoá( Công ty Trading ) . Command Trading and Service Company Limited.  Tên thương mại: Command Trading and Service Co.,Ltd.  Được thành lập vào năm 2002  Giám đốc : bà Lê Kim Dung. 3. Công ty TNHH giải pháp thông tin ( Công ty IS ) . Command Information Solution Company limited.  Tên thương mại : Command IS Co.,Ltd.  Được thành lập vào năm 2001.  Giám đốc : ông Nguyễn Đức Thắng 4. Công ty TNHH kỹ thuật tự động hoá ( Công ty Engineering ): Command Engineering Company Limited  Tên thương mại : Command Engineering Co., Ltd  Được thành lập năm 2002  Giám đốc : ông Nguyễn Tất Thắng 8 Bốn công ty con được thành lập phụ trách 4 mảng hoạt động trong ngành tự động hoá khác nhau :  Công ty Công nghệ tự động chuyên về cung cấp các công nghệ tự độngCông ty Giải pháp thông tin chuyên về các thiết bị tự động về thông tin và quản lý  Công ty Thương mại và dịch vụ tự động hoá lại chuyên về mảng xuất nhập khẩu trang thiết bị , công nghệ tự độngCông ty Kỹ thuật tự động hoá lại chuyên về các giải pháp kỹ thuật và sáng chế . Hoạt động trong 4 mảng khác nhau trong ngành tự động hoá , và có hoạt động tài chính độc lập , các quyết định của từng công ty thành viên cũng khá độc lập , nhưng chúng vẫn là những thành viên của một tập đoàn hoạt động theo chiến lược chung của tập đoàn do hội đồng quạn trị tập đoàn và theo kế hoạch của bộ phận giúp việc cho hội đồng quản trị tập đoàn là văn phòng điều hành tập đoàn . Điều hành tập đoàn là hội đồng quản trị , bao gồm : Đứng đầu hội đồng quản trị tập đoàn là chủ tịch tập đoàn là người có cổ phần lớn nhất và là người có quyền ra quyết định lớn nhất và các cổ đông . Mọi quyết định quan trọng của tập đoàn đều phải thông qua hội đồng cổ đông . Đứng đầu 4 công ty con là 4 giám đốc công ty , các giám đốc này có thể là cổ đông tham gia trong hội đồng quản trị , có thể chỉ là những nhà quản lý chỉ có cách đại diện cho công ty trong các hoạt động đối ngoại và quản lý quá trình thực hiện những quyết định , đường lối của tập đoàn . Các 9 công ty hoạt động tài chính độc lập nhau , do đó các công ty đều có thể độc lập trong việc ra quyết định trong hoạt động kinh doanh . Các giám đốc các công ty thành viên phải chịu trách nhiệm về hoạt độnghiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty mình . Tập đoàn tự động hoá Command cung cấp những sản phẩm dịch vụ trong ngành tự động hoá , 4 công ty thành viên phụ trách những mảng khác nhau trong lĩnh vực tự động . Khách hàng có nhu cầu về mảng nào có thể tự liên hệ với những công ty chuyên trách để có được sản phẩm hay dịch vụ mong muốn. Tuy vậy , các mảng trong lĩnh vực tự động hoá không độc lập nhau mà liên quan chặt chẽ với nhau . Tuy hoạt động độc lập về tài chính nhưng các công ty thành viên lại có liên hệ chặt chẽ với nhau trong việc cung cấp những sản phẩm , dịch vụ về tự động hoá cho thị trường . Lúc này vai trò của hội đồng quản trị và văn phòng điều hành mới phát huy tác dụng . Hội đồng quản trị quyết định và văn phòng điều hành xây dựng những kế hoạch cụ thể và điều hành những hoạt động , thực hiện kế hoạch để biến mục tiêu , quyết định của hội đồng quản trị thành hiệu quả kinh doanh thực tế . Văn phòng điều hành tập đoàn là bộ phận giúp việc cho hội đồng quản trị , là nơi biến những quyết định của tập đoàn thành những kế hoạch , những biện pháp thực hiện cụ thể , là nơi gắn kết hoạt động chung của tập đoàn . Văn phòng điều hành tập đoàn bao gồm 4 ban phụ trách 4 mảng khác nhau trong quản lý của tập đoàn giống như những phòng ban của một công ty , bao gồm : 10 Ban tài chính : là bộ phận quản lý tài chính chung của cả tập đoàn , không chỉ đánh giá các hoạt động về tài chính của các công ty thành viên , của tập đoàn mà còn xây dựng những kế hoạch tài chính chung cho tập đoàn trong các hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn .  Ban tổ chức nhân sự : là bộ phận chuyên trách quản lý nhân sự , quản lý lao động và các vấn đề về tuyển dụng cũng như đào tạo , chăm lo đời sống tinh thần cho nhân viên , và một phần quan trọng đó là điều hành nhân sự trong các dự án chung của tập đoàn .  Ban kinh doanh và đối ngoại : là bộ phận chuyên trách về đối ngoại , là bộ phận quan trọng , đại diện cho tập đoàn trong việc tìm hiểu thị trường , hỗ trợ việc ra các quyết định và thực hiện quyết định . Bộ phận này không chỉ tìm hiểu thị trường , xây dựng các kế hoạch kinh doanh , mà còn đại diện cho tập đoàn trong các quan hệ với môi trường ngoài tập đoàn .  Ban công nghệ cao : là bộ phận chuyên trách quản lý chuyên môn về lĩnh vực hoạt động của tập đoàn . Đây là bộ phận quan trọng quyết định đến chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ mà tập đoàn cung cấp. Ban này chuyên nghiên cứu về tình hình những công nghệ tự động hoá trên thế giới , công nghệ tự động hoá trên thị trường trong nước , nhu cầu tự động hoá hiện tại , xu hướng phát triển trong tương lai của thị trường , … còn nghiên cứu về khả năng tích hợp các công nghệ hiện tại trong nước với những công nghệ mới , khả năng mở rộng của công nghệ , cũng như nghiên cứu và đầu cho nghiên cưu phát triển , chế tạo thiết bị , giải pháp kỹ thuật công nghệ mới . Trên cơ sở những nghiên cứu đó xây [...]... đấu thầu của Công nghệ tự động nói riêng I.HOẠT ĐỘNG ĐẦU PHÁT TRIỂN : 1 Đầu cho cơ sở hạ tầng : a Trụ sở hoạt động : Công ty Công nghệ tự động hoạt động trong lĩnh vực tự động hoá , tuy vậy hoạt động chính của công ty là nhà phân phối , chuyên cung cấp các thiết bị và dây chuyền tự động hoá cho các ngành công nghiệp Hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là vấn sử dụng công nghệ tự động hoá... một trong những hoạt động đầu phát triển quan trọng của công ty II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TRONG CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG : 1 Các hình thức đấu thầu : Công ty công nghệ tự động kinh doanh trong lĩnh vực tự động hoá , hoạt động chủ yếu của công ty là nhận làm đại lý cung cấp cho các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới , thực hiện vấn , giám sát , lắp đặt dây chuyền công nghệ , thiết bị... cũng như công nghệ hiện tại cho nhiều công ty Trong quá trình phát triển của mình , công ty đã thành lập thêm các công ty thành viên , và ngày nay công tycông ty mẹ trong tập đoàn tự động hoá CommanD Tập đoàn – một chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro kinh doanh : có thể nói với việc thành lập thành 4 công ty là : công ty TNHH công nghệ tự động năm 2000 , công ty TNHH giải... : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG I.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NHỮNG NĂM TỚI : Trong những năm tới , công ty vẫn tiếp tục hoạt động trong tập đoàn tự động hoá CommanD , xây dựng công ty và tập đoàn CommanD ngày càng vững mạnh Góp phần xây dựng Đất nước ngày càng hiện đại văn minh đặc biệt trong ngành công nghiệp sản xuất thép không chỉ bằng cách cung cấp những 26 công nghệ. .. tại công ty là : *Cho đấu thầu tuyển chọn vấn: Hai túi hồ sơ một giai đoạn 19 *Cho đấu thầu mua sắm hàng hoá : Một túi hồ sơ và hai túi hồ sơ hai giai đoạn 3 Quy trình đấu thầu : Công ty công nghệ tự động là một thành viên của tập đoàn tự động hoá CommanD , mặc dù hoạt động kinh doanh , hoạt động tài chính của công ty là khá độc lập với các công ty thành viên Tuy vậy hoạt động kinh doanh của công. .. nhất hạn chế này qua hoạt động nghiên cứu công nghệ Việc nghiên cứu về các công nghệ mới , tình hình những công nghệ tự động hoá trên thế giới , công nghệ tự động hoá trên thị trường trong nước , nhu cầu tự động hoá hiện tại , xu hướng phát triển trong tương lai của thị trường , về khả năng tích hợp các công nghệ hiện tại trong nước với những công nghệ mới , khả năng mở rộng của công nghệ , nghiên cứu... tiếng trên thế giới trong lĩnh vực tự động , công nghệ cao là quyết định khôn ngoan bắt kịp xu thế của Đất nước Là một công ty nhân với số vốn có hạn mà hoạt động trong một lĩnh vực công nghệ hiện đại có giá thành các công nghệ (cả công nghệ hữu hình và công nghệ vô hình ) rất cao thì trở thành nhà đại lý là phương thức kinh doanh hiệu quả và an toàn Nếu mua công nghệ về bán có thể thu dược lợi nhuận... TY TNHH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG Công ty Công nghệ tự động là một doanh nghiệp lớn có nhiều năm kinh nghiệm không chỉ trong việc cung cấp các dịch vụ về tự động hoá mà còn trong việc tham gia đấu thầu thực hiện cung cấp dịch vụ về tự động hoá cho nhiều dự án lớn Trong phần này xin được trình bày những hiểu biết về tình hình quản lý chung về đầu của công ty nói chung cũng như phương pháp quản lý hoạt động. .. công ty với khách hàng , mà còn là hoạt động phối hợp , hợp tác của công ty với các thành viên khác trong tập đoàn trong việc thực hiện các dự án chung của tập đoàn cũng như các dự an hợp tác của riêng công ty với các thành viên khác  Phòng kỹ thuật : nghiên cứu sâu hơn về mảng tự động hoá mà công ty chuyên doanh * Lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH công nghệ tự động : - vấn và xây dựng dự án... sáng chế của người Việt cho thanh niên Việt Thông qua những khoá đào tạo nâng cao trình độ , nâng cao hiểu biết cho sinh viên , kỹ sư trong ngành tự động hoá có mong muốn học hỏi II ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU VÀ ĐẤU THẦU : Công ty công nghệ tự động được thành lập từ năm 1993 , với hơn 10 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực tự động , cung cấp rất nhiều dây chuyền công nghệ tự động cũng . vực điện và tự động hoá. Hoạt động của CommanD AG bao trùm toàn lãnh thổ Việt Nam thông qua 4 Công ty thành viên: Công ty Công nghệ tự động; Công ty Kỹ thuật tự động hoá; Công ty Thương mại. thầu của Công nghệ tự động nói riêng . I.HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN : 1. Đầu tư cho cơ sở hạ tầng : a. Trụ sở hoạt động : Công ty Công nghệ tự động hoạt động trong lĩnh vực tự động. trong những hoạt động đầu tư phát triển quan trọng của công ty . II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TRONG CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG : 1. Các hình thức đấu thầu : Công ty công nghệ tự động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG potx, Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG potx, Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG potx