luận văn kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường bến tre

72 270 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2014, 21:11

Đề tài: KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG BẾN TRE, QUÝ 4/2010 Trang i LỜI CẢM ƠN Kính gửi: - Ban Giám Hiệu trường Cao Đẳng Nghề Đồng Khởi Bến Tre; - Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Mía Đường Bến Tre; - Thầy Nguyễn Chí Hiếu. Qua 2 tháng thực tập tại phòng kế toán của Công ty cổ phần Mía Đường Bến Tre, tôi đã hoàn thành báo cáo thực tập với chuyên đề: “Kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh”. Ngoài sự nổ lực của chính mình, tôi không quên công sức truyền đạt của quý thầy trường Cao Đẳng Nghề Đồng Khởi sự hỗ trợ nhiệt tình của Công ty cổ phần Mía Đường Bến Tre. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu; Quý thầy trường Cao Đẳng Nghề Đồng Khởi Bến Tre đã giúp tôi được nền tảng kiến thức về lý thuyết, hướng dẫn cho tôi biết kết hợp lý thuyết với thực tiễn, qua thực tập tốt nghiệp của chuyên ngành Kế Toán Doanh Nghiệp. Sau cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc anh chị em trong phòng kế toán của Công ty cổ phần Mía Đường Bến Tre, nhất là anh Lê Văn Hoàng – kế toán trưởng của Công ty, đã hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình để tôi tiếp cận với thực tiễn hoàn thiện báo cáo thực tập này. Tôi xin chân thành cảm ơn Xin trân trọng kính chào! Bến Tre, ngày … tháng … năm 2011 Sinh viên thực tập Trương Thị Thơm Trang ii   Bến Tre, ngày….tháng…. năm Trang iii   Bến Tre, ngày….tháng…. năm Trang iv LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, nền kinh tế thị trường nói chung mang tính chất toàn cầu hóa Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương Mại thế giới (WTO). Mà đã nói đến nền kinh tế thị trường thì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả là chỉ tiêu hàng đầu để doanh nghiệp khai thác được tiềm năng của thị trường, luôn đổi mới, luôn đổi mới mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao nhất. Đó cũng là mục tiêu quan trọng của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ. Sự phát triển công nghệ thông tin mạnh như vũ bão cũng là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quảng cáo thương hiệu trên Internet, xúc tiến thương mại, nắm bắt thông tin kịp thời về sản phẩm hàng hóa, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm đạt doanh thu cao. Song song với việc đẩy mạnh tiêu thụ thì số liệu chính xác từ bộ phận kế toán để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào thị trường tài chính đã đang phát triển tại Việt Nam. Riêng về nghiệp vụ kế toán thì hạch toán doanh thu tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp này trong nền kinh tế thị trường. Là con số cuối cùng để doanh nghiệp trích lập các quỹ theo qui định của Nhà nước, đồng thời doanh nghiệp định hướng qui mô sản xuất của mình nên thu hẹp phần nào? Nên đổi mới mở rộng sản xuất ở những lĩnh vực nào cho lợi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Xuất phát từ thực tế trên mà tôi đã chọn đề tài: “Kế toán doanh thu tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh” để làm chuyên đề báo cáo thực tập nghề nghiệp. Vì kiến thức còn hạn chế thời gian thực tập không nhiệu, dọ đó bản thân không tránh khỏi những điều thiếu sót. Tôi rất mong được sự đóng góp của quí thầy cô, các anh chị ở đơn vị thực tập để tôi được học hỏi nhiều hơn từ thực tế đề tài được hoàn chỉnh hơn. Trang 1 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤXÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng 1.1.1.1. Khái quát về kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng là giá trị sản phẩm hàng hoá, lao vụ hay dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán, đã cung cấp cho khách hàng. Giá trị của hàng hoá đã được thoả thuận ghi trong hợp đồng kinh tế về mua bán cung cấp sản phẩm hàng hoá, lao vụ đã ghi trên hoá đơn bán hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc bán hàng hoặc là sự thoả thuận về giá giữa người mua người bán. Doanh thu bán hàng thể thu được tiền ngay hay chưa là do sự thoả thuận về thanh toán hàng bán. Sau khi đơn vị đã cung cấp sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, lao vụ cho khách hàng. Doanh thu ở đơn vị gồm : doanh thu bán hàng thành phẩm, doanh thu từ hoạt động cho thuê phòng, doanh thu ở quầy nhà hàng, doanh thu nhà hàng doanh thu ở các bộ phận. Để phản ánh doanh thu bán hàng kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 511 Doanh thu bán hàng TK 131 Phải thu khách hàng TK 3331 Thuế GTGT phải nộp TK 111 Tiền mặt TK 112 Tiền gửi ngân hàng Khi phản ánh doanh thu đồng thời phải kết chuyển giá vốn bán hàng: Nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh TK 632 Giá vốn bán hàng 1.1.1.2. Nội dung kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng phải ghi nhận khi đồng thời thoả mãn tất cả 5 điều kiện sau: Trang 2 Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với sở hữu sản phẩm hoặc bán hàng cho người mua. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. Xác định chi phí trên liên quan giao dịch bán hàng. - Chứng từ hạch toán: Hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho, hoá đơn thuế GTGT, bảng hàng gửi bán đã tiêu thụ, các chứng từ đã thanh toán như: phiếu thu, giấy báo ngân hàng. - Tài khoản sử dụng: Đơn vị sử dụng tài khoản 511 để hạch toán doanh thu bán hàng Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp doanh thu bán hàng thực tế cùng với các tài khoản giảm trừ doanh thu. Từ đó xác định doanh thu thuần trong kỳ doanh nghiệp. TK 511 - Kết chuyển khoản giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại khi bán hàng và doanh thu bán hàng. - Số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp - Phản ánh tổng số doanh thu tiêu thụ trong kỳ. Kết chuyển doanh thu về tiêu thụ trong kỳ Tài khoản 511 cuối kỳ không số dư chi tiết làm 04 tài khoản cấp II: TK 5111 Doanh thu bán hàng hoá TK 5112 Doanh thu bán các thành phẩm TK 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ TK 5114 Doanh thu trợ cấp giá Căn cứ vào hoá đơn bán hàng kế toán ghi nhận doanh thu: Trang 3 Doanh thu tiêu thụ = Số lượng tiêu thụ x Đơn giá Căn cứ vào những chứng từ thu tiền hoặc chứng từ chấp nhận thanh toán người. Kế toán ghi: Nợ TK 111 Thanh toán tiền mặt Nợ TK 112 Thanh toán bằng chuyển khoản Nợ TK 131 Phải thu của khách hàng TK 511 Doanh thu bán hàng TK 3331 Thuế GTGT phải nộp ( 10% ) Doanh thu bán hàng là tổng số tiền bán hàng Kế toán định khoản Nợ TK 131 Phải thu khách hàng TK 511 Doanh thu bán hàng TK 3331 Thuế GTGT phải nộp - Kế toán Thuế GTGT: Thuế GTGT là thuế gián thu được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ, đã phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. 2 loại thuế GTGT: Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Khi công ty mua tài sản, hàng hoá, dịch vụ, hạch toán thuế GTGT đầu vào, khi bán hàng hoá, dịch vụ phải nộp hoá đơn thuế GTGT đầu ra. Cuối tháng khấu trừ thuế GTGT theo công thức: Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào Nếu thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn đầu vào đơn vị được khấu trừ thuế đầu ra thực tế, số thuế đầu vào còn lại chuyển sang kỳ sau khấu trừ thuế: Công thức tính thuế GTGT: Thuế GTGT = Doanh thu chưa thuế x thuế suất Trang 4 Khi bán hàng hoá, dịch vụ, khi viết hoá đơn bán hàng ghi rõ giá bán (giá chưa thuế), thuế GTGT phải nộp, tồng giá thanh toán doanh thu bán hàng. Kế toán ghi Nợ TK 111,112,131 Tổng giá thanh toán TK 511 Doanh thu bán hàng TK 3331 Thuế GTGT phải nộp Cuối kỳ kế toán xác định số thuế GTGT khấu trừ, số thuế GTGT phải nộp trong kỳ: Số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ Kế toán định khoản: Nợ TK 3331 Thuế GTGT phải nộp TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ Khi nộp thuế vào ngân sách nhà nước: Kế toán định khoản: Nợ TK 3331 Thuế GTGT phải nộp TK 111,112 Tổng số tiền nộp Nếu thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn thuế GTGT đầu vào thì nhà nước hoàn thuế Kế toán định khoản Nợ TK 111,112 Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng TK 133 Thuế GTGT khấu trừ Trường hợp giảm thuế Nếu số giảm được khấu trừ vào số thuế phải nộp, kế toán ghi: Nếu TK 3331 Thuế GTGT phải nộp TK 711 Thu nhập khác Nếu phần thuế được nhà nước trả lại bằng tiền, kế toán ghi: Nợ TK 111,112 Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng TK 711 Thu nhập khác 1.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 1.1.2.1. Kế toán chiết khấu thương mại Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng (sản phẩm, Trang 5 hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc cam kết mua, bán hàng. * Tài khoản sử dụng Đơn vị sử dụng tài khoản 521 chiết khấu thương mại TK 521 Số tiền chiết khấu thương mại Số tiến đã trả cho người mua Kết chuyển về TK 511 XĐQKD Tài khoản 521 không số dư cuối kỳ TK 521 chiết khấu thương mại 3 TK cấp 2 TK 5211: chiết khấu hàng hoá TK 5212: chiết khấu thành phẩm TK 5213: Chiết khấu dịch vụ * Phương pháp hạch toán Để phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, kế toán định khoản: Nợ TK 521 Chiết khấu thương mại Nợ TK 333 Thuế GTGT (nếu có) 111, 112, 131 Số tiền phải thu Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 521 Chiết khấu thương mại 1.1.2.2. Kế toán giảm giá hàng bán * Khái niệm Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ được doanh nghiệp (bên bán) chấp thuận một cách đặc biệt trên giá đã thoả thuận trong hoá đơn, vì lý do hàng bán bị kém phẩm chất, không đúng quy cách, hoặc không đúng thời hạn đã ghi trên hợp đồng. * Tài khoản sử dụng Đơn vị sử dụng tài khoản 532 giảm giá hàng bán Kết cấu tài khoản 532 [...]... niệm: Kết quả của hoạt động kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu với giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ thu phải nộp theo qui định của pháp luật (trừ thu thu nhập của doanh nghiệp) của từng kỳ kế toán 1.3.2 Tài khoản sử dụng kết cấu: -Tài khoản sử dụng 911: xác định kết quả kinh doanh - Kết cấu 1.3.3 phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh - Cuối kỳ kế toán, ... chuyển - Tính kết chuyển số lợi nhuận sau thu TNDN của hoạt động kinh doanh trong kỳ, ghi: Nợ TK 911 TK 421 - Kết chuyển số lỗ kinh doanh trong kỳ, ghi: Nợ TK 421 TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh: Nếu kết quả kinh doanh > 0 : Công ty lãi, hạch toán như sau Nợ TK 911 : Xác định kết quả kinh doanh Có TK 421 : Lợi nhuận chưa phân phối Nếu kết quả kinh doanh < 0 : Công ty lỗ, hạch toán như sau... phối Xác định kết quả kinh doanh Trang 28 Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh TK 632 TK 911 Kết chuyển giá vốn hàng bán TK 511, 512 kết chuyển doanh thu thuần TK 641, 642 Kết chuyển chi phí bán hàng Chi phí quản lý Công ty TK 515 TK 635 Kết chuyển chi phí tài chính Kết chuyển doanh thu Hoạt động tài chính TK 811 TK 711 Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển thu nhập khác TK 821 TK 821 Chi phí thu. .. doanh Nếu kết quả kinh doanh > 0 thì doanh nghiệp lãi kế toán ghi Nợ TK 911: xác định kết quả kinh doanh TK 421: lợi nhuận chưa phân phối Trang 24 Nếu kết quả kinh doanh > 0thì doanh nghiệp lỗ kế toán ghi: Nợ TK 421 TK 911 1.2.8 Kế toán thu thu nhập doanh nghiệp 1.2.8.1 Kế toán thu thu nhập doanh nghiệp hiện hành: a Khái niệm: Thu thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thu thu nhập doanh nghiệp... 1.2.9 Kế toán tổng lợi nhuận sau thu 1.2.9.1 Khái niệm: Tổng lợi nhuận sau thu thu nhập doanh nghiệp là khoản lợi nhuận sau khi lấy tổng lợi nhuận trước thu thu nhập doanh nghiệp trừ đi thu thu nhập doanh nghiệp 1.2.9.2 Công thức tính Tổng lợi nhuận Sau thu Tổng lợi nhuận trước thu thu nhập doanh nghiệp = thu nhập doanh nghiệp Thu thu nhâp - doanh nghiệp 1.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh: ... hoặc thu hồi được tính trên thu nhập chịu thu thu suất thu thu nhập doanh nghiệp hiện hành b Tài khoản sử dụng Kế toán thu thu nhập doanh nghiệp sử dụng các tài khoản: TK 3334: thu thu nhập doanh nghiệp TK 8211: Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1.9.1.3 Công thức tính: Thu thu nhập doanh Nghiệp hiện hành = Thu nhập chịu thu Thu suất thu thu (Lợi nhuận trước thu ) x nhập doanh. .. nghiệp c phương pháp kế toán thu thu nhập doanh nghiệp hiện hành: - Hàng quí khi xác định thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp, kế toán ghi: Nợ TK 8211: chi phí thu thu nhập doanh nghiệp TK 3334: Thu thu nhập doanh nghiệp -Khi nộp thu thu nhập doanh nghiệp kế toán ghi : Nợ TK 3334 TK 111, 112 -Cuối năm căn cứ số thu thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp kế toán ghi: +Số thu thu nhập trong năm... tổng doanh thu bán hàng thu n doanh thu hoạt động tài chính với giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 1.2.7 Kế toán tổng lợi nhuận trước thu thu nhập doanh nghiệp 1.2.7.1 công thức Tổng lợi nhuận lợi nhuận thu n từ Trước thu = hoạt động kinh doanh + lợi nhuận khác TNDN (kết quả kinh doanh) 1.2.7.2 Kế toán tổng lợi nhuận thu n từ hoạt động kinh doanh. .. dụng Kế toán doanh thu tài chính sử dụng TK 515 doanh thu hoạt động tài chính” Kết cấu tài khoản TK 515 Kết chuyển doanh thu tài Tập hợp hợp doanh thu tài chính phát chính sang TK 911 để xác định sinh trong kỳ kết quả kinh doanh Tài khoản 515 không số dư cuối kỳ - Phương pháp kế toán doanh thu hoạt động tài chính - Phản ánh các ghi nhận lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi cho thu tài chính …, kế toán. .. kho, kế toán định khoản Nợ TK 155 TK 632 Thành phẩm Giá vốn Cuối kỳ kết chuyển về TK 511 để xác định kết quả kinh doanh, kế toán định khoản: Nợ TK 511 TK 531 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Hàng bán bị trả lại Trang 8 1.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 1.1.3.1 Khái niệm Doanh thu hoạt động tài chính là khoản doanh thu từ tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho thu tài . Đề tài: KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG BẾN TRE, QUÝ 4/2010 Trang i LỜI CẢM ƠN Kính gửi:. Nghề Đồng Khởi Bến Tre; - Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Mía Đường Bến Tre; - Thầy Nguyễn Chí Hiếu. Qua 2 tháng thực tập tại phòng kế toán của Công ty cổ phần Mía Đường Bến Tre, tôi đã hoàn. hơn từ thực tế và đề tài được hoàn chỉnh hơn. Trang 1 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường bến tre, luận văn kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường bến tre, luận văn kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần mía đường bến tre

Từ khóa liên quan