Hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam

114 803 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2014, 00:29

Hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam TRƯỜNG DẠI HỌC NGOẠI THươNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG TO T ÌQÍĨẦ Đề tài; HỘI NHẬP KIN! lí lấc ĨỂ^Ỉlềĩ m THÍCH THỨC Bối VỚI Sự PHÁT TRỂN tiấíiẳlii iẨOTtlì VIỊĨ NẤM SINH VIÊN THỰC Hí Ế ÉN TUẤN ÁNH ỉ ANH ì" GIẢO VIÊN HƯỚNG DẪN ỉ PGS.TS NGUYỄN NHƯ TIẾN NỘI; 2005' TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG -a.CQ.ei FOKEIGN ĨTK1DE ƠNIVERÍI1Y KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: HỘI NHẬP KINH TẼ QUỐC TẼ THỜI VÀ THÁCH THỨC Đối VỚI sự PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM Sinh. niên ĩ Ít ực hiên. ĩ Qlạuụễềi Quẩn í yỉtt/i Móp í dinh 1- JC40dl lũa Qílộl íịlóbfr lì ì ỉn hưởng, dẫn: <J)4£3*(ĨT& Qtạuụễn. Qĩhu ^ìái KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP QtạtMựẫt Quấn G&tưt - Móp. cầtũhl 3C40 MỤC LỤC MỤC LỤC CÁC Từ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VÃN LỜI NÓI ĐẦU Ì CHƯƠNG ì HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH vực BẢO HIỂM 4 ì. Khái quát về Hội nhập quốc tế 4 1. Định nghĩa 4 2. Vai trò của Hội nhập quốc tế 6 3. Xu hướng vận động của Hội nhập quốc tế 8 3. Ì Các hình thức mức độ Hội nhập kinh tế 8 3.2 Xu hưống vận động của Hội nhập quốc tế li li. Khái quát về Bảo hiểm 12 1. Định nghĩa 12 2. Một số nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm 14 3. Vai trò của Bảo hiểm đối với nền kinh tế 17 4. Xu hướng vận động của Bảo hiểm trong nền kinh tế 19 IU. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm 19 Ì. Sự cần thiết hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm 19 2. Một số nguyên tắc cơ bản của Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm 21 3. Những cam kết theo các Hiệp định song phương đa phương: 23 4. Vai trò và vị trí của việt Nam được nâng cao trên trường bảo hiểm quốc tế: 26 CHƯƠNG li THỜI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP 28 ì.Thực trng của ngành bảo hiểm Việt Nam 28 Ì. Hot động kinh doanh bảo hiểm trước khi có nghị định I00/CP 28 2. Hot động kinh doanh bảo hiểm sau khi có nghị định 100/CP 30 KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP QlựUỂ/.ễít &U.ÍỦL ( ỉ li ít — Móp t ìllỉí ì ~K-i(> 2. Ì Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm 30 2.2 Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm 34 2.3 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 37 2.4 Tổng quan về thị trường bảo hiểm việt Nam 39 2.5 Đánh giá về thị trường bảo hiểm 47 li. Thòi cơ dối vói Bảo hiểm Việt Nam trong quá trình Hội nhập 55 Ì. Thời cơ tiếp cận dễ dàng hơn các nguồn lực của nền kinh tế 55 2. Thời để đa dạng hoa các loại hình dịch vứ 56 3. Thời để khai thác một số sản phẩm bảo hiểm so vói tiềm năng .57 4. Thời để liên doanh liên kết, mở rộng thị trường ngoài nước 59 5. Thời để tạo công ăn việc làm tăng thu Ngân sách nhà nước 59 in. Thách thức đối vói Bảo hiểm Việt Nam trong quá trình Hội nhập59 Ì. Thách thức về vốn công nghệ 59 2. Thách thức về hành lang pháp lý 60 3. Thách thức về cạnh tranh nâng cao năng lực cạnh tranh 60 4. Thách thức về việc tăng trưởng quá nhanh 64 CHƯƠNG IU CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH sự PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM 66 ì. Định hưủng phát triển thị trường bảo hiểm được chính phủ phê duyệt 66 Ì. Một số mức tiêu cứ thể: 66 2. Sắp xếp lại các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường: 68 Ì. Ì Tổng Công ty Bảo hiểm việt Nam (Bảo việt) 69 Ì .2 Công ty bảo hiểm thành phố Hồ phí Minh (Bảo Minh) 70 Ì .3 Công ty Tái bảo hiểm Quốc Gia việt Nam (VINARE) 71 Ì .4 Công ty bảo hiểm chuyên ngành 72 1.5 Đối với các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam: 74 KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP QlựUỂ/.ễít &U.ÍỦL ( ỉ li ít — Móp t ìllỉí ì ~K-i(> n. Các giải pháp để đẩy mạnh phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam 74 1. Xây dựng lộ trình mồ cửa phù hợp với những đặc điểm của kinh tế Việt Nam 74 2. Xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với tiến trình hội nhập 75 3. Nâng cao vai trò tự quản của Hiệp hội Bảo hiểm việt Nam: 76 4. Xây dựng các quy định giám sát đánh giá năng lực tài chính của các DNBH 77 5. Đa dạng hoa hình thầc sở hữu. Đẩy mạnh cổ phần hoa và tư nhân hoa trong lĩnh vực bảo hiểm vói vai trò chủ đạo của doanh nghiệp Nhà nước 78 6. Các doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng văn hoa doanh nghiệp đào tạo đội ngũ nhân lực riêng 80 7. Tiến hành chuyển đổi hình thầc doanh nghiệp phù hợp với xu thế hội nhập. Tăng cường liên doanh, liên kết đối với các doanh nghiệp nước ngoài 81 8. Đa dạng hoa các loại hình dịch vụ chăm sóc khách hàng 81 9. Mở rộng đầu tư để bảo toàn nhân vốn 82 10. Áp dụng tin học trong quản lý rủi ro. Xây dựng chương trình quản lý rủi ro 84 IU. Một số kiến nghị đề xuất cụ thể đẩy nhanh công cuộc Hội nhập của ngành Bảo hiểm Việt Nam 85 1. Về phía Nhà nước 85 Ì. Ì Thống nhất đưa ra những văn bản pháp quy cụ thể hướng dẫn thi hành và giải quyết tranh chấp bảo hiểm 85 Ì .2 Ban hành các văn bản dưới Luật hướng dẫn thi hành cụ thể để khuyến khích đầu tư gg Ì .3 Xây dựng lộ trình mở cửa từng bước một nhằm bảo hộ các DNBH trong nước: 90 KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP QlựUỂ/.ễít &U.ÍỦL ( ỉ li ít — Móp t ìllỉí ì ~K-i(> 2. về phía Hiệp hội bảo hiểm 91 2.1 Mạnh dạn cải tổ, giao quyền, đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp trong quản lý bảo hiểm 91 2.2 Nâng cao vai trò của Hiệp hội bảo hiểm 91 3. Về phía Doanh nghiệp 92 3.1 Nâng cao năng lực tài chính của các DNBH: 92 3.2 Phát triển kênh phân phối rộng khắp có chất lượng 93 3.3 Công tác tiếp thị: 94 3.4 Liên kết phối hợp để có những sản phẩm có chất lượng đáp ứng được nhu cẩu của khách hàng 95 KẾT LUẢN 96 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP QtạtMựẫt Quấn G&tưt - Móp. cầtũhl 3C40 CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN DNBH Doanh nghiệp Bảo hiểm TTBH Thị trường Bảo hiểm KDBH Kinh doanh Bảo hiểm GDP Tổng thu nhập Quốc dân BH PNH Bảo hiểm Phi nhan thọ BHNT Bảo hiểm Nhân thọ TIM Tái Bảo hiểm MGBH Môi giới Bảo hiểm ĐTNN Đầu tư nước ngoài NSNN Ngân sách Nhà nước KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP QtạtMựẫt Quấn G&tưt - Móp. cầtũhl 3C40 LỜI NÓI ĐẦU —»8.03 «a>~ 1. Tính cấp thiết của đề tài: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm giữ vai trò đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Kinh doanh bảo hiểm được coi như là tấm chắn kinh tế bảo vệ cho các tổ chậc, cá nhân; đồng thời huy động nguồn vốn cho đấu tư phát triển Qua hơn một thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, bậc tranh kinh tế của đất nước ta đã có nhiều thay đổi đấng phấn khởi và tự hào. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, tích lũy đầu tư trong nước tăng đáng kể; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, mậc sống ngày một nâng cao các nhu cầu sinh hoạt ngày càng phát triển. Cũng từ khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, hoạt động bảo hiểm ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong nền kinh tế quốc dân. ở Việt Nam trong những năm qua, cùng sự phát triển vượt bậc với tốc độ thần kỳ sự trưởng thành về nhiều mặt. Thị trường Bảo hiểm việt Nam đang được đa dạng hoa với tốc độ cao, sậc ép mở cửa thị trường thách thậc hội nhập ngày càng lớn. Việc từng bước hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm là một tất yếu khách quan. việc mở cửa thị trường và tự do hoa trong lĩnh vực tài chính trong đó bảo hiểm ngày càng trở nên cấp thiết. Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam sẽ phải hướng đi như thế nào để đáp ậng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội đất nước đáp ậng yêu cầu của tiến trình hội nhập. Trước tính bậc xúc của vấn đề, với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam, em xin mạnh dạn chọn đề tài "Hội nhập kinh tế Quốc Tế-Thời thách thậc đói với sự phát triển của ngành Bảo hiểm Việt Nam" cho khoa luận tốt nghiệp của mình. Trang Ì KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP QlựUỂ/.ễít &U.ÍỦL ( ỉ li ít — Móp t ìllỉí ì ~K-i(> 2. Bố cục của khóa luận tốt nghiệp. Ngoài Mục lục, lời nói đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, Khoa luận tốt nghiệp gồm ba chương: Chương ì: Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm Chương này đưa ra những khái niệm, những lý thuyết mang tính kinh điển giúp người đọc được những kiến thức bản cho những chương tiếp theo. Chương li: Thời thách thức đối vói BH Việt Nam trong quá trình Hội nhập Chương này tác giả xin đi sâu vào phân tích thực trừng của thị trường bảo hiểm Việt Nam để thấy được những ưu, nhược điểm của các doanh nghiệp bảo hiểm việt Nam một khi quá trình hội nhập đã đến rất gần để từ đó hoừch định những giải pháp có tính thực tế khả thi. Chương IU: Các giải pháp để đẩy mừnh phát triển ngành BH Việt Nam. Sau khi phân tích những cơ hội và thách thức của Bảo hiểm việt Nam trong quá trình hội nhập, chương này đưa ra một số giải pháp đứng trên phương diện vĩ mô và vi mô để đảm bảo quá trình hội nhập thành công của bảo hiểm việt Nam trong thời gian tới. 3. Phương pháp nghiên cứu. Khóa luận tốt nghiệp được nghiên cứu dựa trên sở phương pháp tổng hợp phân tích, kết hợp với phương pháp logic học, phương pháp so sánh để xử lý hệ thống hoa các thông tin từ cấc tài liệu thu thập được, từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá, kết luận phục vụ cho mục đích của đề tài. 4. Đóng góp của khoa luận tốt nghiệp. Mặc dù đối tượng phừm vi của đề tài trải rộng trên nhiều vấn đề tính vĩ mô cũng như vi mô, song với tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, khoa luận tốt nghiệp đã tổng quát được những nét khái quát nhất về Trang 2 KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP QlựUỂ/.ễít &U.ÍỦL ( ỉ li ít — Móp t ìllỉí ì ~K-i(> thời thách thức của quá trình hội nhập của bảo hiểm việt Nam. Khoa luận tốt nghiệp cũng đã đưa ra một bức tranh về hoạt động của thị trường bảo hiểm ở Việt Nam để thấy được những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được cũng như những yếu kém mà chúng ta cần phải khằc phục. Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm hội nhập của các nước khác, khoa luận phân tích một số giải pháp nhằm đẩy nhanh, nâng cao hiệu quả hoàn thiện quá trình hội nhập của bảo hiểm ở Việt Nam trong thời gian tói. Trong thời gian thực hiện Khoa luận tốt nghiệp "Hội nhập kinh tế Quốc Tế-Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của ngành Bảo hiểm Việt Nam", em đã nhận được sự động viên khích lệ từ nhiều phía. Trước hết, là một sinh viên, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại học Ngoại Thương đã dạy dỗ giúp đõ em được ngày hôm nay. Và đặc biệt, em xin vô cùng cảm ơn PGS.TS NGUYỄN NHƯ TIẾN đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian qua. Em cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ ở viện nghiên cứu Tài chính thuộc Bộ Tài chính đã tạo mọi điều kiện để em nghiên cứu đề tài này. Do điều kiện tài liệu và thời gian có hạn, kinh nghiệm và khả năng của bản thân còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi có những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong các thầy cô xem xét đánh giá để khoa luận tốt nghiệp của em mang tính thiết thực và toàn diện hơn. Hà Nội, tháng 10 năm 2005 Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh Trang 3 [...]... vốn hệ thống dịch vụ tài chính với vai trò trung gian t i à chính phải đủ mạnh để tiếp nhận chu chuyển các luồng vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển y Hội nhập kinh tế quốc tế nói chung của Việt Nam, trong đó hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm là một nhu cầu khách quan, xuất phát tằ nhu cầu thực tế của sự phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoa Sự cần thiết của hội nhập. .. hoa quan hệ quốc tế, tích cực triển khai các nỗ lực để gia nhập vào các định chế, tổ chức kinh tế thế giới khu vực Hội nhập kinh tế là quá trình chủ động gắn nền kinh tế quốc tế, là quá trình chủ động gắn kết nền kinh tế thị truồng của từng nước vói kinh tế khu vực thế gió thông qua các nỗ lực tự do hoa mở cửa trên các cựp i độ đơn phương, song phương đa phương Như vậy, hội nhập thực chựt... mại Việt Nam- Hoa Kỳ Việc thực hiện các cam kết góp phần gia tăng quy m ô trao đổi thương mại hàng hoa dịch vụ cấa Việt Nam ra nước ngoài Tóm lại, mở cửa thị trưòng bảo hiểm v i ệ t Nam là một quá trình tất yếu trong hội nhập kinh tế quốc tế việc mở cửa thị trường bảo hiểm việt Nam đem lại rất nhiều l ợ i ích cho nền kinh tế Mặc dù mức độ tác động cấa quá trình hội nhập thị trường bảo hiểm quốc tế đối. .. đồng bảo hiểm N ă m 1976, sau khi thống nhất đất nước về mặt nhà nước, công ty Bảo hiểm Tái bảo hiểm miền Nam được sát nhập với công ty Bảo hiểm v i ệ t Nam Lúc này, Bảo v i ệ t thành lập thêm mạt số chi nhánh ở các tỉnh Hoạt đạnơ bảo hiểm được củng cố phát triển trong toàn quốc Cũng trong giai đoạn này nhiều công ty bảo hiểm của cấc nước Tây Âu, Nhật Bản cũng đặt quan hệ t i bảo hiểm với Bảo. .. thành viên của Liên đoàn Bảo hiểm Tái bảo hiểm Á-Phi (FAIR) đánh dấu bước phát triển của hoạt đạng bảo hiểmViệt Nam Ngày 17/2/1989, Bạ Tài chính ra quyết định số 27/TCQD-TCCB thành lập Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam trên sở Công ty bảo hiểm v i ệ t Nam trước đây làm nòng cốt, nâng cấp các chi nhánh ở các tỉnh, thành lên thành các công ty bảo hiểm trực thuạc Tổng công ty bảo hiểm Cùng với việc... hỗi nhập không chỉ giúp tăng trưởng về lượng m à quan trọng hơn là sẽ tăng hiệu quả nền kinh tế, làm thay đổi cấu kinh tế theo hướng tích cực Trang 7 KHOA L U Ậ N T Ố T NGHIỆP QlựUỂ/.ễít &U.ÍỦL ( ỉli ít — Móp t ìllỉí ì ~K-i(> 3 Xu hướng vận động của Hội nhập quốc tế 3.1 Các hình thức mức độ Hội nhập kinh tế Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình tổng hợp của các nỗ lực trong chính sách hành... đời sống của chúng ta tiếp tục được hoàn thiện hóa cho đến khi những chuẩn mực này còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội bảo đảm dân chủ, công bằng Thứ hai, Hội nhập quốc tế gó phần điều chỉnh cựu nền kinh tế (bao p gồm cả cựu sản xuựt, kinh doanh, cựu ngành mặt hàng, cựu đầu Trang 6 KHOA L U Ậ N T Ố T NGHIỆP QlựUỂ/.ễít &U.ÍỦL ( ỉli ít — Móp t ìllỉí ì ~K-i(> tư) phù hợp với quá... người bảo hiểm lấy quỹ dự trữ trợ cấp hoặc bổi thường thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm cho người tham gia Phạm vi bảo hiểm là những rủi ro mà người tham gia đăng ký với người bảo hiểm Hoạt động kinh doanh bảo hiểm được định nghĩa là:" Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên sò bên mua bảo hiểm đóng phí bảo. .. đổi dịch vụ bảo hiểm, t i bảo á hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong khối ASEAN 4.2 Hiệp hội các quan quản lý bảo hiểm quốc tế (IAIS) Với việc tham gia tích cực các hoạt động cấa Hiệp hội, v i ệ t Nam đã tùng bước tiến tới thực hiện các nguyên tắc chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, thúc đẩy trao đổi thông tin thị trường, đào tạo cán bộ chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm... một quốc gia mà thể di chuyển đến một hoặc nhiều nước khác, liên quan đến quyền lợi của các tổ chức cá nhân thuộc nhiều quốc tịch Điề đó u được thể hiện trong việc bảo hiểm hàng hoa xuất nhập khẩu, trong việc t i á hợp đổng bảo hiểm v.v r Vai trò của Hội nhập kinh tế được thể hiện khẳng định trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển . cơ bản của bảo hiểm 14 3. Vai trò của Bảo hiểm đối với nền kinh tế 17 4. Xu hướng vận động của Bảo hiểm trong nền kinh tế 19 IU. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực bảo . dạn chọn đề tài " ;Hội nhập kinh tế Quốc Tế- Thời cơ và thách thậc đói với sự phát triển của ngành Bảo hiểm Việt Nam& quot; cho khoa luận tốt nghiệp của mình. Trang Ì KHOA . phương và đa phương: 23 4. Vai trò và vị trí của việt Nam được nâng cao trên trường bảo hiểm quốc tế: 26 CHƯƠNG li THỜI Cơ VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam, Hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam, Hội nhập kinh tế quốc tế thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam, I . Khái quát về Hội nhập quốc tế, Xu hướng vận động của Hội nhập quốc tế, lI Khái quát về Bảo hiểm, Một số nguyên tác cơ bản của bảo hiểm, Xu hướng vận động của Bảo hiểm trong nền kinh tế, Những cam kết theo các Hiệp định song phương và đa phương:, CHƯƠNG lI THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG QUÁ TRĨNH HỘI NHẬP, Hoạt động kinh doanh bảo hiểm sau khi có nghị định 100/CP, Thách thức về cạnh tranh và nâng cao năng lục cạnh tranh, CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM, Sáp xếp lại các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường, Xây dựng các quy định giám sát đánh giá năng lực tài chính của các DNBH, Mở rộng đầu tư để bảo toàn và nhân vốn, III Một số kiến nghị và đề xuất cụ thể đẩy nhanh công cuộc Hội nhập của ngành Bảo hiểm Việt Nam, Về phía Nhà nước, Về phía Doanh nghiệp, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn