bộ tài liệu tập huấn công tác văn phòng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

100 1,250 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 16:37

Danh mục tài liệuHội nghị Công tác Văn phòng toàn quốc năm 2006 1- Chơng trình Hội nghị.2- Báo cáo công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nay.3- Công tác văn bản của Đoàn; hớng dẫn một số kỹ năng soạn thảo văn bản trong hệ thống Đoàn thanh niên.4- Công tác văn th, lu trữ.5- Công tác tổ chức, quản trị văn phòng; lễ tân giao tiếp.6- Hớng dẫn một số quy trình, thủ tục trong công tác thi đua, khen thởng.7- Công tác quốc tế thanh niên.8- Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.9- Quy chế thi đua khen thởng của Ban Chấp hành Trung ơng Đoàn.10- Hớng dẫn thực hiện Quy chế thi đua khen thởng của Ban Chấp hành Trung ơng Đoàn. đoàn tncs Hồ chí minhBan chấp hành trung ơng Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2006 ***Chơng trìnhHội nghị công tác Văn phòng toàn quốc năm 2006 * Thời gian: Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 6 năm 2006.* Địa điểm: Khách sạn La Thành, Hà Nội. (Ban tổ chức sẽ đón tiếp đại biểu về dự Hội nghị từ 14h00 ngày 7/6/2006).1- Ngày thứ nhất: 08/10/2006 * Buổi sáng: - Từ 7h30 đến 8h30, khai mạc hội nghị + Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu + Phát biểu khai mạc của Ban Bí th Trung ơng Đoàn- Từ 8h30 đến 11h30 + Một số vấn đề về tình hình thanh niên, công tác Đoànphong trào TTN trong giai đoạn hiện nay; Báo cáo công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nay. + Nghỉ tra.* Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.- Điểm danh, văn nghệ đầu giờ.- Công tác văn bản của Đoàn, hớng dẫn một số kỹ năng soạn thảo văn bản trong hệ thống Đoàn thanh niên; một số quy định về chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống của Đoàn; công tác thi đua, khen thởng.2- Ngày thứ hai: 09/10/2006 * Buổi sáng: từ 8h đến 11h30.- ổn định tổ chức, điểm danh, văn nghệ đầu giờ.- Công tác văn th, lu trữ. - Nghỉ giải lao.- Công tác quản trị, lễ tân, giao tiếp.2- Nghỉ tra.* Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.- Đi thăm quan (Ban tổ chức sẽ thông báo địa điểm sau) 3- Ngày thứ ba: 10/6/2006- Buổi sáng: từ 8h đến 11h30.- ổn định tổ chức, điểm danh, văn nghệ đầu giờ. - Công tác Quốc tế Thanh niên.- Nghỉ giải lao.- Tổng kết- Liên hoan, chia tay.- Buổi chiều: Từ 14h00 các đại biểu trả phòng về địa phơng, đơn vị. 3Báo cáoHoạt động Công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nay Tài liệu hội nghị công tác Văn phòng toàn quốc tháng 6/2006Phần thứ nhấtKết quả công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nayVăn phòng Đoàn thanh niên các cấp có chức năng chính là tham mu, giúp việc và phục vụ các cơ quan lãnh đạo của Đoàn trong việc chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác Đoànphong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở và cơ quan chuyên trách các cấp của Đoàn. Trớc yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác Đoànphong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới, việc tăng cờng nâng cao chất lợng công tác Văn phòng là yêu cầu tất yếu và là nhiệm vụ quan trọng của Ban Thờng vụ Đoàn các cấp.Từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nớc tiếp tục có bớc phát triển mới, thu hút tập hợp ngày càng đông thanh thiếu nhi tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, vào tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Bên cạnh việc đổi mới nội dung, phơng thức hoạt động của Đoàn, công tác Văn phòng Đoàn thanh niên các cấp cũng đợc quan tâm chú trọng hơn; công tác tham mu, giúp việc; công tác phục vụ; công tác bảo đảm nội vụ; công tác thông tin, báo cáo, văn th, lu trữ đợc đổi mới, góp phần tích cực vào thành công chung của công tác Đoànphong trào thanh thiếu nhi cả nớc.Kết quả công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nay đợc đánh giá khái quát cụ thể nh sau:1- Vai trò tham mu của Văn phòng đối với Ban Thờng vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp trong công tác điều hành hoạt động của cơ quan chuyên trách, trong chỉ đạo công tác Đoànphong trào thanh thiếu nhi ở địa phơng, đơn vị đợc khẳng định và từng bớc đợc nâng cao.Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và chơng trình công tác Đoànphong trào TTN hàng năm, công tác của Văn phòng Trung ơng ĐoànVăn phòng Đoàn các cấp đã có bớc phát triển mới, luôn tích cực, chủ động trong việc xây dựng chơng trình công tác; thông tin tổng hợp phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo; soạn thảo, chỉnh lý, thẩm định và nâng cao chất lợng các văn bản chỉ đạo; chuẩn bị nội dung và các điều kiện về 4cơ sở vật chất phục vụ các hội nghị, các hoạt động, các kỳ họp của Ban Thờng vụ, Ban Chấp hành; tiếp nhận và xử lý các loại văn bản đi, đến; tham mu giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác Đoànđoàn viên, thanh thiếu nhi, có thể khẳng định các nội dung trong việc tham mu, tổng hợp, trong việc phục vụ sự chỉ đạo và hoạt động của Văn phòng Đoàn các cấp thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chơng trình, nhiệm vụ công tác của các cấp bộ Đoàn. Bên cạnh đó, hệ thống văn phòng cùng với các ban, đơn vị chức năng khác tham mu và tổ chức triển khai, thực hiện tới cơ sở nhiều chủ trơng, Nghị quyết, kết luận của Ban Thờng vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp, đặc biệt là các chủ trơng, nghị quyết của Ban Thờng vụ, Ban Chấp hành Trung ơng Đoàn, nh: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ơng Đoàn về Tăng cờng, củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên vì Dân giầu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới; về tăng cờng vai trò của Đoàn thanh niên trong việc tham gia vận động, hỗ trợ và tổ chức cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế; về tăng cờng công tác giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay; về xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; về đổi mới công tác đào tạo, bồi dỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội; về tăng cờng chỉ đạo và phát triển lực lợng TNXP trong thời kỳ mới; về công tác hớng nghiệp, t vấn, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho thanh niên; về công tác quốc tế thanh niên phục vụ tiến trình chủ động hội nhập kinh tế Quốc tế; về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội khu vực đô thị; đoàn kết tập, hợp thanh niên lao động tự do; về công tác kiểm tra của Đoàn, Đến nay, hầu hết văn phòng Đoàn cấp tỉnh, thành đã có bộ phận làm công tác tổng hợp, tham mu do Chánh, Phó Văn phòng trực tiếp phụ trách, có từ 1 đến 3 cán bộ chuyên làm công tác tổng hợp; số cán bộ làm công tác tổng hợp tham mu của Văn phòng Đoàn các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc từng bớc đợc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lợng.Tuy nhiên, Công tác tham mu, giúp việc của hệ thống Văn phòng Đoàn các cấp còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: - Công tác tham mu của Văn phòng ở một số địa phơng, đơn vị còn lúng túng, thụ động hoặc mất cân đối giữ các mảng công tác, ít đợc quan tâm đầu t về thời gian cũng nh đội ngũ cán bộ, phạm vi tham mu còn hạn chế, thiếu tính bao quát chung.- Chất lợng công tác tham mu ở một số địa phơng còn thấp, còn nặng về phần thông tin, tính khái quát, tổng kết cha cao, đặc biệt cha quan tâm nhiều đến việc thông tin các mô hình, điển hình mới của địa phơng, cơ sở; cha đầu t nhiều trong việc nghiên cứu để gắn công tác Đoànphong trào thanh thiếu nhi với việc cụ thể hoá các chủ trơng, nghị quyết của Đảng, Nhà nớc, các ngành, đoàn thể sát với tình hình thực tế tại địa phơng, đơn vị. Văn phòng 5Đoàn các cấp còn hạn chế trong việc tiếp cận các đối tợng thanh thiếu nhi và sự phối hợp với các ban chuyên môn trong công tác tham mu.Nguyên nhân: - Nhiều cấp bộ Đoàn cha thật sự quan tâm đầu t chỉ đạo và tạo điều kiện trong việc nâng cao chất lợng công tác tham mu, giúp việc của Văn phòng.- Do đặc thù đội ngũ cán bộ Đoàn luân chuyển nhanh dẫn tới tình trạng thiếu những cán bộ, chuyên viên có khả năng và kinh nghiệm làm công tác tham mu, tổng hợp; đội ngũ cán bộ mới, trẻ còn thiếu kinh nghiệm, ít đợc tập huấn, đào tạo cơ bản, ít có điều kiện đi thực tiễn tại cơ sở, - Vai trò định hớng, giúp đỡ về nghiệp vụ và phối hợp của Văn phòng Trung ơng Đoàn đối với Văn phòng các cấp bộ Đoàn, mà trực tiếp là Văn phòng Đoàn cấp tỉnh còn hạn chế, cha thờng xuyên.2- Công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn có chuyển biến tích cực về nội dung, hình thức và chất lợng; về số lợng, đối tợng, phạm vi thông tin, góp phần tích cực trong công tác chỉ đạo và xây dựng các chủ trơng công tác của các cấp bộ Đoàn; đáp ứng nhu cầu thông tin cho cơ sở và cán bộ, ĐVTN.- Văn phòng Đoàn các cấp đã duy trì và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, báo cáo năm. Ngoài các báo cáo định kỳ, các đơn vị đã chú trọng các báo cáo chuyên đề về phong trò thi đua, các mặt công tác, các hoạt động lớn, các mô hình, điển hình ở cơ sở; một số địa phơng đã duy trì tốt chế độ thông tin theo tuần về Trung ơng. Hình thức thông tin có nhiều đổi mới, đa dạng hơn. Đến nay, hầu hết các tỉnh, thành Đoàn đều duy trì và phát huy tốt các loại tờ tin công tác thanh niên, thông tin trong Đoàn, tài liệu sinh hoạt chi đoàn. Nhiều địa phơng, đơn vị đã phát hành tài liệu sinh hoạt theo tháng, quý tới tận chi đoàn.- Cùng với việc tăng cờng về số lợng thông tin, báo cáo, chất lợng thông tin, báo cáo cũng từng bớc đợc nâng cao, góp phần phục vụ tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thông tin định hớng, hớng dẫn cơ sở. Đa số các thông tin, báo cáo đã phản ánh đợc thực chất tình hình công tác Đoànphong trào thanh thiếu nhi ở địa phơng, cơ sở về kết quả, hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, và triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp bộ Đoàn.- Việc tổng hợp và báo cáo số liệu kết quả công tác Đoànphòng trào thanh thiếu nhi từng bớc đợc cải tiến, hoàn thiện và tin học hoá, phục vụ đắc 6lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là cấp Trung ơng.Tuy nhiên, công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn còn một số hạn chế:- Một số địa phơng, đơn vị thờng xuyên không có hoặc chậm báo cáo kết quả các hoạt động theo định kỳ quy định, báo cáo còn nặng về liệt kê thành tích, kể nể, thiếu lôgic, hình thức văn bản cha đúng quy định, chất lợng thông tin thấp, không phản ánh đợc thực trạng, không mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, yếu kém ở cơ sở.- Việc thu thập thông tin, tổng hợp số liệu ở một số cấp bộ Đoàn cha đ-ợc quan tâm, đầu t đúng mức, còn tình trạng báo cáo số liệu một cách tuỳ tiện, chạy theo thành tích. Nhiều số liệu không chính xác, độ tin cậy thấp, thậm chí có những số liệu không tồn tại trên thực tế. Ban Thờng vụ Đoàn nhiều địa phơng, đơn vị ít quan tâm đến việc kiểm tra các số liệu, không phân công trách nhiệm cụ thể, thờng phó mặc, giao trách nhiệm này cho Văn phòng.- Một số yêu cầu báo cáo nhanh, báo cáo chuyên đề của Trung ơng Đoàn cha đợc các tỉnh, thành Đoàn thực hiện nghiêm túc, chất lợng báo cáo còn hạn chế, nhiều chủ trơng công tác còn chậm thông tin đến cơ sở. - Việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin, báo cáo còn nhiều hạn chế, đến nay các văn bản trong hệ thống Đoàn thanh niên vẫn truyền tải gửi đi chủ yếu qua đờng bu điện, nhiều địa phơng còn cha có trang Website và nối mạng.3- Công tác phục vụ từng bớc đợc đổi mới, với phơng châm hớng về cơ sở, tăng cờng tham mu, đề xuất khai thác các nguồn lực phục vụ phong trào.- Công tác tài chính, quản trị ngày càng đi vào nề nếp, đã thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, giảm tối đa các chi phí hành chính, tập trung mọi nguồn lực cho chỉ đạo và tổ chức các hoạt động Đoàn tại cơ sở; quan tâm đầu t kinh phí, phơng tiện cho cán bộ đi cơ sở, Bên cạnh đó, văn phòng Đoàn các cấp đã chủ động tăng cờng phối hợp với các ban, ngành hữu quan khai thác các nguồn lực phục vụ công tác Đoànphong trào TTN ở cơ sở; đồng thời từng bớc hiện đại hoá cơ sở vật chất, phơng tiện góp phần nâng cao chất lợng tham mu, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ Đoàn cơ quan chuyên trách; phục vụ tốt hơn các hoạt động lớn tập trung, các hội nghị, các hoạt động lễ tân của cơ quan 7- Công tác văn th, lu trữ đợc quan tâm chỉ đạo từng bớc thống nhất trong hệ thống Đoàn thanh niên, đảm bảo kịp thời, chính xác và thông suốt thông tin từ Trung ơng tới cơ sở và ngợc lại. Đồng thời phục vụ ngày càng tốt hơn cho việc chỉ đạo của Ban Thờng vụ Đoàn các cấp, cũng nh công tác nghiên cứu, khai thác phục vụ công tác cho cán bộ.Tuy nhiên, công tác văn th, lu trữ ở nhiều cấp bộ Đoàn cha đợc chú trọng đầu t đúng mức, còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, cán bộ, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí và điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, trong khi các hoạt động của các cấp bộ Đoàn ngày càng tăng về số lợng cũng nh quy mô tổ chức, gây khó khăn rất nhiều đối với công tác phục vụ của Văn phòng Đoàn các cấp. Bên cạnh đó, Văn phòng Đoàn ở một số địa phơng còn thiếu năng động, hành chính hoá, vận dụng máy móc các chế độ, chính sách, ít khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, dẫn tới tình trạng thờng xuyên thiếu kinh phí phục vụ các hoạt động, đi cơ sở, không cải thiện đợc đời sống cũng nh điều kiện làm việc của cán bộ Đoàn cơ quan chuyên trách. Việc tham mu cho Thờng trực ở một số địa ph-ơng trong điều tiết kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho phong trào còn hạn chế, thiếu cụ thể và đồng bộ.4- Tổ chức bộ máy văn phòng Đoàn các cấp thờng xuyên đợc kiện toàn, củng cố, đảm bảo tính kế thừa và ổn định, gắn với phong trào TTN.- Ngay sau đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, Ban Thờng vụ Đoàn các cấp đã quan tâm củng cố tổ chức, tăng cờng đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm tổng hợp, cán bộ làm công tác tham mu. Đến nay, nhìn chung tổ chức bộ máy, cán bộ của văn phòng Đoàn các cấp đã đợc củng cố, kiện toàn ổn định.- Bộ máy của Văn phòng Trung ơng Đoàn hiện nay có 8 phòng và đơn vị chức năng, gồm: Tổng hợp- Thi đua; Hành chính - Lu trữ; Quản trị; Đội xe; Ytế; Tài vụ; Phòng công tác Đoàn phía Nam và Nhà khách thanh niên, với 85 cán bộ, công nhân viên. Văn phòng Đoàn cấp tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thờng có bộ phận tổng hợp, hành chính, quản trị, tài vụ với số cán bộ từ 5- 12 ngời.Tuy nhiên, bộ máy văn phòng Đoàn các cấp nhìn chung còn cha đủ mạnh; hoạt động còn mang tính hành chính, ít gắn với cơ sở và đối tợng thanh niên. Nhiều địa phơng cha xây dựng đợc Quy chế hoạt động của Văn phòng nên việc xác định chức năng, nhiệm vụ của văn phòng trong mối quan hệ với các ban, đơn vị chức năng ở nhiều nơi cha rõ ràng, hoặc là tuyệt đối hoá văn phòng, hoặc là xem nhẹ văn phòng nh bộ máy hành chính. Một số địa phơng, đơn vị còn coi văn phòng chủ yếu mang tính hành chính, sự vụ, nên việc tổ 8chức bộ máy, sắp xếp cán bộ cha hợp lý, đội ngũ cán bộ làm công tác tham mu, giúp việc còn thiếu, yếu, chắp vá và bất hợp lý.5- Công tác Thi đua- Khen thởng tiếp tục đợc đổi mới, gắn với cơ sở, là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ.- Công tác thi đua - khen thởng của Đoàn đợc các cấp bộ Đoàn ngày càng quan tâm theo hớng tăng cờng đổi mới, hớng mạnh các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng về cơ sở, kịp thời phát hiện, biểu dơng, khen thởng những điển hình, nhân tố mới ở cơ sở. Quy trình, đối tợng, thủ tục, hình thức, tiêu chuẩn khen thởng đợc đổi mới căn bản, thông qua đó kịp thời điều chỉnh phù hợp với Luật Thi đua khen thởng của Nhà nớc và Quy chế thi đua khen thởng của Ban Thờng vụ Trung ơng Đoàn khoá VIII. Các thủ tục làm khen thởng đợc tiến hành nhanh hơn, chính xác hơn, đúng ngời, đúng việc. Việc biểu dơng các gơng điển hình tiến tiến qua các buổi gặp mặt, liên hoan, qua các phơng tiện thông tin đại chúng, đợc chú trọng, góp phần nhân rộng các điển hình, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua ở cơ sở.- Từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nay, Ban Thờng vụ Trung ơng Đoàn đã xét tặng: 57.959 bằng khen, bằng công nhận; 23.363 kỷ niệm chơng Vì thế hệ trẻ; 17.821 huy chơng danh dự; 2.908 huy hiệu phụ trách giỏi; 18.411 huy hiệu thanh niên tiên tiến; 1.218 huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo; 1.610 kỷ niệm chơng Đoàn thanh niên; 486 huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm; 2.821 cơ các loại; 128 bức trớng, cùng nhiều huân chơng bậc cao, Huân ch-ơng lao động, Bằng khen của chính phủ và các bộ, ngành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác. So với thời gian cùng kỳ của nhiệm kỳ VII, các hình thức khen thởng của Đoàn đều tăng về số lợng từ 2-3 lần, mở rộng về đối tợng mà chủ yếu là thanh thiếu nhi và các tập thể thanh thiếu nhi xuất sắc.Tuy nhiên, Công tác Thi đua - Khen thởng của Đoàn còn nhiều khó khăn, hạn chế: ở một số địa phơng, đơn vị, cán bộ chủ chốt của Đoàn cha nhận thức đầy đủ về công tác Thi đua- Khen thởng, dẫn tới việc tiến hành công tác Thi đua- Khen thởng thiếu khoa học, không đúng quy trình, chỉ quan tâm đến vấn đề khen thởng theo thành tích, ít quan tâm đến nội dung thành tích đó; cha coi thi đua là động lực to lớn của phong trào thi đua mà chỉ xem nh là công việc hành chính của văn phòng. Một số tiêu chuẩn, hình thức, nội dung khen thởng còn cha đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế, cha gắn chặt với phong trào thi đua của Đoàn; việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình còn ít. Còn biểu hiện quá quan tâm đến phần thởng kèm theo làm giảm ý nghĩa của các hình thức khen tặng. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua- khen thởng của các tỉnh, thành Đoàn còn mỏng, luân chuyển nhanh, trình độ nghiệp vụ còn nhiều hạn chế.9Tóm lại, từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nay, các cấp bộ Đoàn đã quan tâm chỉ đạo xây dựng và củng cố tổ chức, bộ máy Văn phòng Đoàn các cấp, chất lợng công tác Văn phòng từng bớc đợc nâng cao, góp phần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức ngày càng hiệu quả công tác Đoànphong trào TTN ở cơ sở. Công tác tham mu tiếp tục đợc đầu t; công tác thông tin, báo cáo có nhiều chuyển biến tích cực, thiết thực và đa dạng hơn, đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của công tác chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của Đoàn; cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Văn phòng ngày càng đợc quan tâm đầu t. Tuy nhiên, công tác văn phòng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, mộ số địa phơng, đơn vị còn nhận thức cha đúng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác văn phòng, cha quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức, đào tạo, bồi dỡng đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng; cha tạo điều kiện để văn phòng phát huy tốt vai trò tham mu, giúp Ban Thờng vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp tổ chức điều hành công việc. Cán bộ văn phòng, nhất là đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác tổng hợp, nghiên cứu, tham mu còn thiếu và yếu; điều kiện và phơng tiện làm việc còn lạc hậu; việc tập huấn, bồi dỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn phòng Đoàn các cấp cha đợc quan tâm thờng xuyên.Phần thứ haiMục tiêu, phơng hớng công tác văn phòngtrong giai đoạn mớiCông tác văn phòng là tổng thể các biện pháp, giải pháp về tham mu, giúp việc và phục vụ các cơ quan lãnh đạo, cơ quan chuyên trách của Đoàn thanh niên các cấp. Trong giai đoạn mới, công tác văn phòng đứng trớc những khó khăn và yêu cầu sau:1- Yêu cầu đối với công tác tham mu, giúp việc và phục vụ ngày càng cao; phơng thức hoạt động và yêu cầu của công tác Đoànphong trào TTN ngày càng đa dạng, phong phú về mức độ, quy mô, phạm vi, đối tợng, trong khi điều kiện đáp ứng của văn phòng là có hạn, cả về cán bộ, điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí.2- Chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nớc không ngừng đợc hoàn thiện và đổi mới; nhu cầu, lợi ích của TTN luôn phát triển, trong khi khả năng nhận thức, khả năng vận dụng, áp dụng vào thực tiễn trong công tác tham mu, giúp việc của đội ngũ cán bộ văn phòng có hạn, bộ máy nhiều nơi còn hành chính, kém hiệu quả.3- Năng lực cán bộ, điều kiện thông tin, cơ sở vật chất, phơng tiện hoạt động, khả năng tiếp cận cơ sở và tham mu giải đáp những vấn đề do thực tiễn Công tác Đoànphong trào TTN đặt ra còn nhiều hạn chế, cha đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay.10[...]... một số văn bản của Đoàn: 1- Công văn: Công vănvăn bản dùng để truyền đạt, trao đổi các công việc cụ thể trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức Đoàn Công văn bao gồm: công văn mời họp; công văn chất vấn, yêu cầu, kiến nghị, đề nghị; công văn trả lời; công văn hớng dẫn, giải thích; công văn đôn đốc; công văn chỉ đạo; công văn báo cáo; Yêu cầu khi soạn thảo một công văn: ... thức: Các cấp bộ Đoànvăn phòng Đoàn các cấp cần nhận thức đúng và đầy đủ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòngcông tác Văn phòng, coi đó là bộ phận tham mu, cơ quan giúp việc trực tiếp lãnh đạo Đoàn các cấp Tránh quan niệm coi văn phòng chỉ thuần tuý là bộ máy hành chính Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn, Đoàn trực thuộc cần tiến hành tổng kết công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc... cán bộ có khả năng tổng hợp, có kinh nghiệm về công tác Đoàn, Hội, Đội, có trình độ quản lý và am hiểu về đờng lối, chính sách của Đảng, Nhà nớc làm công tác văn phòng Tăng cờng đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ văn phòng các cấp Trung ơng Đoàn nghiên cứu để định kỳ tổ chức hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề về công tác văn phòng cho cấp tỉnh, thành Đoàn, Đoàn. .. cán bộ có khả năng và kinh nghiệm, trởng thành từ cơ sở, đợc đào tạo cơ bản về công tác thanh vận làm công tác tổng hợp, tham mu; tạo điều kiện tối đa để đội ngũ cán bộ làm công tác tham mu đi cơ sở, nắm tình hình cơ sở; tăng cờng đào tạo, bồi dỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Văn phòng, đảm bảo nâng cao chất lợng công tác tham mu của văn phòng Đoàn các cấp 3- Về công tác cán bộ: Ban Thờng vụ Đoàn. .. xã hội mà văn bản có những nội dung và hình thức khác nhau - Văn bản của Đoàn là loại hình tài liệu đợc thể hiện bằng ngôn ngữ viết để ghi lại hoạt động của các tổ chức Đoàn, do cấp bộ Đoàn, các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Đoàn ban hành theo quy định của Điều lệ Đoàncủa Ban Bí th Trung ơng Đoàn - Hệ thống văn bản của Đoàn gồm toàn bộ các loại văn bản đợc sử dụng trong hoạt động của hệ thống... loại văn bản và trích yếu nội dung văn bản a- Tên loại văn bản: là tên gọi của thể loại văn bản do cấp bộ Đoàn ban hành Khi ban hành văn bản đều phải ghi tên loại văn bản, trừ công văn 18 b- Trích yếu nội dung văn bản: là phần tóm tắt ngắn gọn, chính xác chủ đề của nội dung văn bản Trong trích yếu nội dung của một số loại văn bản có ghi tên tác giả của văn bản đó Tên loại văn bản đợc trình bày chính... nhiệm kỳ Đoàn TNCS Hồ chí minh Hàng không Việt nam Đại hội đại biểu nhiệm kỳ - Đại hội cấp huyện, thị (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và tơng đơng Ví dụ: Đoàn TNCS Hồ chí minh huyện chơng Mỹ Đại hội đại biểu nhiệm kỳ - Đại hội Đoàn thanh niên cấp cơ sở Ví dụ: + Đại hội đại biểu: Đoàn TNCS Hồ chí minhMinh quang Đại hội đại biểu nhiệm kỳ + Đại hội toàn thể đoàn viên: Đoàn TNCS Hồ chí minh phờng... đạo, cơ quan chuyên trách của Đoàn thanh niên các cấp, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu công tác Đoàn phong trào TTN trong giai đoạn mới Từ mục tiêu trên, phơng hớng chung công tác Văn phòng Đoàn các cấp trong giai đoạn mới là: 1- Nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Văn phòng các cấp bộ Đoàn, góp phần đổi mới phơng thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác Đoàn phong trào TTN... 06 tháng 5 năm 2005 giữa Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về hớng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Căn cứ Quyết định số 547 QĐ/TƯĐTN ngày 28/10/1999 của Ban Bí th Trung ơng Đoàn ban hành quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đoàn, Văn phòng Trung ơng Đoàn hớng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất trong hệ thống của Đoàn từ Trung ơng đến cơ... bắt buộc 1- Tiêu đề: "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" Tiêu đề là thành phần thể thức xác định văn bản của Đoàn, tiêu đề trên văn bản của Đoàn là : "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" Tiêu đề đợc trình bày góc trái, dòng đầu, trang đầu, bằng chữ in hoa đứng, chân phơng (ô số 1 - mẫu 1) Dới tiêu đề là tên cơ quan văn bản Ví dụ: Đoàn TNCS Hồ chí minh 2- Tên cơ quan ban hành văn bản: tên cơ quan ban hành văn bản là thành phần . tài liệu Hội nghị Công tác Văn phòng toàn quốc năm 2006 1- Chơng trình Hội nghị. 2- Báo cáo công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nay. 3- Công tác văn bản của Đoàn; . Công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII đến nay Tài liệu hội nghị công tác Văn phòng toàn quốc tháng 6/2006 Phần thứ nhất Kết quả công tác Văn phòng từ sau Đại hội Đoàn. Ytế; Tài vụ; Phòng công tác Đoàn phía Nam và Nhà khách thanh niên, với 85 cán bộ, công nhân viên. Văn phòng Đoàn cấp tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thờng có bộ phận tổng hợp, hành chính,
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ tài liệu tập huấn công tác văn phòng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh, bộ tài liệu tập huấn công tác văn phòng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh, bộ tài liệu tập huấn công tác văn phòng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh, IV- Yêu cầu kỹ thuật trình bày văn bản, - Lưu VP. Nguyễn Văn A, Ban chấp hành tỉnh Bình Định, CễNG TC VN TH, LU TR, Khỏi nim, yờu cu, II. Công tác lễ tân trong một số hoạt động cụ thể, IV - Quỹ Thi đua, Khen thưởng, Các danh hiệu thi đua, Ban Thường vụ trung ương

Từ khóa liên quan

Mục lục