MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ - VẬN ĐỘNG Ở TRẺ EM TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI ppt

6 1,365 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 21:20

28 Tạp chí Y tế Công cộng, 12.2012, Số 26 (26)| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |Mối liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡngvà phát triển tâm - vận động trẻ em từ 1 đến 3 tuổiNguyễn Đỗ Huy (*)Nghiên cứu xác đònh liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng chậm phát triển tâm - vận độngở 492 trẻ từ 1-3 tuổi tại Hải Dương năm 2009. Các thể suy dinh dưỡng được phân loại theo tiêu chuẩncủa Tổ chức Y tế Thế giới; Sự phát triển tâm - vận động được đánh giá bằng test Denver II đã đượcchuẩn hóa. Phân tích có tính đến ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu (kinh tế, xã hội, dinh dưỡng thờikỳ thai nghén, sức khỏe mẹ khi có thai, tình trạng cuộc đẻ, bú sữa mẹ) cho thấy suy dinh dưỡng làyếu tố nguy cơ đối với chậm phát triển tâm lý-vận động trẻ 1- 3 tuổi sự phối hợp giữa suy dinhdưỡng thấp còi nhẹ cân có liên quan rõ rệt hơn so với riêng lẻ từng thể suy dinh dưỡng khu vựcchậm phát triển ngôn ngữ cả trẻ trai trẻ gái. Cần tăng cường sự phát triển ngôn ngữ nhữngtrẻ bò thể suy dinh dưỡng phối hợp này.Từ khóa: suy dinh dưỡng, chậm phát triển tâm vận động, trẻ em.The relationship between malnutrition statusand delay of psychomotor development inchildren aged 1 to 3 yearsNguyen Do Huy (*)The purpose of the study was to investigate the relationship between malnutrition status and delayof psychomotor development in 492 children aged 1 to 3 years in Hai Duong province, 2009. Themalnutrition status was classified according to criteria set by the World Health Organization; andthe psychomotor development was assessed using Denver II test adapted to Vietnamese children. Theanalyses adjusted by confounding factors (socio-economic status, utero nutrition, maternal healthduring pregnancy, status of newborn, and breastfeeding) showed that malnutrition status was a riskfactor for suspected delay of psychomotor development in both boys and girls aged 1 to 3 years; andthe combined malnutrition between underweight and stunting was more likely to risk suspected delayof language development, in comparison with individual of underweight or stunting. It is necessaryto promote the language development in children suffering from the combined malnutrition.Ytcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 28| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |Tạp chí Y tế Công cộng, 12.2012, Số 26 (26) 29Key words: Malnutrition, delay of psychomotor development, children. Tác giả:(*) TS. BS. Nguyễn Đỗ Huy, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Dinh dưỡng Thực phẩm, Viện Dinh dưỡngquốc gia. Email: nguyendohuy1965@yahoo.com1. Đặt vấn đềCác nghiên cứu trên thế giới cho thấy trẻ bò suydinh dưỡng trong những năm đầu đời sẽ ảnh hưởngkhông tốt đến hành vi, nhận thức phát triển tâmlý-vận động dù sau này được chăm sóc dinhdưỡng tốt [5]. Trẻ suy dinh dưỡng có điểm IQ thấphơn trẻ bình thường được báo cáo trong nghiên cứutại Mỹ. Nghiên cứu về liên quan giữa suy dinhdưỡng phát triển hành vi, nhận thức của trẻ trong6 năm đầu cho thấy những khiếm khuyết về trí tuệcủa trẻ suy dinh dưỡng xuất hiện ngay từ lúc trẻđược 1 2 tuổi [6].Tại Việt Nam, tình trạng dinh dưỡng cácyếu tố nguy cơ trẻ em đã được nghiên cứu rộngrãi tại cộng đồng bệnh viện. Nhiều nghiên cứuđánh giá tình trạng dinh dưỡng tăng trưởng vềthể lực của trẻ em từ sơ sinh đến 60 tháng tuổi [1,3]. Tuy nhiên, nghiên cứu về sự phát triển tâm lývận động của trẻ tại cộng đồng sử dụng test DenverII [2] vẫn chưa được phổ biến. Hơn nữa, vẫn còn ítnghiên cứu về sự phát triển về cả thể lực, vận độngvà tinh thần của trẻ em, đặc biệt là sự liên quangiữa tình trạng suy dinh dưỡng sự phát triển tâmlý - vận động của trẻ trong những năm đầu đời. Dođó, nghiên cứu này có mục tiêu xác đònh sự liênquan giữa tình trạng suy dinh dưỡng đối với sự pháttriển tâm - vận động trẻ em từ 1 đến 3 tuổi tạiHải Dương năm 2009.2. Phương pháp nghiên cứuThiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụngphương pháp nghiên cứu cắt ngang, tiến hành từtháng 10-12 năm 2009 tại phường Trần Phú xãTân Hưng, tỉnh Hải Dương. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả trẻ từ 1 đến 3 tuổitại 1 xã nông thôn (265 trẻ) 1 phường thành thò(227 trẻ) thỏa mãn tiêu chuẩn đẻ đủ tháng, khôngcó dò tật bẩm sinh, bệnh mãn tính bất thường vềphát triển trí tuệ người mẹ/người chăm sóc cáctrẻ này được mời tham gia nghiên cứu.Thu thập thông tin về tình trạng kinh tế-xã hộivà các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡngvà sự phát triển tâm - vận động bằng phươngpháp phỏng vấn trực tiếp người mẹ/người chăm sóctrẻ có sử dụng bộ câu hỏi thiết kế sẵn.Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ: Tìnhtrạng dinh dưỡng của trẻ được phân loại theo tiêuchuẩn của Tổ chức Y tế thế giới năm 2004, gồm suydinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao/tuổi), nhẹ cân(cân nặng/tuổi) gầy còm (cân nặng/chiều cao). Đánh giá sự phát triển tâm vận động của trẻtừ 1-3 tuổi: Sử dụng test Denver II đã được chuẩnhóa [2] với 4 khu vực phát triển của trẻ được đánhgiá, gồm:Khu vực vận động thô sơ (Gross motor area):đánh giá khả năng phát triển các vận động toànthân khả năng giữ thăng bằng của cơ thể.Khu vực vận động tinh tế thích ứng (Finemotor-adaptive area): đánh giá khả năng vận động khéoléo của đôi tay khả năng quan sát tinh tế của đôimắt. Khu vực cá nhân - xã hội (Personal-Socialarea): đánh giá khả năng nhận biết bản thân, chămsóc bản thân thiết lập quan hệ tương tác vớingười khác. Khu vực ngôn ngữ (Language area): đánh giákhả năng lắng nghe đáp ứng với âm thanh, khảYtcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 2930 Tạp chí Y tế Công cộng, 12.2012, Số 26 (26)| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |năng phát âm, sau cùng là khả năng phát triểnngôn ngữ (nghe hiểu nói). Phân tích thống kê: Sử dụng kiểm đònh Mann -Withney U test để so sánh tháng tuổi giữa hai nhómvà sử dụng kiểm đònh χ bình phương (Chi-Square)hoặc Fisher's Exact test để so sánh các tỷ lệ. Sự liênquan giữa tình trạng dinh dưỡng tình trạng nghingờ chậm phát triển tâm lý-vận động được xác đònhbằng phân tích hồi quy đơn biến đa biến (logisticregression). Ý nghóa thống kê đạt được với giá trò Pvalue < 0.05 cho 2 phía. Số liệu được phân tích bằngphần mềm SPSS 16.0.3. Kết quả nghiên cứuSố liệu trong bảng là n (%), trừ tháng tuổi làtrung vò khoảng 25th-75th percentile. P-value nhận được từ phân tích Chi-Square testhoặc Fisher's Exact Test cho các tỷ lệ, trừ kiểm đònhMann-Withney U test để so sánh tháng tuổi.Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu được trìnhbày tại Bảng 1. Có sự khác nhau giữa trẻ vùngthành thò nông thôn về thứ tự sinh tình trạngcuộc đẻ: Tỷ lệ trẻ thành thò được sinh ra bằng mổđẻ là 21.1% cao hơn 7.5% so với trẻ nông thôn (P< 0.05). Tỷ lệ trẻ là con thứ 3 trở lên nông thôn là17% cao hơn 12% hẳn so với thành thò (P <0.0001).Không có sự khác biệt có ý nghóa thống kê vềtuổi, giới, cân nặng sơ sinh, có đồ chơi giữa trẻở vùng nông thôn thành thò (P > 0.05). Tỷ lệ búmẹ dưới 4 tháng đầu sau sinh của nhóm trẻ nôngthôn là 43,7 % có xu hướng cao hơn so với tỷ lệ nàyở nhóm trẻ thành thò là 36.0 %, tuy nhiên sự khácbiệt không có ý nghóa thống kê với P > 0,05.P-value nhận được từ phân tích hồi quy logisticđơn biến sự liên quan giữa từng thể suy dinh dưỡngvà sự phát triển tâm-vận động.Số liệu Bảng 2 cho biết sự liên quan giữa từngthể suy dinh dưỡng nghi ngờ chậm phát triển tâmlý-vận động 4 khu vực vận động thô, vận độngtinh tế, cá nhân-xã hội ngôn ngữ. Có sự khácnhau về giới trong mối liên quan trên: Suy dinhdưỡng thấp còi nhẹ cân trẻ trai có liên quan đếnnghi ngờ chậm phát triển vận động tinh tế (P< 0.05);trong khi đó trẻ gái, cả hai thể thấp còi nhẹ câncó liên quan đến nghi ngờ chậm phát triển cá nhân-xã hội (P < 0.01). Suy dinh dưỡng thấp còi có liênquan hoặc có xu hướng liên quan đến tất cả các khuvực phát triển tâm lý-vận động trẻ gái, trong khiđó trẻ trai hiện tượng này chỉ quan sát được khuvực phát triển vận động thô vận động tinh tế, màkhông ảnh hưởng đến sự khu vực phát triển cá nhân-xã hội ngôn ngữ.Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứuBảng 2. Liên quan giữa từng thể suy dinh dưỡng vànghi ngờ chậm phát triển tâm vận độngtheo giớiYtcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 30| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |Tạp chí Y tế Công cộng, 12.2012, Số 26 (26) 31Các yếu tố điều chỉnh trong mô hình phân tíchhồi quy multilogistic regression gồm: sơ sinh nhẹcân, tình trạng cuộc đẻ, thời gian cho bú mẹ hoàntoàn, thời gian mẹ chơi với trẻ, mẹ bò bệnh khi cóthai, tuổi của trẻ, thứ tự sinh, nơi sống kinh kế hộgia đình.Số liệu Bảng 3 cho thấy chỉ bò thấp còi có cóliên quan đến chậm phát triển vận động tinh tế (OR= 3.62, P = 0.042) có xu hướng ảnh hưởng đến sựphát triển vận động thô (OR = 3.85, P = 0.065) ởmô hình có điều chỉnh. Riêng suy dinh dưỡng thấpcòi hoặc nhẹ cân chưa thấy ảnh hưởng đối với sựphát triển ngôn ngữ các mô hình. Tuy nhiên, khitrẻ vừa bò suy dinh dưỡng thấp còi nhẹ cân sẽ cónguy cơ chậm phát triển ngôn ngữ trẻ trai dù đãtính đến ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ khác,cũng như điều chỉnh theo các yếu tố nhiễu.Các yếu tố điều chỉnh trong mô hình phân tíchhồi quy multilogistic regression gồm: sơ sinh nhẹcân, tình trạng cuộc đẻ, thời gian cho bú mẹ hoàntoàn, thời gian mẹ chơi với trẻ, mẹ bò bệnh khi cóthai, tuổi của trẻ, thứ tự sinh, nơi sống kinh kế hộgia đình.Kết quả Bảng 4 cho thấy trẻ gái mặc dùriêng suy dinh dưỡng thấp còi hoặc nhẹ cân khôngcó mối liên quan đối với sự phát triển vận động, sựkết hợp cả suy dinh dưỡng thấp còi nhẹ cân đãảnh hưởng có ý nghóa thống kê đến sự phát triển tâmvận động các khu vực vận động thô, vận động tinhtế, cá nhân-xã hội ngôn ngữ với OR lần lượt là4.87 (P = 0.003), 2.63 (P = 0.057), 4.82 (P = 0.002),và 3.08 (P = 0.026) trong mô hình chưa điều chỉnh.Sau khi điều chỉnh các yếu tố nhiễu, sự kết hợp giữasuy dinh dưỡng thấp còi nhẹ cần làm trẻ tăngnguy cơ chậm phát triển khu vực cá nhân-xã hội vàngôn ngữ.4. Bàn luậnSuy sinh dưỡng, bản thân nó thể hiện sự chậmphát triển kích thước của cơ thể các dạng khácnhau, bao gồm chậm phát triển cân nặng so với tuổi,chậm phát triển chiều cao so với tuổi hay không cósự song hành cùng phát triển cân nặng theo chiềucao. Kết quả trong nghiên cứu này cho thấy: i) Trẻtừ 1 đến 3 tuổisuy dinh dưỡng là yếu tố nguy cơđối với nghi ngờ chậm phát triển tâm lý-vận động vàBảng 3. Phân tích hồi quy logistic đa biến mối liênquan giữa các thể suy dinh dưỡng sựphát triển tâm vận động trẻ traiBảng 4. Phân tích hồi quy logistic đa biến mối liênquan giữa các thể suy dinh dưỡng sựphát triển tâm vận động trẻ gáiYtcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 3132 Tạp chí Y tế Công cộng, 12.2012, Số 26 (26)| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |ii) Sự phối hợp giữa suy dinh dưỡng thấp còi nhẹcân có liên quan rõ rệt hơn so với riêng lẻ từng thểsuy dinh dưỡng các khu vực nghi ngờ chậm pháttriển tâm lý-vận động, đặc biệt là ngôn ngữ. Ảnhhưởng trên có thể liên quan đến sự phát triển về kíchthước của hệ thần kinh trung ương trong 6-12 thángđầu bò ảnh hưởng rõ rệt của tình trạng suy dinhdưỡng trẻ [6] suy dinh dưỡng trẻ sau 1 tuổi ảnhhưởng đến khả năng học, tham gia duy trì cáchoạt động học tập [6]. Ảnh hưởng rõ rệt khu vựcngôn ngữ trong nghiên cứu này cũng tương đồng vớinghiên cứu tại Brazin trẻ từ 6-70 tháng tuổi [9].Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về sự liênquan giữa tình trạng suy dinh dưỡng phát triểntâm lý, vận động của trẻ trong những năm đầu đời.Nghiên cứu của H. Abigail Raikes năm 2005 [8]cho thấy ảnh hưởng của môi trường gia đình (số trẻdưới 5 tuổi trong gia đình, tình hình dự trữ thựcphẩm, số thành viên trong hộ gia đình) suy dinhdưỡng nhẹ cân theo tuổi đối với sự phát triển của trẻNicaragua từ 2 tháng đến 5 tuổi, ảnh hưởng nàymạnh hơn khu vực phát triển ngôn ngữ vậnđộng tinh tế. Amanda Sacker đồng nghiệp [9]quan sát thấy bú sữa mẹ là yếu tố bảo vệ đối vớichậm phát triển vận động thô tinh tế trẻ nhỏ,trong đó ảnh hưởng của bú mẹ với phát triển vậnđộng tinh tế còn có sự tham gia của các yếu tố kinhtế-xã hội tâm lý. Sự khác nhau về chủng tộc biếnmất khi sự liên quan giữa bú sữa mẹ phát triểnvận động tinh tế được điều chỉnh bởi các yếu tốkinh tế-xã hội. Vì có nhiều yếu tố có thể cùng ảnh hưởng đếnsự phát triển tâm lý-vận động của trẻ như điều kiệnkinh tế-xã hội, thứ tự sinh, tình trạng cuộc đẻ, sơsinh nhẹ cân, bú sữa mẹ, chúng tôi đã phân tích sựliên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng pháttriển tâm lý-vận động có điều chỉnh các yếu tố trên.Kết quả cho thấy trong mô hình điều chỉnh, các thểsuy dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý-vận động các khu vực khác nhau trẻ trai trẻgái. Ảnh hưởng kết hợp giữa suy dinh dưỡng thấpcòi nhẹ cân không phụ thuộc vào giới khu vựcphát triển ngôn ngữ. Do có ít trẻ bò phối hợp cả bathể suy dinh dưỡng, nên cần có nghiên cứu có cỡmẫu lớn hơn để đánh giá ảnh hưởng kết hợp này đốivới sự phát triển tâm lý-vận động.Nghiên cứu này đã sử dụng test Denver II đượcchuẩn hóa tại Việt Nam [5] để đánh giá sự pháttriển tâm lý-vận động, kết quả cho phép xác đònhnhững trẻ nghi ngờ chậm phát triển tâm lý-vậnđộng. Tuy test Denver II đánh giá khu vực pháttriển cá nhân-xã hội ngôn ngữ, nhưng đây khôngphải là test kiểm tra sự thông minh của trẻ. Test cógiá trò phát hiện sớm những trẻ nghi ngờ chậm pháttriển tâm lý-vận động so với những trẻ cùng lứa, từđó giúp cho những nhà chuyên môn gia đình ápdụng những biện pháp can thiệp sớm để trẻ có thểphát triển tốt hơn.Tóm lại, các thể suy dinh dưỡng là yếu tố nguycơ đối với nghi ngờ chậm phát triển tâm lý-vận độngở các khu vực khác nhau trẻ trai trẻ gái từ 1 đến3 tuổi. Ảnh hưởng kết hợp giữa suy dinh dưỡng thấpcòi nhẹ cân không phụ thuộc vào giới khu vựcphát triển ngôn ngữ.Khuyến nghò:"Tăng cường phòng chống suy dinh dưỡng trẻem góp phần cải thiện phát triển tâm lý- vận độngcho trẻ em."Với trẻ em vừa bò suy dinh dưỡng thấp còi vànhẹ cân, cần quan tâm ưu tiên phát triển khu vựcngôn ngữ khu vực cá nhân-xã hội.Lời cảm ơnXin chân thành cảm ơn Bs. Quách Thúy Minh,Cn. Nguyễn Thò Hồng Thúy-Khoa Tâm bệnh, Bệnhviện Nhi Trung ương - đã đóng góp quan trọng chothành công của nghiên cứu này bằng việc trực tiếptham gia tập huấn, giám sát phân tích số liệu vềtest Denver II.Ytcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 32| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |Tạp chí Y tế Công cộng, 12.2012, Số 26 (26) 33Tài liệu tham khảo Tiếng Việt1. Lê Thò Hợp, Nguyễn Thò Lạng (2002), Xu hướng tăngtrưởng thể lực tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 24tháng tuổi, Nghiên cứu theo chiều dọc tại Hà Nội, Hội nghòKhoa học dinh dưỡng, tr. 10-11.2. Quách Thuý Minh, Hoàng Cẩm Tú, Nguyễn Thò HồngThuý cộng sự (2000), áp dụng Test Denver đánh giá sựphát triển tâm vận động của trẻ em dưới 6 tuổi, Viện NhiKhoa. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học năm2000:354-360.3. Viện khoa học giáo dục- Trung tâm nghiên cứu giáo dụcmầm non (2000), Nghiên cứu dọc đặc điểm phát triển cơ thểvà tâm vận động của trẻ từ sơ sinh đến 36 tháng tại Hà Nội,Đề tài B98-49-58, tr. 11-23.Tiếng Anh4. Amanda Sacker, Maria A. Quigley and Yvonne J. Kelly (2006) Breastfeeding and developmental Delay: findingsfrom the millennium cohort study. Pediatrics. 118;e682-e689. DOI: 10.1542/peds.2005-31415. Christopher N.M. et al. (1989) Growth in utero andcognitive function in adult life: follow up study of peopleborn 1920 and 1943. BMJ 312:1393-1396.6. Grantham-Mc Gregor (1993) Assessment of the effects ofnutrition on mental development and behavior in Jamaicanstudies. AJCN 57:303S-309S.7. Harold P. Martin (1973) Nutrition: Its relationship tochildren`s physical, mental and emotional development.Am J Clin Nutri 26:766-775.8. H. Abigail Raikes (2005) Family Environments and EarlyDevelopment in Low-Income Nicaraguan Children.Interamerican Journal of Psychology 39(3):399-412.9. Terezinha Soares Biscegli, Larissa Bueno Polis, LiviaMarcela dos Santos, Mariana Vicentin (2007) Nutritionalstatus and neurodevelopment of children enrolled in a daycare center.Rev Paul Pediatr 25(4):337-342.Ytcc so 26.qxp 12/4/2012 9:55 PM Page 33 . sự liên quan giữa từng thể suy dinh dưỡng và sự phát triển tâm l - vận động. Số liệu ở Bảng 2 cho biết sự liên quan giữa từng thể suy dinh dưỡng và nghi ngờ chậm phát triển tâm l - vận động ở 4. Tạp chí Y tế Công cộng, 12 .2 012 , Số 26 (26) | TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU | Mối liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng và phát triển tâm lý - vận động ở trẻ em từ 1 đến 3 tuổi Nguyễn Đỗ Huy (*) Nghiên. Huy (*) Nghiên cứu xác đònh liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng và chậm phát triển tâm lý - vận động ở 492 trẻ từ 1- 3 tuổi tại Hải Dương năm 2009. Các thể suy dinh dưỡng được phân loại theo
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ - VẬN ĐỘNG Ở TRẺ EM TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI ppt, MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ - VẬN ĐỘNG Ở TRẺ EM TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI ppt, MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ - VẬN ĐỘNG Ở TRẺ EM TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI ppt

Từ khóa liên quan