Tiểu luận kinh tế lượng:Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007). pot

25 4,170 40
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 14:21

 FOREIGN TRADE UNIVERSITY ********* Tiểu luận kinh tế lượng:  GVHD:  QTKDQT-CN22 SVTH: MSSV Lê Thanh Minh 1203015033  1203025029  1203025054  1203025044  1203025036  06/2013 MỤC LỤC Li c Trang Bng phân công công vic  1  2  7  13 4.1 c và kia các h s hi quy. 14 4.2 Kim tra s phù hp ca mô hình. 16 4.3 Kinh và khc phc các hing trong mô hình 17 4.4 Kt lun 17 Ý ki xut, gi ý gii pháp 20 TÀI LIU THAM KHO 21 LỜI CẢM ƠN  .  Tên SV  chung riêng Lê Thanh Minh - Tìm ý tưởng cho đề tài - Lên kế hoạch thực hiện - Tìm tài liệu cơ sở lí luận của đề tài Tìm số liệu GDP, viết mục tiêu, ý nghĩa đề tài, tổng hợp bài  Tổng hợp số liệu, chạy Eview, kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy. Viết kết luận, đề xuất ý kiến  Tìm số liệu xuất khẩu, kiểm định sự phù hợp của mô hình  Tìm số liệu nhập khẩu, kiểm tra, khắc phục đa cộng tuyến  Tìm số liệu đầu tư, kiểm tra, khắc phục phương sai thay đổi Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 1   1.1.   . T   .   -    Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 2 - . ( , ? tài:  2007). 1. ta tr. 1. 1988-2007. :g:      Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 3 C  2.1.  2.1.1 Khái niệm "(GDP) hàng hóa  .", là  hàng hóa và . 2.1.2 Phương pháp tính tổng sản phẩm quốc nội GDP hay - (US Dollar)  . 2.1.2.1 pháp chi tiêu: chi tiêu  Y = GDP = C + I + G + X  M  Te = C + I + G +NX  Te   Y. C (consumption). Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 4 I (Inv. X (Export)  . M (Import)trong . Te (Tax):  NX (Net Export). NX = X - M   2.1.2.2.  )  2.1.2.3.  chi phí:  . GDP= W + i + r + R  ng      ch trên.. Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 5 2.2.  2.2.1. Giá trị xuất khẩu h     chi phí   ngoài và      . Trong tính toán         công  . Tuy nhiên, do g, (IMF)   . 2.2.2. Giá trị nhập khẩu q này mua hàng hóa và        (cái, , v.v ) Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 6   nhu .    Y:      n. (NX)     . NX = X  M 2.2.3. Giá trị đầu         [...]... ặ ợ %/ m 200 0 - 200 3 l trong ổ ỗ - ỷ ồ 200 ở l ở b 4% b 0 ỗ ụ ậ ệ e ệ ồ 0 - ệ 8 Tiểu luận Kinh tế lượng l ệ GVHD: Th.S Trương Bích Phương ã ở x 2 l x 2 2 200 4 ỷ 200 ô 20 % T ã dị ệ b e ô b ị ị bằ Tỷ x %/ 3 200 l 4 % Từ 20 l ợ d dị dị ã ụ ã dị d lị 200 0 l %l d ừ 33 % b l ễ ổ 3 % ô ắ l x dị ụ l % x lý ó b ỷ lệ l ó ỷ ệ d ó ổ ô ị l x ữ x ụ ệ b ỗ ị 0 2%/ e T bị ô ó ụ x 3 02% d ị C 0% %/ 200 C %... ệ ệ x Tỷ l 2 ỗ 200 - 200 d ụ ô ệ x ị ỏ d T ệ %/ l ỗ ô C ệ ệ Cô ệ S l T d ệ ô ệ ệ l x ô ó ịx ô ệ ợ ô ồ ô l ệ ịdệ 200 1 - 200 l 4 3% ỷ ó ị d ô ô 200 0 l % ô 200 ; l ừ 20% ắ x l ệ ổ ệ x dị ã ợ ỷ lệ l 0 l xã 2 3%; l dị d ừ 2 % ụ ừ 200 0 l l ợ 2 % ệ 200 ập 9 Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương ữ d e ệ ắ x ệ 0x ổ ữ 2 lĩ ổ ổ 0d d ệ 200 ó ó 3 ã ừ 2.0 4 d 00% % ệ S 0 ô lệ 200 % ổ d 0% ổ... ệ ô b ỷ ừ2 %x ừ3 T %l 3 20 ợ Tỷ 24%; L ợ ệ l dụ l ở ô % ệ ỷ lệ ừ % l b 2 ợ l ệ ừ xã è 2 (0 l 0l ã ) m 1992 ỷ lệ ó % 200 2 d b è 200 2; 200 (0 4 ệ ) x ợ ệ bệ ổ l ữ ẽl 40 ừ 30% / ừ ) ị ; ú 20 2000 0% ợ ô trung b ô 3x ợ M Từ ( US / C 0 è ệ ở ó 200 T e ã ô ó ừ 200 US 200 T e d 200 ‹ 200 ậ b x ệ x ỷ 3%; US 3 % ô ệ l ệ l T ô % ụ x d 200 0 x ô 200 x e ừ 3 2% ệ ở 200 óx ậ ặ l ợ 200 0 bằ 4 ỷ US / x ụ T ị... x é ỏ ở ậ ệ ó ệ ó 202 0 b ở 7 Tiểu luận Kinh tế lượng ô ệ ợ 20 T e ô é GVHD: Th.S Trương Bích Phương e ệ ổ ( T ệ ở ệ ệ ã b ệ x T ở l ỹ ừ ợ 3%/ lý ỳ ổ ệ ậ l ổ ị l ó ợ ệ ô xã ổ l x ĩ d l ợ ợ l ỹ l ỹ ã ổ d ị ở ợ d Tổ b 20 ã ở ệ ừ ệ B l ừ ợ b ól - 200 6) T ổ bậ ỏ - xã ỳ ợ ỳ ô - ữ ệ ệ 1986 0 4 4%/ lý ũ lý xã ó x ỏ ụ l ở b b ổ ắ 2% ổ ệ 1991 ợ l ợ ệ ụ dệ ỳ b bắ C Từ - 200 0 l b ô ệ ó ệ ỳ... 11.6 11.6 13.1 200 0 44.2 14.5 15.6 15.1 200 1 48.4 15.0 16.1 17.0 200 2 53.6 16.5 19.3 19.9 200 3 56.3 17.0 21.2 20. 8 200 4 58.0 18.7 22.4 21.9 200 5 59.1 19.1 23.7 23.2 200 6 63.1 21.4 25.3 25.6 200 7 ồ X4 1990 Ư X3 1989 Kế X2 1988 Chương 4 Y 65.4 23.2 26.9 26.9 nghiên l ợ bằ ô E ew ób 13 Tiểu luận Kinh tế lượng ừ ế GVHD: Th.S Trương Bích Phương ướ lượng n, óh hồ y : = 8.3625 + 1.4422 X2i 0.5488 X3i +... ổ ậ 3.3 Nguồn dữ liệu và cách thu th p dữ liệu g ồn ữ l ệ : - Niên giám Th ng Kê 200 7, Tổng cục th ng kê, NXB Th ng Kê - S liệu từ trang web c a Ngân Hàng Th Gi i www.worldbank.org Không g n ó ô ẫ : 20 ậ ô ẫ ợ l l ậ x d B ng s liệu GDP, nh p kh u, xu t kh , ư ủa Việt Nam (1988 200 7) ĐV : tỷ USD 12 Tiểu luận Kinh tế lượng ă GVHD: Th.S Trương Bích Phương 15.5 2.9 3.8 3.2 16.9 3.1 4.3 3.6 17.0 3.5... / 3 ổ xã ữ ở xã ợ ; ổ 200 ậ dệ ú ữ ữ 11 Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 3.2 Mô hình ngh n - Biến phụ thu c: ổ - Biến độc lập: X2 X ệ ậ X3 (Y) (GDP) ệ (EX) (M) ệ X4 ( ỷ US ) (I) Mô e x ậ - Mô hình tổng thể: Y =  1 +  2 X2i +  3 X3i +  4 X4i + Ui - Kỳ vọng dấu các hệ số hồi quy:  β2 d ịx  β3 ị ẽ dẫ ậ ẽd  β4 d ẽ dẫ ổ ậ 3.3 Nguồn dữ liệu và cách thu th p dữ liệu g ồn ữ... Hạn chế của mô hình -S (20 l - ô ở l ậ l ô ệ ổ x 5 ) x ợ b ó l ô ị ệ ến , gợ g h  V giá tr xu t kh u l ợ ệ ị x C lậ l ợ ặ x - ô ừ ĩ ậ x ợ  V giá tr nh p kh u -C ậ ĩ l ợ ậ - b lợ d ữ ã ị ẽ ậ ú x d ợ ó l ợ ệ c phát  V ư C ữ ĩ ậ x ỏ ữ dị dụ ụ ô ệ cao 20 Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương lệ [1] T S ậ T ồC , 2 S.TS ễ h h (200 8) “Giáo trình Kinh tế lượng” M Cô XB L -Xã (200 )... 16 Tiểu luận Kinh tế lượng Mô ồ Ta có: R2 (bỏ X2) = 0  Mô hình hồ Mô ồ Ta có: R2 (bỏ X4) = 0 GVHD: Th.S Trương Bích Phương = 8.0059 0.6323X3i + 2.8728X4i + Ui 0 y ã ỏ biến ư X4: = 8.2804 + 2.4172X2i + 0.1777X3i + Ui 4 17 Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương R2(bỏ X4) = 0 T T e lý ó 4 > R2 (bỏ X2 )= 0 bỏ b ô ồ ỏ l ô 0 = 8.2804 + 2.4172X2i + 0.1777X3i + Ui 4.3.2 Kiểm tra hiện ng... X 4i e i B Kế ể ậ ậ d ei nh Wh e ằng E ew 18 Tiểu luận Kinh tế lượng Kiể GVHD: Th.S Trương Bích Phương nh gi thiết: ô Ho ổ ổ H1 Từ ị ý ĩ % ó Prob Chi-square (9) = 0.4228 > C ậ 4.4 Kế l ô o n, h n hế ủ ổ ô hình 4.4.1 Kết luận mô hình Mô ù ợ l nghĩ hệ  β2 = 8.2804 + 2.4172X2i + 0.1777X3i + Ui hồ y: ịx ệ ẽ ( ( ) 2.4 ) ỷ US ị ổ 2 ỷ US 19 Tiểu luận Kinh tế lượng  β3 = 0 GVHD: Th.S Trương Bích Phương . định ý nghĩa các hệ số hồi quy. Viết kết luận, đề xuất ý kiến  Tìm số liệu xuất khẩu, kiểm định sự phù hợp của mô hình  Tìm số liệu nhập khẩu, kiểm.    Bng s liu GDP, nhp khu, xut kha Vit Nam (1988  200 7)  Tiểu luận Kinh tế lượng GVHD: Th.S Trương Bích Phương 13 . 13.1 200 0 44.2 14.5 15.6 15.1 200 1 48.4 15.0 16.1 17.0 200 2 53.6 16.5 19.3 19.9 200 3 56.3 17.0 21.2 20. 8 200 4 58.0 18.7 22.4 21.9 200 5 59.1 19.1 23.7 23.2 200 6 63.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kinh tế lượng:Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007). pot, Tiểu luận kinh tế lượng:Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007). pot, Tiểu luận kinh tế lượng:Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xuất nhập khẩu, đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam trong vòng 20 năm (1988 – 2007). pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn