SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ 3 pot

4 657 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 13:20

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐĂK LĂK NĂM HỌC 2009 - 2010 000 000 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN : TOÁN Thời Gian : 120 Phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2,0 điểm) Giải phương trình hệ phương trình sau: 1/ 25x 6x 8 0   2/ 5x 2y 92x 3y 15  . Bài 2: (2,0 điểm) 1/ Rút gọn biểu thức 2 2A ( 3 2) ( 3 2)    2/ Cho biểu thức x 2 x 1 3 x 1 1B : 1x 1 x 3 ( x 1)( x 3) x 1                 a) Rút gọn biểu thức B. b) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức B nhận giá trị nguyên . Bài 3: (1,5 điểm) Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 8m . Nếu tăng một cạnh góc vuông của tam giác lên 2 lần giảm cạnh góc vuông còn lại xuống 3 lần thì được một tam giác vuông mới có diện tích là 51m2 . Tính độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông ban đầu. Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác vuông cân ADB ( DA = DB) nội tiếp trong đường tròn tâm O. Dựng hình bình hành ABCD ; Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ D đến AC ; K là giao điểm của AC với đường tròn (O). Chứng minh rằng: 1/ HBCD là một tứ giác nội tiếp. 2/ DOK 2.BDH 3/ 2CK CA 2.BD. Bài 5: (1,0 điểm) Gọi 1 2x ,x là hai nghiệm của phương trình: 2 2x 2(m 1)x 2m 9m 7 0      (m là tham số). Chứng minh rằng : 1 21 27(x x )x x 182  GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 DAKLAK NĂM HỌC : 20092010 (Ngày thi : 26/06/2009) ****** Bài 1: 1/ PT: 25x 6x 8 0   ; / /1 13 7 3 7 49 5( 8) 49 0 7 ; x 2 ; x5 5 5               PT đã cho có tập nghiệm :    -4S 2 ;5 2/ 5x 2y 9 15x 6y 27 19x 57 x 3 x 32x 3y 15 4x 6y 30 5x 2y 9 y (9 15) :2 y 3                                HPT có nghiệm duy nhất (x;y) = (3;-3) Bài 2: 1/ 2 2A ( 3 2) ( 3 2) 3 2 3 2 3 2 2 3            4 2/ a) ĐKXĐ:  x 0x 1;4;9 ( x 2)( x 3) ( x 1)( x 1) 3 x 1 x 2B :( x 1)( x 3) x 1          x 3 x 2 x 6 x 1 3 x 1 x 1( x 1)( x 3) x 2          2.x - 2 b) 2Bx 2 ( Với x 0 v x 1;4;9µ  ) B nguyên x 2 2¦( )= 1 ; 2     x 2 1 x 3x 9 (lox 2 1 x 1 x 1 (lox 16(nhx 2 2 x 4x 0 (nhx 2 2 x 0¹i)¹i)Ën)Ën)                     Vậy : Với x = 0 ; 16 thì B nguyên . 111IHKODCBABài 3: Gọi độ dài cạnh góc vuông bé là x (m) (đ/k: x 0) Thì độ dài cạnh góc vuông lớn là x + 8 (m) Theo đề bài ta có PT: 1 x 8.2x. 512 3 hoặc 1 x. .2(x 8) 512 3  2x 8x 153 0   ; Giải PT được : 1 2x 9 (tm ; x 17 (lo®k) ¹i)   Vậy: độ dài cạnh góc vuông bé là 9m ; độ dài cạnh góc vuông lớn là 17m Bài 4: 1/ DH AC (gt) 0DHC 90 BD AD (gt)BD BCBC// AD(t /c h×nh b×nh hµnh)  0DBC 90  Hai đĩnh H,B cùng nhìn đoạn DC dưới một góc không đổi bằng 900 HBCD nội tiếp trong đường tròn đường kính DC (quỹ tích cung chứa góc) 2/ +1 1D C ( 1/ 2s BH®  của đường tròn đường kính DC) +1 1C A (so le trong, do AD//BC) 1 1D A  +1DOK 2A (Góc ở tâm góc nội tiếp cùng chắn DK của (O))1DOK 2D 2BDH   . 3/ +0AKB 90 (góc nội tiếp chắn ½ (O) 0BKC DHA 90   ; 1 1C A (c/m trên) AHD CKB  (cạnh huyền – góc nhọn) AH CK  +AD = BD (ADBcân) ; AD = BC (c/m trên) AD BD BC   + Gọi I AC BD  ; Xét ADB vuông tại D , đường cao DH ; Ta có: 2 2BD AD AH.AI CK.AI   (hệ thức tam giác vuông) (1) Tương tự: 2 2BD BC CK.CI  (2) Cộng vế theo vế của (1) (2) ta được: 2 2 2CK.AI CK.CI 2BD CK(AI CI) 2BD CK.CA 2BD      (đpcm) Bài 5: PT : 2 2x 2(m 1)x 2m 9m 7 0      (1) + / 2 2 2m 2m 1 2m 9m 7 m 7m 6           + PT (1) có hai nghiệm 1 2x ,x/ 2 20 m 7m 6 0 m 7m 6 0             (m + 1)(m + 6) 0; Lập bảng xét dấu 6 m 1     (*) +Với đ/k (*), áp dụng đ/l vi ét: 1 221 2x x 2(m 1)x x 2m 9m 7      2 2 21 21 27(x x )14(m 1)x x (2m 9m 7) 7m 7 2m 9m 7 2m 16m 142 2                 22(m 8m 16) 14 32       218 2(m +4) + Với 6 m 1    thì 218 2(m 4) 0  . Suy ra   2 218 2(m +4) 18 2(m +4) Vì 22(m 4) 0   218 2(m +4) 18 . Dấu “=” xảy ra khi m 4 0 m 4     (tmđk (*)) Vậy : 1 21 27(x x )x x 182  (đpcm) . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐĂK LĂK NĂM HỌC 2009 - 2 010 000 000 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN : TOÁN Thời Gian. ) x x 18 2    GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 DAKLAK NĂM HỌC : 2009 – 2 010 (Ngày thi : 26/06 /2009) ****** Bài 1: 1/ PT: 2 5x 6x 8 0    ; / / 1 1 3 7 3 7 4 9 5( 8) 49 0 7 ; x. = (3 ; -3 ) Bài 2: 1/ 2 2 A ( 3 2) ( 3 2) 3 2 3 2 3 2 2 3              4 2/ a) ĐKXĐ:   x 0 x 1;4;9        ( x 2)( x 3) ( x 1)( x 1) 3 x 1 x 2 B : ( x 1)( x 3)
- Xem thêm -

Xem thêm: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ 3 pot, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ 3 pot, SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ 3 pot

Từ khóa liên quan