NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH ppt

78 413 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 21:21

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ` ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  HOÀNG THỊ THAO NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH [Vigna radiata (L.) Wilczek] LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÁI NGUYÊN – 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  HOÀNG THỊ THAO NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH [Vigna radiata (L.) Wilczek] Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Mã số: 60 42 80 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN VŨ THANH THANH THÁI NGUYÊN - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Thái Nguyên, ngày 26 tháng 10 năm 2010. Tác giả luận văn Hoàng Thị Thao Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Vũ Thanh Thanh - Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Chu Hoàng Mậu đã tài trợ một phần kinh phí và tạo điều kiện để tôi hoàn thành kết quả của luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Lê Văn Sơn, ThS. Đỗ Tiến Phát- Phòng Công nghệ tế bào thực vật - Viện Công nghệ Sinh học đã hết lòng giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm sinh học – Khoa khoa học sự sống - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và Bộ môn Sinh học phân tử, Công nghệ gen - Viện Khoa học Sự sống - Đại học Thái Nguyên. Qua đây, tôi cũng xin cảm ơn Bộ môn Hệ thống canh tác - Viện nghiên cứu Ngô đã cung cấp một số giống đậu xanh giúp tôi có thể thực hiện luận văn. Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã nhiệt tình ủng hộ và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Công trình được thực hiện với sự tài trợ kinh phí của dự án TRIG. Tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó. Tác giả luận văn Hoàng Thị Thao Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Những chữ viết tắt vi Danh mục các bảng vii Danh mục các hình viii MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1.CÂY ĐẬU XANH 3 1.1.1. Nguồn gốc và phân loại cây đậu xanh 3 1.1.2. Đặc điểm nông sinh học của cây đậu xanh 3 1.1.3. Tầm quan trọng của cây đậu xanh 7 1.1.4. Đặc điểm hoá sinh của hạt đậu xanh 8 1.1.4.1. Protein 8 1.1.4.2. Lipid 9 1.2. NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN Ở THỰC VẬT 9 1.2.1. Một số phương pháp sinh học phân tử trong phân tích quan hệ di truyền ở thực vật 9 1.2.1.1. Kỹ thuật RAPD 9 1.2.1.2. Kỹ thuật AFLP 12 1.2.1.3. Kỹ thuật RFLP 12 1.2.1.4. Kĩ thuật SSR 13 1.2.1.5. Bản đồ QTL 14 1.2.2. Nghiên cứu quan hệ di truyền ở thực vật sử dụng kỹ thuật RAPD 14 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 1.2.3. Nghiên cứu quan hệ di truyềnđậu xanh sử dụng kỹ thuật RAPD 19 1.3. NHẬN XÉT CHUNG 21 Chƣơng 2: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 22 2.1.1. Vật liệu thực vật 22 2.1.2. Hoá chất và thiết bị 24 2.1.3. Địa điểm nghiên cứu 24 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.2.1. Phương pháp hoá sinh 24 2.2.1.1. Định lượng lipid tổng số 24 2.2.1.2. Định lượng protein 25 2.2.2. Phương pháp sinh học phân tử 27 2.2.2.1. Phương pháp tách chiết DNA tổng số 27 2.2.2.2. Phương pháp xác định hàm lượng và độ tinh sạch DNA tổng số 28 2.2.2.3. Phương pháp RAPD 29 2.2.2.4. Phân tích số liệu RAPD 31 2.2.3. Phương pháp xử lý kết quả và số liệu 31 Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 3.1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, HOÁ SINH HẠT CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU XANH NGHIÊN CỨU 32 3.1.1. Đặc điểm hình thái và khối lượng 1000 hạt của 30 giống đậu xanh 32 3.1.2. Hàm lượng protein, lipid của 30 giống đậu xanh nghiên cứu 34 3.2. PHÂN TÍCH ĐA HÌNH DNA BẰNG KỸ THUẬT RAPD 38 3.2.1. Kết quả tách chiết DNA tổng số từ lá đậu xanh 38 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 3.2.2. Kết quả nghiên cứu quan hệ di truyền DNA bằng kĩ thuật RAPD 40 3.2.3. Mối quan hệ di truyền giữa các giống đậu xanh dựa trên phân tích RAPD 57 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 62 1. KẾT LUẬN 62 2. ĐỀ NGHỊ 62 CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek] là một trong ba cây đậu đỗ chính trong nhóm các cây đậu ăn hạt, đứng sau đậu tương và lạc. Đậu xanh cũng chính là cây trồng có vị trí quan trọng trong nền nông nghiệp của nhiều nước, trong đó có Việt Nam [9], [17]. Trồng đậu xanh không những cung cấp nguồn thực phẩm giàu đạm, đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng của con người và vật nuôi, mà còn có tác dụng cải tạo và bồi dưỡng đất do rễ của cây đậu xanh có các nốt sần chứa một số loài vi sinh vật cố định đạm sống cộng sinh [3], [4]. Vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu chọn tạo các giống đậu xanh có chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu. Hiện nay, việc nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nói chung và đậu xanh nói riêng nhờ chỉ thị phân tử đã và đang được áp dụng rộng rãi. Các nhà khoa học đã sử dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử như RAPD, AFLP, RFLP, SSR…để xác định quan hệ di truyền của cây trồng nhằm tạo cơ sở khoa học cho công tác chọn tạo giống cây trồng. Trên thế giới, kỹ thuật RAPD đã được nhiều tác giả sử dụng để nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh như: Afzal và cs (2004), Betal và cs (2004), Lakhanpaul và cs (2000) [33], [35], [45]. Ở Việt Nam, kỹ thuật RAPD cũng đã được các tác giả Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Vũ Thanh Thanh, Điêu Thị Mai Hoa sử dụng để xác định quan hệ di truyền của các giống đậu xanh đột biến, các giống đậu xanh chịu hạn, các giống đậu xanh chín tập trung và không tập trung [8], [20], [26]. Nhằm tạo cơ sở cho việc lựa chọn giống đậu xanh có chất lượng tốt phục vụ công tác lai tạo giống, chúng tôi lựa chọn và tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek ]”. 2 2. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá chất lượng hạt của một số giống đậu xanh nghiên cứu thông qua phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh. - Khảo sát sự đa dạng và mối quan hệ di truyền của 30 giống đậu xanh bằng kỹ thuật RAPD. 3. Nội dung nghiên cứu - Phân tích một số đặc điểm hình thái như: màu gốc thân mầm, màu vỏ hạt, hình dạng hạt, khối lượng 1000 hạt của các giống đậu xanh nghiên cứu. - Phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh: hàm lượng lipid, protein tan tổng số của các giống đậu xanh nghiên cứu. - Tách chiết DNA tổng số của 30 giống đậu xanh nghiên cứu. - Phân tích sự đa hình DNA được nhân bản ngẫu nhiên, xác định mức sai khác trong cấu trúc DNA hệ gen của các giống đậu xanh nghiên cứu. - Thiết lập mối quan hệ di truyền của 30 giống đậu xanh nghiên cứu. 3 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. CÂY ĐẬU XANH 1.1.1. Nguồn gốc và phân loại cây đậu xanh Cây đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczeck] thuộc ngành Magnoliophyta, lớp Magnoliopsida, bộ Fabales, họ Fabaceae, chi Vigna. Chi Vigna là một trong những chi lớn trong họ Đậu, bao gồm 7 chi phụ: Vigna, Haydonia, Plactropic, Macrhyncha, Ceratotropic, Lasiospron, Sigmaidotrotopis. Đậu xanh theo quan điểm lấy hạt của nhân dân ta bao gồm các loài thuộc hai chi phụ là Ceratotropic, còn được gọi là nhóm đậu châu Á, bao gồm 16 loài hoang dại và 5 loài trồng trọt là V. radiata, V. mungo, V. aconitifolia, V. angularis, V. umbellata [9], [17]. Đậu xanh có bộ NST 2n = 22, là loại cây ăn hạt, thân thảo. Theo Vavilov, đậu xanh có nguồn gốc từ Ấn Độ, được phân bố rộng rãi ở các nước Đông và Nam Á, khu vực Đông Dương. Dạng dại của V. radiata cũng được tìm thấy ở Madagasca, bên bờ Ấn Độ Dương, Đông Phi [9]. 1.1.2. Đặc điểm nông sinh học của cây đậu xanh Đậu xanh là loại cây trồng cạn thu quả và hạt. Cây đậu xanh thuộc loại cây thân thảo bao gồm các bộ phận rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.  Đặc điểm của rễ Rễ đậu xanh thuộc loại rễ cọc bao gồm rễ chính và các rễ phụ. Rễ chính thường ăn sâu khoảng 20 - 30 cm, trong điều kiện thuận lợi có thể ăn sâu tới 70 - 100 cm, rễ phụ thường gồm 30 - 40 cái, dài khoảng 20 - 25 cm [12]. Trên rễ phụ có nhiều lông hút do biểu bì rễ biến đổi thành, có vai trò tăng cường sức hút nước và các chất dinh dưỡng cho cây. Tuy nhiên, bộ rễ của cây đậu xanh yếu hơn nhiều so với các cây đậu đỗ khác nên khả năng chịu hạn và chịu úng của cây đậu xanh tương đối kém. Nếu bộ rễ phát triển [...]... s a dng di truyn ca cỏc ging u xanh cú kh 19 nng chu hn khỏc nhau Kt qu nhn c 79 phõn on DNA vi 18 mi RAPD v 91 phõn on vi 10 mi SSR T ú thit lp biu hỡnh cõy xỏc nh quan h di truyn ca cỏc ging u xanh [26] Trờn th gii, vic ỏp dng k thut RAPD nghiờn cu quan h di truyn cú phn a dng hn Nm 1998, Santalla M v cs nghiờn cu tớnh a dng di truyn cõy u xanh bng k thut ny vi 60 mi ngu nhiờn Kt qu in di cho thy... nghiờn cu v s a dng di truyn v cu trỳc qun th u tng Hn Quc [42] Trong nhng nm gn õy k thut RAPD c s dng rng rói phõn tớch di truyn h thng sinh hc Nú l phng phỏp hiu qu trong vic xỏc nh kiu gen, phõn tớch qun th v ngun gc loi, nghiờn cu di truyn v lp bn di truyn 1.2.3 Nghiờn cu quan h di truyn u xanh s dng k thut RAPD K thut RAPD c s dng khỏ ph bin trong phõn tớch v xỏc nh mi quan h di truyn gia cỏc... cs (2002) ó nghiờn cu lp bn QTL liờn kt vi tớnh chu hn u xanh [59] Bn QTL liờn quan ti khi lng ht u xanh ó c Humphry v cs (2005) mụ t [41] 1.2.2 Nghiờn cu quan h di truyn thc vt s dng k thut RAPD Hin nay, k thut RAPD ó v ang c ng dng rng rói trong nghiờn cu v xỏc nh quan h di truyn thc vt K thut RAPD cng c ng dng trong vic ỏnh giỏ a dng di truyn gia cỏc loi v trong phm vi mt loi phõn tớch v ỏnh... [57] Cng trờn u xanh, Saini A v cs ó s dng cỏc mi ngn (10 nucleotide) trong phn ng RAPD v ỏnh giỏ quan h di truyn ca 46 ging u xanh [55] Nm 2000, Lakhanpaul v cs s dng k thut RAPD nhm phõn tớch a hỡnh DNA ca cỏc ging u xanh n Nhúm tỏc gi s dng 21 mi ngu nhiờn v thu c 267 bng DNA, trong ú 64% l a hỡnh [45] Betal v cs (2004) ó s dng 14 ging u xanh cựng 14 mi ngu nhiờn phõn tớch mi quan h di truyn nh k... ng di truyn nhn c trong nghiờn cu ny cú th c s dng chn dũng b m phc v mc ớch chn ging [33] 20 Nm 2006, Karuppanapandian T v cs ó xỏc nh quan h di truyn ca cỏc ging u xanh (Vigna radiata L.) c la chn t nhng vựng khỏc nhau Nam Tamil Nadu (n ) bng k thut RAPD vi 20 mi ngu nhiờn Kt qu thu c 200 on gen khuch i khỏc nhau, trong ú cú 83% th hin s a hỡnh [44] 1.3 NHN XẫT CHUNG u xanh l mt loi cõy u quan. .. bin u xanh ó ỏp ng nhu cu tiờu th ln v a dng trong nc Ht u xanh c ch bin thnh nhiu thc n quan trng v thuc cha bnh cho con ngi Giỏ tr dinh dng ca u xanh th hin thnh phn, hm lng cỏc cht nh protein, lipid,cỏc quỏ trỡnh tng hp, tớch lu hay phõn gii cỏc cht nh protein d tr, amilaza, cỏc amino acid,u liờn quan n s sinh trng, phỏt trin v kh nng chng chu ca cõy u xanh Vỡ vy, vic nghiờn cu hoỏ sinh ht u xanh. .. khi kộo di n 20 ngy [10] c im ca ht Ht khụng ni nh, phụi cong, hai lỏ mm dy, ln v cha nhiu cht dinh dng Ht gm v ht, rn ht 2 lỏ mm v 1 mm non Mm non l ni thu nh ca mm r, 2 lỏ n, thõn chớnh v lỏ kộp u tiờn Ht cú hỡnh trũn, hỡnh tr, hỡnh ụ van, hỡnh thoi v cú nhiu mu sc khỏc nhau nh: mu xanh mc, xanh búng, xanh nõu, vng mc, vng búng nm ngn cỏch nhau bng nhng vỏch xp ca qu Rut ht mu vng, xanh, xanh nht... bin v tinh rỳt protein Ht u xanh c dựng ch bin ra nhiu loi thc phm ngon, b, hp dn nh cỏc loi bt dinh dng, cỏc loi bỏnh, chố, xụi v mt s ung.[27] Lỏ non v ngn ca cõy u xanh cú th c dựng lm rau, mui da Thõn lỏ xanh ca cõy u xanh dựng lm thc n cho chn nuụi, cũn thõn lỏ gi em phi khụ, nghin nh lm bt d tr cho gia sỳc [17, 27] Ngoi ra, u xanh cũn cú giỏ tr trong y hc Ht u xanh cú v ngt, tớnh mỏt, khụng... nghiờn cu mt s tớnh trng liờn quan n nng sut, bnh hi, xỏc nh gii tớnh, phõn tớch quan h di truyn, lp bn gen [60] Nguyn V Thanh Thanh ó s dng k thut SSR nghiờn cu tớnh a dng di truyn ca mt s ging u xanh chu hn khỏc nhau [26] 13 1.2.1.5 Bn QTL Bn QTL (Quantitative Trait Loci - bn cỏc locus tớnh trng s lng) xỏc nh mi liờn kt gia cỏc ch th phõn t vi mt tớnh trng hỡnh thỏi ang c quan tõm Qua bn QTL cú... hoỏ sinh ht u xanh nhm tỡm ra cỏc ging u xanh cú nng sut cao, cht lng tt v chng chu c cỏc iu kin bt li ca mụi trng l gúp phn chn c cỏc ging cú nng sut v cht lng n nh Nhng cụng trỡnh nghiờn cu quan h di truyn ca cõy u xanh nc ta cũn ớt S a dng di truyn s ch ra nhng mc sai khỏc gia cỏc ging u xanh nghiờn cu mc phõn t v gii thớch c tớnh a dng ngun gen ca cõy u xanh 21 Chng 2 VT LIU V PHNG PHP NGHIấN . tiêu nghiên cứu - Đánh giá chất lượng hạt của một số giống đậu xanh nghiên cứu thông qua phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh. - Khảo sát sự đa dạng và mối quan hệ di truyền của 30 giống đậu xanh. trong cấu trúc DNA hệ gen của các giống đậu xanh nghiên cứu. - Thiết lập mối quan hệ di truyền của 30 giống đậu xanh nghiên cứu. 3 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. CÂY ĐẬU XANH 1.1.1. Nguồn. chọn giống đậu xanh có chất lượng tốt phục vụ công tác lai tạo giống, chúng tôi lựa chọn và tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh [Vigna radiata (L.)
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH ppt, NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH ppt, NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH ppt

Từ khóa liên quan