luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 pptx

85 611 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 12:20

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGUYỄN NGỌC NGHĨA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNGKIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Thái nguyên – Năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC NGUYỄN NGỌC NGHĨA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNGKIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Chuyên ngành Y học dự phòng M· sè: 60 72 73 Hƣớng dẫn khoa học : TS ĐÀO THỊ NGỌC LAN Thái Nguyên, 11 - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3 Lêi c¶m ¬n Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng uỷ, Ban giám hiệu, khoa đào tạo sau đại học, phòng đào tạo – khoa học – quan hệ quốc tế, Bộ môn Vệ sinh - Môi trường - Dịch tễ học trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, tiến hành nghiên cứu hoàn thành luận văn. Để hoàn thành nghiên cứu này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Đào Thị Ngọc Lan, PGS-TS Nguyễn Văn Tư đã giành nhiều thời gian chỉ bảo, giúp đỡ tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình tiến hành hoàn thiện đề tài nghiên cứu . Tôi xin trân trọng cảm ơn tới: Lãnh đạo sở Y tế tỉnh Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập nghiên cứu. Ban giám hiệu, các thầy cô giáo trường tiểu học Nghĩa Lộ Nậm Búng và các đồng chí lãnh đạo địa phương tại 2 nơi tôi đã tiến hành nghiên cứu này. Các anh, chị các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cùng tôi đồng hành trong suốt quá trình học tập nghiên cứu để hoàn thành bản luận văn này./. Ngày 28 tháng 10 năm 2009 Tác giả Nguyễn Ngọc Nghĩa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Các chữ viết tắt iv Danh mục các bảng, biểu đồ, ảnh chụp. v Đặt vấn đề 1 Chƣơng 1: Tổng quan 3 1.1 Bệnh RM vấn đề sức khoẻ toàn cầu 3 1.1.1 Tình hình bệnh răng miệng thế giới ………………………………….3 1.1.2. Tình hình bệnh răng miệng tại Việt Nam ……………………… 8 1.2. Tình hình phòng bệnh RM dự phòng biến chứng bệnh SR 10 1.2.1. Tình hình phòng bệnh RM trên thế giới …………………………… 10 1.2.2. Tình hình phòng bệnh RM tại Việt Nam…………………………… 13 1.2.3. Dự phòng biến chứng bệnh sâu răng … 14 1.3. Vai trò, chức năng sự cần thiết phải triển khai CT NHĐ 17 Chƣơng 2: Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu 28 2.1. Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 28 2.2. Phương pháp nghiên cứu 28 2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu 29 2.4. Phương pháp thu thập thông tin 31 2.5. Phương pháp khống chế sai số 31 2.6. Các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 31 2.7. Phương pháp xử lý số liệu 32 Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu 33 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 5 3.1. Một số đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 33 3.2. Tình hình bệnhrăng miệng của học sinh 35 3.3. Đánh giá về kiến thức, thái độ, thực hành của học sinh về CSRM 39 3.4. Một số yếu tố liên quan đến bệnh răng miệng 44 Chƣơng 4: Bàn luận 48 4.1. Tình hình thực trạng bệnh lý RM, của HS trường tiểu học …… ………… 48 4.2. Thực trạng về kiến thức, thái độ thực hành của HS 54 4.3.Các yếu tố liên quan đến bệnh răng miệng 59 KẾT LUẬN 65 KHUYẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI BÁO KHOA HỌC PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 6 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Nội dung Trang Bảng 1.1: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo lớp, địa điểm. 35 Bảng 1.2: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi , địa điểm 35 Bảng 1.3: Phân bố đối tượng nghiên cứu theo lớp, giới 36 Bảng 1.4: Đối tượng nghiên cứu phân bố theo dân tộc. 36 Bảng 1.5: Đối tượng phân bố theo nghề nghiệp hiện tại của bố mẹ 37 Bảng 2.6: Tỷ lệ bệnh sâu răng giữa 2 trường 37 Bảng 2.7: Tỷ lệ bệnh viêm lợi giữa 2 trường 37 Bảng 2.8: Phân bố tỷ lệ bệnh răng miệng theo tuổi …………….…… …….38 Bảng 2.9: Phân bố tỷ lệ răng miệng theo giới 39 Bảng 2.10: Phân bố tỷ lệ bệnh theo răng sữa răng vĩnh viễn 39 Bảng 2.11: Chỉ số sâu mất trám cơ cấu sâu mất trám răng………… ……40 Bảng 2.12: Phân tích tình trạng tổn thương bệnhrăng sâu 40 Bảng 3.13: Mức độ kiến thức chung của học sinh về bệnh răng miệng 41 Bảng 3.14. Kiến thức của học sinh về bệnh răng 41 Bảng 3.15. Mức độ thái độ chung của học sinh về bệnh răng miệng ………… 42 Bảng 3.16. Thái độ của học sinh về phòng bệnh răng miệng………… ……… .42 Bảng 3.17. Mức độ thực hành chung về vệ sinh răng miệng 43 Bảng 3.18. Thực hành về vệ sinh răng miệng sau ăn, số lần chải răng 44 Bảng 3.19. Thực hành chải răng hằng ngày, thói quen ăn vặt 45 Bảng 3.20. Thói quen ăn vặt của học sinh theo địa phương 46 Bảng 4.21. Liên quan giữa kiến thức với bệnh răng miệng 46 Bảng 4.22. Liên quan giữa thái độ với bệnh răng miệng 47 Bảng 4.23. Liên quan giữa thái độ với bệnh sâu răng 47 Bảng 4.24. Liên quan giữa thực hành vệ sinh răng miệng với BRM 47 Bảng 4.25. Liên quan giữa thói quen ăn vặt với bệnh răng miệng 47 Bảng 4.26. Liên quan giữa thực hành chải răng với bệnh sâu răng 48 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 7 Bảng 4.27. Liên quan giữa chăm sóc sức khoẻ răng miệng với BRM 48 Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ phân bố theo dân tộc 36 Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ bệnh răng miệng của học sinh… …….38 Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ sâu răng sữa răng vĩnh viễn 39 Biểu đồ 3.4. Tỷ lệ về phương pháp thực hành VSRM 43 Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ về thói quen ăn vặt của học sinh …………………….46 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 8 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT ART Atraumatic Restorative Treatment (Trám răng không sang chấn) BRM Bệnh răng miệng CT NHĐ: Chương trình Nha học đường CPITN Community periodental index of treatment need (Chỉ số nhu cầu điều trị viêm quanh răng cộng đồng) CSRM Chăm sóc răng miệng HS Học sinh NHĐ Nha học đường PHHS Phụ huynh học sinh RM Răng miệng RHM Răng hàm mặt SR Sâu răng smt Sâu mất trám răng sữa SMT Sâu mất trám răng vĩnh viễn VQR Viêm quanh răng VV Vĩnh viễn WHO Tổ chức Y tế thế giới ( World Health Organization ) YTHĐ Y tế học đường ĐẶT VẤN ĐỀ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 9 Bệnh răng miệng (BRM) là bệnh phổ biến, gặp ở sấp sỉ 90% dân số trên thế giới, ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội. BRM hay gặp nhất là bệnh sâu răng và viêm lợi, bệnh mắc rất sớm, ngay từ khi trẻ 2 tuổi, nếu không được điều trị, bệnh sẽ tiến triển gây biến chứng tại chỗ toàn thân, ảnh hưởng đến sự phát triển thể lực thẩm mỹ của trẻ sau này. Do tính chất phổ biến, tỷ lệ mắc cao trong cộng đồng nên điều trị BRM tốn kém cho cá nhân xã hội cả về kinh phí cũng như thời gian. Điều quan trọng là đòi hỏi phải có màng lưới phòng khám nha khoa rộng khắp với dụng cụ trang bị đắt tiền, cùng đội ngũ thầy thuốc chuyên khoa đông đảo. Chính vì vậy từ lâu BRM đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm [26], [38]. Phòng bệnh răng miệng là quá trình tương đối đơn giản, không phức tạp, không đòi hỏi trang thiết bị đắt tiền, không đòi hỏi cán bộ kỹ thuật chuyên môn cao, chi phí thấp, dễ thực hiện tại cộng đồng, đặc biệt tại các trường học đã đem lại hiệu quả cao. Do đó phòng bệnh răng miệng sớm ngay ở lứa tuổi học sinh là chiến lược khả thi nhất đã được WHO khuyến cáo triển khai. Chương trình chăm sóc răng miệng (CSRM) tại trường học đã được quan tâm thực hiện ở hầu hết các nước trên thế giới trong khu vực từ nhiều thập kỷ nay. Tại hội nghị về Nha khoa phòng ngừa tổ chức tại Thái Lan năm 1998, WHO đã khuyến cáo nên áp dụng kỹ thuật trám răng không sang chấn (Atraumatic Restorative Treatment Technique - ART) là một kỹ thuật đơn giản, dễ phổ cập, như là chiến lược toàn cầu để dự phòng bệnh sâu răng (SR) ở giai đoạn sớm cho học sinh tại các trường học để hạ thấp tỷ lệ biến chứng do bệnh gây ra [6], [39] . Tại Việt Nam đã có trên 80% dân số mắc bệnh răng miệng, trong khi mạng lưới RHM chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc của nhân dân. Vì vậy hiện nay phòng bệnh răng miệng là công tác trọng tâm của ngành Răng Hàm Mặt. Tổ chức và phát triển Nha học đường (NHĐ) là biện pháp phòng làm giảm dần bệnh răng miệng cho lứa tuổi trẻ em ở trường học [ 14], [ 15]. Chương trình Nha học đường đã triển khai rộng khắp đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhưng tỷ lệ bệnh răng miệng ở tuổi học sinh vẫn còn cao. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 10 Các nghiên cứu can thiệp đều cho thấy nếu làm tốt công tác NHĐ thì tỷ lệ bệnh răng miệng sẽ giảm. Việc đẩy mạnh công tác phòng bệnh RM đặc biệt là chương trình nha học đường là thiết thực cho sức khoẻ học sinh hữu ích cho việc tiết kiệm ngân sách quốc gia, giảm gánh nặng cho ngành Y tế giảm chi phí cho xã hội góp phần cải thiện sức khoẻ cộng đồng [5], [16]. Văn Chấnhuyện miền núi của tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, chương trình nha học đường đã được triển khai thực hiện đến các trường học ở các xã trong huyện nhằm làm giảm tỷ lệ mắc bệnh răng miệng nâng cao sức khỏe cho học sinh tuổi học đường nói riêng sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện nói chung. Tuy nhiên việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, công tác tổ chức còn mang tính hình thức chưa được quan tâm đúng mức, do đó tỷ lệ bệnh răng miệng của học sinh tại các trường phổ thông còn cao . Từ những nhu cầu thực tiễn đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài : "Nghiên cứu thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh răng miệng của học sinh tiểu học tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái năm 2009 " với các mục tiêu sau: 1. Mô tả thực trạng bệnh răng miệng kiến thức, thái độ, thực hành của học sinh trường tiểu học Nghĩa Lộ Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về chăm sóc sức khoẻ răng miệng 2. Xác định một số yếu tố liên quan đến bệnh răng miệng của học sinh hai trường tiểu học. Chƣơng 1. TỔNG QUAN 1.1. TÌNH HÌNH BỆNH RĂNG MIỆNG - VẤN ĐỀ SỨC KHOẺ TOÀN CẦU 1.1.1- Tình hình bệnh răng miệng trên Thế giới [...]... xa, vựng dõn tc thiu s sinh sng, trỡnh hiu bit cũn hn chthỡ vic ỏnh giỏ ny rt cn thit 1.3.6 Các yếu tố nguy cơ của bệnh răng miệng 1.3.6.1 Yu t nguy c i vi bnh sõu rng S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 33 Ngy nay vi s tin b ca khoa hc, ngi ta bit rng sõu rng l mt dy chung ca nhng s kin ng hc di nh hng ca nhiu yu t liờn quan vi nhau nh: c tớnh sinh hc, hon cnh xó hi,... hnh vi ngi l mt phc hp ca nhiu hnh ng chu nh hng bi nhng yu t nh di truyn, mụi trng kinh t- xó hi v chớnh tr Cỏc yu t qui nh nờn hnh vi ca con ngi cú th túm tt nh sau: Kiến thức Thái độ S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn Thực hành http://www.Lrc-tnu.edu.vn 30 Knowledge) (Attitude) (Practice) S hiu bit (Ph thuc vo yu t vn húa, xó hi, kinh t) T duy, lp trng, quan im Cỏc hot ng ca con ngi V kin... cú 35 trng tiu hc, gm cú khong 6000 hc sinh C s vt cht, trang thit b dy hc cha ỏp ng c cho nhu cu hc tp ca cỏc em hc sinh Trỡnh hiu bit ca giỏo viờn cũn nhiu hn ch nờn vic phi hp dy hc vi tuyờn truyờn giỏo dc sc kho cho hc sinh c bit v cụng tỏc chm súc sc kho rng ming cha t c theo yờu cu v mc tiờu ra Tỡnh hỡnh chm súc rng ming ca nhõn dõn núi chung v ca hc sinh cỏc trng tiu hc núi riờng cũn mc rt... cỏc hot ng chm súc rng ming ca hc sinh tiu hc ng thi cú nhng gii phỏp v k hoch phũng bnh rng ming mt cỏch hu hiu cho hc sinh cỏc trng ph thụng vựng cao, vựng sõu vựng xa nh tnh Yờn Bỏi Chớnh vỡ vy, khi hc sinh b bnh rng ming thng phi a n bnh vin khỏm v iu tr nờn va xa li mt nhiu thi gian, cũn cỏc trm y t xó cha ỏp ng c nhu cu iu tr ca ngi dõn i iu tr cỏc bnh vin hc sinh phi ngh hc, nh hng n hc tp,... phi ngh hc v cỏc em u bit ú l vỡ rng v nh vy cỏc em vn cú nhng nhn bit nht nh Tuy nhiờn, s hiu bit ny ph thuc vo trỡnh vn hoỏ Hc sinh lp mt khụng th cú s hiu bit bng hc sinh lp nm Ngay trong cựng tui, cựng lp hc, s hiu bit v tng lnh vc, tng vn cng khỏc nhau Trong tui hc sinh tiu hc, khi m kin thc vn hoỏ cũn hn ch, kin thc v bnh rng ming cng hn ch theo, do ú mun bit s hiu bit ca cỏc em n mc no, cn... ỳng v ngc li i tng hc sinh tiu hc ngi dõn tc min nỳi, nhng kin thc v thỏi v bnh rng ming s c biu hin qua hnh ng phũng chng nú ng nhiờn, kin thc v thỏi mc thp thỡ hnh ng cng mc tng ng Hnh vi sc kho cũn cú nhng yu t khỏc nh : K nng l biu l kh nng lm tt hoc x lý mt vic gỡ nh ti nng bm sinh, qua o to hoc thc hnh õy, chỳng ta cn o to qua thc hnh ti nh trng v gia ỡnh cho hc sinh cú c k nng chi rng... bin v mang tớnh cht xó hi, mun cụng tỏc NH mang li hiu qu cao, rt cn thit phi kho sỏt v kin thc, thỏi v thc hnh ca cng ng hc sinh i vi bnh rng ming Hin nay cỏc nghiờn cu tỡm hiu thc trng bnh lý, kin thc, thỏi v thc hnh ca hc sinh v bnh rng ming cũn rt ớt c bit i vi cỏc em hc sinh vựng cao, vựng sõu vựng xa, vựng dõn tc thiu s Vin RHM thnh ph H Chớ Minh ó cú nhng iu tra v nhng kin thc v thc hnh ca ngi... trung bỡnh mt bỏc s ti phũng rng cú th iu tr 15 hc sinh/ ngy Kh nng ỏp ng v thi gian ca S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn 26 cỏn b NH trung bỡnh niờn hc vi 7 thỏng lm vic, mt Bỏc s hoc cỏn b NH cú kh nng iu tr 3360 rng/ nm [26] Ti Long An hc sinh t 3- 17 tui l 420.379 vi t l sõu rng mc trung bỡnh v trung bỡnh mt hc sinh cú 2 rng sõu thỡ s rng cn c hn l 1.050.947 chic... nh, s khụng to c cho cỏc em thúi quen cn thit chi rng hng ngy ú l vic quan trng trong thúi quen v sinh rng ming Nu to c thúi quen chi rng u n hng ngy v c hng dn v sinh rng ming mt cỏch y s lm sch vi khun v mng bỏm rng, gúp phn ngn nga viờm li - c bit l cỏc yu t nguy c liờn quan n hnh vi ca cỏc em hc sinh: kin thc kộm, Thỏi kộm, Thc hnh kộm, thúi quen n vt hng ngy, khụng chi rng, chm sỳc rng ming... phớa bc thỡ t l sõu rng liờn quan n hnh vi ca cỏc em chim 80,41%, trong ỳ vic thc hnh v sinh rng ming cỳ vai trũ quan trng chim 58,60% Theo Nguyn Vn Tn nm 2004 ỏnh giỏ thc trng sõu rng hc sinh cú v khụng dựng nc sỳc ming Fluor H Ni, ú a ra t l mc bnh sõu rng liờn quan n khụng xỳc ming hng ngy l 48,50% , s hc sinh hay n ngt, khụng cú thúi quen ỏnh S húa bi Trung tõm Hc liu i hc Thỏi Nguyờn http://www.Lrc-tnu.edu.vn . cứu thực trạng và kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh răng miệng của học sinh tiểu học tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái năm 2009 " với các mục tiêu sau: 1. Mô tả thực trạng bệnh răng. THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Thái nguyên – Năm 2009 Số hóa. bệnh lý răng sâu 40 Bảng 3.13: Mức độ kiến thức chung của học sinh về bệnh răng miệng 41 Bảng 3.14. Kiến thức của học sinh về bệnh răng 41 Bảng 3.15. Mức độ thái độ chung của học sinh về bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 pptx, luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 pptx, luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ KIẾN THỨC-THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI HUYỆN VĂN CHẤN -TỈNH YÊN BÁI NĂM 2009 pptx

Từ khóa liên quan