PHẦN ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN 12 ppt

21 740 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/03/2014, 10:20

PHẦN ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨCCÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN 12 Dùng cả cho ôn thi TN , Chủ đề I,II,III)Chủ đề I : A/SƠ ĐỒ CHUNG KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊNVÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ: 8 bước( 8 dấu :+ )I / Hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d ( a ≠ 0) .1) Tập xác định : +/ D = R . 2) Sự biến thiên : +/ Chiều biến thiên : • y’ = 3ax2 + 2bx + c .• y’ = 0 <=> xi = ? ; f(xi) = ? . +/ trên các khoảng (….) và (… ) : y’ > 0 , : Hàm số đồng biến . Trên khoảng (….) : y’ < 0 , : Hàm số Nghịch biến .+/ Cực trị : Kết luận về cực trị hàm số .Hàm số đạt cực tiểu tại x = …., yCT = ….Hàm số đạt cực Đại tại x = …., yCĐ = ….+ / Giới hạn ở Vô cực :=−∞→yxlim ? ; =+∞→yxlim ? .+/ Bảng biến thiên : x - ∞ ? ? ? + ∞y’ ? ? ?y ? ? ?3) Đồ thị :+ ) Giao điểm đồ thị với trục Oy : x = 0 => y = d .• Giao điểm đồ thị với trục Ox : y = 0 => x = ? ., Các điểm khác : … +) Đồ thị : y 0 xII / Hàm số y = ax4 + bx2 + c ( a ≠ 0) .1) Tập xác định : +/ D = R . 2) Sự biến thiên : +/ Chiều biến thiên : • y’ = 4ax3 + 2bx = 2x(2ax2 + b ) .• y’ = 0 <=> ===⇒===)()()0(??0xfxfcfxxx . +/ trên các khoảng (….) và (… ) : y’ > 0 , : Hàm số đồng biến . Trên khoảng (….) : y’ < 0 , : Hàm số Nghịch biến .+/ Cực trị : Kết luận về cực trị hàm số .Hàm số đạt cực tiểu tại x = …., yCT = ….Hàm số đạt cực đại tại x = …., yCĐ = ….+ / Giới hạn ở Vô cực :=−∞→yxlim ? ; =+∞→yxlim ? .+/ Bảng biến thiên : x - ∞ ? ? ? + ∞y’ ? ? ?y ? ? ?3) Đồ thị :• Hàm số đã cho là hàm số chẵn, do đó đồ thị nhận trục 0y làm trục đối xứng.• Giao điểm đồ thị với trục Ox : y = 0 => x = ? . Các điểm khác …Đồ thị : y 0 xIII / Hàm số : dcxbaxy++=1) Tập xác định : +/ D = R /{ - cd. }2) Sự biến thiên : +/ Chiều biến thiên : • y’ = 2)( dcxbcad+− .• y’ > 0 ( y < 0 ) , ∈∀xD +/ : Hàm số đồng biến ( Nghịch biến ) . trên các khoảng (….) và (… ) +/ Cực trị : Hàm số không cực trị .+ / Tiệm cận và Giới hạn :=−∞→yxlim ca và =+∞→yxlimca => tiệm cận ngang : y = ca. =−→ycaxlim? Và =+→ycaxlim? => tiệm cận đứng : x = cd−. +/ Bảng biến thiên : x - ∞ ? ? + ∞y’ ? ?y ? ?3) Đồ thị : * Giao điểm đồ thị với trục Oy : x = 0 => y = db .Giao điểm đồ thị với trục Ox : y = 0 => x = ab− , Đồ thị nhận giao điểm I(cd−;ca) của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng y 0 xB/ CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ1/ y = ax3 + bx2 + cx + d ( C ) 2/ y = ax4 + bx2 + c ( C )BÀI 1 : Biện luận theo m số nghiệm của phương trình:a’x3 + b’x2 + c’x + n = 0 (2).• (2) ⇔ ax3 + bx2 + cx + d = k.m ; ( ⇔ax4 + bx2 + c = k.m )• Số nghiệm phương trình (2) bằng số giao điểm của đồ thị ( C) với đường thẳng d: y = k.m (vẽ d)• Nhận xét số giao điểm d: với ( C ) , theo yCT và yCĐ của ( C ).Bài 2 : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ) tại :1) Đi qua điểm M0 (x0 ; y0 ) € ( C ) .2) hệ số góc cho trước ( song song với đường thẳng y = kx + p ).3) Vuông góc với đường thẳng y = k’x + p HƯỚNG DẪN :1/ Đi qua điểm M0 (x0 ; y0 ) € ( C ) :• Phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ) tại điểm M0 (x0 ; y0 ) dạng : y = k(x – x0 ) + y0 ( * )• k = f’(x0) ; thế k , x0 , y0 vào ( * ) ta phương trình tiếp tuyến cần tìm .2/ hệ số góc cho trước ( song song với đường thẳng y = kx + p ).• Phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ) tại điểm M0 (x0 ; y0 ) dạng : y = k(x – x0 ) + y0 ( * )k = f’(x0 ) ⇔ giải phương trình tìm x0 ; thế x0 vừa tìm được vào ( C ) tìm y0 . • Thế k , x0 , y0 vào ( * ) ta phương trình tiếp tuyến cần tìm.3/ Vuông góc với đường thẳng y = k’x + p • Phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ) tại điểm M0 (x0 ; y0 ) dạng : y = k(x – x0 ) + y0 ( * )• Trong đó k.k’ = -1 ⇔ k = '1k− . thế k = f’(x0 ) ⇔ giải phương trình tìm x0 ; thế x0 vừa tìm được vào ( C ) tìm y0 . • Thế k , x0 , y0 vào ( * ) ta phương trình tiếp tuyến cần tìm.4/ Các dạng khác : cho biết x0 hoặc y0 tìm các yếu tố còn lại suy ra (*)3/ dcxbaxy++= ( C )Bài toán : Tìm m để y = f(x ; m ) cắt đồ thị ( C ) tại t đểm phân biệt ?Hướng dẫn : Số giao điểm của f(x;m ) với ( C ) , bằng số nghiệm phương trình : f( x ) = f ( x ; m ) . Từ đó ta tìm ra điều kiện của m cần tìm .Chủ đề II : C/ Hàm sô lũy thừa, Mũ và logarit1)Phương trình, Bất phương trình mũ và Lô ga rít.a)Phương trình mũ :Bước 1/ Dùng tính chất của luỹ thừa, đưa phương trình mũ đã cho về phương trình đặt được ẩn phụ với luỹ thừa phù hợp. ( t = aX , t > 0 ).Bước 2/ Giải phương trình với ẩn t, tìm ra nghiệm của biến t.Bước 3/ Dựa vào cách đặt và điều kiện để tìm ra nghiệm của bài toán. Và kết luận nghiệm.b)Phương trình logarít: Bước 1/ Dùng tính chất của lô ga rít, đưa phương trình lô ga rít đã cho về phương trình đặt được ẩn phụ với luỹ thừa phù hợp. ( t = logaX , điều kiện X > 0 ).Bước 2/ Giải phương trình với ẩn t, tìm ra nghiệm của biến t.Bước 3/ Dựa vào cách đặt và điều kiện để tìm ra nghiệm của bài toán. Và kết luận nghiệm .c) Bất phương trình : Biến đổi tương tự các bước giải phương trình chứa ẩn số ở luỹ thừa hay dưới dấu lô ga rít .2) Gía trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số:Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số : y = f(x) trên đoạn [ a ; b ] ?Bước 1: Tìm tập xác định D của f(x) : D = ?, xét xem [a ; b ] ∈ D ?Bước 2 : */Tìm đạo hàm y’ = f’(x) = ?*/ Giải phương trình y’ = 0 => xi = ? loại các giá trị xi ∉ [ a ; b ] */ Tính các giá trị : f(a) ; f(b) ; f(xi) .Bước 3 : So sánh các giá trị vừa tìm được . Tìm ra giá trị lớn nhất, nhỏ nhất .Chủ đề III: D/ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN:I/ Tìm thể tích hình chóp:1/ Các loại bài toán :a) Cho hình chóp S.ABC ( Đáy tam giác : thường, vuông, đều, cân, hinh vuông, thoi, chữ nhật, hình bình hành …)Có SA ┴ ( ABC) ( SO ┴ (ABC)…. ) biết cạnh SA , góc giữa SB và đáy ( (ABC) và đáy ) là α .1) Tính thể tích S.ABC.2) Tìm tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp S.ABC.Cách giải : gồm 2 bước:Bước 1 : Vẽ hình : Mục đích : Xác định các yếu tố về giả thiết bài toán. Tìm các yếu tố : Góc , đường cao . Vẽ từ đáy vẽ lên Xây dựng được hình vẽ đã cho 0.25đến 0.5 đ).Bước 2: Tính toán: a)Tính Thể tích hình chóp VS.ABC = 1/3B.hTrong đó B = SABC ; h = SO ( SH: đường cao ).b)Tìm tâm và bán kính: + Xác định tâm đáy ( tam giác : tâm đường tròn ngoại tiếp, tứ giác(hcn): giao điểm 2 đường chéo ). Xác định trục d đáy : vuông góc đáy qua tâm.+ Xác định mặt phẳng trung trực: 1 cạnh bên, hoặc trung trực đường cao.Giao của trục d và mp vừa vẽ, ký hiệu I : là tâm mặt cầu cần tìmKhoảng cách IA = IB = IC = IS = R là bán kính. Tìm vị trí I , R .Kết luận.Chú ý : Các bài toán đã học phải giải đúng sơ đồ trên mới đạt điểm tối đa.Giaỉ cách khác, nếu đúng , chỉ đạt điểm tối đa từng phần. Phần kết luận kết quả bài toán ( đáp số ) chiếm 0.25 điểm mỗi bài. II/ Bài toán hình hộp, lăng trụ: Các bước giải tương tự bài toán hình chóp.ÔN TẬP CHỦ ĐỀ IV : NGUYÊN HÀM , TÍCH PHÂNA/Nguyên hàm:I .Định nghĩa và ký hiệu:1. Định nghĩa : F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) nếu F’(x) = f(x)2. Ký hiệu: ∫= ).().( xFdxxf3. Định lí : ∫= ).().( xFdxxf+ CII. Tính chất: 1. ∫=dxxf ).(' f(x) +C2.∫ ∫= dxxfkdxxfk ).(.).(.3.∫ ∫ ∫±=± dxxgdxxfdxxgxf )()()]()([Chú ý 1 :Nguyên hàm dạng tích , và hữu tỷ không công thức phải biến đổi đưa về tổng hiệu:Ví dụ 1 : Tìm Nguyên hàm : A = ∫xdxx 5cos.3sin.Ví dụ 2 : Tìm Nguyên hàm : B = ∫−++4.3122xxxIII .Công thức:1. Nhóm 1: Hàm số lũy thừa. 1.1 / ∫+= Cxkkdx . . k ∈ R . 1.2 / ∫dxx .α = Cx+++11αα. 1−≠α1.3 / ∫xdx = ln x + C . 2 . Nhóm II: Hàm số lượng giác2.1 / ∫+−= Cxxdx cossin2.3 / Cxxdx +−=∫coslntan2.2 / ∫+= Cxxdx sincos2.4 / Cxxdx +=∫sinlncot2.5 / Cxxdx+=∫tancos22.7 / Cxxxdx+−−=∫cottan22.6 / Cxxdx+−=∫cotsin22.8 / Cxxxdx++−=∫tancot24. Nhóm III: Hàm số Mũ : 3.1 / ∫+= Caadxaxxln3.2/ Cedxexx+=∫ Chú ý 2 : Nếu : F(x)’ = f(a) , thì : CbaxFadxbaxf ++=+∫)(1)( B/ Phương pháp tính tích phân: Công thức : )()()().( aFbFxFdxxfbaba−==∫ I/ TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN1. Dạng 1: Tính : I [ ]dxxuxufba).('.)(∫Phương pháp chung : Bước 1 : Đặt : t=u(x) ⇒ dt = u’(x).dxBước 2 : Đổi cận : x a b t u(a) u(b) Bước 3 : Tính I : I = )]([)]([)()()()()()(auFbuFtFdttfbuaubuau−==∫CÁC DẠNG BẢN THƯỜNG GẶP :2. Dạng 2 : Tính : I = ∫badxxf ).( ; Với f(x) = βαα).(1bxax ++. ∈βR*Phương pháp: Bước 1 : Đặt t = ).(1bxa ++α ⇒ dt = adxxαα).1.( + .⇒ adtdxx).1(.+=ααBước 2 : Đổi cận : x a b t u(a) u(b) Bước 3 : Tính I : I = .).1).(1(1).1(.)()()()()1(∫+++=+buaubuautaadttβββαα Ví dụ 3: Tính các tích phân sau : 1. A = dxxx∫−21543)12( . ; B = dxxx∫−21543)12( . 2. C = .)12(21543dxxx∫− . ( Ta đặt t = 54)12( −x)3. Dạng 3 : Tính : I = ∫badxxf ).( ; Với f(x) = α)sin (cos bxax +. Phương pháp: Bước 1 : Đặt t = )sin.( bxa + ⇒ dt = adxx.cos. .⇒ cosx.dx =adt.f(x)dx = dttaα1 . ta đưa về bài toán quen thuộc. Ví dụ 4 : Tính các tích phân sau : 4 . D = .)3sin2(cos303dxxx∫−π ; 5 . E = dxxx330)3sin2(cos−∫π .6 . G = .)3sin2(cos3043dxxx∫−π ; Ta đặt t = 3)3sin2( −x .4 Dạng 4 : Tính : I = ∫badxxf ).( ; Với f(x)dx = 22xbdx+ .Phương pháp: Bước 1 : Đặt x = b.tant , ⇒ dx = )tan1(cos22tbdttb+=.dt. b2 + x2 = b2.( 1 + tan2t) . ⇒ f(x).dx = dtb1 .Bước 2: Đổi cận, tính kết quả .5. Dạng 5 : Tính : I = ∫badxxf ).( ; Với ∫βαdxxf )( = ∫−βα22xadxdx . (a> 0)Phương pháp: Bước 1 : Đặt x = a.sint ⇒ dx = a.cost.dt ; tataxa cos).(sin2222==−. Bước 2: Đổi cận, tính kết quả .II/ TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN2.1 Dạng áp dụng phương pháp tích phân từng phần : I = ∫badVU..Phương pháp: Đặt : ==dxvdvxuu'.)( ⇒ ==∫''.).('vdxvvdxxudu; ⇒ ∫badVU. = U.V∫−babadUV..2.2 Các dạng tích phân thường gặp :Dạng 1 : Tính : I = ∫badxxf ).( ; Với f(x)dx = P(x). cosx.dx , hoặc P(x).sinx.dx .Ta đặt : U = P(x) ; dv = sinx.dx.Dạng 2 : Tính : I = ∫badxxf ).( ; Với f(x)dx = P(x). ex.dx .Ta đặt : U = P(x) ; dv = ex.dx . Dạng 3 : Tính : I = ∫badxxf ).( ; Với f(x)dx = P(x). ln(x).dx .Ta đặt : U = ln(x) ; dv = P(x).dx . Chú ý 3 : Thông thường bài toán tích phân cho dưới dạng :I = ∫+badxxgxhxf ).()].()([ , ta khai triển thành tổng hai tích phân, rồi áp dụng các phương pháp trên để tính , xong cộng kết quả lại.Ví dụ 5: Tính các tich phân sau : 6. 320( ).cossin−=∫xI xdxxπ ; 7. 12 (1 ln )−=∫ex x dxI ; 8 . ∫+=202cos2sin1πdxxxI ; 9 . 10( )+=∫x xe e x dxIC / Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng và thể tích: 1) Diện tích hình phẳng:Cơ sở lí thuyết:• Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = f(x) (liên tục); x= a; x= b và y = 0 (trục hoành) được tính bởi: S = ( )baf x dx∫ (1).• Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = f(x), y = g(x)(liên tục); x = a; x= b được tính bởi: S = ( ) ( )baf x g x dx−∫ (2).Ví dụ 6: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x2 – 1; y = 0; x = 0; x = 2.Giải: Gọi S là diện tích cần tính, áp dụng công thức S = ( )baf x dx∫ thì S = 2201x dx−∫• Phương trình: x2 -1= 0 ⇔x = ±1 , nghiệm x = 1 ∈[0;2]• Vậy S = 120( 1)x dx−∫+ 221( 1)x dx−∫= 130( )3xx−+ 231( )3xx−= 2 (đvdt)Vídụ 7:Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = 2 – x2 và y =x.Giải: • Cận a,b là nghiệm của phương trình: 2 – x2 = x ⇔x2 + x – 2 = 0 ⇔ x = 1 và x = -2 • Gọi S là diện tích cần tính, áp dụng công thức• S = ( ) ( )baf x g x dx−∫ thì S = 1222x x dx−+ −∫• Vậy S = 1222x x dx−+ −∫= 122( 2)x x dx−+ −∫ = 13 2223 2x xx−+ − = 92 (đvdt)* Lưu ý: Chỉ thể đưa dấu trị tuyệt đối ra ngoài tích phân nếu hàm số dưới dấu tích phân không đổi dấu trên [a; b].2) Thể tích vật thể tròn xoay:Cơ sở lí thuyết:Thể tích vật thể tròn xoay giới hạn bởi các đường y = f(x); x = a; x = b; y = 0 khi xoay quanh trục Ox được tính bởi: V = 2( )baf x dxπ∫ (3)Ví dụ 8: a) Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x – x2 và y = 0. Tính thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi nó quay quanh trục Ox., Giải:• Phương trình 2x – x2 = 0 ⇔ x = 0 và x = 2 • Gọi V là thể tích cần tính.Áp dụng công thức: V = 2( )baf x dxπ∫ Ta V = 2 02 2 2 3 40 0(2 ) (4 4 )x x dx x x x dxπ π− = − +∫ ∫ = 523 404( )3 5xx xπ− + = 1615π (đvtt)b) Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y = – x2 và y = x3. Tính thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi nó quay quanh trục Ox.Giải:• Phương trình – x2 = x3 ⇔ x = 0 và x = –1 [...]... cần tìm ****** ƠN TẬP CHỦ ĐỀ VI SỐ PHỨC TRONG CÁC ĐỀ THI: A/ TỐT NGHIỆP THPT 2 1 Bài 1 : Giải phương trình : 2x – 5x + 4 = 0 trên tập số phức TN THPT Năm : 2006 ; Đáp số : x1 = 5 7 5 7 + i ; x2 = − i 4 4 4 4 2 Bài 2: Giải phương trình : x2 -4x + 7 = 0 trên tập số phức TN THPT Năm : 2007 (lần 1) ; Đáp số : x1 = 2 + i 3 ; x2 = 2 - i 3 3 Bài 3: Giải phương trình : x2 – 6x +25 =0 trên tập số phức TN... thẳng Δ là ( 2 ) Áp dụng giải bài tập 1 trang 89 SGK HH 12 CB Bài tập 4 trang 92 Dạng II : Xét vị trí tương đối : Mặt Cầu, mặt phẳng, đường thẳng Bài 2.1.a / Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng d1 và d2 phương trình :  x = x 0 + a1 t  d1:  y = y 0 + a 2 t  z = z + a t 0 3  (1) ;  x = x1 + b1 t '  d2 :  y = y1 + b2 t ' ; ( 2 )  z = z + b t ' 1 3  Cách giải : Bước 1 : Đường thẳng d1... 3 - 4i 4 Bài 4 : Tìm giá trị biểu thức : P = ( 1 + i 3 )2 + ( 1 - i 3 )2 TN THPT Năm : 2008 ( lần 1) ; Đáp số P = 4 5 Bài 5: Giải phương trình : x2 - 2x + 2 = 0 trên tập số phức TN THPT Năm : 2008 ( lần 2 ) ; Đáp số : x1 = 1 + i ; x2 = 2 + i 6 Bài 6: Giải phương trình : 8z2 – 4z + 1 ; Trên tập số phức TN THPT Năm : 2009 ( bản ) ; Đáp số : z1 = 1 1 + i 4 4 ; z2 = 1 1 − i 4 4 7 Bài 7: Giải phương... 0 trên tập số phức TN THPT Năm : 2009 (NC) ; Đáp số : z1 = i ; z2 = - 8 Bài 8: Giải phương trình :2z2 + 6z + 5 = 0 ; 1 i 2 trên tập số phức TN THPT Năm : 2010 (GDTX) ; Đáp số : z1 =- 3 1 3 1 + i ; z2 = - − i 2 2 2 2 9 Bài 9 : Cho hai số phức: z1 = 1 + 2i , z2 = 2 – 3i Xác định phần thựcphần ảo của số phức z1 -2z2 TN THPT Năm : 2010 ( bản ) ; Đáp số : Phần thực : -3 ; Phần ảo : 8 10 Bài 10... = 3 + 4i và z = 5 Bài 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện : z − (3 + 4i) = 2 ĐH Khối D – 2009 Đáp số : Đường tròn tâm I(3 ; 4 ), bán kính R =2 Bài 14 : Cho số phức z thỏa mãn : (1 + i)2.(2 – i)z = 8 + I + (1 – 2i )z Xác định phần thực , phần ảo của Z CĐ KHỐI A,B,D – 2009 ( CB) Đáp số : Phần thực – 2 ; Phần ảo 5 Bài 15 : Giải phương trình... hai số phức: z1 = 2 + 5i , z2 = 3 – 4i Xác định phần thựcphần ảo của số phức z1.z2 TN THPT Năm : 2010 ( NC) ; Đáp số : Phần thực : 26 ; Phần ảo : 7 SỐ PHỨC TRONG CÁC ĐỀ THI: CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Bài 11 : Gọi z1 , z2 là 2 nghiệm phức của phương trình z2 + 2z + 10 = 0 2 2 Tính giá trị của biểu thức A = z1 + z 2 ĐH Khối A – 2009 (CB) Đáp số : A = 20 Bài 12 : Tìm số phức z thỏa mãn z − (2 + i) = 10 và... Áp dụng giải bài tập trang 80, 81 skg hh12 bản Bài tốn 3.1/ Viết phương trình tham số của đường thẳng Δ qua điểm M0(x0 ; y0 ; z0 ) véc tơ chỉ phương a (a1 ; a2 ; a3 ) Giải : Gọi M(x ; y ; z ) ∈ Δ, ta : phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm M0(x0 ; y0 ; z0 ) véc tơ chỉ phương a (a1 ; a2 ; a3 ) :  x = x 0 + a1 t  Δ :  y = y 0 + a 2 t ;  z = z + a t 0 3  Các dạng bài tập : 3.1/a... = 2 Bài 19 : Tìm số phức z thỏa mãn điều kiện : z = 2 , và z2 là số thuần ảo ĐH Khối D – 2010 Đáp số : z1 = 1 +i ; z2 = 1 – i , z3 = - 1 – i , z4 = -1 + i Bài 20 : Cho số phức z thỏa mãn : ( 2 – 3i)z + ( 4+i) z = - (1 + 3i)2 ; Xác định phần thựcphần ảo của z ? CĐ KHỐI A,B,D – 2010 ( CB) Đáp số : Phần thực : - 2 ; phần ảo : 5 Bài 21 : Giải phương trình : z2 – (1 + i)z + 6 + 3i = 0 ; trên tập. .. Áp dụng Bài tập 7 trang 91 sgk ; Bài 12 trang 93 sgk Dạng IV : Bài tốn tổng hợp : Cho 4 điểm : A(xA ; yA ; zA ) , B(xB ; yB ; zB ) , C(xC ; yC ; zC ) D(xD ; yD ;zD ) 1) Viết phương trình mặt phẳng ( ABC ) 2) Tính góc A, B của tam giác ABC 3) Tính diện tích tam giác ABC 4) Chứng minh D.ABC là tứ diện Tính thể tích hình chóp D.ABC Cách giải : 1) Bài tốn... trình : (α ) : + By + Cz + D = 0 (1) 2 2 2 (S): x + y + z – 2ax + 2by + 2cz + D = 0 ( 2 ) Ax Cách giải : Bước 1 : Tìm tọa độ tâm I ( a ; b ; c ) và bán kính R của mặt cầu ( S ); ( bài tốn 1.2/ ) Bước 2 : Tìm khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng ( α ) : d(I ; (α )) = A.a + B.b + C.c + D A2 + B 2 + C 2 =m Bước 3 : So sánh và kết luận : Nếu m > R : mặt phẳng (α ) khơng cắt mặt cầu (S) Nếu m = R , mặt . PHẦN ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨCCÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN 12 Dùng cả cho ôn thi TN , Chủ đề I,II,III)Chủ đề I : A/SƠ. đa từng phần. Phần kết luận kết quả bài toán ( đáp số ) chiếm 0.25 điểm mỗi bài. II/ Bài toán hình hộp, lăng trụ: Các bước giải tương tự bài toán hình
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẦN ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN 12 ppt, PHẦN ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN 12 ppt, PHẦN ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TOÁN 12 ppt

Từ khóa liên quan