Vận dụng Một số phương pháp thống kê nghiên cứu sự biến động và nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990 đến 2001Vận dụng Một số phương pháp thống kê nghiên cứu sự biến động và nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất nông

73 793 2
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2012, 09:16

Luận Văn: Vận dụng Một số phương pháp thống kê nghiên cứu sự biến động và nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990 đến 2001 Nguyễn Văn Chiến Thống 41amục lục trangMở đầu .3Chơng I: Phơng pháp luận thống 5nghiên cứu sự biến động của giá trị 5sản xuất nông nghiệp 5I. Khái quát chung nông nghiệp Việt Nam .51. Định hớng của Đảng .52. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 113. Vai trò của nông nghiệp 134. Những kết quả đạt đợc .14II. Phơng pháp tính giá trị sản xuất nông nghiệp .151. Phạm vi, nguyên tắc phơng pháp tính .152. Nội dung, phơng pháp tính GO ngành nông nghiệp .173. Một số nhân tố tác động tới GONN 213.1. Diện tích gieo trồng .213.2. Lao động nông nghiệp .22Chơng II: phơng pháp thống nghiên cứu 23sự biến động các nhân tố ảnh hởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp 23I. Lý luận chung về phân tích thống 231. Khái niệm 232. Những vấn đề chủ yếu của phân tích thống 24II. phơng pháp Dãy số thời gian .251. Khái niệm 252. Phân loại 253. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 26- 1 -Nguyễn Văn Chiến Thống 41a3.1. Mức độ bình quân theo thời gian 263.2. Lợng tăng (giảm) tuyệt đối 283.3. Tốc độ phát triển. .293.4. Tốc độ tăng (giảm) .313.5. Giá trị tuyệt đối của 1% tốc độ tăng (giảm) liên hoàn .324. Một số phơng pháp biểu hiện xu hớng biến động cơ bản của hiện tợng .334.1. Phơng pháp mở rộng khoảng cách thời gian .334.2.Phơng pháp số trung bình trợt (di động). 334.3. Phơng pháp hồi quy .344.4. Biểu hiện xu hớng biến động thời vụ .34III. phơng pháp Hồi quy - tơng quan .351. Khái niệm .352. Nhiệm vụ 363. ý nghĩa 37Chơng III. Vận dụng phơng pháp thống nghiên cứu sự biến động nhân tố ảnh hởng đến GONN Việt Nam giai đoạn 1990-2001 41I. Những thuận lợi khó khăn 411. Những thuận lợi 412. Những khó khăn 42II. Phân tích 451. Vận dụng phơng pháp dãy số thời gian 47Bảng 5: Tính toán về mức độ trung bình 51Hệ số .52F .52146.18 52398.17 5253.6 522. Sử dụng phơng pháp hồi quy t ơng quan .57Năm 58Kết luận kiến nghị .61- 2 -Nguyễn Văn Chiến Thống 41aMở đầuVào thời điểm hiện nay, nhiều nớc vẫn trong tình trạng đói nghèo, lơng thực thực phẩm cùng với những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống cha đợc đáp ứng. Việt Nammột nớc trong khu vực Đông Nam á nền văn minh lúa nớc lâu đời, dân số đông nên rất cần thiết phải quan tâm đến phát triển nông nghiệp. Chính sự phát triển của ngành này là bớc đi tất yếu thúc đẩy cho sự phát triển của ngành khác từ sản xuất nhỏ nên sản xuất lớn. Với vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp trong sự nghiệp Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nớc. Đảng nhà nớc ta coi việc phát triển ngành nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng nhất trong chiến lợc phát triển nền kinh tế đất nớc. Trong những năm qua ngành nông nghiệp đã có những kết quả nhất định: tỷ trọng nông, lâm, ng nghiệp đã chiếm 19-20% tổng giá trị - 3 -Nguyễn Văn Chiến Thống 41asản xuất, tạo ra 40% thu nhập quốc dân đóng góp 37% tổng giá trị xuất khẩu. Với sự phát triển của ngành nông nghiệp đời sống nông dân đợc cải thiện, thu nhập bình quân tăng từ 7,7 triệu đồng trên hộ năm 1993 lên 11 triệu đồng trên hộ năm 1999, tỷ lệ hộ đói nghèo ở nông thôn giảm từ 29% năm 1990 còn 11% năm 2000.Với vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp. Qua thời gian thực tập tại vụ Nông lâm nghiệp, thuỷ sản Tổng cục Thống kê. Em chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp là: Vận dụng một số ph ơng pháp thống nghiên cứu sự biến động nhân tố ảnh hởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990 đến 2001 .Mục đích của đề tài nhằm nghiên cứu sự biến động kết quả giá trị sản xuất các nhân tố ảnh hởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian 1990-2001. Từ đó đa ra các biện pháp nhằm nâng cao giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp trong thời gian tới.Bố cục của lụân văn ngoài phần mở đầu kết luận gồm 3 chơng:Chơng I: Phơng pháp luận thống nghiên cứu sự biến động của giá trị sản xuất nông nghiệp (GONN)Chơng II: Phơng pháp thống nghiên cứu sự biến động các nhân tố tác động đến giá trị sản xuất nông nghiệp (GONN).Chơng III: Vận dụng phơng pháp thống nghiên cứu sự biến động nhân tố ảnh hởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp (GONN) Việt Nam giai đoạn 1990-2001.Để hoàn thành lụân văn thực tập tốt nghiệp này em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Thầy giáo Trần Quang cùng tập thể cán bộ Vụ Thống Nông, Lâm nghiệp Thuỷ sản Tổng cục Thống kê.- 4 -Nguyễn Văn Chiến Thống 41aChơng I: Phơng pháp luận thống kênghiên cứu sự biến động của giá trịsản xuất nông nghiệpI. Khái quát chung nông nghiệp Việt Nam 1. Định hớng của ĐảngNghị quyết hội nghị TW V khoá IX về Đẩy nhanh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, thời kỳ 2001-2010 đã chỉ rõ Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hớng sản xuất hàng hoá lớn, gắn với công nghiệp hoá chế biến thị trờng, đa thiết bị kỹ thuật công nghệ hiện đại vào các khâu sản suất nông nghiệp, ứng dụng các thành tựu công nghệ nhất là công nghệ - 5 -Nguyễn Văn Chiến Thống 41asinh học công nghệ thông tin, nhằm nâng cao năng suất, chất lợng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.Nớc ta nông nghiệp chiếm bộ phận lớn trong kinh tế mà sản xuất nhỏ lại chiếm chủ yếu trong nông nghiệp. Nông nghiệp là nguồn cung cấp lơng thực, nguyên liệu, đồng thời là nguồn xuất khẩu quan trọng. Nông thôn là thị trờng tiêu thụ to lớn nhất hiện nay. Trong chiến lợc phát triển kinh tế nói chung chiến lợc phát triển nông nghiệp nói riêng đại hội đã đa ra chỉ tiêu cho lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2001-2010 là giá trị sản xuất nông nghiệp (cả thuỷ sản lâm nghiệp) có tốc độ tăng trung bình là 4,0- 4,5% năm. Đến năm 2010 tổng sản lợng nông nghiệp đạt 40 triệu tấn. Tỷ trọng nông nghiệp trong GDP là 16-17% kim ngạch xuất khẩu đạt 9-10 tỷ USD.Nội dung đẩy nhanh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn đợc hội nghị phân thành 10 nội dung chủ yếu theo hai chủ trơng cơ bản sau : Những chủ trơng về Công nghiệp hoá Hiện đại hoá nông nghiệp chủ tr-ơng về Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá nông thôn. Những chủ trơng này trong Nghị quyết TW thể hiện thành 4 nhóm cơ bản sau.1) Phát triển lực lợng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn.* Về kinh tế nông nghiệp:Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tập trung giả quyết 3 vấn đề chính đó là:+ Đảm bảo vững chắc an ninh lơng thực quốc gia, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo trên cơ sở hình thành các vùng sản xuất lúa chất lợng cao, giá thành hạ Gắn nông nghiệp với chế biến tiêu thụ.+ Phát triển sản xuất chế biến các loại nông sản hàng hoá xuất khẩu có lợi nh gạo, thuỷ sản, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, chè, cao su, rau quả nhiệt đới, lợn thịt.- 6 -Nguyễn Văn Chiến Thống 41a+ Bố trí sản xuất hợp lý các mặt hàng đang nhập khẩu nh: ngô, đậu tơng, thuốc lá .ở những vùng có điều kiện sinh thái phù hợp để từng bớc thay thế, đồng thời coi trọng hiệu quả kinh tế.* Đối với cây lơng thực:Xây dựng các vùng sản xuất tập trung lúa gạo nh đồng bằng Sông Cửu Long, đồng bằng Sông Hồng, vùng trồng ngô ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Du Miền núi phía Bắc. Sử dụng các giống cây mới có năng suất cao chất lợng phù hợp với yêu cầu thị trờng, áp dụng các biện pháp đồng bộ để hạ giá thành. Đối với các vùng dân c phân tán sản xuất hàng hoá cha phát triển, kết cấu hạ tầng đều kém, điều kiện vận chuyển, cung ứng lơng thực gặp nhiều khó khăn nhng có điều kiện sản xuất lơng thực thì nhà nớc u tiên đầu t thuỷ lợi nhỏ, xây dựng các ruộng bậc thang hỗ trợ giống tốt để đồng bào một số địa phơng miền núi sản xuất lúa, hoa màu đảm bảo ổn định cuộc sống.* Đối với cây công nghiệp rau quả:Hình thành các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo nhân giống, kết hợp với nhập khẩu công nghệ giống mới ở nớc ngoài để trồng cây có năng suất, chất lợng cao.* Đối với chăn nuôi:Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hớng công nghiệp, hình thành các vùng chăn nuôi theo hớng tập trung, an toàn dịch bệnh. Đầu t xây dựng mới các cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi có trang bị hiện đại đạt yêu cầu chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến khích áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất giống, thức ăn công nghiệp, thú y kiểm tra chất lợng sản phẩm. * Đối với lâm nghiệp:- 7 -Nguyễn Văn Chiến Thống 41aBảo vệ làm giầu rừng hiện có, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Phát triển trồng rừng nguyên liệu gắn với các cơ sở chế biến. Hiện đại hoá sản xuất giống, cơ giới hoá các khâu trồng khai thác vận chuyển, chế biến gỗ.* Đối với thuỷ sản:Đầu t đồng bộ cho chơng trình nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản gắn với hiện đại đảm bảo chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm. Khai thác tốt diện tích mặt nớc, bao gồm cả một số diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi để nuôi trồng thuỷ sản; chú trọng kiểu nuôi công nghiệp, bán công nghiệp nuôi sinh thái phù hợp với điều kiện tự nhiên ở từng vùng.* Đối với ngành muối:Quy hoạch từng bớc đầu t hiện đại hoá các đồng muối; sản xuất bằng công nghệ tiên tiến, để đạt năng suất chất lợng cao, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo đủ cho nhu cầu tiêu dùng trong nớc thay thế nhập khẩu tiến tới xuất khẩu.2) Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp:Thực hiện liên kết giữa các khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ giữa các thành phần kinh tế, tạo điều kiện để nông dân các hợp tác xã tham gia cổ phần ngay từ đầu với các doanh nghiệp; khuyến khích ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với nông dân để các doanh nghiệp hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm do nông dân làm ra với giá cả hợp lý.3) Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị hoá nông thôn:Tập trung chủ yếu vào xây dựng các công trình thuỷ lợi, phát triển giao thông hệ thống điện nông thôn. Các khâu này cần phải đi trớc một bớc bảo đảm cho sản xuất hàng hoá phục vụ đời sống, sinh hoạt cho dân c nông thôn.- 8 -Nguyễn Văn Chiến Thống 41a4) Xây dựng đời sống văn hoá xã hội phát triển nguồn nhân lực văn hoá truyền thống:Nâng cao chất lợng, hiệu quả các thiết chế văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh để đáp ứng yêu cầu hởng thụ phát huy tiềm năng sáng tạo của nhân dân. Phát triển công tác thông tin đại chúng, xây dựng lối sống lành mạnh, bảo vệ thuần phong mỹ tục ở nông thôn. Đổi mới nâng cao chất lợng giáo dục đào tạo, y tế. Tăng ngân sách cho giáo dục, có chính sách tuyển chọn ngời giỏi để đào tạo cán bộ, công nhân phục vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.Cơ cấu nông nghiệp gồm ba ngành sản xuất cơ bản là nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản. Tuy là ba ngành sản xuất nhng theo quyết định QĐ75/CP ngày 27-10-1993 phân ngành kinh tế hiện hành của Chính phủ, chỉ có hai ngành cấp 1 là nông, lâm nghiệp thuỷ sản, lâm nghiệp trớc đây là ngành cấp một, nay chuyển thành ngành cấp 2 nằm trong nhóm ngành nông lâm nghiệp. Về tổ chức quản lý, từ 3 bộ quản lý nhà nớc trớc đây là Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp Bộ thuỷ sản, nay chỉ còn 2 Bộ mới là Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Bộ thuỷ sản. Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đợc sát nhập từ 3 Bộ trớc đây là bộ Nông nghiệp, Công nghiệp thực phẩm Bộ lâm nghiệp thuỷ lợi. Bộ thuỷ sản mới là cơ quan nhà nớc cấp TW quản lý thống nhất các hoạt động nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản.ở địa phơng: tổ chức bộ máy quản lý nhà nớc cấp tỉnh gồm 2 hệ thống: Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Sở thuỷ sản. Sở nông nghiệp phát triển nông thôn quản lý nhà nớc các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản. Đối với các tỉnh có biển thuỷ sản có vị trí quan trọng trong nền kinh tế - 9 -Nguyễn Văn Chiến Thống 41ađịa phơng thì Sở thuỷ sản độc lập với Sở nông nghiệp phát triển nông thôn (28 tỉnh).ở cấp huyện: tất cả các huyện đều có các phòng kinh tế hoặc phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, trong đó chủ yếu là quản lý hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản. ở cấp xã: xã nào cũng có ban kinh tế xã, trong đó có cán bộ chuyên trách về nông nghiệp.Về tổ chức sản xuất: Nông nghiệp Việt Nam đang tồn tại các hình thức tổ chức sản xuất sau đây (năm 2000): Kinh tế quốc doanh: 1035 đơn vị (nông nghiệp 580 đơn vị, lâm nghiệp 409 đơn vị, thuỷ sản 86 đơn vị). Kinh tế hợp tác xã: 6000 đơn vị. Kinh tế có vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài( FDI). Kinh tế hỗn hợp. Kinh tế t nhân các thể: trên 6 triệu hộ.Dù hình thức tổ chức sản xuất khác nhau, nhng trên thực tế đơn vị sản xuất cơ bản trong nông nghiệp Việt Nam hiện nay chủ yếu là hộ gia đình nông dân ng dân. Các đơn vị quốc doanh HTX chỉ làm chức năng dịch vụ. Trong tổng số trên 12 triệu hộ nông thôn đến nay số hộ sản xuất nông, lâm nghiệp ng nghiệp chiếm trên 10 triệu hộ. Đó chính là các đơn vị sản xuất có cơ sở, nơi phát sinh các thông tin ban đầu của nông nghiệp. Về vị trí của nông ngiệp trong nền kinh tế quốc dân. Đến 2001 thu hút 75% số lợng lao động xã hội tạo ra 25,4% GDP khoảng 45% giá trị xuất khẩu của cả nớc.- 10 -[...]... giá trị hoạt động sản xuất ngành nông nghiệp bao gồm các yếu tố tính theo công thức sau: Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp = Giá trị sản xuất của trồng trọt + Giá trị sản xuất của chăn nuôi Trong đó: Giá trị sản xuất của ngành trồng trọt: - 19 - + Giá trị sản xuất dịch vụ nông nghiệp Nguyễn Văn Chiến Thống 41a Công thức tính GOTT = Sản lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ * Đơn giá BQ trong kỳ Dạng công... tắc phơng pháp tính a Phạm vị sản xuất nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp là quá trình sản xuất tự nhiên gắn chặt với quá trình tái sản xuất kinh tế Chu kỳ sản xuất nông nghiệp kéo dài Do đó sản phẩm thu hoạch cũng kéo dài Sản phẩm nông nghiệp trở thành yếu tố tái sản xuất chính bản thân nó, bao gồm sản phẩm chính sản phẩm phụ thực tế có thu hoạch Do đó sản xuất nông nghiệp bao gồm các hoạt động. .. Chiến Thống 41a 3.2 Lao động nông nghiệp a Khái niệm: Là những ngời đợc ghi tên vào danh sách lao động của doanh nghiệp chịu sự quản lý của doanh nghiệp Đối với các nông hộ thì lao động số ngời tham gia sản xuất của hộ gia đình đó số lao động đến làm thuê b Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động: Năng suất lao động dạng thuận: bằng giá trị sản xuất nông nghiệp chia cho số lao động nông nghiệp. .. trú trong phạm vi nông nghiệp Thời điểm để tính toán là thời điểm sản xuất thống nhất theo năm dơng lịch Giá trị sản xuất (GO), chi phí trung gian (IC) giá trị tăng thêm (VA) ngành nông nghiệp đợc tính theo hai loại giá, giá thực tế giá so sánh Giá thực tế để tính GO nông nghiệp giá thực tế bình quân của ngời sản xuất nông nghiệp Tức là giá ngời sản xuất nông nghiệp bán sản phẩm của mình tại... trong sản xuất nên tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đợc tính theo phơng pháp chu chuyển, nghĩa là cho phép tính trùng giữa trồng trọt chăn nuôi, cũng nh trong nội bộ từng ngành Trong đó: Giá trị sản xuất trồng trọt: giá trị sản xuất trồng trọt là toàn bộ kết quả sản xuất do lao động trong ngành trồng trọt tạo ra trong một thời kỳ nhất định thờng một năm Giá trị sản xuất trồng trọt gồm: giá trị sản. .. Năng suất lao động dạng nghịch: là chỉ tiêu nghịch đảo của chỉ tiêu năng suất lao động dạng thuận - 22 - Nguyễn Văn Chiến Thống 41a Chơng II: phơng pháp thống nghiên cứu sự biến động các nhân tố ảnh hởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp I Lý luận chung về phân tích thống 1 Khái niệm Phân tích thống là quá trình xem xét đánh giá một cách sâu sắc toàn diện các biểu hiện số lợng của các... phẩm này đợc tính giá trị sản xuất hai lần: sản phẩm của ngành trồng trọt một lần ở ngành trồng trọt, một lần ở ngành chăn nuôi hoạt động dịch vụ nông nghiệp ngợc lại sản phẩm của ngành chăn nuôi một lần đã đợc tính giá trị ngành chăn nuôi, một lần tính vào ngành trồng trọt) Kết quả sản xuất của ngành nông nghiệp đợc tính vào cả sản phẩm chính sản phẩm phụ thực tế đã sử dụng vào chi phí trung... trong nông nghiệp là rất phức tạp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp ở nớc ta Theo số liệu thống kê, bình quân mỗi năm các hiện tợng thiên tai đã làm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp nớc ta từ 15-20% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp Hàng năm, ngân sách nhà nớc dành ra những khoản tiền lơng thực lớn để cứu hộ cho nông dân 3 Vai trò của nông nghiệp Với sự quan tâm của Đảng Nhà nớc, xác định nông nghiệp. .. tính theo một giá thống nhất thuận thiện cho việc quy đổi ra đơn vị giá trị Hoặc sử dụng công thức sau: Giá trị Giá trị sản sản phẩm xuất = chính của + các loại trồng cây trồng trọt Giá trị sản phẩm phụ của các loại + cây trồng có thu hoạch Chênh lệch giá trị sản phẩm dở dang của trồng trọt Giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi: Công thức 1: Giá trị sản xuất của ngành chăn = nuôi Khối lượng sản phẩm... dùng vào nhu cầu tiêu dùng cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của dân c - 16 - Nguyễn Văn Chiến Thống 41a 2 Nội dung, phơng pháp tính GO ngành nông nghiệp a Nội dung Hoạt động nông nghiệp bao gồm trồng trọt, chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp Do đặc điểm sản xuất nông nghiệp là chu kỳ sản xuất dài, một bộ phận sản phẩm nông nghiệp trở thành yếu tố tái sản xuất ra chính bản thân nó, các loại cây con ... pháp thống nghiên cứu sự biến động các nhân tố tác động đến giá trị sản xuất nông nghiệp (GONN).Chơng III: Vận dụng phơng pháp thống nghiên cứu sự biến động nhân tố ảnh hởng đến giá ... văn tốt nghiệp là: Vận dụng một số ph ơng pháp thống nghiên cứu sự biến động nhân tố ảnh hởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990 đến 2001 .Mục đích của đề tài nhằm nghiên ... nghiên cứu sự biến động kết quả giá trị sản xuất các nhân tố ảnh hởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian 1990- 2001. Từ đó đa ra các biện pháp nhằm nâng cao giá trị sản xuất của
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng Một số phương pháp thống kê nghiên cứu sự biến động và nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990 đến 2001Vận dụng Một số phương pháp thống kê nghiên cứu sự biến động và nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất nông , Vận dụng Một số phương pháp thống kê nghiên cứu sự biến động và nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990 đến 2001Vận dụng Một số phương pháp thống kê nghiên cứu sự biến động và nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất nông , Vận dụng Một số phương pháp thống kê nghiên cứu sự biến động và nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990 đến 2001Vận dụng Một số phương pháp thống kê nghiên cứu sự biến động và nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất nông , Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, Phạm vị sản xuất nông nghiệp Nguyên tắc tính Phơng pháp tính., Diện tích gieo trồng Lao động nông nghiệp, Những vấn đề chủ yếu của phân tích thống kê., Mức độ bình quân theo thời gian. Lợng tăng giảm tuyệt đối, Tốc độ phát triển. Tốc độ tăng giảm, Phơng pháp mở rộng khoảng cách thời gian Phơng pháp hồi quy Biểu hiện xu hớng biến động thời vụ Chỉ số thời vụ đối với dãy số thời gian không có xu thế, Kh¸i niƯm NhiƯm vơ, ý nghĩa phơng pháp Hồi quy - tơng quan, Những khó khăn, Vận dụng phơng pháp dãy số thời gian.

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn