Đề tài: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI pdf

19 4,564 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 21:20

BÁO CÁO MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHỦ ĐỀ 5PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘIGVHD NHÓM 8Th.S LÊ THỊ ÚT THANH TRẦN THỦY TIÊN 4104140LƯU PHƯỚC LỘC 3113159THÁI NGỌC TRÂM 6116445 LÊ THỊ THÚY NGÂN 4104229TRẦN THỊ MỸ HẠNH 4104140CÙ THỊ KIỀU TRANG 5105920 NGUYỄN THỊ KIM HẠNH LT11194NGUYỄN ĐẶNG KIM KHUÊ 7108841NỘI DUNGI. MỞ ĐẦUVài thập kỉ trước đâyI. MỞ ĐẦUThời gian sauII. KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓAVăn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước.“Văn hóađời sống tinh thần của hội”; “văn hóa là hệ các giá trị, truyền thống, lối sống”; “ văn hóa là năng lực sáng tạo của một dân tộc”;“văn hóa là bản sắc của một dân tộc, là cái phân biệt dân tộc này với dân tộc khác Nghĩa hẹpNghĩa rộngIII. VAI TRÒ CỦA VĂN HÓAVăn hóa là nền tảng tinh thần của hộiĐào tạo con người theo các giá trị chân - thiện - mỹHình thành trong phẩm chất của mọi thành viên xã hội ý thức phát huy các tiềm năng về thể lực, trí lực và nhân cách.Tích cực xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh để có đủ sức đề kháng đẩy lùi các tiêu cực hội, bày trừ những tư tưởng văn hóa phản tiến bộVăn hóa là nền tảng tinh thần của hội•Sự phát triển của một dân tộc phải vươn tới cái mới nhưng không thể tách rời cội nguồn.•Con người là nhân tố có vai trò quan trọng và là không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế hội.Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển hội•Văn hóa có khả năng tiếp thu và cải biên những yếu tố văn hóa ngoại sinh để biến thành nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế hội.•Văn hóa sẽ giải phóng và nhân lên mọi tiềm năng sáng tạo của con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội mà trước hết là kinh tế.Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển hội[...]... công bằng hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân” Văn hóa là mục tiêu của phát triển Phát triển phải hướng tới mục tiêu văn hóa- hội mới đảm bảo được sự bền vững và trường tồn cho sự giàu mạnh của Tổ quốc Văn hóavai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng hội mới Văn hóa mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí Bồi dưỡng tư tưởng.. .Văn hóa là mục tiêu của phát triển “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” • Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 2011-2020: – Xác định : phát huy tối đa nhân tố con người, con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển – Yêu cầu: “Tăng trưởng kinh tế kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng hội, không ngừng nâng... Nam lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa hội Văn hóa bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách và lối sống tốt đẹp, lành mạnh Hướng con người đến chân, thiện, mỹ để hoàn thiện bản thân Văn hóavai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng hội mới Việt Nam từ nước nông nghiệp lạc hậu đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa Tỷ lệ người biết đọc,biết viết... người biết đọc,biết viết được xếp hạn cao trong khu vực (88%) nhưng nguy cơ tái mù chữ lại đang tăng, đặc biệt là mù ngoại ngữ, tin học Văn hóavai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng hội mới IV KẾT LUẬN Văn hóa IV KẾT LUẬN IV KẾT LUẬN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !!! . MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHỦ ĐỀ 5PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘIGVHD NHÓM 8Th.S LÊ THỊ. tố có vai trò quan trọng và là không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội. Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội • Văn hóa có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI pdf, Đề tài: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI pdf, Đề tài: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI pdf

Từ khóa liên quan