Luận văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

138 4,355 38
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 15:43

HUTECH1 HOÀN THIN QUN TR NGUN NHÂN LC TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN CÔNG THNG VIT NAM COMPLETE THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AT VIETINBANK Mai Bình Dng, TS. Trn Anh Dng Khoa Qun tr kinh doanh, i hc K Thut Công Ngh TP. HCM, Vit Nam *Trng i hc K Thut Công Ngh TP. HCM TÓM TT Chng1: Hin nay, v mt lỦ lun có nhiu cách tip cn nhng khái nim qun tr ngun nhân lc đƣ khng đnh vai trò quan trng vƠ cn thit phi nâng cao cht lng ngun nhân lc cho doanh nghip; phi kt hp tha mƣn li ích ca ngi lao đng vƠ ngi s dng lao đng. Trong chng nƠy tác gi đƣ gii thiu nhng lỦ lun c bn nhân lc vƠ qun tr ngun nhân lc nh: Khái nim qun tr ngun nhân lc, ni dung chc nng ch yu ca qun tr ngun nhân lc. Chng 2: Chng 2 ca lun vn đƣ gii thiu tng quát v Vietinbank, s đ t chc vƠ s lc tình hình hot đng kinh doanh trong nhng nm gn đây. Tip đó phân tích vƠ đánh giá thc trng công tác qun tr ngun nhân lc ti Vietinbank trên các mt: hoch đnh ngun nhân lc, tuyn dng nhân viên, đƠo to vƠ phát trin nhân viên, đánh giá thƠnh tích công tác nhân viên, tin lng, thngầ Qua phân tích thc trng công tác qun tr ngun nhân lc ti Vietinbank, ta thy đc nhng thƠnh công nht đnh  công tác Ơo to ngun nhân lc, ci thin thu nhp nhân viên bên cnh đó vn còn các hn ch trong công tác thu hút ngun nhân lc, duy trì, sp xp ngun nhân lc. Chng 3: T vic phân tích thc trng qun tr ngun nhân lc ti ngân hƠng TMCP Công thng Vit Nam, đánh giá nhng mt đc cng nh nhng yu kém còn tn ti, đng thi kt hp vi nhng lỦ lun v qun tr ngun nhân lc, chng 3 đƣ trình bƠy nhng gii pháp nhm hoƠn thin qun tr ngun nhân lc ti Vietinbank đn nm 2020, c th đó lƠ nhng gii pháp v: HoƠn thin công tác hoch đnh ngun nhân lc, tuyn dng nhân viên, công tác đánh giá thƠnh tích công tác nhân viên, ch đ tin lngầ Kt lun HUTECH2 ABSTRACT The main content of the thesis is divided into three chapters Chapter 1: Currently, there are many theoretical approaches, but the concept of human resource management has confirmed the important role and the need to improve the quality of human resources for businesses, must be combined to satisfy the interests of workers and employers. In this chapter, the author introduce the basic theory of manpower and human resource management such as the concept and the essential functions of human resource management. At the same time, the author mentionned the experience of human resources management in some advanced countries in the world. According to the author opinion, this is the scientific basis and the practice that help author analyze the situation and propose solutions in chapter 2 and chapter 3 of the thesis. Chapter 2: Chapter 2 of the thesis presents generally about Vietinbank, organizational chart and brief business situation in recent years. Then, the author analyzes and evaluates the actual situation of human resource management in Vietinbank the following aspects: human resource planning, recruitment, training and employee development, evaluating performance work of employees, salary, bonus By analyzing the status of human resource management in Vietinbank, we see some successes in the training of human resources, improving employee income, and besides, it exist still the restrictions in the personnel mobilization, maintenance, arrangements of human resources. The objective of the analysis and evaluation of the status of human resource management at Viettinbank is to point out the successes, the problems and its causes. Then, the author try to suppose the solutions to complete tasks of human resources management in Chapter 3. Chapter 3: From the analysis of the actual situation of human resources management at Viet Nam joint stock commercial bank for Industry and Trade, the evaluation of the trength and weakness, and using the theories of human resource management, the chapter 3 presents the solutions to improve human resources management at Vietinbank until 2020, which is the specific solutions: Improving the human resources planning, recruitment, evaluating performance work of employees, salary The objective of all the solutiones outlined is to make the human resources management at Vietinbank becomes more efficient with every passing day, meet the goal orientation and the development objective of Vietinbank. Conclusion HUTECH3 1. GII THIU Vn đ nhân lc vƠ qun tr ngun nhân lc có tm quan trng đc bit vi mt t chc nói chung vƠ đi vi các qun tr gia nói riêng. Không có mt hot đng nƠo ca t chc mang li hiu qu nu thiu qun tr ngun nhân lc. Qun tr ngun nhân lc lƠ nguyên nhân ca thƠnh công hay tht bi trong các hot đng kinh doanh. Mc tiêu c bn ca bt c t chc nƠo cng lƠ s dng mt cách có hiu qu ngun nhân lc đ đt đc mc đích ca t chc đó. Vn đ đt ra lƠ lƠm th nƠo đ phát huy đc vao trò ca yu t con ngi cho các mc tiêu phát trin? iu đó đt ra cho tt c các t chc, doanh nghip, trong đó có các Ngân hƠng thng mi Vit Nam, đc bit trong bi cnh cnh tranh vƠ hi nhp quc t nh hin nay. T nhn thc trên, thc hin phng châm “phát trin, an toƠn, hiu qu” tin ti xây dng Ngân hƠng TMCP Công thng Vit Nam thƠnh mt Ngân hƠng thng mi hin đi, Ngân hƠng TMCP Công thng Vit Nam thng xuyên coi trng công tác qun tr ngun nhân lc qua các thi k vƠ đt đc nhng thƠnh công đáng k trên nhiu mt: Công tác tuyn dng; qun lỦ, s dng cán b; đƠo đo phát trin đi ng cán b nhân viên c v s lng vƠ cht lng đáp ng yêu cu hot đng kinh doanh tng thi k. Tuy nhiên, so vi yêu cu xây dng mt ngân hƠng hin đi vƠ hi nhp, công tác qun tr ngun nhân lc còn nhiu bt cp, tn ti cn phi gii quyt. Vi lỦ do trên, tác gi lun vn chn đ tƠi “Hoàn thin qun tr ngun nhân lc Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam” làm mc tiêu nghiên cu, nhm góp phn gii quyt vn đ bt cp, tn ti ca thc tin. 2. NI DUNG: iu tra b sung cp nht s liu mi trên c s các ch tiêu phn ánh tình hình kinh doanh, s lng lao đng, s cu lao đng, trình đ lao đng, s sp xp lao đng vƠ tình hình lng bn ti Vietnbank. Xây dng các phiu kho sát 100 nhân viên lƠm c s b sung các s liu phân tích Phân tích đánh giá thc trng qun tr ngun nhân lc ti Vietinbank, các tn ti vƠ các nguyên nhân tác đng ti công tác qun tr ngun nhân lc ti Vietinbank nh s sp xp cán b, công tác lp k hoch v ngun nhân lc, công tác tuyn dng, s thng tin, đƠo to vƠ tr lng nhân viên. Nghiên cu d báo v tƠi chính ngân hƠng trên th gii vƠ ca Vit Nam. T đó d báo ngun nhân lc ca Vit Nam nói chung vƠ ca ngƠnh ngân hƠng nói riêng, da vƠo các s liu hin có đánh giá tình hình qun tr ngun nhân lc ti Vietinbank t đó đ ra các bin pháp khc phc 3. KT QU VÀ THO LUN Hin trng ngun nhân lc Vietinbank V s lng: Bình quân giai đon 2006-2010, NNL ca Vietinbank vƠo khong 14421 lao đng/nm vi s lao đng n 9295 ngi chim 64,45%; lao đng qun lỦ 2.568 ngi chim 17,8%; lao đng nghip v 11.853 ngi chim 82,1%. V c cu, chim s đông vn lƠ các HUTECH4 nghip v truyn thng ca mt NHTM nh: tín dng 2.423 ngi (16,8%); k toán 2190 ngi (15,18%); kinh doanh đi ngoi 533 ngi (3,69%); ngun vn 825 ngi (5,72%); th qu, kim ngân 1.118 ngi (7,75%)ầ V cht lng: S cán b có trình đ Tin s, Thc s chim 3,15%; đi hc chim 70,44%; cao đng chim 5,28%, trung cp vƠ tng đng chim 10,45%, s còn li chim 10,65%. Cán b có trình đ ngoi ng c nhân chim 3.52%; trình đ B chim 21,92,%; trình đ C chim 19,67%; còn li chim 76,8%. T l nƠy cho thy: cán b có trình đ đáp ng yêu cu HKD  mc đ khá vƠ có s phát trin dn qua các nm, lao đng có trình đ trung cp, cao đng chim khá cao (15,73%) vƠ có xu hng gim dn qua các nm; cán b có trình đ ngoi ng đáp ng yêu cu cn thit (t trình đ B tr lên) ca c h thng cha cao đc bit trong thi k hi nhp quc t hin nay. Nm 2010, tui đi bình quân toƠn h thng 33,4 tui. S cán b QLH các cp 2.568 ngi, trong đó ti TSC 214 ngi (1,48%); ti các đn v 2.354 ngi (98,52%). Mt bng chuyên môn đi hc vƠ trên đi hc đt 70,44% lƠ thun li đ trin khai vƠ tip thu tin b khoa hc công ngh, k thut kinh doanh mi, đƠo to phát trin NNL. Tuy đ tui lao đng bình quân 33,4 tui, li phân b không đu, nhiu chi nhánh  vùng sâu, vùng xa, min Trung, Tây nguyên có đ tui cao gây hn ch trong công tác đƠo to nâng cao cht lng NNL, nht lƠ vi các kin thc, k nng v tin hc, ngoi ng, công ngh mi, nghip v NHTM hin đi theo tiêu chun quc t, đòi hi phi có s sƠng lc phân loi đ qun lỦ, s dng hp lỦ cng nh b trí đƠo to, đƠo to li đ s dng có hiu qu. T l n chim s đông (64,45%) cng có nh hng không nh ti công tác QTNNL, vì vi đc thù v gii đòi hi các ch đ chính sách cho lao đng n nh: ngh thai sn, bo him, tr cpầ cn có s quan tâm đc bit vƠ tn kém v chi phí. Thu nhp lng bình quân đu ngi/tháng qua các nm đu tng, nm sau tng cao hn so vi nm trc, tc đ tng bình quân 44%/nm; nm 2006 thu nhp lƠ 5,587 triu đng đn nm 2010 thu nhp lƠ 18,5 triu đng, tng 231% , lƠ mc thu nhp khá cao vƠ hp dn  Vit Nam hin nay. Mc thu nhp nƠy lƠ nhân t chính to đng lc kích thích mnh m CBNV tích cc lƠm vic, tn tâm, trung thƠnh vi Vietinbank; hn ch đc s nhân viên gii đi khi Vietinbank; đng thi lƠ yu t c bn nht thu hút nhiu lao đng tr có cht lng cho Vietinbank. Các gii pháp:  ra các gii pháp khc phc trong công tác thu hút, tuyn dng, đƠo to đƣi ng vƠ gi chân nhân viên t đó đ ra các bin pháp phát trin ngun nhân lc đ ngun nhân lc ca Vietinbank có cht lng tt hn na vƠ phát trin mt cách bn vng HUTECH5 4. KT LUN Ngun nhân lc lƠ mt trong các ngun lc quan trng có liên quan đn s trì tr, phát trin, tn ti hay dit vong ca các quc gia, các t chc, các doanh nghip. HoƠn thin qun tr ngun nhân lc lƠ phng tin giúp các t chc, các doanh nghip to sc mnh trong cnh tranh, đc bit lƠ trong điu kin kinh t hi nhp. Chính vì vy, hoƠn thin qun tr ngun nhân lc đang tr thƠnh vn đ bc xúc ca các doanh nghip nói chung vƠ ca Vietinbank nói riêng. Nh vy đ nn kinh t nói chung vƠ ngân hƠng nói riêng không ngng phát trin, thì trc ht cn phi chun b k c lng vƠ cht đói vi ngun nhân lc; ngun nhân lc quc gia trong bi cnh toƠn cu hóa vƠ hi nhp kinh t quc t thì không nhng phi gii v chuyên môn nghip v, có tác phong công nghip vƠ tinh thn k lut cao, nng đng vƠ sáng toầmƠ còn phi có kh nng giao tip tt, thông tho ngoi ng, bit x dng các phng tin vt cht hin đi, hiu bit sâu rng v pháp lut, thông l kinh doanh c trong nc vƠ quc t, có kh nng suy ngh vƠ lƠm vic đc lp, có kh nng chuyên môn cao thích ng vi kinh t th trng. Vi các mc tiêu đ ra ban đu lun vn đƣ nghiên cu vƠ thc hin đc các ni dung chính sau: Tp trung nghiên cu các lỦ lun v qun tr ngun nhân lc Phân tích vƠ đánh giá thc trng ngun nhân lc ti Vietinbank Tin hƠnh điu tra, phng vn các nhƠ lƣnh đo, nhân viên đ sáng t hn tình hình qun tr ngun nhân lc ti Vietinbank. Trên c s s liu đƣ có, lun vn trình bƠy các gii pháp hoƠn thin qun tr ngun nhân lc ti Vietinbank đn nm 2020, bên cnh đó tác gi đƣ có mt vƠi kin ngh vi c quan nhƠ nc v đnh hng phát trin ngun nhân lc cho đá nc trong tng lai Xét v mt tng th thì các gii pháp kin ngh có tác đng ti toƠn b t chc, cho nên nó phi 55878929111631611018500020004000600080001000012000140001600018000200002006 2007 2008 2009 2010N¨mThu nhËp (§¬n vÞ: Ngh×n ®ång)Ngun: Báo cáo thu nhp Vietinbank 2006-2010Biu đ 2.4: Thu nhp bình quơn ca Vietinbank giai đon 2006- 2010(S liu tính bình quân ngi/tháng)HUTECH6 đc s ng h tích cc, kp thi t ban lƣnh đo Vietinbank. Xét v khía cnh thi gian thì các gii pháp kin ngh khi thc hin cn có nhiu thi gian vƠ kt qu không th có ngay trong thi gian ngn đc. ây lƠ c mt quá trình ci tin liên tc, thng xuyên vƠ lâu dƠi. Bng s phi hp gia các nhân t không gian, thi gian vƠ con ngi mt cách nhp nhƠng, n khp thì các gii pháp kin ngh v công tác qun tr ngun nhân lc mi đ điu kin thc thi thƠnh công ti Vietinbank. HUTECH7 DANH MC CÁC TÀI LIU THAM KHO [1] Nguyn Th Ngc An, ng Th Thanh Phng, (2008) Qun tr ngun nhân lc, nhƠ xut bn Thng Kê [2] Báo cáo s lng, cht lng cán b các nm: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Phòng TCCB & T. VIETINBANK. [3] Báo cáo s lng, cht lng cán b các nm: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, Phòng TCCB & T. VIETINBANK [4] Báo cáo tng kt công tác đƠo to các nm: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, trng Ơo to vƠ phát trin ngun nhân lc VIETINBANK. [5] Chng trình hƠnh đng ca Ban cán s ng NHNN thc hin Ngh quyt đi hi ng toƠn quc ln th XI, NHNN 2010. [6] Chng trình hƠnh đng ca NgƠnh Ngân hƠng trong quá trình tái c cu ngƠnh nm 2011. [7] Trn Kim Dung (2011), Qun tr ngun nhân lc, NhƠ xut bn Thng kê. [8] Nguyn Thanh Hi (2008), Qun tr nhân s, NhƠ xut bn Thng kê. [9] Nguyn Thanh Hi, Phan Thng (2007), Qun tr hc, NhƠ xut bn Thng kê, HƠ ni. [10] Trng Giang Long (2011) nh hng phát trin ngun nhân lc k thut cao ti nm 2020, tp chí cng sn s 3 nm 2011 [11] Phùng Vn NgƠn (2010) HoƠn thin qun tr ngun nhân lc ti ngân hang VIB Vit Nam [12] Nguyn Phú T (2010) Kinh t quc t, NhƠ xut bn thng kê [13] oƠn Tun Thanh (2011), HoƠn thin qun tr ngun nhân lc ti ngân hƠng ACB- Lun vn thc s kinh t [14] Nguyn Th Kim Thanh, Nguyn Th Thùy Linh (2010), bƠi vit “ Nhng d báo cho th trng tƠi chính Vit Nam” đng trên Web www.vnba.org.vn [15] Quy ch đánh giá cán b, b nhim, b nhim li, t chc, min nhim cán b trong h thng VIETINBANK (2009), VIETINBANK. [16] Quy ch tuyn dng lao đng trong h thng VIETINBANK (2006, 2010) [17] Quy ch chi tr lng trong h thng VIETINBANK (2010) [18] Quy ch tm thi v công tác đƠo to trong h thng VIETINBANK (2007) [19] Quy ch tiêu chun chc danh chuyên môn nghip v VIETINBANK (2010) [20] Quy đnh v công tác thi đua, khen thng trong h thng VIETINBANK (2010) [21] K yu hi tho khoa hc (2009), Tng cng s gn kt gia đƠo to ngun nhân lc vƠ hot đng ca các T chc tín dng, NhƠ xut bn Thng kê. [22] K yu hi tho khoa hc (2010). Nhng thách thc ca NHTM Vit Nam trong cnh tranh vƠ hi nhp quc t, NhƠ xut bn Thng kê [23] Trung tâm Thông tin FOCOTECH (2008), Nhân lc Vit Nam trong chin lc kinh t 2010- 2015, NhƠ xut bn HƠ Ni. HUTECH8 [24] GS.TS MARTIN HILB (Thy S) (2006), Qun tr nhân s theo quan đim tng th, Mc tiêu - chin lc - bin pháp, NhƠ xut bn Thng kê. [25] TƠi liu ging dy môn lỦ thuyt tin t & ngân hƠng, Khoa tin t & th trng vn i hc ngân hàng, 2010. [26] Phm Phi Yên (2011) BƠi ging qun tr ngun nhân lc [27] Website: www.viettinbank.vn [28] Website: www.chinhphu.vn [29] Website: http://www.sbv.gov.vn [30] Website: www.mof.gov.vn HUTECHB GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP.HCM MAI BỊNH DNG HOÀN THIN QUN TR NGUN NHÂN LC TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM LUN VN THC S Chuyên ngƠnh : Qun tr kinh doanh Mƣ s: 60 34 05 TP. H CHệ MINH, tháng 04 nm 2012 HUTECHB GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP.HCM MAI BỊNH DNG HOÀN THIN QUN TR NGUN NHÂN LC TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM LUN VN THC S Chuyên ngƠnh : Qun tr kinh doanh Mƣ s: 60 34 05 HNG DN KHOA HC: TS. TRN ANH DNG TP. H CHệ MINH, tháng 04 nm 2012 [...]... HCM, ngày N - am MSHV: 1084011004 II- H U TE :S C H I- IIIIVV- Công 15/09/2011 Tôi xin cam oan công trình nghiên c u nghiên c u nêu trong Lu n v là trung th c và ch a t ng và k t c ai công b k công trình nào khác C H H H U TE trong riêng tôi Các s Nam H U TE C H tôi hoàn thành áu H U TE C H TÓ Công H U TE C H ABSTRACT The main content of the thesis is divided into three... C H 3.1 3.2.1 68 3.2.2 68 3.3.1 3.3.2 3.4 - .69 -ngân hàng 69 H U TE 3.3 70 2020 71 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 71 .74 76 78 87 .91 93 i D NHNN NHTMCPCT (Vietinbank) NHTM QTNNL NNL CBNV nhân viên IBK TCCB CMNV H U TE JASME C H TSC ii 2.1 -2010 2.2 -2010 2.3 -2010... -2010 2.2 -2010 2.3 -2010 2.4 -2010 C H 2.5 2.6 2.7 2.9 2.10 2.11 2.12 H U TE 2.8 -2010 -2010 viên -2010 iii 2.1 2.2 2.3 -2010 H U TE C H 2.4 iv H U TE C H 1 2 - - và tìm nguyên nhân c 2020 v 3 - 2006-2010 4 H U TE C H 5 Ngân hàng -1- 1.1 1.1.1 - xem x - H U TE - C H 1.1.1.1 - -2- nhau: - - - H U TE - C H - ng -3- 1.1.2 H U TE C H l -4- 1.1.3.1 n - xem x H U TE - - C H 1.1.3 - -5- H U TE C H 1.1.3.2... causes Then, the author try to suppose the solutions to complete tasks of human resources management in Chapter 3 Chapter 3: From the analysis of the actual situation of human resources management at Viet Nam joint stock commercial bank for Industry and Trade, the evaluation of the trength and weakness, and using the theories of human resource management, the chapter 3 presents the solutions to improve
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn