Luận văn " Đánh giá thành tựu đạt được và vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua'''' docx

30 445 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 14:20

Đoàn Hùng Dũng CQ520589 Kinh tế quốc tế Đề tài: Đánh giá kết quả đạt được vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua Bố cục bài tiểu luận: I. LÝ THUYẾT CHUNG 1. Khái niệm đầu quốc tế 3. Khái niệm đầu quốc tế trực tiếp (FDI) 3. Nguồn gốc động lực của đầu trực tiếp nước ngoài II. VAI TRÒ CỦA FDI 1. Với nước nhận đầu 2. Với nước đi đầu III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU QUỐC TẾ TRỰC TIẾP IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG TỒN TẠI TRONG VIỆC THU HÚT ĐẦU TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM V. CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY THU HÚT FDI I. Lý thuyết chung Xu thế khu vực hoá toàn cầu hoá đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng sâu sắc. Việt Nam với chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế đã từng bước hội nhập vào nền kinh tế - thương mại toàn cầu: là thành viên của ASEAN, APEC, ASEM, đã ký hiệp định thương mại Việt - Mỹ gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) . . . Các nước đánh giá cao vai trò vị trí của Việt Nam ở khu vực thế giới, đồng thời đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam. Đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) là một loại hình hoạt động kinh tế quốc tế ra, đời phát triển có tính tất yếu, lâu dài cùng với xu thế toàn cầu về kinh tế. FDI có vai trò vị trí quan trọng, tích cực đối với cả nước tiếp nhận FDI lẫn nước đi đầu tư. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước dân ta trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Trong suốt quá trình này, chúng ta cần nhiều vốn, công nghệ kinh nghiệm quản lý. Nên việc thu hút vốn của các nhà đầu nước ngoài, nhất là các nước tiên tiến . . . là rất quan trọng. Đầu trực tiếp nước ngoài góp phần làm tăng thêm vốn để đầu phát triển sản xuất, cung cấp cho nền kinh tế nước ta những máy móc kỹ thuật quy trình công nghệ tiên tiến, sản xuất ra nhiều mặt hàng có chất lượng cao, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu của đất nước, tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần ổn định nền tài chính tiền tệ quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế phát triển . Với luật đầu nước ngoài tại Việt Nam được ban hành từ năm 1987, được sửa đổi bổ sung qua các năm 1990,1992,1996 năm 2005 vừa qua đến nay luật đầu nước ngoài đã thông thoáng hơn, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu , góp phần quan trọng đưa nền kinh tế nước ta phát triển hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu khu vực. 1. Khái niệm đầu quốc tế Đầu quốc tế là một quá trình kinh tế trong đó các nhà đầu nước ngoài (tổ chức hoặc cá nhân) đưa vốn hoặc bất kỳ hình thức giá trị nào vào nước tiếp nhận đầu để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm thu lợi nhuận hoặc đạt được các hiệu quả xã hội. Hợp tác đầu quốc tê giữa các nước là xu hướng có tính quy luật trong điều kiện tăng cường quốc tế hóa đời sống kinh tế hiện nay 2. Khái niệm đầu quốc tế trực tiếp (FDI) Đầu trực tiếp nước ngoài là hoạt động đầu do các cá nhân hay tổ chức kinh tế thực hiện nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thị trường ở một nước khác thông qua việc di chuyển vốn, hay bất kỳ hình thức giá trị nào như máy móc thiết bị, công nghệ thiết lập quyền sở hữu về vốn đầu của mình tại nước đó Đây là hình thức đầu trong đó người bỏ vốn đầu người sủ dụng vốn là một chủ thể. Có nghĩa là các doanh nghiệp, các cá nhân người nước ngoài (các chủ đầu tư) trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý, sử dụng vốn đầu vận hành các kết quả đầu nhằm thu hồi vốn đã bỏ ra. Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, ở Việt Nam đầu trực tiếp nước ngoài bao gồm các hình thức chủ yếu sau : 2. 1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh . Hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản được ký kết giữa hai bên hay nhiều bên để cùng nhau tiến hành một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh ở Việt Nam trên cơ sở qui định trách nhiệm phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập một pháp nhân mới. Như vậy, hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức liên kết kinh doanh giữa chủ đầu trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài theo từng trường hợp cụ thể, trong đó các bên vẫn giữ nguyên cách pháp nhân riêng chứ không tạo nên bất cứ một pháp nhân mới nào. Ở đây cũng không chỉ góp vốn các phương tiện sản xuất mà còn thoả thuận về nghĩa vụ quyền hạn của mỗi bên bằng hợp đồng trong việc tiến hành một công việc sản xuất kinh doanh những quyền lợi mà họ được hưởng. Hình thức này rất đa dạng phù hợp với những dự án có qui mô nhỏ thời hạn hoạt động ngắn. 2. 2 Doanh nghiệp liên doanh. Doanh nghiệp liên doanh là hình thức đầu trong đó bên nước ngoài Việt Nam cùng góp vốn thành lập liên doanh theo một tỷ lệ đã thỏa thuận. Theo luật định doanh nghiệp liên doanh được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Doanh nghiệp liên doanh đươc thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn có cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Thời gan hoạt động của các doanh nghiệp khoảng từ 30-50 năm. Doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ về tài chính vì vốn pháp định do mỗi bên liên doanh góp (mức góp của bên Việt Nam ít nhất là 30%). Trong quá trình liên doanh, doanh nghiệp không được giảm vốn nếu muốn tăng vốn phải làm biên bản giải trình lên Bộ Kế Hoạch Đầu để xem xét giải quuyết. Thông thường, khi thành lập liên doanh phía Việt nam có lượng vốn rất nhỏ, vì vậy sẽ dẫn đến tỷ lệ phần quyền lợi rất ít. Do đó, vốn pháp định của doanh nghiệp liên doanh được qui định luôn nhỏ hơn vốn đầu thực tế để đảm bảo quyền lợi cho phía Việt Nam cũng như đảm bảo tỷ lệ chia lãi hợp lý hơn. Đối với loại hình này, nhà nước đã giành được nhiều ưu đãi mà cả bên nước ngoài bên Việt Nam đều được hưởng. 2. 3. Doanh nghiệp 100% vốn đầu nước ngoài. Doanh nghiệp 100% vốn đầu nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu nước ngoài đầu 100% vốn tại Việt Nam (luật đầu nước ngoài tại Việt Nam) Doanh nghiệp 100% vốn đầu nước ngoài được thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn có cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam . Vốn pháp định của doanh nghiệp ít nhất phải bằng 30% vốn đầu của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp không được giảm vốn pháp định. Các doanh nghiệp này thường ở trong khu chế xuất hay trong khu công nghệ cao. 3. 4. Ngoài ra còn có một số hình thức biến dạng khác như : + Hình thức đầu BOT: BOT là hình thức hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xây dựng một công trình, trong đó nhà đầu bỏ vốn để kinh doanh khai thác công trình trong một thời gian nhất định đủ để thu hồi vốn lợi nhuận thoả đáng sau đó chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho nhà nước sở tại. Hình thức BOT ra đời nhằm tạo ra loại hình công việc có chất lượng ở các nước chậm đang phát triển khi các nước này không có đủ vốn. Đặc điểm chung của hình thức này là nhà đầu nước ngoài phải bỏ vốn nhiều, thời gian thu hồi vốn chậm . Các công ty ký hợp đồng BOT với cơ quan nhà nước có thẩm quyền được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, được nhà nước bảo lãnh để tránh rủi ro… Hình thức hợp đồng BOT là hình thức đầu mới xuất hiện ở Việt Nam, song nó có vai trò to lớn làm thay đổi bộ mặt mặt nền kinh tế. Nhờ nó chất lượng kết cấu hạ tầng được nâng cao một cách rõ rệt, tạo đà thu hút hơn nữa các nguồn vốn đầu nước ngoài cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu tăng lên của nhân dân. + Hình thức đầu BTO: BTO ( Built-Transfer-Operate) hợp đồng xây dựng chuyển giao kinh doanh là văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu nước ngoài để xây dựng công trình, sau khi đã xây dựng xong nhà đầu nước ngoài chuyển giao công trình đó cho nước sở tại được dành quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu lợi nhuận hợp lý. + Hình thức đầu BT: BT (Built-Transfer) hợp đồng xây dựng chuyển giao là văn bản ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu nước ngoài để xây dựng công trình, sau khi xây dựng xong nhà đầu nước ngoài chuyển giao công trình đó cho nước chủ nhà tạo điều kiện thực hiện dự án khác nhằm thu hồi vốn đầu lợi nhuận hợp lý 3. Nguồn gốc động lực của đầu trực tiếp nước ngoài Theo định nghĩa về đầu trực tiếp nước ngoài ở trên ta thấy đặc điểm cơ bản nhất của nó là việc người nước ngoài đưa vốn vào một nước khác để mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường. Việc sản xuất hàng hoá tại nước mình rồi xuất sang nước khác như vậy làm cho chi phí vận chuyển tăng lên. Thay vào đó, chủ đầu đưa vốn sang nước khác để sản xuất bán ngay tại thị trường nước sở tại thì họ không những giảm được chi phí vận chuyển mà còn tránh được thuế nhập khẩu hàng hoá vốn do các nước đặt ra để bảo vệ nền kinh tế của họ. Điều này lý giải tại sao lại có dòng vốn đầu cùng chảy vào chảy ra tại cùng một nước, tại sao đầu vốn mà không nhập khẩu hàng hoá. Theo học thuyết của D. Ricardo, mỗi nước có lợi thế riêng về các yếu tố sản xuất mà ông gọi đó là lợi thế so sánh, ở các nước phát triển đó là lợi thế về vốn, công nghệ, kinh nghiệm sản xuất còn ở các nước đang phát triển đó là lao động rẻ, tài nguyên tại chỗ phong phú, thị trường sơ khai. Do vậy, khi chi phí sản xuất ở một nước (thường là nước phát triển) cao họ tìm cách đưa vốn sang nước khác để tận dụng hết lợi thế so sánh của mỗi nước bằng cách đó họ đã nâng cao được tỷ lệ lợi nhuận biên/chi phí biên. Mọi nhà kinh doanh đều có xu hướng đa dạng hoá danh mục đầu tư. Thiết lập nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh ở các nước khác, tức là họ đã thực hiện mục tiêu của mình một cách hợp lý. Sự thay đổi thường xuyên của tỷ giá hối đoái cũng là nhân tố khiến cho việc di chuyển bản trên phạm vi quốc tế diễn ra mạnh hơn. Chẳng hạn, khi đồng USD tăng giá so với đồng Việt Nam thì hàng hoá nhập khẩu của Mỹ tại thị trường Việt Nam trở nên đắt hơn so với trước. Nhưng nếu hàng hoá đó sản xuất tại Việt Nam sử dụng đầu vào tại chỗ thì nó sẽ không thay đổi về giá cả, thậm chí khi đó chủ đầu còn có lợi nếu xuất khẩu trở lại Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề này có tính hai mặt tức là khi tỷ giá hối đoái biến động ngược lại thì chủ đầu lại bị thiệt hại. Trước những năm 1970, đầu trực tiếp nước ngoài thường chỉ diễn ra ở các nước phát triển với nhau hoặc từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. Sau đó cùng với sự thịnh vượng của khối OPEC (tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa) các nước công nghiệp mới (NICs) thì một lượng vốn đầu lớn do các nước này đưa sang nước phát triển đang phát triển khác. Thể hiện rõ nét cho các xu hướng này là đầu từ các nước Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapo. . . sang khu vực Tây Âu các nước đang phát triển ngày càng tăng. Sự phát triển của thương mại thị trường tài chính quốc tế các công ty đa quốc gia đã tạo điều kiện cho FDI phát triển mạnh. Các công ty đa quốc gia thường là các phương tiện cho việc đi vay cho vay quốc tế chiếm 70% từ FDI quốc tế. Công ty mẹ thường chuyển giao vốn của mình qua các công ty chi nhánh ở nước ngoài. Vì vậy, khi nói tới FDI người ta cũng thường ám chỉ các dòng lưu chuyển vốn quốc tế, trong đó một công ty ở một nước tạo ra hoặc mở rộng chi nhánh ở nước khác. Vì vậy FDI luôn gắn liền với công ty đa quốc gia ở đó việc chuyển giao vốn không đơn thuần là sự chuyển giao nguồn lực mà còn là sự mở rộng thị trường mở rộng sự kiểm soát quản lý . II. Vai trò của đầu trực tiếp FDI 1. Với nước nhận đầu 1. 1 Tích cực Đầu trực tiếp nước ngoài không những đáp ứng được nhu cầu lợi ích của nước chủ đầu mà còn giữ một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của nước tiếp nhận đầu tư. Nó thể hiện ở những khía cạnh sau : Thứ nhất : Đầu trực tiếp nước ngoài cung cấp cho nước sở tại một nguồn vốn lớn để bù đắp sự thiếu hụt nguồn vốn trong nước. Hầu hết các nước, nhất là các nước đang phát triển đều có nhu cầu vốn để thực hiện công nghiệp hoá nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế. Nhiều nước đã thu hút được một lượng vốn nước ngoài lớn từ đầu trực tiếp để giải quyết khó khăn về vốn do đó đã thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá đất nước. Thứ hai : Cùng với việc cung cấp vốn là kỹ thuât. Qua thực hiện đầu trực tiếp nước ngoài, các chủ đầu đã chuyển giao công nghệ từ các chi nhánh, nhà máy của họ ở nước khác sang nước sở tại. Chuyển giao công nghệ là kết quả của quá trình nghiên cứu và phát triển nhằm vào việc phát minh ra sản phẩm hay kỹ thuật sản suất mới hoặc cả hai. Cho nên, nhờ có sự chuyển giao đó mà các nước đang phát triển có điều kiện tốt hơn để khai thác các thế mạnh sẵn có về tài nguyên thiên nhiên, tăng sản xuất, sản lượng khả năng cạnh tranh với các nước khác trên thị trường Thế giới nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Thứ ba : Việc thiết lập các cơ sở sản xuất ở nước sở tại, chủ đầu cần sử dụng lao động ở chính nơi đây. Sự xuất hiện hàng loạt các nhà máy mới, nông trại mới đã thu hút được nhiều lao động vào làm việc. Hơn thế nữa, các nhà đầu nước ngoài còn phải đào tạo những người lao động thành những công nhân lành nghề cho doanh nghiệp của mình. Điều này góp phần tạo thêm công ăn việc làm nâng cao chất lượng lao động cho nhân dân nước sở tại, do đó làm giảm tỷ lệ thất nghiệp ở những nước này. Thứ : FDI đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của nước nhận. Điều này có nghĩa là việc thiếu hụt thương mại có thể được bổ xung bằng nguồn vốn FDI. Khi FDI chảy vào một nước nó có thể làm giảm thâm hụt cán cân vãng lai. Nó cũng có thể làm triệt tiêu khoản thâm hụt đó qua thời gian khi các công ty nước ngoài thu được những khoản xuất khẩu ròng. Thêm nữa khi những lợi thế của nền sản xuất nước ngoài được đưa vào nước chủ nhà như công nghệ, kỹ năng sản xuất . . . chúng cũng làm nâng cao sức cạnh tranh quốc tế của các hãng trong nước do đó có thể làm tăng xuất khẩu góp phần tạo ra ngoại tệ cải thiện cán cân thương mại . Thứ năm : Tác động giữa FDI công nghệ được coi như một trong những nội dung quan trọng trong việc xem xét đầu nước ngoài cả cho nước nhận đầu nước đi đầu tư. Lý do của điều này là công nghệ mang lại những lợi ích cho cả hai đặc biệt là nước nhận đầu . Đầu tiên người ta hy vọng FDI đem đến những công nghệ tiên tiến cho nước sở tại. FDI có thể mang đến cho nước chủ nhà các bí quyết sản xuất công nghệ tiên tiến. FDI có thể thúc đẩy quá trình cải tiến công nghệ của các nước đang phát triển làm tăng năng suất lao động. Thông qua FDI các nước chủ nhà sẽ có được những tiến bộ trong nền sản xuất xuất khẩu. Đầu trực tiếp nước ngoài sẽ cung cấp cho nước chủ nhà các kỹ năng, khả năng quản lý mới thông qua việc đầu của mình các nhà đầu nước ngoài mang đến những kinh nghiệm quản lý kỹ năng áp dụng công nghệ mới thực hiện thông qua các chương trình đào tạo vừa học vừa làm . Thứ sáu : Do tác động của vốn khoa học công nghệ, đầu trực tiếp sẽ tác động mạnh đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế bao gồm cả cơ cấu ngành, cơ cấu kỹ thuật, cơ cấu sản phẩm lao động. Bên cạnh đó, thông qua đầu trực tiếp nước ngoài, nước chủ nhà sẽ có thêm điều kiện để mở rộng các mối quan hệ kinh tế quốc tế. Các nước nhận đầu tư sẽ có thêm nhiều sản phẩm để không những phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn để xuất khẩu sang các nước khác mở rộng quan hệ thương mại quốc tế. Ngoài ra, việc đầu nước ngoài vào nước sở tại sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh về đầu của các nước ở ngay nước sở tại làm cho môi trường đầu ngày càng phát triển. 1. 2 Tiêu cực Tuy nhiên, đầu trực tiếp nước ngoài không khi nào bất cứ đâu cũng phát huy vai trò tích cực đối với đời sống kinh tế xã hội của nước chủ nhà. Nó chỉ có thể phát huy tốt trong môi trường kinh tế, chính trị xã hội ổn định, đặc biệt là khi Nhà nước biết sử dụng phát huy vai trò quản lý của mình. Đầu trực tiếp nước ngoài bao hàm trong nó những mặt hạn chế đối với nước nhận đầu như : - Các nước nhận FDI thường không dễ giải quyết mối quan hệ giữa mở cửa thu hút FDI với việc bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, thị trường trong nước, giữ vững độc lập chủ quyền về kinh tế, an ninh chính trị ổn định, an toàn xã hội . - Đầu trực tiếp nước ngoài gây sự rối ren, mất ổn định cho nền kinh tế nước sở tại. - Nguồn vốn đầu trực tiếp do chủ đầu quản lý trực tiếp sử dụng theo những mục tiêu của họ. - Những công nghệ chuyển giao sang các nước đang phát triển thường không phải là những công nghệ tiên tiến nhất mà là những công nghệ không còn được sử dụng ở các nước bản phát triển vì đã quá thời hạn sử dụng hoặc không còn đáp ứng được những yêu cầu mới về chất lượng gây ô nhiễm môi trường. Trên thực tế đã diễn ra nhiều hiện tượng chuyển giao công nghệ nhỏ giọt, từng phần mất nhiều thời gian. - Nếu không định hướng quản lý tốt FDI, nợ quốc gia sẽ tích tụ, tăng dần , ảnh hưởng tiêu cực đến cán cân thanh toán quôc tế sự ổn định của đồng tiền. - Nếu nước sở tại không có một quy hoạch đầu cụ thể khoa học , dễ dẫn tới đầu tràn lan kém hiệu quả tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột quá mức. - Nước sở tại phải đương đầu với chủ đầu giầu kinh nghiệm, sành sỏi trong kinh doanh. Nhiều nhà đầu nước ngoài đã lợi dụng những sở hở trong luật pháp sở tại để trốn thuế, xâm phạm lợi ích của nước sở tại. Mặc dù vậy, những hạn chế của đầu trực tiếp nước ngoài không thể phủ nhận được vai trò tích cực của nó đối với cả nước chủ đầu nước nhận đầu tư. Vấn đề là ở chỗ các nước tiếp nhận đầu phải kiểm soát đầu trực tiếp nước ngoài một cách hữu hiệu để phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực của nó. 2. Với nước đi đầu 2. 1 Tích cực Thứ nhất, để mở rộng thị trường tiêu thụ, ngay tại nước chủ đầu tư, nhà đầu có thể đã có một vị trí nhất định trên thị trường. Cũng có thể loại hàng hoá hoặc dịch vụ mà nhà đầu có cung cấp đang bị cạnh tranh gay gắt tại thị trường trong nước. Việc tìm kiếm những thị trường ngoài nước với những nhu cầu lớn về loại hàng hoá hoặc dịch vụ [...]... người quan tâm đến đầu nước ngoàiViệt Namđược ấn ng tốt đẹp về môi trường đầu Việt Nam IV Kết quả đạt được những tồn tại của nước ta trong việc thu hút vốn FDI Gần 25 năm đã qua kể từ khi Luật Đầu nước ngoài tại Việt Nam ra đời vào tháng 12 năm 1987 Thành tựu nhiều, nhưng không phải là không có những hạn chế trong thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) Giờ là lúc cần... nhiều nhà đầu đã cho chuyển giao sang các nước nhận đầu như một phần vốn góp Việc làm đó đã làm cho trình độ công nghệ của các nước nhận đầu ngày càng lạc hậu - Chi phí để tiếp nhận vốn đầu trực tiếp nước ngoài lớn Các nước nhận đầu đã phải áp dụng nhiều ưu đãi cho các nhà đầu nước ngoài như: giảm thu , miễn thu , giảm tiền thu đất, nhà xưởng … - Hoạt động đầu trực tiếp nước ngoài. .. hệ tiêu chí khoa học để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, tác động của FDI, phát hiện những vấn đề cần giải quyết làm căn cứ để đề ra định hướng mới, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả dòng vốn FDI trong thời gian tới Sáng 27/3/2013, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch Đầu chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết 25 năm thu hút đầu trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam 1 Thành tựu Dấu ấn từ những con... trên Ở Việt Nam mặc dù chúng ta có lợi thế về văn hoá, du lịch nhưng thực tế chưa khai thác hết thế mạnh này, ngoài ra chưa kể đến có những lúc thái độ đối với các nhà đầu nước ngoài còn thiếu thiện chí, chưa đánh giá đúng về vai trò của đầu nước ngoài đối với đất nước mình Đểđược môi trường hấp dẫn, thu hút trực tiếp đầu nước ngoài cần phải tiếp tục cải thiện các yếu tố cấu thành môi... thành sản phẩm Đầu ra nước ngoài có thể giúp các nhà đầu hạ thấp chi phí sản xuất do khai thác được nguồn lao động dồi dào với giá rẻ ở nước sở tại Đồng thời, khi đầu sản xuất ở nước sở tại, nhà đầu có thể sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành sản xuất của mình ở chính nước này Việc này giảm bớt được chi phí vận tải cho việc nhập nguyên nhiên liệu, nhất là khi các nhà đầu muốn tiêu... bất cập + Kể từ khi ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, Luật Đầu nước ngoài đã được sửa đổi tới 4 lần vào các năm 1990, 1992, 1996, 2000 Đến năm 2005, với việc Ban hành luật đầu chung đã sáp nhập Luật đầu nước ngoài với Luật khuyến khích đầu trong nước Qua 5 năm thi hành Luật mới - được xem là đánh dấu phát triển đặc biệt của hệ thống pháp luật của Việt Nam - song đã sớm bộc lộ nhiều khiếm... tính tỷ lệ với GDP, Việt Namnước lớn đứng thứ hai về thu hút vốn FDI tại Đông Nam Á sau Singapore Thành quả này có được là do Việt Nam có nguồn lao động giá rẻ nhất trong số các nước Đông Nam Á môi trường kinh doanh cạnh tranh hơn so với Ấn Độ, Philippines, Indonesia, mặc dù Việt Nam vẫn còn thua đáng kể so với Thái Lan Malaysia Có thể nói, FDI góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu... hành xúc tiến đầu tạo lập lựa chọn các đối tác đầu nước ngoài, lựa chọn các hình thức thu hút FDI phù hợp có hiệu quả, đa dạng đa phương hóa trong hợp tác đầu Tăng cường quan hệ ngoại giao với các nước theo chủ trương “VIỆT NAM muốn làm bạn với tất cả các nước - Phát triển mạnh nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước sự tham gia của các thành phần kinh tế, trong đó một... giảm dần, nếu cứ tiếp tục đầu vào một dự án nào đó ở một quốc gia nào đó, tỷ suất lợi nhuận chỉ tăng đến một mức độ nhất định rồi sẽ giảm dần Vì vậy, các nhà đầu luôn chú trọng tìm kiếm những thị trường đầu mới mẻ đề đạt được tỷ suất lợi nhuận cao hơn Đồng thời, ở các nước công nghiệp phát triển thường có hiện ng thừa ng đối” vốn nên việc đầu ra nước ngoài giúp các nhà bản nâng cao... nước kia những tác động củ yếu tố ngoại cảnh III CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU QUỐC TẾ TRỰC TIẾP Môi trường đầu trực tiếp nước ngoài là tổng hoà các yêu tố đối nội, đối ngoại, chính trị, kinh tế, pháp luật, văn hoá xã hội Có liên quan đến các hoạt động của các nhà đầu Qua thực tiễn của nhiều nước trên thế giới cho thấy, một môi trường được coi là hấp dẫn các nhà đầu nước ngoài phải . Kinh tế quốc tế Đề tài: Đánh giá kết quả đạt được và vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua Bố. đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn tại Việt Nam (luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) Doanh nghiệp 100% vốn đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn " Đánh giá thành tựu đạt được và vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua'''' docx, Luận văn " Đánh giá thành tựu đạt được và vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua'''' docx, Luận văn " Đánh giá thành tựu đạt được và vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua'''' docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn