Phương hướng và giải pháp cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo

40 969 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2012, 09:00

Luận Văn: Phương hướng và giải pháp cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo Đề án Kinh Tế Phát TriểnLời Mở ĐầuThực hiện công cuộc đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trong cải cách phát triển kinh tế xã hội, như bình quân thu nhập đầu người tăng lên, cơ sở hạ tầng được xây dựng hiện đại hóa, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… Việc chuyển hướng từ nền kinh tế theo cơ chế quan niêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã từng bước tạo ra những bước phát triển, những cơ hội mới để Việt Nam nhanh chóng hội nhập khu vực thế giới, trở thành một nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường cũng còn có các mặt hạn chế, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội không đồng đều tới các vùng, các nhóm dân cư. Vì vậy một bộ phận dân cư do các nguyên nhân khác nhau chưa bắt nhịp với sự thay đổi, gặp những khó khăn trong đời sống sản xuất trở thành người nghèo. Xác định rõ tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ xã hội khẳng định nghèo đói ảnh hưởng tiêu cựu đến ổn định chính trị, kinh tế, xã hội môi trường, Đảng nhà nước ta coi xóa đói giảm nghèo là một chủ chương lớn, là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu về xóa đói giảm nghèo thường nhấn mạnh về một hay một số khía cạnh nào đó, như sự cần thiết, cơ sở lý luận, các thành tựu, giải pháp….Trong đề án môn học của mình, em xin được đề cập đến khía cạnh mối quan hệ của tăng trưởng kinh tế đến xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam . Đề án Kinh Tế Phát TriểnChương ITăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèoI- Tăng trưởng phát triển kinh tế1. Khái niệm về tăng trưởng phát triển1.1 Tăng trưởng Tăng trưởng kinh tế thường được quan niệm là sự tăng thêm (hay gia tăng) về quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kì nhất định. Đó là kết quả của tất cả các hoạt động sản xuất dịch vụ của nền kinh tế tạo ra. Do vậy, để biểu thị sự tăng trưởng kinh tế người ta sử dụng mức tăng thêm của tổng sản lượng của nền kinh tế (tính toàn bộ hay tính bình quân đầu người) của thời kì sau so với thời kì trước. Như vậy tăng trưởng kinh tế được xem xét trên hai mặt biểu hiện: đó là tăng tuyệt đối hay mức tăng phần trăm(%) hàng năm, hoặc bình quân trong một giai đoạn.Sự tăng trưởng được so sánh theo các thời điểm liên tục trong một giai đoạn nhất định, sẽ cho ta khái niệm tốc độ tăng trưởng. Đó là sự tăng thêm sản lượng nhanh hay chậm so với thời điểm gốc.1.2 Phát triểnPhát triển kinh tế được xem như là quá trình biến đổi cả về lượng về chất, nó là sự kết hợp chặt chẽ quá trình hoàn thiện của hai vấn đề kinh tế xã hội ở mỗi quốc gia. Theo cách hiểu như vậy, phát triển phải là một quá trình lâu dài do các nhân tố nội tại của nền kinh tế quyết định. Nội dung của phát triển kinh tế được khái quát theo ba tiêu thức: Một là sự gia tăng tổng mức thu nhập của nền kinh tế mức gia tăng thu nhập bình quân trên mọi đầu người. Đây là tiêu thức về lượng, là điều kiện cần để nâng cao điều kiện sống của mọi quốc gia. Hai là sự biến đổi theo đúng xu thế của cơ cấu kinh tế. Đây là tiêu thức biến đổi về chất của nền kinh tế một quốc gia.Ba là sự biến đổi ngày càng tốt hơn trong các vấn đề xã hội. Mục tiêu cuối cùng Đề án Kinh Tế Phát Triểntrong phát triển kinh tế không phải là tăng trưởng hay chuyển dịch, mà lá việc xóa bỏ đói nghèo, suy dinh dưỡng, sự tăng lên của tuổi thọ trung bình…2. Sự lựa chọn con đường phát triển của Việt NamTrong quá trình cải tổ nền kinh tế, Đảng chính phủ Việt Nam đã thể hiện sự lựa chọn theo hướng phát triển toàn diện. Đi đổi với mục tiêu tăng trưởng nhanh, chúng ta đã đưa ra mục tiêu giải quyết vấn đề công bằng xã hội bảo vệ môi trường ngay từ đầu trong toàn bộ tiến trình phát triển.Tất cả đều nhằm mục tiêu đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho nhân dân. Từng bước xây dựng đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, trên con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.II. Định nghĩa phương pháp tiếp cận chuẩn đói nghèo1. Phương pháp xác định chuẩn đói nghèo quốc tếPhương pháp xác định đường đói nghèo theo chuẩn quốc tế do Tổng cục Thống kê, Ngân hàng thế giới xác định được thực hiện trong các cuộc khảo sát mức sống dân cư ở Việt Nam (năm 1992-1993 năm 1997-1998). Đường đói nghèo ở mức thấp gọi là đường đói nghèo về lương thực, thực phẩm. Đường đói nghèo thứ hai ở mức cao hơn gọi là đường đói nghèo chung (bao gồm cả mặt hàng lương thực, thực phẩm phi lương thực, thực phẩm).Đường đói nghèo về lương thực, thực phẩm được xác định theo chuẩn mà hầu hết các nước đang phát triển cũng như Tổ chức Y tế Thế giới các cơ quan khác đã xây dựng mức Kcal tối thiểu cần thiết cho mỗi thể trạng con người, là chuẩn về nhu cầu 2.100 Kcal/người/ngày. Những người có mức chi tiêu dưới mức chi cần thiết để đạt được lượng Kcal này gọi là nghèo về lương thực, thực phẩm.Đường đói nghèo chung tính thêm các chi phí cho các mặt hàng phi lương thực, thực phẩm. Tính cả chi phí này với đường đói nghèo về lương thực, thực phẩm ta có đường đói nghèo chung. Đề án Kinh Tế Phát TriểnNăm 1993 đường đói nghèo chung có mức chi tiêu là 1,16 triệu đồng/năm/người (cao hơn đường đói nghèo lương thực thực phẩm là 55%); năm 1998 là 1,79 triệu đồng/năm/người (cao hơn đường đói nghèo lương thực thực phẩm là 39%). Dựa trên các ngưỡng nghèo này, tỷ lệ đói nghèo chung năm 1993 là 58% 1998 là 37,4%; còn tỷ lệ đói nghèo lương thực tương ứng là 25% 15%. 2. Việt Nam thừa nhận định nghĩa chung về đói nghèoViệt Nam thừa nhận định nghĩa chung về đói nghèo do Hội nghị chống đói nghèo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do ESCAP tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan tháng 9/1993: nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu này đã được xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội phong tục tập quán của địa phương3. Phương pháp xác định chuẩn đói nghèo của Chương trình xóa đói giảm nghèo quốc gia Căn cứ vào quy mô tốc độ tăng trưởng kinh tế, nguồn lực tài chính 2001-2005 mức sống thực tế của người dân ở từng vùng, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Việt Nam đưa ra chuẩn nghèo đói nhằm lập danh sách hộ nghèo từ cấp thôn, xã danh sách xã nghèo từ các huyện trở lên để hưởng sự trợ giúp của Chính phủ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo các chính sách hỗ trợ khác . Trước những thành tích của công cuộc giảm nghèo cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế mức sống, từ năm 2001 đã công bố mức chuẩn nghèo mới để áp dụng cho thời kỳ 2001-2005, theo đó chuẩn nghèo của Chương trình xóa đói giảm nghèo quốc gia mới được xác định ở mức độ khác nhau tuỳ theo từng vùng, cụ thể bình quân thu nhập là: 80 nghìn đồng/người/tháng ở các vùng hải đảo vùng núi nông thôn;100 nghìn đồng/người/tháng ở các vùng đồng bằng nông thôn; 150 nghìn đồng/người/ tháng ở khu vực thành thị.Đề án Kinh Tế Phát TriểnTrong tương lai sẽ tiến đến sử dụng một chuẩn thống nhất để đánh giá tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam có tính đến tiêu chí Quốc tế để so sánh.III - Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo1. Các phương thức phân phốiTăng trưởng tạo ra của cải vật chất cho xã hội. thông qua các phương thức phân phối, kết quả của sự tăng trưởng sẽ đến được với người dân. 1.1 Phân phối thu nhập theo chức năngPhân phối thu nhập theo chức năng có liên quan đến sự phân chia thu nhập theo các yếu tố sản xuất khác nhau như lao động (theo trình độ), đất đai (tài sản), máy móc thiết bị (vốn)…Những khoản thu nhập từ các yếu tố sản xuất được hình thành từ kết quả của hoạt động kinh tế. Yếu tố tác động đến các khoản thu nhập theo chức năng là giá các yếu tố sản xuất ( tiền lương, địa tô, lãi xuất ). Nhưng trong thực tế giá của các yếu tố sản xuất có thể cao hơn (thấp hơn) do cung, cầu quyết định, chính điều đó đã làm thu nhập rơi vào tay những người sở hữu nhiều các yếu tố sản xuất tạo ra khoảng cách giữa những người có ít có nhiều.Như vậy phấn phối theo chức năng được xác định chủ yếu dựa vào quyền sở hữu các yếu tố sản xuất vai trò của từng yếu tố trong sản xuất. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến mức độ phúc lợi (thu nhập) khác nhau giữa các nhóm dân cư.1.2 Phân phối lại thu nhậpNếu như tăng trưởng kinh tế nhằm mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống nhân dân thì đòi hỏi phải có tác động nhằm giảm bớt khoảng cách thu nhập giữa các nhóm dân cư do phân phối theo chức năng tạo ra. Phân phối lại thu nhập chính là hình thức để khắc phục.Đề án Kinh Tế Phát TriểnPhương thức phân phối lại thu nhập thường được thực hiện qua đánh thuế thu nhập, các chương trình trợ cấp chi tiêu công của Chính phủ nhằm giảm bớt mức thu nhập của người giàu nâng cao thu nhập của người nghèo. Nhưng đây không phải hình thức cơ bản nâng cao thu nhập của đai bộ phận dân cư. 2.Giới thiệu đường Lorenz hệ số Gini2.1 Đường LozenConrad Lozen là nhà thống kê người Mỹ năm 1905 đã xây dựng biểu đồ biểu thị mối quan hệ giữ các nhóm dân số tỷ lệ thu nhập tương ứng của họ.Thu 100nhập 80 Đường Lozencộng 60 Đường 450dồn(%) 40 A B 20 Dân số cộng dồn (%) 0 20 40 60 80 100 Đường LozenTrục hoành biểu thị phần trăm cộng dồn của dân số được sắp xếp theo thứ tự thu nhập tăng dần.Trục tung là tỷ lệ trong tổng thu nhập mà mỗi phần trăm trong dân số nhận được. Đường kẻ chéo (đường 450) trong hình cho thấy ở bất kì điểm nào trên đường này đều phản ánh tỷ lệ phần trăm thu nhập nhận được đúng bằng phần trăm của người có thu nhập. Đường chéo là đại diện của sự phân phối thu nhập "hoàn toàn công bằng".Đường Lozen cho thấy mối quan hệ định lượng thực sự giữa tỷ lệ phần trăm của dân số có thu nhập tỷ lệ phần trăm trong tổng thu nhập nhận được trong một khoảng thời gian nhất định chẳng hạn là một năm.Khoảng cách giữa đường chéo đường Lozen là một dấu hiệu cho biết mức độ bất bình đẳng. Đường Lozen càng xa đường chéo thì mức độ bất bình Đề án Kinh Tế Phát Triểnđẳng càng lớn, điều đó cũng có nghĩa là phần trăm thu nhập của người nghèo nhận được giảm đi.2.2 Hệ số GINIĐường Lozen sử dụng mức độ đo lường mức độ bình đằng được biểu thị bằng hình vẽ. Hạn chế của đường Lozen là không lượng hóa được mức độ bất bình đẳng trong trường hợp so sánh 2 phân phối thu nhập, nếu đường Lozen tương ứng với 2 phân phối đo cắt nhau thì không thể xếp hạng sự bất bình đẳng được. Vì vậy phải biểu thị thước đo bằng con số.Hệ số GINI (G) là thước đo được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu thực nghiệm. Dựa vào đường Lozen có thể tính toán hệ số GINI. Hệ số GINI chính là tỷ số giữa diện tích được giới hạn bởi đường cong Lozen đường chéo 450 với diện tích tam giác nằm bên dưới đường 450.Hệ số GINI(G) = Diện tích (A)/ Diện tích (A+B)Về lý thuyết hệ số GINI có thể nhận được giá trị từ 0 đến 1. Song thực tế: 0<G<1. Theo Ngân hàng thế giới thì giá trị thực tế cho thấy G trong khoảng 0.2 đến 0.6. Với các nước có thu nhập thấp, hệ số GINI biến động từ 0.3 đến 0.5 còn các nước co thu nhập cao từ 0.2 đến 0.4. Tuy hệ số GINI đã lượng hóa được mức độ bất bình đẳng về phân phối thu nhập, nhưng các nhà kinh tế nhận thấy rằng hệ số GINI cũng chỉ mới phản ánh được mặt tổng quát nhất của sự phân phối, trong một số trường hợp chưa đánh giá được những vấn đề cụ thể. 3. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, nghèo đói bất bình đẳng thu nhập3.1 Mối quan hệ giữa tăng trưởng giảm nghèoNhìn chung, tăng trưởng kinh tế cao bền vững sẽ dẫn đến giảm nghèo. Trên thực tế, chiều tác động của của tăng trưởng kinh tế lên giảm nghèo khá khác nhau: một số nước như Ấn Độ (Những năm 1970), Philippin (những năm 1980 1990) đã giảm được nghèo một cách đáng kể mặc dù chỉ Đề án Kinh Tế Phát Triểnđạt mức độ tăng trưởng khiêm tốn hoặc thậm chí còn có giảm sút trong thu nhập bình quân đầu người. Ngược lại một số nước như Thái Lan (những năm 1980) Malaixia (những năm 1990) Sri Lanka (những năm 1990) đã thất bạu trong giảm nghèo mặc dù đạt được mức tăng trưởng khá cao trong thu nhập bình quân đầu người. Kinh nghiệm của Việt Nam cũng cho thấy suốt thập kỷ 90 của thế kỷ XX đầu những năm 2000. Tăng trưởng kinh tế cao đi đôi với giảm nghèo nhanh chóng. Tuy nhiên, tác đọng giảm nghèo của tăng trưởng kinh tế đã suy giảm trong những năm gần đây: 1% tăng trưởng GDP đưa đến giảm 0.77% số người nghèo trong những năm 1993- 1998 nhưng chỉ còn 0.66% giai đọan 1998-2002. Điều này cho thấy tác động rất khác nhau của những chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cụ thể cho từng giai đoạn.Nghèo đói có thể ngăn cản tăng trưởng kinh tế vì người nghèo có năng suất lao động thấp do sức khỏe kém kỹ năng lao động bất cập sẽ làm sói mòn năng lực sản xuất của nền kinh tế. Nghèo đói cũng làm suy giảm năng lực tiết kiệm đầu tư, làm cho tăng trưởng kinh tế bị triệt tiêu dần.Thêm vào đó, những đòi hỏi khắt khe về tài sản thế chấp cũng ngăn cản người nghèo tiếp cận với các khoản vay trên thị trường tín dụng. Hệ quả tất yếu: người nghèo ít có khả năng khai thác những cơ hội tích lũy vốn vật chất vốn con người. Điều này làm giảm tốc độ tăng trưởng của thu nhập, hệ quả có thể là nghèo đói gia tăng. Ngược lại việc giảm nghèo rất có lợi cho tăng trưởng kinh tế: Khi mức nghèo tuyệt đối giảm đáng kể thì song song đó, chúng ta thường chứng kiến mức tăng trưởng kinh tế cao, bởi vì phần lớn những chính sách tăng thu nhập của người nghèo một cách hiệu quả như đầu tư vào giáo dục tiểu học hạ tầng nông thôn, chăm sóc sức khỏe nâng coa dinh dưỡng cũng là các chính sách gia tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế. Có thể kết lụân rằng tăng trưởng kinh tế là điều kiện cần cho giảm nghèo, chứ chưa là điều kiện đủ.Theo UNDP định nghĩa tăng trưởng có lợi cho người nghèotăng trưởng kinh tế đưa đến phân phối lại thu nhập có lợi cho người nghèo. Còn Đề án Kinh Tế Phát Triểntheo ADB cho rằng tăng trưởng kinh tế có lợi cho người nghèo khi đó là dạng tăng trưởng tận dụng lao động kèm theo bằng những chính sách chương trình giảm thiểu những bất bình đẳng, thúc đẩy tạo việc làm tăng thu nhập cho người nghèo, đặc biệt là cho phụ nữ các nhóm xã hội bị cô lập.Nói cách khác Tăng trưởng kinh tế có lợi cho người nghèotăng trưởng tối đa hóa tác động tích cực của tăng trưởng trong việc giảm nghèo. Một chiến lược tăng trưởng có lợi cho người nghèo không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế mà còn tác động đến mô hình phân phối thu nhập để từ đó người nghèo hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế theo một tỷ lệ lớn hơn người giàu thu hẹp lại khoảng cách giàu nghèo cuối cùng là xóa nghèo.3.2 Bất bình đẳng nghèo đói trong tăng trưởng kinh tếViệc giảm nghèo tuyệt đối về cở chế do 2 bộ phận cấu thành: do tăng trưởng thu nhập trung bình (trong điều kiện phân phối thu nhập không đổi) do sự giảm sút bất bình đẳng ( trong điều kiện thu nhập chung không đổi). Các nhà kinh tế phân tách hai tác động kể trên thành tác động do tăng trưởng tác động do phân phối lại. Bên cạnh đó, ngay cả khi bất bình đẳng không tăng nhưng mức độ bất bình đẳng ban đầu cao cũng hạn chế khả năng tăng trưởng kinh tế giảm nghèo.Thêm nữa, bất bình đẳng thấp còn có tác dụng thúc đẩy gia tăng tỷ lệ giảm nghèo trong tương lai vì hệ số co dãn của tỷ lệ nghèo đối với thu nhập bình quân tỷ lệ nghịch với bất bình đẳng. Như vậy có thể thấy song song mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế nghèo đói, giảm nghèo cần được xem xét trong mối quan hệ giữa nghèo bất bình đẳng trong quá trình tăng tưởng.Đề án Kinh Tế Phát TriểnChương II Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèoI- Thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 1. Đầu vào của tăng trưởngTăng trưởng GDP do ba yếu tố đóng góp là vốn, lao động năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). Theo Tổng cục Thống kê, trong mấy năm gần đây, tăng trưởng GDP của nước ta do đóng góp của yếu tố vốn chiếm 52,7%, lao động chiếm 19,1% năng suất các nhân tố tổng hợp chiếm 28,2%. Điều đáng lưu ý là đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp tỏ ra vừa thấp hơn những năm 1992-1994, vừa thấp hơn tỷ lệ đó của các nước trong khu vực (thường trên dưới 40%). Các chỉ số này phản ánh xu hướng phát triển của nền kinh tế nước ta còn nghiêng về chiều rộng hơn là chiều sâu. Ngay trong xu hướng phát triển theo chiều rộng, thực tế lại cũng nghiêng về yếu tố vốn đầu tư, là yếu tố mà nước ta còn thiếu, phải đi vay, vừa phải hoàn vốn, vừa phải trả lãi. Nhưng lượng vốn đầu tư lại đang quyết định tốc độ tăng trưởng tới hơn một nửa. Trong khi đó yếu tố lao động được coi là nguồn lực nội sinh, hiện đang có nhiều lợi thế so sánh, như giá rẻ, dồi dào thì lại chỉ đóng vai trò rất nhỏ trong tăng trưởng. Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm để tận dụng lợi thế so sánh động trong phát triển kinh tế chủ động hội nhập.2. Quá trình tăng trưởngTốc độ tăng trưởng của giá trị tăng thêm thấp hơn tốc độ tăng trưởng của giá trị sản xuất do tốc độ tăng chi phí trung gian cao, làm tỷ lệ của chi phí trung gian tăng lên. Điều này diễn ra trong một thời gian khá dài ở cả ba khu vực. Tính chung trong thời kỳ 1991 - 2003, tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp là 6,2%/năm, nhưng tăng trưởng giá trị tăng thêm chỉ đạt [...]... pháp cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo I - Phương hướng cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo 1 .Quan điểm của Đảng về tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI các nghị quyết của ban chấp hành Trung ương, bộ chính trị khóa VI đều có tư tưởng nhất quángiải phóng sức lao động toàn xã hội, khuyến khích mọi... nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng bước chuyển sang nền kinh tế trí thức Năm là, sự chênh lệch về mức sống vật chất tinh thần giữa các vùng nông thôn , thành thị, vùng dồng bằng, miền núi giữa các tầng lớp dân cư sẽ ngày một lớn hơn, sự bất bình đẳng sẽ cao hơn Đề án Kinh Tế Phát Triển Chương III Phương hướng giải pháp cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế xóa. .. chủ chương gắn tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo, nên còn không ít các bất cập còn tồn tại cần khắc phục Tuy vậy chúng ta cũng đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn là một tấm gương của Liên Hợp Quốc về xóa đói giảm nghèo Với những phương hướng giải pháp đúng đắn sự chỉ đạo của Đảng Nhà nước, Việt Nam sẽ ngày càng làm tốt hơn tiến tới xóa nghèo toàn diện tăng trưởng bền vững... bằng, dân chủ, văn minh 3 .Phương hướng tăng trưởng kinh tế kết hợp xóa đói giảm nghèo 3.1 Phương hướng chung Nhà nước tiếp tục tạo môi trường cho kinh tế hàng hóa phát triển mà trước hết là tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ bảo đảm cho các tổ chức, ca nhân tự do sáng tạo, độc lập tự chủ trong sản xuất kinh doanh làm ra nhiều của cải, nhưng nhà nước vẫn định hướng kiểm soát họ hướng tới mục tiêu " dân... thành Đề án Kinh Tế Phát Triển phố thị xã, giảm nghèo, giảm tính dễ bị tổn thương của khu vực đô thị, xây dựng chiến lược quốc gia về đô thị hoá Để giảm nghèo ở đô thị cần phải tạo việc làm, giảm thất nghiệp, xây dựng triển khai các chiến lược chính sách về tăng trưởng kinh tế xã hội ở các đô thị, bao gồm những chương trình đầu tư cho các khu vực kinh tế có tính đến nhóm người nghèo; tạo... 2000 xếp thứ 108/174 năm 2001 xếp thứ 109/175 nước, năm 2003 xếp thứ 101/174 nước Với mức tăng trưởng kinh tế của năm 2001 tăng 6,9%, năm 2002 tăng 7,04% năm 2003 tăng 7,24%, năm 2004 tăng 7,6% hầu hết chỉ tiêu phát triển xã hội đều đạt hoặc vượt kế hoạch thì càng thấy rằng Việt Nam luôn luôn kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội từng bước xóa bỏ đói nghèo trên con đường... hạ tầng, tạo thu nhập quản lý cộng đồng Đề án Kinh Tế Phát Triển Kết luận Tóm lại, chủ trương gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội là đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển, mục tiêu của xã hội loài người Công việc xóa đói giảm nghèo là một phần của việc thực hiện công bằng xã hội để cho người nghèo có cơm ăn, có áo mặc, giảm bớt sự cách biệt về kinh tế bất bình đẳng, để... 42-43% Mục tiêu về xóa đói giảm nghèo: từ 2000 đến 2010 giảm 2/5 tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo quốc tế 3/5 theo chuẩn chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo việc làm, giảm 3/4 tỷ lệ nghèo về lương thực theo tiêu chuẩn quốc tế (2100 kcal/người/ngày) Mục tiêu về cơ sở hạ tầng: 100% số xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn có đủ hạ tầng cơ sở thiết yếu, mở rộng điện lưới quốc gia đến 900 xã nghèo Bảo đảm cơ... hình thành, từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần của vùng 3.2 Mục tiêu đến năm 2010 trong chiến lược xóa đói giảm nghèo quốc gia Mục tiêu về tăng trưởng kinh tế: tốc độ tăng trưởng GDP năm 2010 tăng gấp đôi năm 2000 Trong đó công nghiệp xây dựng cơ bản tăng 10% đến Đề án Kinh Tế Phát Triển 10.5%, nhịp độ xuất khẩu tăng gấp 2 lần nhịp độ tăng GDP Tỷ trọng GDP trong nông nghiệp là 16-17%,... bộ thiếu yếu tố đảm bảo bền vững Gần 90 xã vẫn chưa có đường ôtô đến trung tâm, 550 xã chưa có điện lưới quốc gia 290 xã chưa có trạm xá Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, nếu tính theo tiêu chí nghèo mới được Việt Nam công bố tháng 7/2005, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng Tây Bắc lên tới trên 60%, Tây Nguyên 50% III - Thực trạng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế xóa đói giảm nghèo . 3. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, nghèo đói và bất bình đẳng thu nhập3.1 Mối quan hệ giữa tăng trưởng và giảm nghèoNhìn chung, tăng trưởng kinh tế. án Kinh Tế Phát TriểnChương ITăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèoI- Tăng trưởng và phát triển kinh tế1 . Khái niệm về tăng trưởng và phát triển1.1 Tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng và giải pháp cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo, Phương hướng và giải pháp cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo, Phương hướng và giải pháp cho mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo, Khái niệm về tăng trưởng và phát triển Sự lựa chọn con đường phát triển của Việt Nam, Phương pháp xác định chuẩn đói nghèo quốc tế Việt Nam thừa nhận định nghĩa chung về đói nghèo, Phân phối thu nhập theo chức năng Phân phối lại thu nhập Đường Lozen, Hệ số GINI Mối quan hệ giữa tăng trưởng và giảm nghèo, Bất bình đẳng và nghèo đói trong tăng trưởng kinh tế, Đầu vào của tăng trưởng Quá trình tăng trưởng, Sự bất bình đẳng giữa các nhóm dân cư Tỷ lệ hộ đói nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn 20, Phân phối thu nhập thời gian qua ở Việt Nam, Những thách thức cần phải giải quyết, Phương hướng chung, Mục tiêu đến năm 2010 trong chiến lược xóa đói giảm nghèo quốc gia, Phát triển và sử dụng điện cho các xã nghèo Về phát triển đường giao thông, Phát triển thuỷ lợi nhỏ cho các xã nghèo, Phát triển mạnh công nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Từ khóa liên quan