Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex NOTE

110 383 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2012, 08:52

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex NOTE Chuyên đề tôt nghiệp PHN I. LI M UHin nay trong xu hng ton cu húa, vn m ca v hi nhp ó v ang c th gii núi chung v Vit Nam núi riờng chỳ trng. Cỏc Doanh nghip núi chung khụng ch mun phỏt trin ngnh hng kinh doanh ca mỡnh trong th trũng ni a m luụn mun tin sõu ra th trng quc t. Th trng Quc t luụn luụn bin ng, hot ng xut nhp khu tuy khụng cũn mi m song nú luụn mang tớnh thi s cp bỏch v l mi quan tõm hng u ca cỏc Doanh nghip trong nn kinh t Quc dõn. Xut khu úng gúp vo quỏ trỡnh chuyn dch c cu nn kinh t, thỳc y nn sn xut phỏt trin, to tin cho mi ngnh cựng cú c hi phỏt trin, tng cng hiu qu sn xut ca tng nc, giỳp cỏc nc to ra nng lc sn xut mi do cú s phõn cụng lao ng quc t. c bit, trong quy trỡnh xut khu thỡ vic t chc thc hin hp ng xut khu c coi l khõu quan trng cú tớnh cht quyt nh n s thnh bi ca ton b thng v xut khu ca Doanh nghip. c bit khi Vit Nam ó tr thnh thnh viờn chớnh thc ca WTO, thỡ vn xut khu cng c chỳ trng phỏt trin v Nh nc s dng nhiu chớnh sỏch thỳc y hot ng xut khu nhm em li hiu qu cao cho nn kinh t nc nh. Trong quỏ trỡnh thc tp ti cụng ty Xut Nhp Khu Intimex, em nhn thy õy l mt doanh nghip Nh nc thc hin chc nng kinh doanh xut nhp khu tng hp, vi kinh nghim kinh doanh quc t gn 30 nm Cụng tyó to dng c cho mỡnh mt v th vng chc trờn th trng ni a v nc ngoi. Thc t cho thy, kim ngch c phờ xut khu ca Cụng ty rt ln, tuy nhiờn cũn nhiu vn cn c nghiờn cu nhm thỳc y hiu qu thc hin hp ng xut khu c phờ ti Cụng ty thu c li nhun cao. Bi vy, vic nghiờn cu cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu vic t chc thc hin hp ng xut khu em li kt qu cao trong hot ng kinh doanh ca Cụng ty l rt cn thit, xõy dng mt thng hiu Intimex uy tớn trờn th trng th Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46Chuyên đề tôt nghiệp gii cng nh trong nc. Vi nhng lý do trờn v cựng vi s giỳp ca Thy giỏo PGS.TS.Nguyn Vn Tun v cỏc cụ chỳ trong Cụng ty Xut Nhp Khu Intimex em ó la chn ti: Gii phỏp nõng cao hiu qu t chc thc hin hp ng xut khu c phờ ti cụng ty xut nhp khu Intimex.Mc ớch nghiờn cu ca chuyờn : l h thng húa lý thuyt v quy trỡnh t chc thc hin hp ng xut khu c phờ trong iu kin kinh doanh thc t ca Cụng ty. T ú phõn tớch, ỏnh giỏ v xõy dng kin ngh gii quyt vn ny sinh trong quỏ trỡnh t chc thc hin hp ng xut khu ti cụng ty xut nhp khu Intimex. i tng v phm vi nghiờn cu: l nghiờn cu cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu t chc thc hin hp ng c phờ ti cụng ty xut nhp khu Intimex vi phm vi nghiờn cu l tp trung vo mt hng c phờ vi thi gian gii hn t nm 2005-2007 trờn cỏc th trng ch yu ca cụng ty. Phng phỏp nghiờn cu: Vi ti mang tớnh bao quỏt vc t nờn chuyờn s dng phng phỏp quan sỏt, phng phỏp thng kờ, phng phỏp phõn tớch, tng hp v phng phỏp so sỏnh. Ni dung ca ti bao gm cỏc phn sau: Chng I: Lý lun chung v quy trỡnh t chc thc hin hp ng xut khu. Chng II: Thc trng t chc thc hin hp ng xut khu c phờ ti cụng ty xut nhp khu Intimex trong thi gian qua. Chng III: Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu t chc thc hin hp ng xut khu c phờ ti cụng ty Intimex.Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46Chuyên đề tôt nghiệp PHN II. NI DUNGCHNG I: Lí LUN CHUNG V T CHC THC HIN HP NG XUT KHU HNG HểA DOANH NGHIPI. CC NI DUNG C BN CA MT HP NG XUT KHU HNG HO1. Khỏi nim, c im v vai trũ ca hp ng xut khu1.1.Khỏi nim hp ng xut khu Hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t l s tho thun ý chớ gia cỏc thng nhõn cú tr s kinh doanh t cỏc quc gia khỏc nhau, theo ú mt bờn gi l Bờn xut khu (bờn bỏn) cú ngha v giao hng v chuyn quyn s hu hng hoỏ cho mt bờn khỏc gi l Bờn nhp khu v nhn thanh toỏn; v Bờn nhp khu (bờn mua) cú ngha v thanh toỏn cho Bờn xut khu, nhn hng v quyn s hu hng húa theo tha thun.Hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t l hp ng song v: mi bờn ký kt hp ng u cú ngha v i vi nhau. Bờn xut khu cú ngha v giao hng cho Bờn nhp khu cũn Bờn nhp khu cú ngha v thanh toỏn cho Bờn xut khu Hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t l hp ng cú n bự: bờn cú ngha v thỡ cng cú quyn li v ngc li. Bờn nhp khu c hng quyn li nhn hng v i li phi cú ngha v tr tin cõn xng vi giỏ tr ó c giao. Ngc li, Bờn xut khu nhn c tin phi cú ngha v giao hng. 1.2. c imTrần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46Chuyên đề tôt nghiệp So vi hp ng mua bỏn trong nc, hp ng thng mi quc t cú nhng c im khỏi quỏt nh sau: - Bn cht ca hp ng: l s tho thun ý chớ ca cỏc Bờn ký kt. õy l c trng rt c bn ca hp ng núi chung v hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t núi riờng. - Ch th ca hp ng: Bờn xut khu v Bờn nhp khu, l cỏc thng nhõn cú tr s kinh doanh t ti cỏc quc gia khỏc nhau. Nu cỏc bờn khụng cú tr s kinh doanh thỡ s da vo ni c trỳ ca h, cũn quc tch ca cỏ nhõn ngi i din ca cỏc bờn khụng cú ý ngha trong vic xỏc nh yu t quc t ca hp ng. Hai ngi trc tip ký vo hp ng cú th u mang quc tch Vit Nam, nhng h i din cho cỏc bờn cú tr s kinh doanh t ti cỏc quc gia khỏc nhau thỡ hp ng ký kt gia cỏc bờn ny vn l hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t. - Ngun lut iu chnh: Tr s thng mi ca cỏc bờn trong hp ng xut khu nm trờn lónh th ca cỏc quc gia khỏc nhau chớnh vỡ vy ngun lut iu chnh õy rt phc tp v a dng, khụng ch l lut quc gia m cũn gm c iu c quc t v thng mi, lut nc ngoi cng nh tp quỏn thng mi quc t. - i tng ca hp ng: l hng hoỏ di chuyn qua biờn gii hi quan ca mt nc. Biờn gii hi quan c hiu l tp hp cỏc ca khu, cỏc vn phũng hi quan ni m hng hoỏ phi c tin hnh cỏc th tc hi quan xut nhp khu theo cỏc quy ch qun lý hng hoỏ xut nhp khu ca Chớnh ph cỏc nc. Thut ng biờn gii hi quan c s dng xut phỏt t thc tin s hỡnh thnh cỏc kho ngoi quan, cỏc khu ch xut, cỏc c khu kinh t v nhng quy ch hi quan c bit dnh cho s hot ng ca cỏc khu vc ny lm cho biờn gii lónh th khụng tht chớnh xỏc xỏc nh ranh gii di chuyn ca hng hoỏ xut nhp khu. Lut thng mi Vit Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46Chuyên đề tôt nghiệp Nam nm 2005 khng nh c im ny khi nh ngha: Xut khu hng húa l vic hng hoỏ c a ra khi lónh th Vit Nam hoc a vo khu vc c bit nm trờn lónh th Vit Nam c coi l khu vc hi quan riờng theo quy nh ca phỏp lut. (iu 28, Lut thng mi nm 2005) - Giỏ c v phng thc thanh toỏn: Kh nng thanh toỏn trong nhiu trng hp gp nhiu khú khn phc tp vỡ ngi bỏn hng (bờn xut khu) khụng phi bao gi cng cú y thụng tin v ngi mua (bờn nhp khu) cng nh th tc thanh toỏn theo phỏp lut quc gia ngi mua. Do ú, khi ký kt hp ng nhng iu kin thanh toỏn ó c nghiờn cu, son tho k, ngoi ra ngi bỏn phi c gng a vo hp ng iu kin m bo thanh toỏn m tt nht l ca ngõn hng ti quc gia ngi bỏn.ng tin tớnh giỏ hoc thanh toỏn khụng cũn l ng ni t ca mt quc gia m l ngoi t i vi ớt nht mt bờn ký kt. Phng thc thanh toỏn thụng qua h thng ngõn hng. - Liờn quan mt thit n hot ng vn chuyn: theo nguyờn tc trong hp ng xut khu, hng húa-dch v c vn chuyn qua bin gii ớt nht hai quc gia. Vỡ vy iu kin vn chuyn cú v trớ rt quan trng trong hp ng. - Quy nh trng hp bt kh khỏng trong hp ng: trong quan h thng mi quc t, cú s ri ro ỏng k do khụng cú kh nng thc hin ngha v vỡ nhng s kin bt thng nh: thu xut nhp khu tng cao, nh nc cm vn chuyn ngoi t ra nc ngoi, chin tranh, thiờn tai bt ngVỡ vy vic a vo hp ng nhng quy nh iu chnh s nh hng ca cỏc s kin núi trờn i vi vic phõn chia trỏch nhim ca cỏc bờn do hon ton khụng thc hin hay khụng thc hin mt phn ngha v cú ý ngha quan trng.Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46Chuyên đề tôt nghiệp - C quan gii quyt tranh chp phỏt sinh t hp ng l to ỏn hay trng ti thng mi cú thm quyn gii quyt cỏc tranh chp trong lnh vc kinh t i ngoi l c quan nc ngoi i vi ớt nht mt trong cỏc ch th.iu kin ny quan trng vỡ thiu iu kin ny s lm cho vic gii quyt tranh chp gia cỏc bờn tr nờn khú khn, phc tp v nhiu lỳc khụng gii quyt c. - Mi liờn h cht ch gia mt s loi hp ng xut khu: vic thc hin hp ng mua bỏn hng húa ngoi thng c i kốm vi vic ký kt mt lot hp ng khỏc (hp ng vn ti, hp ng bo him, hp ng vay tớn dng). m bo thng v cú hiu qu cn phi cú s thng nht, ng b trong vic thc hin cỏc hp ng ny.1.3.Vai trũ ca hp ng xut khu Hp ng xut khu gi mt vai trũ rt quan trng trong kinh doanh TMQT, cú xỏc nhn nhng ni dung giao dch m cỏc bờn ó tha thun v cam kt thc hin cỏc ni dung ú. Hp ng l c s cỏc bờn thc hin cỏc ngha v ca mỡnh v ng thi yờu cu bờn i tỏc thc hin cỏc ngha v ca h. Hp ng cũn l c s ỏnh giỏ mc thc hin ngha v ca cỏc bờn v l c s phỏp lý quan trng khiu ni khi m bờn i tỏc khụng thc hin ton b hay tng phn ngha v ca mỡnh ó tha thun trong hp ng. Hp ng cng quy nh chi tit, rừ rng, d hiu cng d thc hin v ớt xy ra tranh chp.Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46Chuyên đề tôt nghiệp 2. Kt cu v ni dung c bn ca hp ng xut khu hng húa2.1.Kt cu hp ng Tu vo thc tin giao dch gia cỏc bờn v hng hoỏ mua bỏn theo hp ng m mi mt hp ng s c son tho vi nhng ni dung c th khỏc nhau. Tuy nhiờn, v c bn, mt hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t cú kt cu gm ba phn: phn m u, phn cỏc iu khon v iu kin v phn kt. * Phn m u thng gm cỏc ni dung nh sau: - Tiu : thng c th hin bng cỏc thut ng nh Hp ng (Contract) hoc Bn tho thun (Agreement) - S v ký hiu ca hp ng: thng c ghi kốm vi tiờu nhm giỳp cho vic qun lý v lu tr hp ng ca cỏc ch th ký kt. Vỡ vy, s v ký hiu thng c th hin sao cho cú th nhn bit c cỏc bờn ký kt hp ng mt cỏch d dng v nhanh nht. Vớ d, hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t c ký kt gia cỏc cụng ty cú tờn giao dch l Uprosexim v Technoimport vo thỏng 4 nm 2007 c ký hiu nh sau: Contract No. UPRO-TEC/04/07. - a im v ngy thỏng ký kt hp ng. Vớ d: H Ni,ngy 18 thỏng 3 nm 2008 (Hanoi, March 8th 2008). Cng cú nhiu trng hp ngi ta li ghi a im v ngy thỏng ký kt phn cui hp ng. Vớ d: Hp ng c lp ti H Ni vo ngy 8 thỏng 3 thnh 4 bn cú hiu lc phỏp lý nh nhau, mi bờn gi hai bn (The present contract was made in Danang on March 8th 2008 in quadruplicate of equal force, two of which are kept by each party). a im ký kt hp ng cú ý ngha gúp phn xỏc nh ngun lut iu chnh hp ng nu cỏc bờn khụng tho thun ngun lut iu chnh trong hp ng, ú l lut ni ký kt hp ng. Thụng thng Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46Chuyên đề tôt nghiệp nu cỏc bờn khụng cú tho thun gỡ khỏc v thi im phỏt sinh hiu lc ca hp ng thỡ thi im ny tớnh t thi im cỏc bờn ký kt hp ng. - Cỏc bờn ký kt hp ng: tờn cỏc bờn ký kt, a ch, s tel, s fax, a ch email, s ti khon v tờn ngõn hng, ngi i din ký kt hp ng - Nhng nh ngha dựng trong hp ng. Nhng nh ngha ny cú th rt nhiu, vớ d "hng húa" cú ngha l ., "Thit k" cú ngha l . t nht ngi ta cng a ra nh ngha sau õy: Cụng ty X, a ch ., s in thoi ., i din bi ễng . di õy gi l Bờn bỏn (X company, address ., Tel .represented by Mr. .hereinafter referred to as the Seller) - C s phỏp lý ký kt hp ng. õy cú th l hip nh ký kt gia cỏc Chớnh ph, cng cú th l Ngh nh th ký kt gia cỏc B thuc cỏc quc gia khỏc nhau. Chớ ớt, ngi ta cng nờu ra s t nguyn ca cỏc bờn khi ký kt hp ng. Vớ d: Cỏc bờn ó cựng nhau tha thun rng Bờn bỏn cam kt bỏn v Bờn mua cam kt mua nhng hng hoỏ di õy theo cỏc iu khon v iu kin sau (It has been mutually agreed that the Seller commits to sell and the Buyer commits to buy the undermentioned goods on the following terms and conditions). * Phn cỏc iu khon v iu kin quy nh h thng cỏc iu kin giao dch thng mi do hai bờn tha thun nh: cỏc iu khon v hng hoỏ nh tờn hng, s lng, phm cht, bao bỡ úng gúi hng húa, ký mó hiu, iu kin kim tra s lng, cht lng .; cỏc iu khon ti chớnh nh giỏ c, thanh toỏn .; cỏc iu khon vn ti, giao nhn v bo him nh iu kin giao nhn hng, iu kin c s giao hng, iu kin vn ti, iu kin bo him .; v cỏc iu khon phỏp lý nh lut ỏp dng vo hp ng, bt Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46Chuyên đề tôt nghiệp kh khỏng, thng pht, khiu ni, trng ti . õy l phn quan trng nht ca hp ng. Cỏc bờn thng dnh thi gian v cụng sc nhiu nht cho phn ny khi m phỏn, tho thun v ký kt hp ng. * Phn kt ca hp ng quy nh cỏc ni dung nh: - S bn hp ng v s lng hp ng gi li ca mi bờn. - Ngụn ng ca hp ng. Ngụn ng ca hp ng s giỳp xỏc nh c hp ng c lp bng ngụn ng no s l hp ng gc, l c s quy nh quyn v ngha v ca cỏc bờn. - Thi hn hiu lc ca hp ng - Nhng quy nh liờn quan n b sung, sa i hp ng. - Ch ký cú thm quyn ca cỏc bờn ký kt.2.2.Ni dung c bn cỏc iu khon ch yu ca hp ng xut khu hng húa Cỏc iu khon c bn ca hp ng mua bỏn hng húa quc t l tt c cỏc iu khon c cỏc bờn tha thun trong hp ng nhm xỏc nh quyn v ngha v ca mi bờn. Tuy nhiờn, hp ng cú hiu lc phỏp lý thỡ nhng iu khon ny khụng c trỏi phỏp lut. * iu khon v tờn hng (Comodity): iu khon v tờn hng l iu khon quan trng ca mi n hng, th cho hng, hp ng hoc ngh nh th. Cú th thy rng trong hp ng mua bỏn hng húa quc t, vic din t tờn hng l mt iu kin khụng th thiu c. iu khon tờn hng cú ý ngha lut phỏp v thc tin quan trng. Trong iu khon ny, hng húa phi c ghi mt cỏch y , rừ rng, chớnh xỏc, kốm theo tờn thng mi. Nu i tng ca vic mua bỏn gm nhiu mt hng, chng loi hng húa khỏc nhau thỡ phi ghi rừ danh Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46Chuyên đề tôt nghiệp mc cỏc mt hng ú. Danh mc hng húa ny cú th c coi l ph lc ca hp ng. Thụng thng, cú nhng cỏch din t tờn hng nh sau: - Ghi tờn hng theo tờn thng mi nhng kốm theo tờn thụng thng v tờn khoa hc ca nú (thụng thng ỏp dng cho cỏc loi húa cht, ging cõy). - Ghi tờn hng kốm theo tờn a phng sn xut ra hng húa ú (Ru vang Bordeaux) - Ghi tờn hng kốm theo hóng sn xut ra hng húa ú (Tivi L/G, in thoi L/G, T lnh L/G) - Ghi tờn hng kốm theo quy cỏch chớnh ca hng húa ú (Xe ti trng ti 5 tn hay 10 tn) - Ghi tờn hng kốm theo nhón hiu ca nú (ễtụ Toyota, Bia Tiger) - Ghi tờn hng kốm theo cụng dng ca hng húa ú (Du gi dng túc, kem lm trng da) - Ngoi ra, ngi ta cũn kt hp theo cỏc cỏch trờn vi nhau. iu khon tờn hng l iu khon ch yu ca hp ng nờn khi quy nh iu khon ny cn chỳ ý: phi phn ỏnh chớnh xỏc c im hng húa, trỏnh nhng quy nh sỏo rng; a ra quy nh trung thc i vi thc t hng húa; nờn s dng tờn gi thụng thng s dng trờn th trng quc t; chỳ ý chn v miờu t tờn hng sao cho chớnh xỏc v phự hp vi danh mc quy nh. * iu khon v cht lng (Quality) iu khon quan trng nht ca mi hp ng mua bỏn hng húa, c bit l hp ng mua bỏn hng húa quc t vỡ cht lng hng hoỏ nh hng trc tip n giỏ tr s dng v giỏ c hng húa. iu khon cht Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46[...]... khiu ni * iu khon bo hnh (Warranty) iu khon ny quy nh trỏch nhim ca ngi bỏn i vi cht lng ca hng húa trong mt thi gian nht nh cho ngi mua Trong iu khon bo hnh hai bờn s tha thun v phm vi bo m ca hng húa, thi hn bo hnh, a im bo hnh, ni dung bo hnh v trỏch nhim ca mi bờn trong ni dung bo hnh Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46 Chuyên đề tôt nghiệp * Pht v bi thng thit hi (Penalty) iu khon quy nh cỏc trng hp... cỏc cụng on cú th nhc nh i tỏc cỏc thi im thớch hp nhm t hiu qu cao v ti u húa quy trỡnh t chc thc hin hp ng Nh vy, giỏm sỏt hp ng l mt h thng bỏo cỏo sm, cnh tnh v cỏc giai on m mi bờn phi thc hin m bo cho hai bờn trỏnh c s chm tr hoc sai sút trong thc hin hp ng Khi c hai bờn thc hin trung thc cỏc ngha v hp ng thỡ kt qu hp ng s c nõng cao, em li li ớch cho c hai bờn Tuy nhiờn, trong thc t cú nhiu... iu khon ny cn chỳ ý: vn dng chớnh xỏc cỏc phng phỏp biu th cht lng; quy nh iu kin cht lng cn khoa hc v hp lý; cú th quy nh c ng nht nh v cht lng i vi mt s loi hng húa nht nh * iu khon v s lng (Quantity) iu khon s lng l mt iu khon ch yu khụng th thiu c trong cỏc hp ng TMQT S lng m hai bờn tha thun giao nhn vi nhau l cn c giao nhn hng húa nờn vic ghi chớnh xỏc s lng ký kt trong hp ng cú ý ngha rt quan... lm mt uy tớn cng nh chi phớ ca mi bờn Cú th cú nhng trng hp khiu ni nh: - Ngi mua khiu ni ngi bỏn hoc ngi bỏn khiu ni ngi mua - Ngi mua v ngi bỏn khiu ni ngi chuyờn ch v bo him - Ngi bỏn khiu ni cụng ty bo him khi hng húa b tn tht do cỏc ri ro ó c mua bo him gõy nờn 3 Giỏm sỏt v iu hnh hp ng 3.1.Khỏi nim, vai trũ ca giỏm sỏt v iu hnh hp ng Hot ng giỏm sỏt hp ng cp n nhng cụng vic m mi bờn phi thc... hng n cht lng v giỏ c ca hng húa iu khon ny liờn quan n li ớch ca hai bờn mua bỏn nờn cn c ghi rừ rng, c th Bao bỡ m bo hng húa nguyờn vn v s lng v cht lng trong quỏ trỡnh vn chuyn v bo qun cng nh nõng cao tớnh thm m hp dn ca hng húa Trong iu khon ny quy nh loi bao bỡ, hỡnh dỏng, kớch thc, s lp bao bỡ, phng thc cung cp bao bỡ, giỏ bao bỡQuy nh v ni dung v cht lng ca ký mó hiu nhm to iu kin thun li cho... ca hot ng xut nhp khu, nú l giỏ c ca ngoi t tớnh theo ni t hay l quan h gia t l ng ngoi t vi ni t Vỡ vy t giỏ ti thi im ký kt hp ng thp hn t giỏ ti thi im thanh toỏn thỡ doanh nghip b l, cũn nu t giỏ cao hn so vi thi im thanh toỏn thỡ doanh nghip lói 1.4.Nhõn t khỏc Ngoi nhõn t trờn, quy trỡnh t chc thc hin hp ng cũn chu nh hng ca cỏc nhõn t khỏc nh: - i vi mt hng nhy cm thỡ yu t thi tit l vụ cựng . chỳ trong Cụng ty Xut Nhp Khu Intimex em ó la chn ti: Gii phỏp nõng cao hiu qu t chc thc hin hp ng xut khu c phờ ti cụng ty xut nhp khu Intimex. Mc ớch. ti cụng ty xut nhp khu Intimex trong thi gian qua. Chng III: Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu t chc thc hin hp ng xut khu c phờ ti cụng ty Intimex. Trần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex NOTE, Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex NOTE, . LỜI MỞ ĐẦU, Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hợp đồng xuất khẩu, Kết cấu và nội dung cơ bản của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, Điều kiện hiệu lực của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, Ý nghĩa của việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, Giám sát và điều hành hợp đồng, Nhân tố khách quan, Nhân tố chủ quan, Q trình hình thành và phát triển của cơng ty, Chức năng, lĩnh vực kinh doanh, Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty, Kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu, Kết quả xuất khẩu cà phê trong 3 năm gần đây, Giục người mua mở LC và kiểm tra LC Chuẩn bị và kiểm tra hàng xuất khẩu, Thuê phương tiện vận tải Làm thủ tục hải quan., Giao hàng cho phương tiện vận tải Làm thủ tục thanh toán., Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Thanh lý hợp đồng, Những vấn đề còn tồn tại, Nguyên nhân của những tồn tại, Mục tiêu của công ty, Phương hướng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty Biện pháp thực hiện kế hoạch, Thách thức đối với hoạt động thúc đẩy xuất khẩu cà phê, Một số kiến nghị đối với Nhà nước