Giá trị của Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.DOC

17 1,797 13
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2012, 11:20

Giá trị của Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay đề cơng chi tiết A. Đặt vấn đề.B. Nội dung:1. Khái quát về học thuyết Nho giáo:1.1 Sơ lợc về lịch sử học thuyết Nho giáo.1.2 Vai trò của đạo đức Nho giáo.1.3 T tởng tu thân của Nho giáo:1.3.1 Tam cơng.1.3.2 Ngũ thờng.1.3.3 Tam tòng .1.3.4 Tứ đức.2. Giá trị của Nho giáo trong đời sống hội Việt Nam hiện nay.3. Một số biện pháp cơ bản để nâng cao giá trị đạo đức Nho giáo.C. Kết luận.D. Danh mục tài liệu tham khảo.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3681A. Đặt vấn đềNho giáo là một trong những dòng triết học ra đời từ thời cổ đại ở Trung Quốc, nhng ảnh hởng củađối với Trung Hoa thì vô cùng lớn. Thậm chí chúng ta không thể nghiên cứu Trung Quốc tách rời Nho giáo. Triết học Nho giáo chủ yếu bàn về các vấn đề chính trị, đạo đức, luân lý. T tởng đạo đức của Nho giáo từng đợc chọn làm chuẩn mực để giáo dục đạo đức cho ngời Việt Nam và đặt dấu ấn rất rõ ràng vào nhân cách ngời Việt. Ngợc lại qua thực tiễn phát triển t tởng đạo đức xuất phát từ nhu cầu tự thân của ngời Việt, các phạm trù đạo đức của Nho giáo đợc mở rộng nội hàm và trở nên phong phú, thể hiện tính phù hợp trong nhiều thời đại.Cốt lõi của Nho giáo chính là Nho gia. Nho gia đặt vấn đề xây dựng con ngời một cách thiết thực. Nho gia hớng con ngời vào tu thân và thực hành đạo đức là hoạt động thực tiễn căn bản nhất, luôn đợc đặt vào vị trí thứ nhất của sinh hoạt hội. Quan điểm về vũ trụ, về nhân sinh, về nhận thức luôn thấm đ-ợm ý thức đạo đức. Tất cả mọi vấn đề đều lấy đạo đức làm chuẩn. Vì vậy, vấn đề thiện và ác của con ngời thành tiêu điểm tranh luận quan trọng nhất của lịch sử triết học Trung Quốc. Ngời Trung Quốc trong lịch sử coi việc tu thân dỡng tính cá nhân liên hệ mật thiết với nhận thức thế giới khách quan, thậm chí coi tu thân dỡng tính là cơ sở để nhận thức thế giới khách quan.Chính vì vậy, trong bài tiểu luận này em đã chọn đề tài T tởng tu thân của Nho giáogiá trị củatrong đời sống hội Việt Nam hiện nay để tìm hiểu và nghiên cứu t tởng đạo đức Nho giáo và ảnh hởng củatrong việc xây dựng những giá trị tốt đẹp, bền vững nhằm hoàn thiện nhân cách con ngời Việt Nam.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3682B.Nội dung:1. Khái quát về học thuyết Nho giáo:1.1 Sơ lợc về học thuyết Nho giáo:Nho giỏo l h thng giỏo lý ca cỏc nh Nho nhm mc ớch t chc xó hi n nh. Nhng c s u tiờn ca Nho giỏo c hỡnh thnh t thi Tõy Chu, c bit vi s úng gúp ca Chu Cụng ỏn- con th ca Chu Vn Vng, l c vn vn hoỏ v chớnh tr ca nh Chu. n thi Xuõn thu- Chin quc, Khng T (551TCN- 479TCN) ó h thng hoỏ nhng t tng v tri thc trc õy thnh hc thuyt gi l Nho giỏo hay Nho hc.Nho giỏo, Nho gia l nhng thut ng bt ngun t ch " Nho". Theo Hỏn t " Nho" c ghộp t ch "nhõn" (ngha l ngi ) ng cnh ch "nhu" (cn, ch i). Nho giỏo hiu theo ngha trc din nht ú l hc thuyt m bt c ngi no trong xó hi cng phi cn ti. Trong quan nim v th gii, Khng T cho rng s tng tỏc gia 2 yu t õm, dng to nờn s bin i vụ tn gi l o. Theo Khng T, o l cỏi huyn vi sõu kớn, ỳng n quy nh vn vt v con ngi. o cú Thiờn o v Nhõn o. Ngi hiu c o l ngi hon thin nht. Con ng thc hin o vụ cựng gian truõn ũi hi cn cú ngi am hiu o, gỏnh vỏc o truyn cho thiờn h, thay i thiờn h ú l i ngha ca S. Nho giỏo l sn phm ca nn vn minh Trung Hoa- nn vn minh vn l s tng hp vn hoỏ lu vc sụng Hong H (c cu to t vn hoỏ du mc Tõy Bc v vn hoỏ nụng nghip khụ Trung Nguyờn) vi vn hoỏ nụng nghip ụng Nam . Vy nờn, Nho giỏo thc cht l sn phm ca truyn thng vn hoỏ du mc Phng Bc v truyn thng vn hoỏ nụng nghip Phng Nam. Hỡnh thnh t nhng ngun gc nh vy nờn c im ca Nho Giỏo mang m nột ca cht du mc Phng Bc v cht nụng nghip Phng NamCht du mc Phng Bc c Nho giỏo nguyờn thu tip thu th hin cỏc im: Tham vng "bỡnh thiờn h", trng sc mnh, chớnh danh. Cũn cht nụng nghip Phng Nam c Nho giỏo nguyờn thu tip thu th hin: cao ch "Nhõn" v nguyờn lý "Nhõn Tr".Ngi nụng nghip Phng Nam cú li sng gin d, ho ỏi vi thiờn nhiờn, cng ng. Li sng trng tỡnh khin cho quan h gia ỡnh ca ngi Vit nụng nghip Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3683rất bền chặt. Nho giáo rất đề cao chữ Hiếu, Tam cương ngũ thường. Người quân tử trị nước đề cao chữ Đức. Nho giáo chủ dùng Đức trị và Nhân trị.Tư tưởng Kính đức bảo dân là quan niệm cơ bản để trị dân.Các quan hệ trong đạo "ngũ luân" là quan hệ 2 chiều bình đẳng, tôn trọng con người: Quân minh thần trung ( vua sáng, bề tôi trung thành); Phụ từ tử hiếu (cha hiền từ, con hiếu thảo); Phu nghĩa phụ kính (chồng có nghĩa, vợ kính trọng); Huynh lương đệ đễ( anh tốt, em nhường); Bằng hữu hữu tín (bạn bè tin cậy nhau). Các bộ kinh điển của Nho giáo (Thi, Thư, Lễ, Xuân thu, Dịch). Kinh thi bàn nhiều đến tình người, cái gốc của điều Nhân. Thấu hiểu được Nhạc để dưỡng tâm trí thì đức nhã nhặn sẽ phát triển dễ dàng.Sự đối lập của hai truyền thống du mục và gốc nông nghiệp cho thấy: một bên coi trọng võ "Dũng" (phương Bắc), một bên coi trọng văn thơ “Thi, Nhạc” ( phương Nam); một bên chủ trương xây dựng một hội tôn ti trật tự, kỷ cương rõ ràng (Chính danh), một bên mong muốn xây dựng một hội lấy tình cảm làm hàng đầu, coi trọng chữ Nhân, quan hệ trong "ngũ luân" có tính hai chiều .Trong hoàn cảnh hội có nhiều biến động như thời Xuân thu - Chiến quốc, tư tưởng của Khổng Tử đưa ra không tránh khỏi sự đối lập chứa đựng nhân tố mâu thuẫn.Năm 202 TCN, Hán Cao Tổ Lưu Bang lên làm vua ban đầu cũng ưa dùng vũ lực cai trị ( nặng chất du mục), coi trường trí thức văn hoá.Đến thời Hán Vũ Đế ( 140TCN- 87TCN), để phục vụ mục đích xây dựng nhà nước Phong kiến, nhà nho Đổng Trọng Thư đã đưa ra những tư tưởng bổ sung Nho giáo ( thiên nhân tương cảm, tam cương ngũ thường, tuyệt đối hoá các quan hệ có tính một chiều từ trên xuống…). Nhà Hán đã sử dụng Nho giáo là hệ tư tưởng xây dựng nhà nước phong kiến. Thực chất, bên ngoài là Nho bên trong là Pháp ("dương Nho hành Pháp", "biểu Nho lý Pháp"). Đổng Trọng Thư đã "chế biến" Nho Tiên Tần làm cho Nho giáo bị "nghèo nàn" đi. So với Nho Tiên Tần, Hán Nho là một bước lùi nghiêm trọng, tạo ra phong cách học, suy tư giáo điều, tước bỏ sự chủ động sáng tạo, đẻ ra những tấm gương ngu trung, ngu hiếu của nhiều thế hệ Nho gia sau này.Từ thời nhà Đường, Tống (đặc biệt thời Tống), Nho giáo được phát triển và thể hiện sự pha tạp với các dòng tư tưởng khác như Đạo giáo, Phật giáo…Sách kinh điển của Nho giáo gồm 2 bộ: Bộ lục kinh (gồm 6 cuốn: Kinh thi, Kinh thư, Kinh lễ (Lễ ký), Kinh dịch, Kinh Xuân Thu, Kinh Nhạc). Về sau Kinh Nhạc bị thất lạc chỉ còn lại một ít được làm thành một thiên ghép chung với Kinh Lễ gọi là Nhạc ký. Vì vậy Lục kinh thành ra chỉ còn ngũ kinh. Bộ tứ thư (gồm 4 cuốn: Đại học, Trung dung, Mạnh Tử, Luận Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3684ng. "Ng kinh" v "T Th" l hai b sỏch gi u ging ca cỏc nh Nho.1.2 Vai trò của đạo đức Nho giáo: Quan im o c ca mt trng phỏi trit hc, ca mt tụn giỏo no ú bo v li ớch, quyn li cho mt ch , mt hỡnh thỏi kinh t xó hi no ú. Vỡ vy hc thuyt o c Nho giỏo c sinh ra nhm phc v cho ch nh nc phong kin. Hc thuyt o c Nho giỏo mt mt phn ỏnh nhng hnh vi ng x gia cỏ nhõn v xó hi, mt khỏc phn ỏnh quan h giai cp trong xó hi. Trong Nho giỏo vn c bn nht, bao quỏt nht l vn o c: Tri cú o tri, c tri, t cú o t, c t, muụn vt cng cú o c ca muụn vt.(Quang m, Nho Giỏo xa v nay)con ngi cú o c ca con ngi. Vỡ vy con ngi phi t vic rốn luyn trau di o c lờn hng u. Hn na, Nho giỏo cũn c coi l mt hc thuyt o c bi vỡ nho giỏo a ra nhng quan im v thin, ỏc, o lm ngi cựng nhng chun mc, nhng quy tc, quy phm o c iu chnh, ỏnh giỏ hnh vi ca con ngi trong quan h gia con ngi vi con ngi, gia cỏ nhõn vi gia ỡnh vi quc gia v thiờn h. Trong xó hi, Nho giỏo chỳ ý nhiu nht n quan h vua- tụi. Vua c coi l thiờn t(con tri) cú quyn lc ti cụtng thiờn h, thay tri cai tr muụn dõn. Cũn k b tụi phi tn trung vi vua, ỳng nh ng Trng Th núi Vua x thn t thn bt t bt trung(Nguyn Hu Vi, Giỏo trỡnh lch s trit hc). Trong gia ỡnh, Nho giỏo cao mi quan h cha-con v mi quan h chng v. Nhm duy trỡ trt t tụn ti trong gia ỡnh gúp phn cng c trt t k cng n nh xó hi v rng buc trỏch nhim gia con ngi vi con ngi. Trong quan h cha con, Nho giỏo t v trớ ngi cha cao hn, ngi con cú ngió v phi kớnh trng v chm súc cha m. Phi coi vic phng s cha m l gc ca mi vic trng i. y l ch Hiu. ng thi ngi con phi phc tựng mnh lnh ca ngi cha. Trong quan h v chng, Nho giỏo a ra nhng chun mc o c rng buc trỏch nhim v ngha v gia v chng vi nhau. c bit Nho giỏo cao vai trũ ca ngi chng trong gia ỡnh, ngi ph n thng phi chu nhiu thit thũi hn. Túm li hc thuyờt o c nho giỏo khụng ch phn ỏnh quan h o c m cũn phn ỏnh quan h o c xó hi nhm mc ớch chớnh trị.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.36851.3 T tởng tu thân của Nho giáo:Khổng tử đặt ra một loạt Tam Cơng, Ngũ Thờng, Tam Tòmg, Tứ đức để làm chuẩn mực cho mọi sinh hoạt chính trị và an sinh hội.Tam Cơng và Ngũ Thờng là lẽ đạo đức mà nam giới phải theo. Tam Tòng và Tứ Đức là lẽ đạo đức mà nữ giới phảI theo. Khổng Tử cho rằng ngời trong hội giữ đợc Tam Cơng, Ngũ Thờng, Tam Tòng, Tứ Đức thì hội đợc an bình.1.3.1 Tam Cơng:Tam l ba;Cng l ging mi; Tam Cng l ba mi quan h: quõn thn (vua tụi), ph t (cha con), phu thờ (v chng).Quõn thn: Trong quan h vua tụi, vua thng pht cụng minh, tụi trung thnh mt d.Cha con:Cha hin con hiu. Cha cú ngha v nui dy con cỏi,con phi hiu v nuụi dng cha khi cha v giV chng: Chng phi yờu thng v i x cụng bng vi v;v chung thy tuyt i vi chng.Trong xó hi, Nho giỏo chỳ ý nhiu nht n quan h vua- tụi. Vua c coi l thiờn t(con tri) cú quyn lc ti cao trong thiờn h, thay tri cai tr muụn dõn. Cũn k b tụi phi tn trung vi vua, ỳng nh ng Trng Th núi Vua x thn t thn bt t bt trung (Nguyn Hu Vi, Giỏo trỡnh lch s trit hc). Trong gia ỡnh, Nho giỏo cao mi quan h cha-con v mi quan h chng v. Nhm duy trỡ trt t tụn ti trong gia ỡnh gúp phn cng c trt t k cng n nh xó hi v rng buc trỏch nhim gia con ngi vi con ngi. Trong quan h cha con, Nho giỏo t v trớ ngi cha cao hn, ngi con cú ngió v phi kớnh trng v chm súc cha m. Phi coi vic phng s cha m l gc ca mi vic trng i. y l ch Hiu. ng thi ngi con phi phc tựng mnh lnh ca ngi cha. Trong quan h v chng, Nho giỏo a ra nhng chun mc o c rng buc trỏch nhim v ngha v gia v chng vi nhau. c bit Nho giỏo cao vai trũ ca ngi chng trong gia ỡnh, ngi ph n thng phi chu nhiu thit thũi hn.1.3.2 Ng thng:Ng l nm; Thng l hng cú; Ng Thng l nm iu phi hng cú trong khi i.Tam cng liờn kt vi Ng thng bng nm c Nhõn, l, Ngha, Trớ, Tớn.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3686Nhân : Lòng yêu thương đối với muôn loài vạn vật.Trong đạo đức làm người, chữ nhân được Khổng Tử đặt lên hàng đầu, đức nhân là tiêu chuẩn cao nhất, Nhân là điều hợp với đạo đức và lòng người. Nhân, một mặt là lòng thương người “điều mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác”, “ muốn lập thân thì phải giúp người khác lập thân trước, muốn thành đạt cũng phải giúp người khác thành đạt. Khổng tử coi Nhân và Thánh gần như một, đã Thánh là Nhân, đã Nhân là Thánh. Bản thân Khổng Tử cũng chưa dám nhận là người có nhân. Còn Khổng Nhan, Mạnh Tử, Tăng Tử đều khẳng định Nhân là đỉnh cao chót vót của lâu đài đạo đức. Trong quan hệ gia đình, Khổng Tử nhấn mạnh đến quan hệ cha mẹ- con cái trong đó nổi lên chữ hiếu. Ông khẳng định rằng Nhân là gốc của Hiếu. Con cái phải luôn có hiếu với cha mẹ, chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ và bổn phận của con cái, đồng thời phải yêu thương kính trọng cha mẹ. Như vậy có thể khẳng định rằng “Chữ Nhân đối với mọi người trong thiên hạ còn hơn cả nước, lửa, người ta có thể đạp lên nước, lửa mà chết chứ không đạp lên chữ nhân” (Nguyễn Đăng Duy,Nho Giáo với văn hoá Việt Nam) (Dân chi ư nhân dã, thậm ư thuỷ hoả, thuỷ hoả ngô kiến đạo nhi tử giả, dễ di kiến đạo nhân nhi tử giả dã).Người có lòng nhân luôn sống hoàn thiện và thương yêu mọi người . " Thương người như thể thương thân " (Ái nhân như kỷ) " Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"."Yêu nhau cởi áo cho nhau Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gío bay". Lễ: Sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người Đặt sau đức Nhân là đức lễ nhằm giáo dục con người, duy trì các mối quan hệ trong vòng trật tự kỉ cương. Trước hết, lễ là phạm trù chỉ tôn ti trật tự, kỉ cương của hội mà mọi người, mọi giai cấp trong hội phải học phải tuân theo. Theo đó, trong hội có vua- tôi, cha-con, chồng- vợ, có người trên kẻ dưới, có việc trái việc phải cho nên phải có lễ để phân minh rõ ràng. Thứ hai, lễ là những chuẩn mực, những quy tắc, những yêu cầu có tính bắt buộc, ràng buộc với mọi hành vi, ứng xử của con người trong các mối quan hệ hội cũng như trong các hoạt động khác của con người. Tuy nhiên lễ không phải là một tiêu chuẩn đạo đức hoàn toàn độc lập mà là một vấn đề luôn gắn liền với Nhân. Trong mối quan hệ giữa Nhân và lễ thì Nhân là gốc, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3687là nội dung còn lễ là biểu hiện của nhân. Ví dụ trong các tang lễ, xa xỉ chẳng bằng tiết kiệm, đầy đủ mọi nghi thức chẳng bằng xót thương. Do đó “Người không có lòng nhân thì thực hành lễ sao được” vì “ Nói về lễ không phải chỉ có lụa ngọc mà thôi” Lễ không những là biểu hiện của Nhân mà lễ còn điều chỉnh đức Nhân cho đúng. Khổng Tử nói “ Cung kính mà không biết lễ thì mệt nhọc, cẩn thận mà không biết lễ thì nhút nhát, dũng cảm mà không biết lễ thì làm loạn, thẳng thắn mà không biết lễ thì làm phật ý người khác”. Vì vậy đức lễ có vai trò rất lớn, nó quy định hình thức mối quan hệ giữa người với người trong hội.Lễ, nghĩa thường đi đôi với nhau: Kính trên nhường dưới, lễ phép với mọi người. Ăn ở hợp lẽ tư nhiên, tôn trọng mọi người . "Dĩ hoà vi quý" (Một điều nhịn chín điều Lành) "Tiên học lễ, hậu học væn" "Kính lão đắc thọ" . "Tiền chủ hậu khách". " Kính trên nhường dưới"Nghĩa: Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải. Trong quan niệm của nho giáo, “Nghĩa vừa là phạm trù đạo đức vừa là phạm trù chính trị hội. Khổng tử coi nghĩa là phẩm chất cơ bản của người quân tử “ Bậc quân tử tinh tường về việc nghĩa” (quân tử dụ ư nghĩa”) đồng thời người quân tử phải hành động vì nghĩa “ Người quân tử dùng nghĩa lí làm căn bản” (Luận Ngữ ) (quân tử nghĩa dĩ vi chất). Nghĩa gắn liền với Nhân, Nhân thể hiện tình cảm sâu sắc thì nghĩa là nghĩa vụ để thực hiện tình cảm đó. Do đề cao nghĩa ngang với Nhân nên Mạnh Tử khuyên người ta chỉ nên nói điều “nhân nghĩa” “Tôi vì Nhân nghĩa mà thờ vua, con vì Nhân nghĩa mà thờ cha, em vì Nhân nghĩa mà thờ anh. Vua tôi, cha con, anh em đều bỏ lợi, đối với nhau chỉ bằng lòng hâm mộ nhân nghĩa. Quốc gia như thế mà không hưng thịnh thì chưa từng có”(.Luận Ngữ )(Vì vậy nghĩa mục tiêu sống mà con người cần vươn tới. Nghĩa cũng gắn liền với dũng, muốn làm việc nghĩa mà không có dũng thì không thể thực hiện được, Khổng Tử trọng dũng gắn liền dũng với nghĩa, trong đó nghĩa chỉ đạo dũng và dũng phải phù hợp với nghĩa. Ngoài ra nghĩa cũng đồng nghĩa với cái tâm trong sáng, không bị những ham muốn tầm thường ảnh hưởng. Người làm việc nghĩa với cái tâm trong sáng, không bị những ham muốn tầm thường ảnh hưởng. Người làm việc nghĩa là những bậc công tử mà “phú quý bất năng dâm bần tiện bất năng di, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3688uy vũ bất năng khuất”( phú quý không ham muốn, không vì nghèo đói mà hạ thấp mình, không vì uy vũ mà bị khuất phục).Lễ, nghĩa thường đi đôi với nhau: Kính trên nhường dưới, lễ phép với mọi người. Ăn ở hợp lẽ tư nhiên, tôn trọng mọi người . "Dĩ hoà vi quý" (Một điều nhịn chín điều Lành) "Tiên học lễ, hậu học væn" "Kính lão đắc thọ" . "Tiền chủ hậu khách". " Kính trên nhường dưới"Trí: Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng saiT R Í : Trí tuệ, sự hiểu biết thông minh, Lý lẽ khôn ngoan, đường lối khôn ngoan, sự lanh lợi. Luôn trau dồi trí não để trở nên minh giác. "Khôn sống, mống chết" "Cái khó bó cái khôn" "Vạn sự khởi đầu nan" "Khôn ngoan tâm trí tại lòng" "Có trí làm quan, có gan làm giầu" "Làm trai trí ở cho bền Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con". Trí là một trong bốn đức lớn, đầu mối có sẵn trong tâm con người. Ngày nay ta thường nói trí tuệ là sức mạnh, ngày xưa Khổng tử đã đặt chữ Trí sau chữ Nhân vì ông cho rằng con người phải hiểu biết, có trí tuệ mới thực hiện đạo đức có hiệu quả. Trí nghĩa cơ bản theo Khổng Mạnh là sự hiểu biết đạo đức, là sự minh mẫn nói chung để phân biệt, để đánh giá con Người và tình huống qua đó xác định cho mình lối ứng xử hợp lí nhất. Mạnh tử coi đó là chuyện lương tâm, lương tri, còn Khổng Tử cho rằng đức trí và các đức khác muốn biết phải học, ham trí mà không ham học cái hại che lấp mất trí là sự bừa bãi, lung tung. Theo ông “ Người có đức nhân mà không ham học là không có bao giờ”( Hữu nhân bắt hoá học vô giã). Sách lễ kí nói rằng: “Ngọc bất trác bất thành khí, Nhân bất học bất chi đạo”(Trần Trọng Kim, Nho Giáo) (ngọc không dũa không thành đồ, người không học không thành đạo).Hay câu nói “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” đã nói lên tinh thần ham học , cầu học, tinh thần tôn sư trọng đạo của nho giáo. Đồng thời nói đến đức trí khong thể không nói đến đức dũng. Theo Khổng Tử Nhân, Trí, Dũng là ba điều đạo đức của người muốn làm nên sự nghiệp lớn. Đức trí thể hiện sự hiểu biết và mưu lược, đức dũng thể hiện sự gan dạ kiên cường. Người có Trí Dũng ắt làm nên việc lớn.Tín: Giữ đúng lời, đáng tin cậy.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3689T Í N : Có nghiã là tin tưởng, có lòng tin (vững lòng). Không bắt cá 2 tay, không lắt léo, nuốt lời hứa . Trung tín có lòng tin trời đất, có linh hồn, lòng trung tín với tình yêu, vợ chồng con cái, cha mẹ có tin mới có lòng trung tín. Có tin thì mới có trung Thiếu tin, mất tín cũng là thất trung Gia đình chung sống trùng phùng Thuơng yêu tin tưởng thủy chung cả đời.Chữ Tín được xếp cuối cùng trong đạo đức Nho giáo nhưng không phải vì thế mà hạ thấp chữ Tín. Bởi chữ Tín là hệ quả của bốn đức trên, có Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí thì mới có Tín. Tín có Nghĩa là uy tín, là lòng tin, có lòng tin tuyệt đối vào chính đạo, vào đạo lí của thánh hiền, vào mối quan hệ giữa vua-tôi, cha-con, anh-em, chồng- vợ, bằng- hữu. Chính vì thế Khổng Tử đã nói: “Nhân vô tín tắc phản- người không có chữ tín rất dễ phản” hoặc “Nhân vô tín bất lập- người không có tín thì đừng lập”( Nguyễn Đăng Duy, Nho Giáo với văn hoá Việt Nam) Khi tìm hiểu về đạo đức Nho giáo ngoài việc tìm hiểu năm đức Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín hay còn gọi là ngũ thường chúng ta cũng không thể bỏ qua đức trung và đức hiếu. Nếu coi đức Nhân là “đỉnh cao chót vót của tháp ngọc ngà”(Quang Đạm)thì đức Hiếu là gốc của tất cả mọi đạo đức. Nho giáo luôn đề cao mối quan hệ giữa gia đình và hội, gia đình mạnh thì nước mới mạnh, gia đình đoàn kết, có trật tự kỷ cương thì đất nược mới có kỷ cương phép tắc. Nho giáo coi nhà là gốc của đất nước, cũng như nước là gốc của thiên hạ, muốn bình thiên hạ phải biết trị quốc, muốn trị quốc phải biết tề gia. Như vậy Nho giáo coi năm đức Nhân, Nghĩa, Lễ , Trí , Tín là những phẩm chất đạo đức cơ bản của mẫu người lí tưởng trong hội xưa kia và ngày nay. Năm đức này vẫn còn giá trị đối với người hiện đại, vẫn còn được coi là những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người.1.3.3 Tam Tßng:Tam là ba; Tòng là theo. Theo Nho giáo, phụ nữ có ba điều phải tuân theo, không có quyền tự định đoạt theo ý mình: "chưa lấy chồng thì theo cha, đã lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con trai" ("tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử").- Tại gia tòng phụ (khi còn ở nhà với cha mẹ, phải vâng lời dậy bảo và phụng dưỡng cha (me, anh, em) - Xuất gia tòng phu (khi lấy chồng phải theo chồng, vâng phục chồng và Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.36810[...]... 0918.775.3688 B.Nội dung:1. Khái quát về học thuyết Nho giáo: 1.1 Sơ lợc về học thuyết Nho giáo: Nho giỏo l h thng giáocủa các nhà Nho nhằm mục đích tổ chức hội ổn định. Những cơ sở đầu tiên của Nho giáo được hình thành từ thời Tây Chu, đặc biệt với sự đóng góp của Chu Cơng Đán- con thứ của Chu Văn Vương, là cố vấn văn hố và chính trị của nhà Chu. Đến thời Xn thu- Chiến quốc, Khổng Tử (551TCN-... din.2. Giá trị của Nho giáo trong đời sống x· héi ViƯt Nam hiƯn nay: Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam với một thái độ của người cộng sản, trân trọng những giá trị tinh thần của nhân loại, Người đã viết “ Việc xoá bỏ những nghi lễ tưởng niệm Khổng Tử, chính phủ Trung Quốc đã làm mất đi những thể chế cũ và trái với tinh thần dân chủ. Cịn những người An Nam chúng ta hãy tự hồn thiện... trước đây thành học thuyết gọi là Nho giáo hay Nho học. Nho giáo, Nho gia là những thuật ngữ bắt nguồn từ chữ " Nho& quot;. Theo Hán tự " Nho& quot; được ghép từ chữ "nhân" (nghĩa là người ) đứng cạnh chữ "nhu" (cần, chờ đợi). Nho giáo hiểu theo nghĩa trực diện nhất đó là học thuyết mà bất cứ người nào trong hội cũng phải cần tới. Trong quan niệm về thế giới, Khổng... làm cho Nho giáo bị "nghèo nàn" đi. So với Nho Tiên Tần, Hán Nho là một bước lùi nghiêm trọng, tạo ra phong cách học, suy tư giáo điều, tước bỏ sự chủ động sáng tạo, đẻ ra những tấm gương ngu trung, ngu hiếu của nhiều thế hệ Nho gia sau này.Từ thời nhà Đường, Tống (đặc biệt thời Tống), Nho giáo được phát triển và thể hiện sự pha tạp với các dòng tư tưởng khác như Đạo giáo, Phật giáo Sách... chất đạo đức của con người. Để trở thành một người cơnh dân tốt của hội, thì trước hết phải trở thành người có đạo đức trong gia đình. Nho giáo ln đề cao chữ “Lễ”, có nghĩa là đề cao tôn ty trật tự, kỷ cương, những quy tắc và chuẩn mực trong hội phong kiến. Trong hội hiện nay vẫn tồn tại những tệ nạn, những hiện tượng xói mịn về đạo đức, kẻ dưới khơng biết kính trọng bề trên hay hiện tượng... nược mới có kỷ cương phép tắc. Nho giáo coi nhà là gốc của đất nước, cũng như nước là gốc của thiên hạ, muốn bình thiên hạ phải biết trị quốc, muốn trị quốc phải biết tề gia. Như vậy Nho giáo coi năm đức Nhân, Nghĩa, Lễ , Trí , Tín là những phẩm chất đạo đức cơ bản của mẫu người lí tưởng trong hội xưa kia và ngày nay. Năm đức này vẫn còn giá trị đối với người hiện đại, vẫn còn được coi là... văn hố nơng nghiệp Đơng Nam Á. Vậy nên, Nho giáo thực chất là sản phẩm của truyền thống văn hoá du mục Phương Bắc và truyền thống văn hoá nơng nghiệp Phương Nam. Hình thành từ những nguồn gốc như vậy nên đặc điểm của Nho Giáo mang đậm nét của chất du mục Phương Bắc và chất nông nghiệp Phương Nam Chất du mục Phương Bắc được Nho giáo nguyên thuỷ tiếp thu thể hiện ở các điểm: Tham vọng "bình thiên... nghiệp Phương Nam được Nho giáo nguyên thuỷ tiếp thu thể hiện: Đề cao chữ "Nhân" và nguyên lý "Nhân Trị& quot;.Người nơng nghiệp Phương Nam có lối sống giản dị, hoà ái với thiên nhiên, cộng đồng. Lối sống trọng tình khiến cho quan hệ gia đình của người Việt nông nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3683 1.3 T tởng tu thân của Nho giáo: Khổng tử... Nguyễn Đăng Duy, Nho Giáo với văn hoá Việt Nam) Khi tìm hiểu về đạo đức Nho giáo ngồi việc tìm hiểu năm đức Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín hay cịn gọi là ngũ thường chúng ta cũng không thể bỏ qua đức trung và đức hiếu. Nếu coi đức Nhân là “đỉnh cao chót vót của tháp ngọc ngà”(Quang Đạm)thì đức Hiếu là gốc của tất cả mọi đạo đức. Nho giáo luôn đề cao mối quan hệ giữa gia đình và hội, gia đình mạnh... trong q trình cơng nghiệp hố, hiện đại hoá đất nước đang diễn ra ở Việt Nam hiện nay.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.36814 rất bền chặt. Nho giáo rất đề cao chữ Hiếu, Tam cương ngũ thường. Người quân tử trị nước đề cao chữ Đức. Nho giáo chủ dùng Đức trị và Nhân trị. Tư tưởng Kính đức bảo dân là quan niệm cơ bản để trị dân.Các quan hệ trong đạo "ngũ ln" . .1.3.4 Tứ đức.2. Giá trị của Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. 3. Một số biện pháp cơ bản để nâng cao giá trị đạo đức Nho giáo. C. Kết luận.D.. quan.Chính vì vậy, trong bài tiểu luận này em đã chọn đề tài T tởng tu thân của Nho giáo và giá trị của nó trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay để tìm hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị của Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.DOC, Giá trị của Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.DOC, Giá trị của Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.DOC

Từ khóa liên quan